Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2: Chương 8 Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

2.3. Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi công dân

ppt22 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 543 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2: Chương 8 Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TS. Nguyễn Minh TuấnI. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa1.1. Quan niệm về dân chủ và nền dân chủDân chủ là sản phẩm tiến hóa của lịch sử, là nhu cầu khách quan của con người, là sự phản ánh những giá trị nhân văn, là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân chống lại áp bức, bóc lột, bất công.1.2. Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩaQuyền lực đều thuộc về nhân dân. Cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. Kết hợp hài hòa giữa các lợi ích, động viên, thu hút mọi tiềm năng sáng tạo vào xây dựng xã hội mới.2. Xây dựng nhà nước XHCN2.1. Khái niệm “nhà nước XHCN”Một tổ chức thuộc kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của CNXHMột nhà nước kiểu mớiThực hiện chuyên chính vô sản trong thời kỳ quá độ lên CNXH 2.2. Đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nhà nước XHCNĐặc trưng của nhà nước XHCNLà công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.Thực hiện trấn áp những kẻ chống đối, phá hoại sự nghiệp cách mạng XHCN.Lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.Chức năng của nhà nước XHCNTổ chức có hiệu quả công cuộc xây dựng xã hội mớiSử dụng công cụ bạo lực để trấn áp sự phản kháng của kẻ thù, chống lại sự nghiệp xây dựng CNXHBảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, giữ vững an ninh xã hội.Nhiệm vụ chính của nhà nước XHCN: Xây dựng và phát triển kinh tế Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân Xây dựng nền văn hóa XHCN, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dânMở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, bình đẳng với các nước trên thế giới.II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa1.1. Khái niệm văn hóa và nền văn hóaVăn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình, biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định.Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người. Nền văn hóa là biểu hiện toàn bộ nội dung, tính chất của văn hóa được hình thành và phát triển trên cơ sở kinh tế – chính trị của mỗi thời kỳ lịch sử, trong đó ý thức hệ của giai cấp thống trị chi phối phương hướng phát triển và quyết định hệ thống các chính sách, pháp luật và quản lý các hoạt động văn hóa.1.2. Khái niệm, đặc trưng của nền văn hóa XHCN Khái niệm: Là nền văn hóa được xây dựng và phát triển trên nền tảng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về văn hóa, tinh thần của nhân dân, đưa nhân dân lao động trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa.Đặc trưng của nền văn hóa XHCNHệ tư tưởng của giai cấp công nhân giữ vai trò chủ đạo.Là nền văn hóa có tính nhân văn rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc Là nền văn hóa được hình thành, phát triển một cách tự giác, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, có sự quản lý của nhà nước XHCN.2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa2.1. Những nội dung cơ bản của nền văn hóa XHCNNâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức của xã hội mới.Xây dựng con người mới phát triển toàn diện.Xây dựng lối sống mới XHCN.Xây dựng gia đình văn hóa XHCN.2.2. Phương thức xây dựng nền văn hóa XHCNGiữ vững, tăng cường vai trò hệ tư tưởng giai cấp công nhân.Không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và vai trò quản lý của nhà nước XHCN.Giữ vững giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa nhân loại.Tổ chức và lôi cuốn quần chúng nhân dân vào các hoạt động và sáng tạo văn hóa.III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 1.1. Khái niệm dân tộc Chỉ một cộng đồng người ổn định, hợp thành nhân dân của một quốc gia, có lãnh thổ chung, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trong quá trình dựng nước và giữ nước. 1.2. Hai xu hướng phát triển của dân tộcXu hướng thứ nhất: muốn tách ra để thành lập các quốc gia độc lập. Xu hướng thứ hai: Các dân tộc ở từng quốc gia, các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau. 1.3. Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộcPhải vì lợi ích cơ bản lâu dài của dân tộc. Xác lập quan hệ công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc trong một quốc gia, giữa các quốc gia trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin Các dân tộc hoàn toàn bình đẳngCác dân tộc được quyền tự quyếtLiên hiệp công nhân tất cả các dân tộc2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo2.1. Khái niệm tôn giáoTôn giáo là sản phẩm của con người, gắn với những điều kiện tự nhiên và lịch sử cụ thể, xác định. Nó bao gồm: ý thức tôn giáo và hệ thống tổ chức tôn giáo, cùng với những hoạt động mang tính chất nghi thức tín ngưỡng2.2. Nguyên nhân tồn tại tín ngưỡng, tôn giáo Nguyên nhân nhận thứcNguyên nhân kinh tế Nguyên nhân tâm lýNguyên nhân chính trị – xã hội Nguyên nhân văn hóa2.3. Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáoKhắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hộiTôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi công dân Đoàn kết những người có tôn giáo với những người không có tôn giáo, đoàn kết các tôn giáo. Phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong vấn đề tôn giáo. Phải có quan điểm lịch sử – cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnguyenminhtuan_bgnguyenlyhp2_c8_1179.ppt