Bài giảng máy phát điện xoay chiều 1 pha cực hay cực chi tiết

Thế nào là máy phát điện xoay chiều 3 pha? Máy phát điện xoay chiều 3 pha khác máy phát điện xoay chiều 1 pha ở điểm nào

pdf15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 16/07/2013 | Lượt xem: 5952 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng máy phát điện xoay chiều 1 pha cực hay cực chi tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M ÁY PHÁT  I N XOAY CHI UĐ Ệ Ề TiÕt 27:M ÁY PHÁT  I N XOAY Đ Ệ CHI UỀ NỘI DUNG BÀI HỌC I – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA      1. Phần cảm      2. Phần ứng II – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA      1. Cấu tạo va nguyên tắc hoạt động     2. Cách mắc mạch ba pha     3. Dòng ba pha     4. Những ưu việt của dòng ba pha  QUAN SÁT THÍ NGHI MỆ THÍ NGHI M TH TỆ ẬÍ I OẢ QUAN SÁT CHI U DÒNG ĐI N Ề Ệ XU T HIÊN TRONG KHUNGẤ B góp g m 2 vành ộ ồ khuyên và 2 ch i quétổ Quan sát s đ i chi u dòng đi n thự ổ ề ệ í nghi mệ I - MÁY PHÁT ĐI N XOAY CHI U M T PHAỆ Ề Ộ C1. Nh c l i ắ ạ nguyên t c ắ chung t o ra ạ dòng đi n xoay ệ chi u?ề quan s¸ t thÝ nghiÖm  c¶m  øng ®iÖ n tõ  !!! I. MÁY PHÁT ĐI N XOAY CHI U Ệ Ề M T PHAỘ Máy phát đi n xoay chi u m t pha đ c c u t o ệ ề ộ ượ ấ ạ b i hai b ph n chính:ở ộ ậ 1. Ph n c m:ầ ả t o ra t thông bi n thiên b ng các ạ ừ ế ằ nam châm quay có p c p c c, t c đ quay là ặ ự ố ộ n vòng/giây. Ph n c m quay g i là ầ ả ọ rôto 2.Ph n ng:ầ ứ g m các cu n dây ồ ộ gi ng nhau, c đ nh trên m t vòng ố ố ị ộ tròn. Ph n ng đ ng yên g i là ầ ứ ứ ọ stato.* Khi rôto quay su t đi n đ ng xoay ấ ệ ộ chi u sinh ra trong ph n ng có t n ề ầ ứ ầ s ố f = pn Ph n c m(rôto)ầ ả Ph n ng (stato)ầ ứ QUAN SÁT ROTO VÀ STATO C A Ủ MÁY M T PHÁT ĐI N L NỘ Ệ Ớ II - MÁY PHÁT ĐI N XOAY CHI U BA PHAỆ Ề 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động Th nào là máy phát ế đi n xoay chi u 3 pha?ệ ề Máy phát đi n xoay ệ chi u 3 pha khác máy ề phát đi n xoay chi u 1 ệ ề pha đi m nào?ở ể Đ c SGKọ Máy phát đi n ba pha là máy t o ra ba su t đi n ệ ạ ấ ệ đ ng xoay chi u hình ộ ề sin, cùng t n sầ ố, cùng biên độ và l ch phaệ nhau 2pi /3 I. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY                   CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động N S - Ph n ngầ ứ : g m 3 cu n ồ ộ dây gi ng nhau đ t l ch ố ặ ệ nhau 1200 trên đ ng ườ tròn - Ph n c mầ ả : nam châm đi n.ệ - Khi nam châm quay, t ừ thông qua m i cu n dây là ỗ ộ ba hàm cos c a th i gian, ủ ờ cùng t n s góc ầ ố ω , cùng biên đ và pha l ch nhau ộ ệ 2pi /3. K t quế ả: trong ba cu n dây xu t hi n ba su t ộ ấ ệ ấ đi n đ ng xoay chi u cùng ệ ộ ề t n s , cùng biên đ và l ch ầ ố ộ ệ pha nhau 2pi /3 a) Cấu tạob) Ho t đ ngạ ộ Nªu cÊu ¹o cñ   M P§ XC 3  pha? 2. Cách mắc mạch ba pha - M ch tiêu th đi n năng g i là ạ ụ ệ ọ t iả - Coi các t i là gi ng nhau: ả ố cùng đi n tr , dung kháng, ệ ở c m khángả , g i là t i đ i x ng.ọ ả ố ứ * M ch đi n XC ba phaạ ệ  có 2 cách m cắ : Hình 17.5 1 2 3 Hình 17.4 Dây trung hòa a) M c hình saoắ b) M c hình tam giácắ u1O, u2O, u3O : đi n áp ệ pha u12, u23, u31 : đi n áp ệ dây. Quan hÖ gi÷a các ®iÖn  p¸ hiÖu dông: pd UU 3= o O’ Th nào là t i ế ả tiêu thụ?Th nào là t i ế ả đ i x ngố ứ ? 1 2 3 o 3. Dòng ba pha - Dòng đi n xoay chi u ba pha là h ba ệ ề ệ dòng đi n xoay chi u hình ệ ề sin có cùng t n s , nh ng l ch pha v i nhau ầ ố ư ệ ớ 2pi /3 t ng đôi m t.ừ ộ - N u các t i đ i x ng thì ba dòng đi n ế ả ố ứ ệ này cùng biên độ. Dòng đi n xoay ệ chi u ba pha là ề gì? II - MÁY PHÁT ĐI N XOAY CHI U BA PHAỆ Ề 1. C u t o và nguyên t c ho t đ ngấ ạ ắ ạ ộ 2. Cách m c m ch ba phaắ ạ 4. Nh ng u vi t c a dòng ba phaữ ư ệ ủ a) Truy n t i đi n năng đi xa b ng dòng ba ề ả ệ ằ pha ti t ki m đ c dây d n so v i truy n ế ệ ượ ẫ ớ ề t i b ng dòng m t phaả ằ ộ b) Cung c p đi n cho các đ ng c ba pha, ấ ệ ộ ơ dùng ph bi n trong các nhà máy, xí nghi pổ ế ệ Dòng đi n xoay chi u ệ ề ba pha có u đi m gì ư ể so v i dòng đi n xoay ớ ệ chi u m t pha?ề ộ II - MÁY PHÁT ĐI N XOAY CHI U BA PHAỆ Ề 1. C u t o và nguyên t c ho t đ ngấ ạ ắ ạ ộ 2. Cách m c m ch ba phaắ ạ 3. Dòng ba pha CỦNG CỐ 1. Nguyên tắc chung  của máy phát điện dựa  trên hiện tượng nào?        Hiện tượng cảm ứng điện từ 2. Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha?     Dòng 1 pha: cung cấp một pha điện     Dòng 3 pha: cung cấp 3 pha điện cùng  tần số, lệch nhau 2pi /3 về pha, có thể  cung cấp một công suất điện lớn 3. Trong máy phát điện xoay chiều một  pha, từ trường quay có vecto   quay  300vòng/phút tạo bởi 20 cực nam châm  (10 cực nam và 10 cực bắc) quay với  tốc độ bao nhiêu? B        n=N/t=300/60=5v/s        f=p.n=10.5=50Hz

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài giảng máy phát điện xoay chiều 1 pha cực hay cực chi tiết.pdf
Tài liệu liên quan