Viêm màng bồ đào

MBĐ là lớp giữa của thành nhãn cầu, cấu tạo là mạch máu, nuôi dưỡng các cấu trúc trong nhãn cầu. Gồm 3 phần chính: - Mống mắt - Thể mi - Mạch mạc Theo giải phẫu: - Viêm MBĐ trước - Viêm MBĐ trung gian - Viêm MBĐ sau - Viêm MBĐ toàn bộ

ppt25 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1852 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Viêm màng bồ đào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIEÂM MAØNG BOÀ ÑAØO BS. Nguyeãn Phaïm Trung Hieáu Muïc tieâu Nhận biết caùc trieäu chöùng cuûa vieâm MBÑ Neâu ñöôïc nguyeân taéc ñieàu trò vieâm MBÑ Bieát ñöôïc nhaõn vieâm giao caûm Giaûi phaãu hoïc MBÑ laø lôùp giöõa cuûa thaønh nhaõn caàu, caáu taïo laø maïch maùu, nuoâi döôõng caùc caáu truùc trong nhaõn caàu. Goàm 3 phaàn chính: - Moáng maét - Theå mi - Maïch maïc Phaân loaïi Theo giaûi phaãu: - Vieâm MBÑ tröôùc - Vieâm MBÑ trung gian - Vieâm MBÑ sau - Vieâm MBÑ toaøn boä Cô cheá 3 cô cheá chính: - Phaûn öùng vôùi chaán thöông - Phaûn öùng töï mieãn - Phaûn öùng vôùi caùc taùc nhaân nhieãm truøng Vieâm moáng maét theå mi Trieäu chöùng cô naêng: - Ñau nhöùc - Nhìn môø - Sôï aùnh saùng - Caûm giaùc ruoài bay Vieâm moáng maét theå mi Trieäu chöùng thöïc theå: - Cöông tuï rìa - Laéng ñoïng sau giaùc maïc - Vaån ñuïc tieàn phoøng, Tyndall (+) - Moáng maét nhaït maøu, maát boùng, dính moáng, tít ñoàng töû - Laéng ñoïng tröôùc thuûy tinh theå - Nhaõn aùp bình thöôøng/ taêng/ giaûm - Phaûn öùng theå mi (+) Vieâm maøng boà ñaøo giöõa - Ít quan troïng - Giaûm thò löïc - Daáu hieäu ruoài bay kín ñaùo - F.O.: oå vieâm traéng vuøng pars plana, vaån ñuïc pha leâ theå Vieâm maøng boà ñaøo sau Trieäu chöùng cô naêng: - Nhìn môø töø töø - Caûm giaùc ruoài bay - Thu heïp thò tröôøng, ñoâi khi coù aùm ñieåm - Bieán daïng hình Vieâm maøng boà ñaøo sau Trieäu chöùng thöïc theå: - Vaån ñuïc PLT - OÅ xuaát tieát treân VM, thoaùi hoaù HVM, keøm phuø gai, phuø hoaøng ñieåm, BVM thanh dòch, .. Trieäu chöùng toaøn thaân: - Caùc oå nhieãm truøng laân caän/ toaøn thaân - Ñau nhöùc khôùp, baïch bieán, ruïng toùc, ... Vieâm maøng boà ñaøo toaøn boä Dieãn tieán naëng cuûa vieâm MBÑ tröôùc/ sau khoâng ñöôïc ñieàu trò thích hôïp Trieäu chöùng laâm saøng goàm daáu hieäu cuûa vieâm MBÑ tröôùc vaø sau Chaån ñoaùn Chaån ñoaùn xaùc ñònh Chaån ñoaùn phaân bieät: vieâm loeùt GM, vieâm KM, Gloâcoâm caáp Chaån ñoaùn nguyeân nhaân Bieán chöùng: Gloâcoâm, ñuïc thuûy tinh theå, thoaùi hoaù PLT, bong voõng maïc, teo nhaõn Ñieàu trò Theo doõi: - Möùc ñoä, dieãn tieán vaø bieán chöùng Ñieàu trò trieäu chöùng: - Lieät theå mi - Corticosteroide - ÖÙc cheá mieãn dòch - Giaûm ñau Ñieàu trò Ñieàu trò ñaëc hieäu Ñieàu trò bieán chöùng Hoäi chöùng Harada H/c Vogt – Koyanagi – Harada: coù vieâm MBÑ sau hoaëc vieâm MBÑ lan toaû, keøm h/c thaàn kinh vaø toån thöông ôû da toùc Dòch teã: - Nöõ - 30 – 50 tuoåi - goác AÙ hoaëc thoå daân chaâu Myõ Hoäi chöùng Harada Trieäu chöùng: - Vieâm MBÑ sau hoaëc vieâm MBÑ lan toaû - Daáu hieäu thaàn kinh trung öông: soát, cöùng gaùy, hoân meâ, ñoäng kinh, yeáu lieät chi, daáu hieäu TK khu truù - Toån thöông da toùc: ruïng toùc, baïc loâng, baïch bieán - Daáu hieäu khaùc: uø tai, ñieác taïm thôøi,... Hoäi chöùng Harada Beänh nguyeân: chöa roõ, phaûn öùng mieãn dòch ñoái vôùi proâtein lieân keát vôùi melanin ôû MBÑ Ñieàu trò: - Corticoide toaøn thaân vaø taïi choã - Daõn ñoàng töû, lieät theå mi Bieán chöùng: gloâcoâm thöù phaùt, ñuïc T3, taân maïch döôùi voõng maïc, teo nhaõn Nhaõn vieâm giao caûm - Laø vieâm MBÑ toaøn boä, sau chaán thöông vaø xaûy ra ôû maét khoâng bò chaán thöông - Thôøi gian xuaát hieän töø vaøi ngaøy ñeán vaøi chuïc naêm sau chaán thöông - Tyû leä khoaûng 1% caùc chaán thöông xuyeân nhaõn caàu, vaø 1/10.000 caùc phaãu thuaät noäi nhaõn Nhaõn vieâm giao caûm Nguyeân nhaân: - Chaán thöông thuûng nhaõn caàu +/- dò vaät - Phaãu – thuû thuaät noäi nhaõn Cô cheá: khoâng roõ Nhaõn vieâm giao caûm Laâm saøng: - Tieàn caên: chaán thöông ôû moät maét - Vieâm MBÑ ôû maét khoâng bò chaán thöông Ñieàu trò: - Ñieàu trò vieâm MBÑ - Ñieàu trò döï phoøng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptViêm màng bồ đào.ppt
Tài liệu liên quan