Bài giảng Lập trình căn bản - Phần 2 - Chương 8: Chuỗi ký tự

Cú pháp : int atoi(const char *s) : chuyển chuỗi thành số nguyên long atol(const char *s) : chuyển chuỗi thành số nguyên dài float atof(const char *s) : chuyển chuỗi thành số thực Nếu chuyển đổi không thành công, kết quả trả về của các hàm là 0. Ví dụ: atoi(“1234”)=> 1234

ppt28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lập trình căn bản - Phần 2 - Chương 8: Chuỗi ký tự, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LẬP TRÌNH CĂN BẢNPhần 2 - Chương 8CHUỖI KÝ TỰN.C. Danh1Nội dung chương nàyKhái niệmKhai báoCác thao tác trên chuỗi ký tự2Khái niệmChuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (ký tự NULL trong bảng mã Ascii).Các hằng chuỗi ký tự được đặt trong cặp dấu nháy kép “”.3Khai báoKhai báo theo mảngKhai báo theo con trỏVừa khai báo vừa gán giá trị4Khai báo theo mảngCú pháp: char [Chiều dài tối đa];Ví dụ: char Ten[12]; => bộ nhớ sẽ cung cấp 12+1 bytes để lưu trữ nội dung của chuỗi ký tự Ten; byte cuối cùng lưu trữ ký tự ‘\0’ để chấm dứt chuỗiGhi chú:Chiều dài tối đa của biến chuỗi: 1..255 bytes.Không nên khai báo thừa để tránh lãng phí bộ nhớ.‘\0’Ten:Ten[0]Ten[12]5Khai báo theo con trỏCú pháp: char *;Ví dụ: char *Ten;Trong khai báo này, bộ nhớ sẽ dành 2 byte để lưu trữ địa chỉ của biến con trỏ Ten đang chỉ đến.Chưa cung cấp nơi để lưu trữ dữ liệu.Muốn có chỗ để lưu trữ dữ liệu, ta phải gọi đến hàm malloc() hoặc calloc() có trong “alloc.h”, sau đó mới gán dữ liệu cho biến.Tieu Dong Tu6Vừa khai báo vừa gán giá trịCú pháp: char []=;Ví dụ:Ghi chú: Chuỗi được khai báo là một mảng các ký tự nên các thao tác trên mảng có thể áp dụng đối với chuỗi ký tự.Vua khai bao vua gan trị : Mau nang hay la mau mat em 7Các thao tác trên chuỗi ký tựNhập xuất chuỗiNhập chuỗi từ bàn phímXuất chuỗi lên màn hình Một số hàm xử lý chuỗi (trong string.h)8Nhập chuỗi từ bàn phímDùng hàm gets()Cú pháp: gets()Ví dụ: char Ten[20]; gets(Ten);Ta cũng có thể sử dụng hàm scanf() để nhập dữ liệu cho biến chuỗi, tuy nhiên lúc này ta chỉ có thể nhập được một chuỗi không có dấu khoảng trắng.Dùng hàm cgets() (trong conio.h) 9Xuất chuỗi lên màn hìnhĐể xuất một chuỗi (biểu thức chuỗi) lên màn hình, ta sử dụng hàm puts().Cú pháp: puts()Ví dụ: Nhập vào một chuỗi và hiển thị trên màn hình chuỗi vừa nhập:Ngoài ra, ta có thể sử dụng hàm printf(), cputs() (trong conio.h) để hiển thị chuỗi lên màn hình. 10Một số hàm xử lý chuỗi (trong string.h)Cộng chuỗi - Hàm strcat()Xác định độ dài chuỗi - Hàm strlen()Đổi một ký tự thường thành ký tự hoa - Hàm toupper()Đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa, hàm strupr()Đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi chữ thường, hàm strlwr()Sao chép một phần chuỗi, hàm strncpy() Trích một phần chuỗi, hàm strchr()Tìm kiếm nội dung chuỗi, hàm strstr()So sánh chuỗi, hàm strcmp()So sánh chuỗi, hàm stricmp()Khởi tạo chuỗi, hàm memset() Đổi từ chuỗi ra số, hàm atoi(), atof(), atol() (trong stdlib.h) 11Cộng chuỗi - strcat() (1)Cú pháp: char *strcat(char *des, const char *source)Hàm này có tác dụng ghép chuỗi nguồn (source) vào chuỗi đích (des).Trả vể con trỏ chỉ đến chuỗi kết quả.12Cộng chuỗi - strcat() (2)Ví dụ: Nhập vào họ lót và tên của một người, sau đó in cả họ và tên của họ lên màn hình.13Xác định độ dài chuỗi - strlen() Cú pháp: int strlen(const char* s)Ví dụ: Xác định độ dài 1 chuỗi nhập từ bàn phím.14Đổi một ký tự thường thành ký tự hoa - toupper() Cú pháp: char toupper(char c)Hàm này (trong ctype.h) được dùng để chuyển đổi 1 ký tự thường thành ký tự hoa.15Đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa - strupr() (1)Cú pháp: char *strupr(char *s)Hàm này được dùng để chuyển đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa. Kết quả trả về là 1 con trỏ chỉ đến chuỗi kết quả.16Đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa - strupr() (2)Ví dụ: Nhập vào một chuỗi ký tự từ bàn phím. Sau đó sử dụng hàm strupr() để chuyển đổi chúng thành chuỗi chữ hoa.17Đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi chữ thường - strlwr() Cú pháp: char *strlwr(char *s) Hàm này được dùng để chuyển đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi chữ thường. Kết quả trả về là 1 con trỏ chỉ đến chuỗi kết quả.18Sao chép chuỗi - strcpy() (1)Cú pháp: char *strcpy(char *Des, const char *Source)Hàm này được dùng để sao chép toàn bộ nội dung của chuỗi nguồn vào chuỗi đích.19Sao chép chuỗi - strcpy() (2)Ví dụ: Viết chương trình cho phép chép toàn bộ chuỗi nguồn vào chuỗi đích 20Sao chép một phần chuỗi - strncpy() và Trích một phần chuỗi - strchr()Sao chép một phần chuỗiCú pháp: char *strncpy(char *Des, const char *Source, size_t n)Chép n ký tự đầu tiên của chuỗi nguồn sang chuỗi đích.Trích một phần chuỗi, hàm strchr()Cú pháp : char *strchr(const char *str, int c)Trích ra chuỗi con của str bắt đầu từ ký tự c cho đến hết chuỗi.Ghi chú:Nếu ký tự c không có trong chuỗi, kết quả trả về là NULL.Kết quả trả về của hàm là một con trỏ, con trỏ này chỉ đến ký tự c đầu tiên trong chuỗi str.21Tìm kiếm nội dung chuỗi - strstr() (1)Cú pháp: char *strstr(const char *s1, const char *s2) Hàm này được dùng để tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.Kết quả trả là 1 con trỏ chỉ đến phần tử đầu tiên của chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 hoặc giá trị NULL nếu chuỗi s2 không có trong chuỗi s1.22Tìm kiếm nội dung chuỗi - strstr() (2)Ví dụ: Viết chương trình sử dụng hàm strstr() để lấy ra một phần của chuỗi gốc bắt đầu từ chuỗi “hoc”.23So sánh chuỗi - strcmp() (1)Cú pháp: int strcmp(const char *s1, const char *s2)So sánh 2 chuỗi s1 và s2 với nhau.Kết quả trả về là 1 số int:0 nếu s1 > s2Tương tự: int stricmp(const char *s1, const char *s2)So sánh không phân biệt kí tự hoa/thường24So sánh chuỗi - strcmp() (2)Ví dụ:#include #include #inlude void main(){ char s1[10]=“Chao”, s2[10]=“chao”; printf(“%d”,strcmp(s1,s2)); getch();}-32#include #include #inlude void main(){ char s1[10]=“chao”, s2[10]=“chao”; printf(“%d”,strcmp(s1,s2)); getch();}025Khởi tạo chuỗi - memset()Cú pháp: void *memset(char *Des, int c, size_t n) Đặt n ký tự đầu tiên của chuỗi Des là ký tự c.Giá trị trả về: chuỗi Des.Nằm trong thư viện: string.h và mem.h26Đổi từ chuỗi ra số - atoi(), atof(), atol() (trong stdlib.h) Cú pháp : int atoi(const char *s) : chuyển chuỗi thành số nguyên long atol(const char *s) : chuyển chuỗi thành số nguyên dài float atof(const char *s) : chuyển chuỗi thành số thựcNếu chuyển đổi không thành công, kết quả trả về của các hàm là 0.Ví dụ: atoi(“1234”)=> 123427Hết chương28

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptphan2_chuong8_chuoikitu_8579.ppt
Tài liệu liên quan