Bài giảng Tin học căn bản - Chương 5: Biểu đồ và in ấn

Ngắt trang và hủy bỏ ngắt trang: Có hâi kiẻu ngắt trâng: - Ngắt lề phải củâ trâng in: Chọn ô đầu cột ở bên phải củâ cột muốn ngắt trâng, Thực hie ̣n le ̣nh [Menu] Page Layout/Break, lúc đó đường gậ ch nối xuất hie ̣n trong bảng tính chỉ vị trí ngắt trâng. - Ngắt lề dưới củâ trâng in: Chọn ô đầu hàng ở phíâ dưới hàng muốn ngắt trâng, thực hie ̣n le ̣nh [Menu] Page Layout/Break

pdf31 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học căn bản - Chương 5: Biểu đồ và in ấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Hoàng Thanh Hòa thanhhoa48dhv@gmail.com 1. Giới thiệu biểu đồ 2. Các bước tạo biểu đồ 3. Hiệu chỉnh biểu đồ 4. Định dạng trang và in ấn thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 2 thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 3 • Khái niệm: Biẻu đò (Chart) là mo ̣ t tâ ̣p hợp các ký hie ̣u, giá trị và hình ẩnh nhầm thẻ hie ̣n mói quan he ̣ giữa các dữ kie ̣n trong phậm vi bẩng tính sâo cho mói quan he ̣ này trở nên dẽ hiẻu, dẽ hình dung hơn. Excel cung cấp nhièu dàng đò thị thông dụng và nhièu thủ tục trình bày đò thị phong phú. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 4 • Các loại biểu đồ: Column Cột Bar Thanh Line Đường Pie Bánh XY Điểm phân bố Area Diện tích Doughnut Bánh rán Radar Màng nhện Surface Mặt Bubble Bong bóng Stock Cổ phần Cylinder Hình trụ Cone Hình côn Pyramid Hình tháp thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 5 thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 6 • Bước 1: - Đấnh dấu phậm vi bảng tính cần tậo đò thị, bao gòm cấc tiêu đề dòng, cột và dữ lie ̣u cần minh họâ, trong trường hợp này vùng địâ chỉ cần đấnh dấu là A1:D3). A B C D 1 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 2 200 300 500 Thu vào 3 200 300 300 Chi ra thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 7 • Bước 1: - Đấnh dấu phậm vi bảng tính cần tậo đò thị, bao gòm cấc tiêu đề dòng, cột và dữ lie ̣u cần minh họâ, trong trường hợp này vùng địâ chỉ cần đấnh dấu là A1:D3). - Thực hie ̣n le ̣nh [Menu] Insert/Chart. hoặc click vào biẻu tượng tậo biẻu đò trên thânh công cụ Chârt. Hộp thoậi "Chart Wizard - Step 1 of 4 - Chart Type" hie ̣n ra: thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 8 - Righ click vào biẻu đò, chọn Select Dâtâ thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 9 • Bước 2: chọn vùng dữ liệu đã cho thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 10 - Chart Data range: là nơi chứâ địâ chỉ củâ vùng dữ lie ̣u biẻu diễn trên đò thị. Ở đây đã có sẵn vùng địâ chỉ đã được đấnh dấu ở Bước 1. Tâ có thẻ click vào đây đẻ thây đổi lậi địâ chỉ nếu cần thiết - Nhấn OK đẻ hoàn tất biẻu đò. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 11 • Sử dụng thânh công cụ Layout đẻ thây đổi một số định dậng cũng như thiết lập thông số cho biẻu đò: • Mục Labels: - Chart Title: đặt tiêu đề cho biểu đồ - Axis Titles: Đặt tiêu đề cho trục tung và trục hoành - Legend: Thiết lập chế độ hiện thị củâ chú thích biểu đồ. - Data labels: Thiết lập chế độ hiện thị củâ biến đông dữ liệu biểu đồ. - Data table: Thiết lập chế độ hiện thị củâ dữ liệu đính kèm thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 12 • Mục Axes: - Axes: Thây đổi chế độ hiện thị cũng như miền trị củâ dữ liệu biểu đồ. - Gridlines: Thây đổi chế độ hiện thị lưới biểu đồ. • Mục Background - Plot Area: Thây đổi hình nền củâ biẻu đò thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 13 • Thay đổi kích thước hoặc vị trí biểu đồ: - Click chọn biẻu đò cần sửâ. - Đẻ thây đổi kích thước củâ biẻu đò hãy đặt chuột vào một trong cấc hình vuông đen, lúc này chuột sẽ có dậng mũi tên hâi chiều. Ấn giữ và rê chuột đẻ thây đổi kích thước củâ biẻu đò. - Đẻ thây đổi vị trí củâ biẻu đò, đặt chuột vào trong biẻu đò và rê chuột đẻ di chuyẻn biẻu đò đến vị trí mới. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 14 • Thay đổi một số định dạng của biểu đồ: Đưâ chuột lên vùng trống ở biẻu đò và click phải chuột, sẽ xuất hie ̣n menu như sâu: - Chọn Format Chart Area đẻ thây đổi cấc định dậng hiẻn thị củâ biẻu đò như đường kẻ, font chữ - Chọn Chart Type đẻ thây đổi lậi kiẻu, loậi biẻu đò (tương ứng với Bước 1). thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 15 • Thay đổi một số định dạng của biểu đồ: - Chọn Source Data đẻ thây đổi lậi vùng dữ lie ̣u biẻu diễn, cấch thức phân tích dữ lie ̣u (tương ứng với Bước 2). - Chọn Chart Options đẻ thây đổi lậi tiêu đề đò thị, cấc trục, cấc đường lưới, chú thích,... (tương ứng với Bước 3). thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 16 • Thay đổi một số định dạng của biểu đồ: - Chọn biẻu đò cần thây đổi định dậng, ròi chọn Change Chart Type thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 17 • Xóa biểu đồ: - Click chọn biẻu đò cần xoấ. - Nhấn phím Delete. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 18 4.1. Định dạng trang 4.2. In ấn thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 19 Định dậng trâng là một công vie ̣ c cần làm trước khi tiến hành in ấn. Đẻ thực hie ̣n các thâo tác định dậng, tâ thực hie ̣n le ̣nh [Menu] Page Layout/Page Setup. Hộp thoậi sâu sẽ xuất hie ̣n: thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 20 Hộp thoại gồm 4 thẻ: 1. Thẻ Page: dùng đẻ thiết lập trâng giấy in. 2. Thẻ Margin: dùng đẻ thiết lập lề trâng in. 3. Thẻ Header/Footer: dùng đẻ thiết lập tiêu đề trang in. 4. Thẻ Chart: dùng đẻ thiết lập cho vie ̣ c in ấn biẻu đò. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 21 1. Thẻ Page: dùng đẻ thiết lập trâng giấy in. • Trong phần Orientation: - Portrait: Trang in ra theo hướng in đứng - Landscape: Trang in theo hướng ngang. • Trong phần Scaling: Tỷ le ̣ in: - Adjust to: Tỷ le ̣ in so với dậng chuẩn. • Paper size: đẻ chọn khổ giấy in (thường là A4). • First Page Number: đẻ gõ vào số trâng bắt đầu cần đấnh số. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 22 2. Thẻ Margin: Thây đổi lề trâng bảng tính. • Các lề được định nghĩâ là khoảng cách giữâ trâng in và mép cậnh trâng giấy. Tâ có thẻ thây đổi lề trái, phải, trên, dưới củâ trâng giấy. Các bước thây đổi lề trang như sâu: • Chọn thẻ Margins, hộp thoậi xuất hie ̣n như sâu: thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 23 2. Thẻ Margin: Thây đổi lề trâng bảng tính. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 24 3. Thẻ Header/ Footer: tậo tiêu đề trang Tiêu đề đầu trâng hây cuối trâng là nơi tâ có thẻ đưâ vào ngày giờ thực hành, số trâng, tên file thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 25 4. Thẻ Chart: thiết lập các thông số biẻu đò thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 26 • Ngắt trang và hủy bỏ ngắt trang: Có hâi kiẻu ngắt trâng: - Ngắt lề phải củâ trâng in: Chọn ô đầu cột ở bên phải củâ cột muốn ngắt trâng, Thực hie ̣n le ̣nh [Menu] Page Layout/Break, lúc đó đường gậch nối xuất hie ̣n trong bảng tính chỉ vị trí ngắt trâng. - Ngắt lề dưới củâ trâng in: Chọn ô đầu hàng ở phíâ dưới hàng muốn ngắt trâng, thực hie ̣n le ̣nh [Menu] Page Layout/Break thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 27 • Ngắt trang và hủy bỏ ngắt trang: Chú ý: Huỷ bỏ ngắt trâng tâ trỏ chuột đến ngây bên phải (đối với ngắt lề phải) hây phíâ dưới (đối với ngắt lề dưới) củâ đường gậch nối, sâu đó thực hie ̣n le ̣nh [Menu] Page Layout/Remove Page Break. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 28 • Xem bảng tính trước khi in: - Thực hie ̣n le ̣nh [Menu] View/Page Break Priview: thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 29 • Xem bảng tính trước khi in: - Sử dụng thânh công cụ này đẻ thiết lập và điều chỉnh chế độ hiẻn thị cũng như in ấn. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 30 • In bảng tính: - Sâu khi thực hie ̣n thâo tác xem trước khi in tâ có thẻ thực hie ̣n le ̣nh [Menu] File/Print hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl-P: Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hoàng Thânh Hòâ Email: thanhhoa48dhv@gmail.com Di động: 01696935167

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc5_6203.pdf
Tài liệu liên quan