Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị khoản phải thu & Hàng tồn kho - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tồn kho an toàn • Tồn kho an toàn: Là mi?c tồn kho tâng thêm nhằm đề phòng nhừng bât trắc xảy ra do thời gian chờ hàng hay rủi ro từ phía nhà cung cấp. • Trong phần tníđc. chúng ta giả đinh là nhu cầu loại tồn kho và thời gian chờ hàng là chắc chắn. Nêu nhu cầu và thời gian chờ hàng không chắc chắn thì điểm đặt hàng đưdc xác đinh lạ ĩ: Điếm đăt hàng (thời gian chờ hàng TB X nhu cấu TB 1 ngày) + tổn kho an toàn Tổn kho an toàn là bao nhiêu? Yếu tô nào ânh hưởng đến mức tổn kho an toàn? Phụ thuộc vào: • Mức độ không chắc chắn về nhu cầu tốn kho. • Mức độ không chắc chắn cùa thời gian chờ hàng. • Chi phí chuyến dịch của tồn kho. • Chi phí tồn trừ tốn kho. Tồn kho kịp thời > Tón kho kịp thời: Là việc kiểm soát và quản tạ tồn kho theo yêu cầu và đúng lúc khi công ty cần cho sản xuât hoặc bán ra > Những yêu cầu để áp dụng: • Hệ thông thông tin về tồn kho và sản xuât phai chính xác. • Việc mua sắm tồn kho phai thật hừu hiệu. • Nhà cung cấp phải đáng tin cậy. • Hệ thông vận chuyển tồn kho thật hừu hiệu.

pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị khoản phải thu & Hàng tồn kho - Nguyễn Thị Hồng Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang 1 1 1 CHUYEÂN ÑEÀ QUAÛN TRÒ KHOAÛN PHAÛI THU & HAØNG TOÀN KHO 1 Quaûn trò khoaûn phaûi thu 2 •Muïc tieâu cuûa quaûn trò khoaûn phaûi thu á • Quyeát ñònh ñieàu khoaûn baùn chòu. • Phaân tích uy tín khaùch haøng mua chòu. • Quyet ñònh chính saùch baùn chòu. • Phaân tích aûnh höôûng cuûa ruûi ro do baùn chòu 2 • Naâng cao hieäu quaû thu hoài nôï. Muïc tieâu cuûa quaûn trò khoaûn phaûi thu • Khoaûn phaûi thu phaùt sinh do baùn chòu haøng hoùa. • B ù hò  t ê d h th  t ê l i h ä 3 an c u ang oan u ang ôï n uan. • Baùn chòu  taêng khoaûn phaûi thu  taêng chi phí (keå caû chi phí cô hoäi). • Muïc tieâu quaûn trò khoaûn phaûi thu: • Quyeát ñònh xem lôi nhuaän gia taêng coù lôùn hôn chi phí gia 3 ï taêng khoâng? • Quyeát ñònh xem tieát kieäm chi phí coù buø ñaép lôïi nhuaän giaûm khoâng? Quaûn trò khoaûn phaûi thu • Khoaûn phaûi thu laø soá tieàn khaùch haøng nôï coâng ty do mua chòu haøng hoaù hoaëc dòch vu 4 ï. • Kieåm soaùt khoaûn phaûi thu lieân quan ñeán vieäc ñaùnh ñoåi giöõa lôïi nhuaän vaø ruûi ro. 4 Trang 1 2 Quyeát ñònh chính saùch baùn chòu  Chính saùch baùn chòu cuûa coâng ty phaùt sinh phuï thuoäc vaøo: • Thaùi ñoä vaø haønh vi cuûa con nô trong traû nô. 5 ï ï • Khaû naêng traû nôï. • Voán cuûa con nôï (löu yù: giaù trò thanh lyù < giaù trò soå saùch). • Theá chaáp taøi saûn. • Tình hình neàn kinh teá. 5 • Giaù caû saûn phaåm. • Tieâu chuaån baùn chòu. • Ñieàu khoaûn baùn chòu vaø ruûi ro baùn chòu. • Chính saùch vaø quy trình thu hoài nôï. Tieâu chuaån baùn chòu • Tieâu chuaån toái thieåu veà maët uy tín tín duïng cuûa khaùch haøng. • Ñoái thuû canh tranh: neáu ñoái thuû canh tranh môû roäng chính saùch 6 ï ï baùn chòu DN bò aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán doanh thu vaø lôïi nhuaän. • Voán cuûa doanh nghieäp baùn chòu • Söï ñaùnh ñoåi giöõa lôïi nhuaän taêng theâm vaø chi phí lieân quan ñeán kh û h ûi h ê h â d ê i â h å b ù hò 6 oan p a t u tang t em o tang t eu c uan an c u • Vaán ñeà ñaët ra laø khi naøo coâng ty neân nôùi loûng tieâu chuaån baùn chòu vaø khi naøo coâng ty khoâng neân nôùi loûng tieâu chuaån baùn chòu? Tình huoáng nghieân cöùu • Coâng ty Minh Taân. Ltd coù ñôn giaù baùn 10$, bieán phí 8$, doanh thu haøng naêm hieän tai laø 2 4 trieäu $ chí phí cô hoäi 7 ï , , cuûa khoaûn phaûi thu laø 20%. Neáu nôùi loûng chính saùch baùn chòu, doanh thu kyø voïng taêng 25% nhöng kyø thu tieàn bình quaân seõ leân ñeán 2 thaùng. • Coâng ty coù neân nôùi loûng chính saùch baùn chòu? 7  Xaùc ñònh lôïi nhuaän taêng theâm: • Doanh thu taêng = 2,4 x 25% = 0,6 trieäu = 600.000 $. 8 Lôøi giaûi ñeà nghò • Soá löôïng tieâu thuï taêng theâm = 600.000/10 = 60.000. • Lôïi nhuaän taêng theâm = 60.000 (10 - 8) = 120.000 $.  Xaùc ñònh chi phí taêng theâm: • Voøng quay khoaûn phaûi thu = 12 thaùng / kyø thu tieàn bình quaân = 12/2 = 6 voøng. 8 • Khoaûn phaûi thu taêng theâm = Doanh thu taêng theâm/voøng quay khoaûn phaûi thu = 600.000/6 = 100.000 $. • Ñaàu tö khoaûn phaûi thu = 100.000(8/10) = 80.000 $. • Chi phí taêng theâm do khoaûn phaûi thu taêng = 80.000 x 20% = 16.000 $. Trang 1 3 Quyeát ñònh chính saùch • Lôïi nhuaän taêng theâm do nôùi loûng chính saùch baùn chòu 9 = 120.000 $. • Chi phí taêng theâm do nôùi loûng chính saùch baùn chòu = 16.000 $. • So saùnh: lôïi nhuaän taêng theâm > chi phí taêng theâm  9 Coâng ty neân nôùi loûng chính saùch baùn chòu. Ñieàu khoaûn baùn chòu  Ñieàu khoaûn baùn chòu: Thôøi h b ù hò 10 o aïn an c u o Ví duï: “net 30” hay “net 60”: thôøi haïn baùn chòu laø 30 ngaøy hay laø 60 ngaøy.  Thay ñoåi ñieàu khoaûn baùn chòu: Thay ñoåi thôøi han baùn chòu 10 o ï o Ví duï: “net 30” thaønh “net 60”: thôøi haïn baùn chòu tröôùc ñaây laø 30 ngaøy vaø baây giôø laø 60 ngaøy. Tình huoáng nghieân cöùu  Coâng ty Minh Taân. Ltd coù ñôn giaù baùn 10$, bieán phí 8$, doanh thu haøng naêm hieän tai laø 2 4 trieäu $ chí phí cô hoäi cuûa khoaûn 11 ï , , phaûi thu laø 20%. Neáu môû roäng thôøi haïn baùn chòu töø net 30 thaønh net 60, doanh thu kyø voïng taêng 360.000$ nhöng kyø thu tieàn bình quaân seõ taêng töø 1 thaønh 2 thaùng.  Coâng ty coù neân môû roäng thôøi haïn baùn chòu? 11 • Xaùc ñònh lôïi nhuaän taêng theâm:  Doanh thu taêng theâm = 360.000$ soá löôïng tieâu thuï taêng theâm = 360 000/10 ñ/vò 12 Lôøi giaûi ñeà nghò . .  Lôïi nhuaän taêng theâm = 36.000 (10 - 8) = 72.000 $. • Xaùc ñònh chi phí taêng theâm:  Voøng quay phaûi thu = 12 thaùng / kyø thu tieàn bình quaân = 12/2 = 6 voøng.  Khoaûn phaûi thu taêng theâm do taêng doanh thu = Doanh thu taêng theâm/voøng quay khoaûn phaûi thu = 360.000/6 = 60.000 $. à 12  Khoaûn phaûi thu taêng theâm do taêng kyø thu tien bình quaân = (2.400.000 / 6) - (2.400.000 / 12) = 200.000 $.  Toång coäng khoaûn phaûi thu taêng 60.000 + 200.000 = 260.000 $.  Ñaàu tö khoaûn phaûi thu taêng theâm = 260.000(8/10) = 208.000 $.  Chi phí taêng theâm do khoaûn phaûi thu taêng = 208.000 x 20% = 41.600 $. Trang 1 4 Quyeát ñònh chính saùch • Lôïi nhuaän taêng theâm do môû roäng thôøi haïn baùn chòu 72 000 $ 13 = . . • Chi phí taêng theâm do môû roäng thôøi haïn baùn chòu = 41.600 $. • So saùnh: lôïi nhuaän taêng theâm > chi phí taêng theâm 13  Coâng ty neân môû roäng thôøi haïn baùn chòu. Ñieàu khoaûn chieát khaáu  Ñieàu khoaûn chieát khaáu goàm:  Tyû leä chieát khaáu 14  Thôøi haïn ñöôïc höôûng chieát khaáu  Ví duï: “2/10 net 30”: neáu traû nôï tröôùc 10 ngaøy thì ñöôïc chieát khaáu 2% vaø thôøi haïn baùn chòu toái ña 30 ngaøy.  Thay ñoåi ñieàu khoaûn chieát khaáu:  Thay ñoåi tyû leä chieát khaáu. å 14  Thay ñoi thôøi haïn ñöôïc höôûng chieát khaáu  Ví duï: “net 30” thaønh “2/10 net 30”: thôøi haïn baùn chòu tröôùc ñaây laø 30 ngaøy vaø baây giôø neáu traû nôï tröôùc 10 ngaøy thì ñöôïc chieát khaáu 2% vaø thôøi haïn baùn chòu toái ña cuõng 30 ngaøy. Tình huoáng nghieân cöùu  Hieän taïi coâng ty Minh Taân. Ltd coù doanh thu haøng naêm laø 3 trieäu $ kyø thu tieàn bình quaân laø 2 thaùng chi phí cô hoäi 15 , , cuûa khoaûn phaûi thu laø 20%. Neáu thay ñoåi ñieàu khoaûn baùn chòu töø net 60 thaønh 2/10 net 60 thì kyø thu tieàn bình quaân seõ giaûm coøn 1 thaùng vaø coù 60% doanh thu khaùch haøng seõ chaáp nhaän chieát khaáu. 15  Coâng ty coù neân thay ñoåi tyû leä chieát khaáu khoâng?  Xaùc ñònh lôïi nhuaän maát ñi do khaùch haøng chaáp nhaän chieát khaáu: 3.000.000 x 0,6 x 0,02 = 36.000 $. 16 Lôøi giaûi ñeà nghò  Xaùc ñònh chi phí tieát kieäm. • Voøng quay khoaûn phaûi thu tröôùc khi thay ñoåi = 12 thaùng/kyø thu tieàn bình quaân = 12/2 = 6 voøng. • Khoaûn phaûi thu tröôùc khi thay ñoåi = Dthu/voøng quay khoaûn phaûi thu = 3.000.000/6 = 500.000 $. û û å û û 16 • Khoan phai thu sau khi thay ñoi = Dthu/voøng quay khoan phai thu = 3.000.000/12 = 250.000 $. • Khoaûn phaûi thu giaûm = 250.000 - 500.000 = - 250.000 $. • Tieát kieäm CP ñaàu tö khoaûn phaûi thu = - 250.000 x 20% = -50.000 $. Trang 1 5 Quyeát ñònh chính saùch  Lôïi nhuaän maát ñi do khaùch haøng chaáp nhaän chieát khaáu 36 000 $ 17 = . .  Chi phí tieát kieäm do giaûm khoaûn phải thu = 50.000 $  So saùnh: lôïi nhuaän maát ñi < chi phí tieát kieäm  Coâng ty neân thay ñoåi tyû leä chieát khaáu. 17 Phaân tích uy tín khaùch haøng • Ñeå haïn cheá caùc toån thaát do nôï khoâng theå thu hoài, coâng ty caàn phaân tích uy tín khaùch haøng tröôùc khi quyeát ñònh coù neân baùn chòu cho 18 khaùch haøng ñoù hay khoâng. • Quy trình ñaùnh giaù uy tín tín duïng cuûa khaùch haøng traûi qua 3 böôùc: B1: Thu thaäp thoâng tin veà khaùch haøng, thoâng qua: caùc baùo caùo taøi chính, baùo caùo xeáp haïng tín duïng, kieåm tra cuûa ngaân haøng, kieåm tra thöông mai . 18 ï B2: Phaân tích thoâng tin thu thaäp ñöôïc ñeå phaùn quyeát veà uy tín tín duïng cuûa khaùch haøng. B3: Quyeát ñònh coù baùn chòu hay khoâng. Phaân tích uy tín khaùch haøng Phaân tích chính saùch baùn chòu 19 + Phaân tích uy tín khaùch haøng 19 Quyeát ñònh baùn chòu Naâng cao hieäu quaû thu hoài nôï • Söû duïng keá toaùn thu hoài nôï chuyeân nghieäp. 20 • Söû duïng caùc nghieäp vuï bao thanh toaùn. • .. 20 Trang 1 6 Quaûn trò toàn kho  Muïc tieâu cuûa quaûn trò toàn kho.  Quaûn trò toàn kho. 21 • Taùc ñoäng hai maët cuûa toàn kho. • Moâ hình quyeát ñònh möùc toàn kho. • Xaùc ñònh ñieåm ñaët haøng. 21 Quaûn trò toàn kho 22 Toàn kho taïo thaønh caàu noái giöõa saûn xuaát vaø baùn saûn phaåm. C ù l i à khac oaï ton o: • Nguyeân vaät lieäu • Coâng cuï, duïng cuï • Saûn phaåm dôû dang • Haøng ñang treân ñöôøng 22 • Thaønh phaåm • Haøng hoùa • ... Quaûn trò toàn kho 23 Toàn kho taïo laäp tính linh hoaït cho coâng ty trong vieäc: •Mua haøng. • Laäp keá hoaïch saûn xuaát. • Dòch vuï hieäu quaû cho nhu caàu khaùch haøng. 23 Kieåm soaùt toàn kho theo phöông thöùc ABC 24 Toàn kho theo ABC y Phaân loaïi toàn kho theo giaù trò cuûa moãi haïng muïc. • Toàn kho loaïi “A” thöôøng xuyeân 70 90 100 t r ò t o à n k h o t í c h l u õ y B C 24 . • Toàn kho loaïi “B” vaø “C” khi caàn thieát hoaëc ít thöôøng xuyeân hôn. 0 15 45 100 % Loaïi toàn kho tích luõy % g i a ù A Trang 1 7 Taùc ñoäng hai maët cuûa toàn kho  Taùc ñoäng tích cöïc cuûa toàn kho: • Chuû ñoäng trong dö tröõ vaø saûn xuaát 25 ï . • Taïo quaù trình saûn xuaát ñöôïc ñieàu hoøa vaø lieân tuïc. • Giuùp chuû ñoäng trong hoaïch ñònh SX vaø tieâu thuï SP.  Taùc ñoäng tieâu cöïc, laøm phaùt sinh chi phí lieân quan ñeán toàn kho nhö: 25 • Chi phí kho baõi. • Chi phí baûo quaûn. • Chi phí cô hoäi do voán keït ñaàu tö vaøo toàn kho. Xaùc ñònh ñieåm ñaët haøng • Thôøi gian chôø haøng: Laø khoaûng thôøi gian töø luùc coâng ty ñaët mua caùc loaïi toàn kho cho ñeán khi coâng ty nhaän ñöôïc loaïi toàn kho ñoù taïi 26 coâng ty. • Ñieåm ñaët haøng: Ñieåm toàn kho ôû ñoù coâng ty phaûi ñaët haøng ñeå ñaûm baûo keá hoaïch söû duïng. • Ñieåm ñaët haøng = (thôøi gian chôø ñaët haøng) x (soá löôïng söû duïng trong ngaøy) = 5 ngaøy x 20 ñôn vò/ngaøy = 100 ñôn vò. 26 • Ñieåm ñaët haøng: • Veà soá löôïng, ñaët haøng khi trong kho chæ coøn 100 ñôn vò. • Veà thôøi gian, ñaët haøng cöù sau 5 ngaøy keå töø ngaøy nhaän haøng. Toàn kho an toaøn 27 • Toàn kho an toaøn: Laø möùc toàn kho taêng theâm nhaèm ñeà phoøng nhöõng baát traéc xaûy ra do thôøi gian chôø haøng hay ruûi ro töø phía nhaø cung caáp. • Trong phaàn tröôùc, chuùng ta giaû ñònh laø nhu caàu loaïi toàn kho vaø thôøi gian chôø haøng laø chaéc chaén. Neáu nhu caàu vaø thôøi gian h ø h ø kh â h é h é hì ñi å ñ ë h ø ñ ù ñò h 27 Ñieåm ñaët haøng (thôøi gian chôø haøng TB x nhu caàu TB 1 ngaøy) + toàn kho an toaøn c ô ang ong c ac c an t em at ang öôïc xac n laïi: Toàn kho an toaøn laø bao nhieâu? 28 Yeáu toá naøo aûnh höôûng ñeán möùc toàn kho an toaøn? Phuï thuoäc vaøo: •Möùc ñoä khoâng chaéc chaén veà nhu caàu toàn kho. •Möùc ñoä khoâng chaéc chaén cuûa thôøi gian chôø haøng. • Chi phí chuyeån dòch cuûa toàn kho 28 . • Chi phí toàn tröõ toàn kho. Trang 1 8 Toàn kho kòp thôøi 29  Toàn kho kòp thôøi: Laø vieäc kieåm soaùt vaø quaûn trò toàn kho theo yeâu caàu vaø ñuùng luùc khi coâng ty caàn cho saûn xuaát hoaëc baùn ra  Nhöõng yeâu caàu ñeå aùp duïng: • Heä thoáng thoâng tin veà toàn kho vaø saûn xuaát phaûi chính xaùc. 29 • Vieäc mua saém toàn kho phaûi thaät höõu hieäu. • Nhaø cung caáp phaûi ñaùng tin caäy. • Heä thoáng vaän chuyeån toàn kho thaät höõu hieäu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcd4_quan_tri_htk_compatibility_mode_6571_2001425.pdf