Tổng quan về cung cấp điện

Tính tổng trở của các phần tử: ?Thanh cái 3: X1TC3= 0.15 mO XoTC3 = 0.3 mO

pdf85 trang | Chia sẻ: hao_hao | Lượt xem: 1783 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng quan về cung cấp điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang49 SVTH: Taï Minh Hieån Nhoùm 4 (ÑL4A). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 Quaït huùt 1 1 17.1 17.1 85.5 0.50 0.4 42.7 4G4 4 53 4.61 12 0.00 2 Quaït huùt 1 1 17.1 17.1 85.5 0.50 0.4 42.7 4G4 4 53 4.61 19 0.00 3 Maùy haáp 2 2 8.4 16.9 50.6 0.50 0.4 42.2 4G4 4 53 4.61 13 0.00 4 Maùy xay 10 1 62.7 62.7 313.4 0.50 0.4 156.7 4G35 35 174 0.524 6 0.08 5 Motor 6 1 16.3 16.3 81.4 0.50 0.4 40.7 4G2.5 2.5 41 7.41 16 0.00 6 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.50 0.4 44.7 4G4 4 53 4.61 19 0.00 7 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.50 0.4 44.7 4G4 4 53 4.61 12 0.00 8 Maùy saáy 5 1 25.3 25.3 126.6 0.50 0.4 63.3 4G10 10 67 1.83 8 0.08 Toång nhoùm: 9 146.9 428.9 0.50 0.4 319.3 4G120 120 343 0.153 37 0.08 Nhoùm 5(CSA) 41.08 0.57 0.46 70.8 4G15 15 113 1.15 71 0.08 XÖÔÛNG B Nhoùm 1 (ÑL1B). 1 M. laøm saïch 10 1 21.7 21.7 108.5 0.45 0.4 60.3 4G10 10 67 1.83 7 0.08 Maùy thoåi 7 1 8.12 Maùy thoåi 8 2 7.0 22.1 54.5 0.45 0.4 61.5 4G10 10 67 1.83 18 0.08 3 Motor 5 2 16.3 32.6 97.7 0.45 0.4 90.4 4G15 15 113 1.15 18 0.08 4 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.45 0.4 49.7 4G6 6 55 3.08 20 0.00 5 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.45 0.4 49.7 4G6 6 55 3.08 25 0.00 6 Motor 5 2 16.3 32.6 97.7 0.45 0.4 90.4 4G15 15 113 1.15 14 0.08 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang50 SVTH: Taï Minh Hieån Maùy thoåi 7 1 8.1 Maùy thoåi 8 1 7.07 Motor 5 1 16.3 31.4 96.5 0.45 0.4 87.2 4G15 15 113 1.15 18 0.08 8 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.45 0.4 49.7 4G6 6 55 3.08 20 0.00 9 M. laøm saïch 10 1 21.7 21.7 108.5 0.45 0.4 60.3 4G10 10 67 1.83 12 0.08 Toång nhoùm: 15 151.0 246.5 0.45 0.4 377.5 4G150 150 387 0.124 85 0.08 Nhoùm 2 (ÑL2B). 1 M. laøm saïch 10 1 21.7 21.7 108.5 0.50 0.4 54.3 4G6 6 55 3.08 7 0.00 Maùy thoåi 8 2 7.0 2 Motor 5 1 16.3 30.3 95.4 0.50 0.4 75.8 4G15 10 113 1.15 26 0.08 Maùy thoåi 7 2 8.1 3 Motor 5 1 16.3 32.5 97.6 0.50 0.4 81.2 4G15 10 113 1.15 18 0.08 4 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.50 0.4 44.7 4G4 4 53 4.61 20 0.00 5 Motor 5 2 16.3 32.6 97.7 0.50 0.4 81.4 4G15 15 113 1.15 13 0.08 6 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.50 0.4 44.7 4G6 55 3.08 15 0.00 7 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.50 0.4 44.7 4G6 6 55 3.08 21 0.00 Motor 5 1 16.3 8 M. neùn khí 6 1 10.9 27.1 92.2 0.50 0.4 67.8 4G15 15 113 1.15 19 0.08 9 Maùy thoåi 7 2 8.1 16.2 48.6 0.50 0.4 40.5 4G4 4 53 4.61 11 0.00 Toång nhoùm: 16 149.1 244.6 0.50 0.4 372.7 4G150 150 387 0.124 59 0.08 Nhoùm 3 (ÑL3B) 1 Quaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.52 0.4 47.0 4G4 4 53 4.61 2 0.00 2 Quaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.52 0.4 47.0 4G4 4 53 4.61 10 0.00 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang51 SVTH: Taï Minh Hieån 3 Maùy haáp 2 2 12.7 25.3 76.0 0.52 0.4 60.9 4G10 10 67 1.83 10 0.08 4 Maùy xay 9 1 70.3 70.3 351.3 0.52 0.4 168.9 4G35 35 174 0.524 9 0.08 5 Maùy haáp 2 2 12.7 25.3 76.0 0.52 0.4 60.9 4G10 10 67 1.83 10 0.08 6 Quaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.52 0.4 47.0 4G4 4 53 4.61 11 0.00 7 Quaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.52 0.4 47.0 4G4 4 53 4.61 2 0.00 Toång nhoùm: 9 148.0 464.2 0.52 0.4 370.0 4G150 150 387 0.124 32 0.08 Nhoùm 4 (ÑL4B) 1 Quaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.54 0.4 45.2 4G4 4 53 4.61 2 0.00 2 Maùy haáp 2 2 12.7 25.3 76.0 0.54 0.4 58.6 4G10 10 67 1.83 9 0.08 3 Maùy eùp 3 1 80.4 80.4 402.2 0.54 0.4 186.2 4G50 50 205 0.367 10 0.08 4 Maùy haáp 2 2 12.7 25.3 76.0 0.54 0.4 58.6 4G10 10 67 1.83 10 0.08 5 Quaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.54 0.4 45.2 4G4 4 53 4.61 10 0.00 6 Quaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.54 0.4 45.2 4G4 4 53 4.61 2 0.00 Toång nhoùm: 8 155.2 501.1 0.54 0.4 386.8 4G150 150 387 0.124 13 0.08 Nhoùm 5 (ÑL5B). 1 Maùy eùp 3 1 80.4 80.4 402.2 0.57 0.5 176.4 4G50 50 205 0.367 8 0.08 2 Maùy haáp 2 2 12.7 25.3 76.0 0.57 0.5 55.5 4G10 10 67 1.83 19 0.08 3 Quaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.57 0.5 42.8 4G4 4 53 4.61 17 0.00 Maùy haáp 2 1 12.7 4 Quaït huùt 1 1 19.5 32.2 110.3 0.57 0.5 70.6 4G15 10 113 1.15 12 0.08 Maùy haáp 2 1 12.7 5 Quaït huùt 1 1 19.5 32.2 110.3 0.57 0.5 70.6 4G15 10 113 1.15 7 0.08 Toång nhoùm: 8 155.2 501.1 0.57 0.5 386.8 4G150 150 387 0.124 23 0.08 Nhoùm 6(CSB) 42.6 0.5 0.40 99.1 4G15 15.00 113 1.15 60 0.08 Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang52 SVTH: Taï Minh Hieån XÖÔÛNG C Nhoùm 1(ÑL1C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Quaït loø reøn 2 1 10.5 1 Maùy caét 1 2 15.4 41.3 102.8 0.45 0.4 114.6 2x16 16 136 1.15 15 0.08 2 Baøn Tnghieäm 4 1 16.3 16.3 16.3 0.45 0.4 45.2 4G4 4 53 4.61 21 0.00 Maùy maøi ñaù 5 1 7.0 3 Beå ngaâm 3 1 11.9 19.0 47.0 0.45 0.4 52.6 4G6 6 55 3.08 17 0.00 Maùy maøi thoâ 7 2 5.1 4 Maùy maøi troøn 10 1 11.9 22.2 64.8 0.45 0.4 61.7 4G10 10 67 1.83 35 0.08 5 Maùy phay 8 1 16.3 16.3 81.4 0.45 0.4 45.2 4G10 10 67 1.83 17 0.08 Khoan ñöùng 11 1 11.9 6 Maùy maøi troøn 10 1 11.9 23.9 71.6 0.45 0.4 66.3 4G10 10 67 1.83 27 0.08 Khoan ñöùng 11 1 11.9 7 Maùy maøi ñaù 5 1 7.0 19.0 66.7 0.45 0.4 52.6 4G6 6 55 3.08 29 0.00 8 Maùy phay 8 1 16.3 16.3 81.4 0.45 0.4 45.2 4G10 10 67 1.83 17 0.08 9 Khoan baøn 9 3 5.2 15.7 36.7 0.45 0.4 43.7 2x4 4 63 4.61 35 0.00 Maùy maøi ñaù 5 1 7.0 10 Tuû saáy 6 2 7.0 21.1 49.1 0.45 0.4 58.5 4G10 10 67 1.83 21 0.08 Quaït loø reøn 2 1 10.5 11 Maùy caét 1 2 15.4 41.3 102.8 0.45 0.4 114.6 2x16 16 136 1.15 15 0.08 Toång nhoùm: 24 50.9 128.2 0.45 0.4 127.3 4G25 25 144 0.727 61 0.08 Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang53 SVTH: Taï Minh Hieån Nhoùm 2 (ÑL2C). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 Maùy tieän 13 1 35.1 35.1 175.3 0.50 0.4 87.7 4G15 15 113 1.15 10 0.08 2 Maùy tieän 13 1 35.1 35.1 175.3 0.50 0.4 87.7 4G15 15 113 1.15 21 0.08 3 Maùy soïc 14 3 7.0 21.0 147.2 0.50 0.4 52.6 4G4 4 53 4.61 21 0.00 4 Maùy caïo 15 2 8.5 17.0 51.1 0.50 0.4 42.6 2x2.5 2.5 48 7.41 23 0.00 5 Loø luyeän khuoân 16 2 9.4 18.7 56.1 0.50 0.4 46.8 4G4 4 53 4.61 25 0.00 6 Quaït loø ñuùc 17 3 6.1 18.2 42.4 0.50 0.4 45.5 2x4 4 63 4.61 29 0.00 7 Maùy tieän 12 1 30.4 30.4 152.0 0.50 0.4 76.0 4G15 15 113 1.15 13 0.08 Maùy caïo 15 1 8.5 8 Quaït loø ñuùc 17 1 10.5 19.0 61.0 0.50 0.4 47.5 2x4 10 63 4.61 10 0.00 Toång nhoùm: 15 65.7 230.5 0.50 0.4 164.3 4G35 35 174 0.524 46 0.08 Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang54 SVTH: Taï Minh Hieån 4.2 Kieåm tra suït aùp: 4.2.1 Toång quan veà suït aùp vaø kieåm tra suït aùp: Toång trôû cuûa ñöôøng daây tuy nhoû nhöng khi daây mang taûi thì seõ luoân toàn taïi suït aùp giöõa ñaàu vaø cuoái ñöôøng daây . Suït aùp lôùn treân ñöôøng daây seõ gaây ra nhöõng haâu quaû nhö: Caùc thieát bò ñieän noùi chung seõ khoâng laøm vieäc khoâng oån ñònh, tuoåi thoï cuûa caùc thieáât bò giaûm ( coù khi bò hö hoûng ngay), taêng toån thaát, phaùt noùng, v.v… Kieåm tra suït aùp laø nhaèm ñaûm baûo cho daây daãn ñöôïc choïn phaûi thoaõ maõn ñieàu kieän veà suït aùp cho pheùp khi daây mang taûi lôùn nhaát. Quy ñònh veà suït aùp lôùn nhaát cho pheùp seõ thay ñoåi tuyø theo quoác gia. Khi kieåm tra suït aùp maø lôùn hôn giaù trò cho pheùp thì ta phaûi taêng tieáp dieän daây daãn cho tôùi khi thoaû ñieàu kieän suït aùp cho pheùp. Thoâng thöôøng khi thieát keá thì neân choïn giaù trò naøy khoâng ñöôïc vöôït quaù 5% Uñm. 4.2.1.1 Kieåm tra suït aùp trong ñieàu kieän laøm vieäc bình thöôøng: ΔU = ∑ = Δ n i iU 1 (4.2) ΔUi = dm ittiitti U XQRP ** + (Suït aùp treân phaân ñoaïn thöù i) = dm oùttiotti U LxQrP *)**( + (4.3) + R :ñieän trôû cuûa daây ( Ωm ). R = ro×L + X :caûm khaùng cuûa daây ( km/Ω ) ; X ñöôïc boû qua khi coù tieát dieän nhoû hôn 10mm2. Vôùi ñieän aùp U < 1000V vaø khoâng coù thoâng tin naøo khaùc veà caûm khaùng, ñoái vôùi caùp ta laáy xo= 0,07 ÷ 0,09 km/Ω . H 4.1 Sô ñoà bieåu dieãn suït aùp cho nhaø maùy nhöïa Tieân Taán U ñaàu ñd U cuoái ñd ΔU1 ΔU2 ΔU3 ΔU4 MBA TPPC TPP TÑL Taûi Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang55 SVTH: Taï Minh Hieån 4.2.1.2 Tính suït aùp ôû ñieàu kieän thieát bò khôûi ñoäng : Khi ñoäng cô khôûi ñoäng thì khôûi ñoäng taêng töø 5 ñeán 7 laàn doøng laøm vieäc ôû cheá ñoä bình thöôøng, laøm cho U giaûm vaø daãn ñeán suït aùp taêng leân. Neáu suït aùp khi môû maùy quaù lôùn thì seõ daãn tôùi moät soá haäu quaû nhö: - Ñoäng cô ñöùng yeân hoaëc taêng toác raát chaäm vôùiø doøng taûi raát lôùn seõ gaây phaùt noùng ñoäng cô ( coù theå laøm cho ñoäng cô bò chaùy) vaø gaây ra suït aùp cho caùc thieát bò khaùc. Do vaäây maø ta caàn phaûi kieåm tra suït aùp khi môû maùy. Theo quy ñònh thì suït aùp khi môû maùy khoâng ñöôïc vöôït quaù 8% Uñm. ΔUmm = ∑ = Δ n i mmiU 1 Vôùi ΔUmmi laø suït aùp khi môû maùy treân phaân ñoaïn thöù i. OVôùi nhaø maùy nhöïa Tieân Taán thì n = 4 (xem hình 4.1) Ta seõ tính caùc giaù trò ΔUmm1 ÷ ΔUmm4 - Tính suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn töø TÑL ñeán taûi: ΔUmm4 = 3 * Imm*( R cos mmϕ + X sin mmϕ ) = 3 * Imm*( ro cos mmϕ + xosin mmϕ )L (4.4) Vôùi : Imm : doøng môû maùy laáy baèng 5 ÷ 7 laàn doøng ñònh möùc. cosϕmm= 0,35 ⇒ sinϕmm = 0.937. Ñaët ΔΙ = Imm - Itt (4.5) (Itt laø doøng ñieän tính toaùn khi laøm vieäc bình thöôøng). - Tính suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn töø tuû PP ñeán tuû ÑL: ΔUmm3 = 3 3 tt tt I II Δ+ * ΔU3 (4.6) (ΔU3 laø suït aùp treân ñoaïn töông öùng khi laøm vieäc bình thöôøng). - Tính suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn töø tuû PPC ñeán tuû PP: ΔUmm2 = 2 2 tt tt I II Δ+ * ΔU2 (4.7) - Tính suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn töø tuû TBA ñeán tuû PPC: ΔUmm1 = 1 1 tt tt I II Δ+ * ΔU1 (4.8) Suït aùp toång coäng treân toaøn ñöôøng daây töø MBA ñeán thieát bò: ΔUmmΣ = ∑ = Δ n i mmiU 1 caàn nhoû hôn 8% 4.2.2 Kieån tra suït aùp cho nhaø maùy nhöïa Tieân Taán: 4.2.2.1 Suït aùp khi laøm vieäc bình thöôøng: Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang56 SVTH: Taï Minh Hieån ”Kieåm tra suït aùp tuyeán daây daãn töø nhaùnh 1 ( Maùy laøm saïch (12) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA ΔU2 ΔU3 ΔU4 -Tính ΔU4( Suït aùp lôùn nhaát treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû ÑL1A ñeán thieát bò maùy laøm saïch): Ptt =Pñm = 10 kW; Qtt = Qñm = 7 kVAr Daây caùp 4G10 coù : ro = 1.83 Ω/ km; xo=0.08Ω/ km; L= 10m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: ΔU4= 38.0 01.0*)08.0*783.1*10( + = 0.5(V)⇒ΔU4% = (0.5/380)100% = 0.13% -Tính ΔU3( Suït aùp lôùn nhaát treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû PP1 ñeán tuû ÑL1A): Ptt = 76.95 kW ; Qtt=65.97 kVAr Daây caùp 4G120 coù : ro = 0.153 Ω/ km; xo=0.08; L= 73m Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: ΔU3= 38.0 73.0*)08.0*97.65153.0*95.76( + = 3.27 (V)⇒ΔU3% = 0.86% -Tính ΔU2 ( Suït aùp lôùn nhaát treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû PPC ñeán tuû PP1): Ptt =302.2 kW ; Qtt=185.9 kVAr Daây caùp 3x(3x300)+300 coù : ro = 0.02 Ω/ km; xo=0.03; L= 85m ΔU2= 38.0 085.0*)03.0*9.18502.0*2.9302 + = 2.62 (V)⇒ ΔU2% = 0.69% M Maùy laøm saïch PPC PP1 ÑL1A ΔU1 Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang57 SVTH: Taï Minh Hieån -Tính ΔU1 ( Suït aùp lôùn nhaát treân ñoaïn ñöôøng daây töø TBA ñeán tuû PPC): Ptt =692 kW ; Qtt=442.5 kVAr Daây caùp 3x(3x500)+500 coù : ro = 0.012 Ω/ km; xo=0.03; L= 75m ΔU1= 38.0 075.0*)03.0*5.442012.0*692( + = 4.26V⇒ΔU1% = 1.12% ⇒ ΔUΣ =ΔU1 + ΔU2+ ΔU3+ΔU4 =4.26+ 2.62 +3.27+0.5=10.96 V ⇒ ΔU% = 380 96.10 *100 = 2.9% < 5%⇒ Ñaït yeâu caàu ”Kieåm tra suït aùp cho tuyeán daây daãn töø nhaùnh 2 ( Maùy thoåi(8)- Motor(6)) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA Ptt =4+7.5=11.5 kW; Qtt = 4.08+7.65= 11.7 kVAr Daây caùp 4G10 coù : ro = 1.83 Ω/ km; xo=0.08Ω/ km; L= 28m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: ΔU4= 38.0 028.0*)08.0*7.1183.1*5.11( + = 1.62(V) - Caùc giaù trò ΔU3,ΔU2, ΔU1 gioáng nhö ñoái vôùi nhaùnh soá 1→MBA ⇒ ΔUΣ =ΔU1 + ΔU2+ ΔU3+ΔU4 =4.26+ 2.62 +3.27+1.62=11.78 V ⇒ ΔU% = 380 78.11 *100 = 3.1% < 5%⇒ Ñaït yeâu caàu ”Kieåm tra suït aùp cho tuyeán daây daãn töø nhaùnh 3 ( Maùy thoåi(8)- Motor(6)) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA Ptt =4+7.5=11.5 kW; Qtt = 4.08+7.65= 11.7 kVAr Daây caùp 4G10 coù : ro = 1.83 Ω/ km; xo=0.08Ω/ km; L= 24m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: ΔU4= 38.0 024.0*)08.0*7.1183.1*5.11( + = 1.39(V) - Caùc giaù trò ΔU3,ΔU2, ΔU1 gioáng nhö ñoái vôùi nhaùnh soá 1→MBA ⇒ ΔUΣ =ΔU1 + ΔU2+ ΔU3+ΔU4 =4.26+ 2.62 +3.27+1.39=11.55 V ⇒ ΔU% = 380 55.11 *100 = 3.04% < 5%⇒ Ñaït yeâu caàu ”Kieåm tra suït aùp cho tuyeán daây daãn töø nhaùnh 4 ( Maùy neùn khí(7)- Maùy thoåi(9) ) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang58 SVTH: Taï Minh Hieån Ptt =4+3 =7 kW; Qtt = 4.08+3.51= 7.59 kVAr Daây caùp 4G2.5coù : ro = 7.41 Ω/ km; xo=0Ω/ km; L= 14m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: ΔU4= 38.0 014.0)041.7*7( + = 1.91(V) - Caùc giaù trò ΔU3,ΔU2, ΔU1 gioáng nhö ñoái vôùi nhaùnh soá 1→MBA ⇒ ΔUΣ =ΔU1 + ΔU2+ ΔU3+ΔU4 =4.26+ 2.62 +3.27+1.91=12.08 V ⇒ ΔU% = 380 08.12 *100 = 3.18% < 5%⇒ Ñaït yeâu caàu ”Kieåm tra suït aùp cho tuyeán daây daãn töø nhaùnh 5 ( Motor(6)- Motor(6)) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA Ptt =7.5+7.5=15 kW; Qtt = 7.65+7.65=15.3 kVAr Daây caùp 4G15 coù : ro = 1.15 Ω/ km; xo=0.08Ω/ km; L= 20m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: ΔU4= 38.0 02.0*080.0*3.1525.1*15( + = 0.97(V) - Caùc giaù trò ΔU3,ΔU2, ΔU1 gioáng nhö ñoái vôùi nhaùnh soá 1→MBA ⇒ ΔUΣ =ΔU1 + ΔU2+ ΔU3+ΔU4 =4.26+ 2.62 +3.27+0.97=11.14 V ⇒ ΔU% = 380 14.11 *100 = 2.93% < 5%⇒ Ñaït yeâu caàu ”Kieåm tra suït aùp cho tuyeán daây daãn töø nhaùnh 7 ( Maùy thoåi (9)-Maùy thoåi(8)- Motor(6) ) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA Ptt =3+4+7.5=14.5 kW; Qtt = 3.51+4.08+7.65= 15.2 kVAr Daây caùp 4G15coù : ro = 1.15Ω/ km; xo=0.08Ω/ km; L= 24m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: ΔU4= 38.0 024.0)08.0*2.1515.1*5.14( + = 1.13(V) - Caùc giaù trò ΔU3,ΔU2, ΔU1 gioáng nhö ñoái vôùi nhaùnh soá 1→MBA ⇒ ΔUΣ =ΔU1 + ΔU2+ ΔU3+ΔU4 =4.26+ 2.62 +3.27+1.13=11.29 V ⇒ ΔU% = 380 29.11 *100 = 2.97% < 5%⇒ Ñaït yeâu caàu Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang59 SVTH: Taï Minh Hieån Ñoái vôùi caùc nhaùnh khaùc thì ta cuõng tieán haønh kieåm tra töông töï, keát quaûû thu ñöôïc nhö ôû caùc baûng 4.4 ÷4.6 4.2.2.1 Suït aùp trong ñieàu kieän môû maùy: Ta cuõng tieán haønh kieåm tra suït aùp khi môû maùy cho tuyeán ñöôøng daây treân, coøn caùc nhaùnh khaùc seõ laøm töông töï. -Tính ΔUmm4( Suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû ÑL1A ñeán thieát bò maùy laøm saïch): Caùc soá lieäu ñeå tính toaùn: Imm = 108.5 A; Itt = 21.7 A; Qñm = 7 kVAr ro = 1.83Ω/ km; xo=0.08Ω/ km; L= 10m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.4), ta coù: ΔUmm4 = 3 * 108.5*( 1.83*0.35+ 0.08*0.937)*0.01 = 1.34V. - Tính ΔΙ theo coâng thöùc (2.5): ΔΙ = 108.5 – 21.7 = 86.8 A -Tính ΔUmm3( Suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû PP1 ñeán tuû ÑL1A): Caùc soá lieäu ñeå tính toaùn: Itt = 154 A ΔΙ = 86.8 A ΔU3= 3.27 V Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.6), ta ñöôïc: ΔUmm3 = 154 8.86154 + * 3.27 = 5.11 V. -Tính ΔUmm2( Suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû PPC ñeán tuû PP1): Caùc soá lieäu ñeå tính toaùn: Itt = 539.1A ΔΙ = 86.8 A ΔU2= 2.62 V Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.7), ta ñöôïc: ΔUmm2 = 62.2*1.539 8.861.539 + = 3.04 V. Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang60 SVTH: Taï Minh Hieån -Tính ΔUmm1( Suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn ñöôøng daây töø TBA ñeán tuû PPC): Caùc soá lieäu ñeå tính toaùn: Itt = 1248 A ΔΙ = 86.8 A ΔU2= 4.26 V Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.8), ta ñöôïc: ΔUmm1= 26.4*1248 8.861248+ * 4.26 = 4.6 V. ⇒ Suït aùp toång coäng töø ñaàu ñöôøng daây ñeán cuoái ñöôøng daây ( trong ñieàu kieán môû maùy): ΔUmmΣ =ΔUmm1+ΔUmm2+ΔUmm3+ΔUmm4=4.6+3.04+5.11+1.34 = 14.1 (V) ⇒ ΔUmmΣ% = 3.7%.<8%⇒ Ñaït yeâu caàu Kieåm tra cho caùc nhaùnh khaùc cuõng hoaøn toaøn töông töï, vaø ta coù ñöôïc keát quaû cho trong caùc baûng 4.4 ÷4.6 . Trong phaàn kieåm tra suït aùp, neáu coù tuyeán daây daãn naøo coù suït aùp lôùn hôn giaù trò suït aùp cho pheùp thì ta seõ choïn laïi daây daãn (ñoaïn töø tuû ÑL ñeán thieát bò) coù tieát dieän lôùn hôn. Nhö vaäy sau phaàn kieåm tra suït aùp thì taát caû caùc daây daãn ñöôïc choïn ñeáu thoaõ maõn caùc ñieàu kieän phaùt noùng vaø suït aùp cho pheùp. Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang61 SVTH: Taï Minh Hieån Baûng 4.4 Kieåm tra suït aùp Suït aùp khi laøm vieäc bình thöôøng Suït aùp khi môû maùy STT nhaùnh Teân nhoùm Teân thieát bò Kí hieäu SL ΔU4 (V) ΔU1+ ΔU2+ ΔU3 (V) ΣΔU (V) ΔU% ΔΙ (Α) Töø TÑL ñeán taûi ΔU4mm (V) Töø TPP ñeán TÑL ΔU3mm (V) Töø PPC ñeánTPP ΔU2mm (V) Töø BA ñeán TPPC ΔU1mm (V) ΣΔUmm (V) ΔUmm % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) XÖÔÛNG A Nhoùm 1 (ÑL1A). 1 M. laøm saïch 12 1 0.50 10.67 2.81 86.8 0.83 5.12 3.02 4.58 13.56 3.57 Maùy thoåi 8 1 2 Motor 6 1 1.62 11.78 3.10 65.1 2.32 4.66 2.92 4.51 14.41 3.79 Maùy thoåi 8 1 3 Motor 6 1 1.39 11.55 3.04 65.1 1.99 4.66 2.92 4.51 14.08 3.71 M.neùn khí 7 1 4 Maùy thoåi 9 1 1.91 12.08 3.18 34.7 2.58 4.01 2.77 4.41 13.77 3.62 5 Motor 6 2 0.97 11.14 2.93 65.2 1.87 6.74 3.39 4.85 16.84 4.43 6 Motor 6 2 0.88 11.04 2.91 65.2 1.68 6.74 3.39 4.85 16.65 4.38 Maùy thoåi 9 1 Maùy thoåi 8 1 7 Motor 6 1 1.13 11.29 2.97 65.1 2.24 4.66 2.92 4.51 14.33 3.77 Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang62 SVTH: Taï Minh Hieån (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Maùy thoåi 8 1 8 Motor 6 1 1.62 11.78 3.10 65.1 2.32 4.66 2.92 4.51 14.41 3.79 9 M. laøm saïch 12 1 0.81 10.97 2.89 86.8 1.03 5.12 3.02 4.58 13.75 3.62 Toång nhoùm: 17 10.16 95.5 Nhoùm 2 (ÑL2A), 1 Quaït huùt 1 1 0.98 9.00 2.37 68.4 1.33 1.63 2.93 4.52 10.41 2.74 2 Quaït huùt 1 1 1.64 9.65 2.54 68.4 2.22 1.63 2.93 4.52 11.30 2.97 Maùy haáp 2 1 3 Motor 6 1 1.06 9.07 2.39 65.1 1.41 1.60 2.92 4.51 10.44 2.75 4 Maùy haáp 2 2 1.95 9.96 2.62 33.8 1.84 1.37 2.77 4.40 10.38 2.73 5 Maùy eùp 3 1 0.45 8.46 2.23 264.6 0.62 3.07 3.88 5.20 12.76 3.36 6 Maùy saáy 4 1 2.06 10.08 2.65 71.5 2.52 1.65 2.95 4.53 11.65 3.06 7 Maùy saáy 5 1 0.81 8.82 2.32 101.3 1.73 1.87 3.09 4.63 11.32 2.98 Toång nhoùm: 9 8.01 284.4 Nhoùm 3 (ÑL3A). Quaït huùt 1 1 1 Maùy haáp 2 1 0.35 7.42 1.95 68.4 0.75 0.26 2.93 4.52 8.46 2.23 2 Maùy saáy 4 1 2.55 9.62 2.53 71.5 3.11 0.27 2.95 4.53 10.86 2.86 3 Maùy saáy 4 1 1.94 9.01 2.37 71.5 2.37 0.27 2.95 4.53 10.12 2.66 4 Maùy saáy 4 1 0.97 8.04 2.12 71.5 1.18 0.27 2.95 4.53 8.93 2.35 5 Maùy eùp 11 1 0.95 8.02 2.11 270 1.25 0.50 3.91 5.21 10.87 2.86 6 Maùy haáp 4 2 2.54 9.61 2.53 33.8 2.96 0.22 2.77 4.40 10.35 2.72 Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang63 SVTH: Taï Minh Hieån (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7 Quaït huùt 2 1 0.70 7.77 2.05 68.4 0.74 2.38 2.93 4.52 10.57 2.78 Toång nhoùm: 1 9 7.07 290.4 Nhoùm 4 (ÑL4A). 1 Quaït huùt 1 1 1.31 9.82 2.59 68.4 1.78 2.38 2.93 4.52 11.61 3.06 2 Quaït huùt 1 1 2.07 10.59 2.79 68.4 2.81 2.38 2.93 4.52 12.65 3.33 3 Maùy haáp 2 2 1.58 10.09 2.66 33.8 1.93 2.00 2.77 4.40 11.09 2.92 4 Maùy xay 10 1 0.30 8.82 2.32 250.7 0.47 4.40 3.81 5.15 13.83 3.64 5 Motor 6 1 2.34 10.85 2.86 65.1 2.95 2.35 2.92 4.51 12.72 3.35 6 Maùy saáy 4 1 2.31 10.82 2.85 71.5 4.74 2.42 2.95 4.53 14.64 3.85 7 Maùy saáy 4 1 1.46 9.97 2.62 71.5 3.00 2.42 2.95 4.53 12.89 3.39 8 Maùy saáy 5 1 0.59 9.10 2.40 101.3 0.66 2.75 3.09 4.63 11.13 2.93 Toång nhoùm: 9 8.51 282.0 Nhoùm 5(CSA) 10.25 XÖÔÛNG B Nhoùm 1 (ÑL1B). 1 M. laøm saïch 10 1 0.35 10.01 2.64 86.8 0.58 4.09 3.09 4.58 12.35 3.25 Maùy thoåi 7 1 2 Maùy thoåi 8 2 0.91 10.57 2.78 32.4 1.49 3.16 2.89 4.40 11.94 3.14 3 Motor 5 2 0.88 10.54 2.77 65.1 1.68 3.72 3.01 4.51 12.92 3.40 4 Maùy saáy 4 1 1.62 11.28 2.97 71.5 2.05 3.83 3.03 4.53 13.45 3.54 5 Maùy saáy 4 1 2.03 11.69 3.08 71.5 2.57 3.83 3.03 4.53 13.96 3.67 Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang64 SVTH: Taï Minh Hieån (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6 Motor 5 2 0.68 10.34 2.72 65.1 1.31 3.72 3.01 4.51 12.55 3.30 Maùy thoåi 7 1 Maùy thoåi 8 1 7 Motor 5 1 0.84 10.51 2.77 65.1 1.68 3.72 3.01 4.51 12.92 3.40 8 Maùy saáy 4 1 1.62 11.28 2.97 71.5 2.05 3.83 3.03 4.53 13.45 3.54 9 M. laøm saïch 10 1 0.60 10.27 2.70 86.8 1.00 4.09 3.09 4.58 12.76 3.36 Toång nhoùm: 15 9.66 95.5 Nhoùm 2 (ÑL2B). 1 M. laøm saïch 10 1 0.57 9.41 2.48 86.8 0.72 2.82 3.09 4.58 11.21 2.95 Maùy thoåi 8 2 2 Motor 5 1 1.14 9.99 2.63 65.1 2.43 2.56 3.01 4.51 12.51 3.29 Maùy thoåi 7 2 3 Motor 5 1 0.90 9.74 2.56 65.1 1.68 2.56 3.01 4.51 11.76 3.10 4 Maùy saáy 4 1 2.43 11.27 2.97 71.5 2.96 2.64 3.03 4.53 13.16 3.46 5 Motor 5 2 0.63 9.48 2.49 65.1 1.21 2.56 3.01 4.51 11.29 2.97 6 Maùy saáy 4 1 1.22 10.06 2.65 71.5 1.54 2.64 3.03 4.53 11.74 3.09 7 Maùy saáy 4 1 1.70 10.55 2.78 71.5 2.16 2.64 3.03 4.53 12.36 3.25 Motor 5 1 8 M. neùn khí 6 1 0.77 9.61 2.53 65.1 1.78 2.56 3.01 4.51 11.85 3.12 9 Maùy thoåi 7 2 1.07 9.91 2.61 32.4 1.63 2.17 2.89 4.40 11.09 2.92 Toång nhoùm: 16 95.5 8.84 95.5 Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang65 SVTH: Taï Minh Hieån Nhoùm 3 (ÑL3B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Quaït huùt 1 1 0.22 8.28 2.18 78.1 0.30 1.53 3.06 4.55 9.44 2.48 2 Quaït huùt 1 1 1.09 9.16 2.41 78.1 1.48 1.53 3.06 4.55 10.63 2.80 3 Maùy haáp 2 2 0.74 8.80 2.32 50.6 0.83 1.35 2.96 4.46 9.60 2.53 4 Maùy xay 9 1 0.51 8.58 2.26 281.1 0.70 2.91 3.78 5.25 12.65 3.33 5 Maùy haáp 2 2 0.74 8.80 2.32 50.6 0.83 1.35 2.96 4.46 9.60 2.53 6 Quaït huùt 1 1 1.20 9.27 2.44 78.1 1.63 1.53 3.06 4.55 10.77 2.84 7 Quaït huùt 1 1 0.22 8.28 2.18 78.1 0.30 1.53 3.06 4.55 9.44 2.48 Toång nhoùm: 9 8.07 316.2 Nhoùm 4 (ÑL4B) 1 Quaït huùt 1 1 0.22 7.71 2.03 78.1 0.30 0.65 3.06 4.55 8.55 2.25 2 Maùy haáp 2 2 0.66 8.16 2.15 50.6 0.75 0.57 2.96 4.46 8.74 2.30 3 Maùy eùp 3 1 0.49 7.99 2.10 321.7 0.72 1.32 3.93 5.39 11.36 2.99 4 Maùy haáp 2 2 0.74 8.23 2.17 50.6 0.83 0.57 2.96 4.46 8.82 2.32 5 Quaït huùt 1 1 1.09 8.58 2.26 78.1 1.48 0.65 3.06 4.55 9.74 2.56 6 Quaït huùt 1 1 0.22 7.71 2.03 78.1 0.30 0.65 3.06 4.55 8.55 2.25 Toång nhoùm: 8 7.49 345.9 Nhoùm 5 (ÑL5B). 1 Maùy eùp 3 1 0.39 8.22 2.16 321.7 0.58 2.34 3.93 5.39 12.24 3.22 2 Maùy haáp 2 2 1.40 9.23 2.43 50.6 1.58 1.01 2.96 4.46 10.00 2.63 3 Quaït huùt 1 1 1.86 9.68 2.55 78.1 2.52 1.14 3.06 4.55 11.27 2.97 Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang66 SVTH: Taï Minh Hieån (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Maùy haáp 2 1 4 Quaït huùt 1 1 0.63 8.46 2.23 78.1 1.12 1.14 3.06 4.55 9.88 2.60 Maùy haáp 2 1 5 Quaït huùt 1 1 0.37 8.19 2.16 78.1 0.65 1.14 3.06 4.55 9.41 2.48 Toång nhoùm: 8 7.82 345.9 Nhoùm 6(CSB) 10.24 XÖÔÛNG C Nhoùm 1(ÑL1C) Quaït loø reøn 2 1 1 Maùy caét 1 2 0.29 10.69 2.81 61.5 2 Baøn Tnghieäm 4 1 1.91 12.31 3.24 0 3.11 3.33 2.78 4.29 13.51 3.55 Maùy maøi ñaù 5 1 3 Beå ngaâm 3 1 1.17 11.57 3.04 28.0 1.75 5.17 2.88 4.38 14.18 3.73 Maùy maøi thoâ 7 2 4 Maùy maøi troøn 10 1 10.40 2.74 42.6 2.91 6.13 2.93 4.43 16.39 4.31 5 Maùy phay 8 1 0.64 11.04 2.90 65.1 1.41 7.60 3.01 4.51 16.53 4.35 Khoan ñöùng 11 1 6 Maùy maøi troøn 10 1 1.49 11.89 3.13 47.8 2.24 6.46 2.95 4.45 16.10 4.24 Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang67 SVTH: Taï Minh Hieån (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Khoan ñöùng 11 1 7 Maùy maøi ñaù 5 1 2.00 12.40 3.26 47.8 2.98 6.46 2.95 4.45 16.84 4.43 8 Maùy phay 8 1 0.64 11.04 2.90 65.1 1.41 7.60 3.01 4.51 16.53 4.35 9 Khoan baøn 9 3 0.96 11.35 2.99 21.0 6.16 4.71 2.85 4.36 18.08 4.76 Maùy maøi ñaù 5 1 10 Tuû saáy 6 2 1.09 11.49 3.02 28.0 1.74 5.17 2.88 4.38 14.17 3.73 Quaït loø reøn 2 1 11 Maùy caét 1 2 0.29 10.69 2.81 61.5 1.69 7.36 3.00 4.50 16.55 4.35 Toång nhoùm: 24 10.40 77.3 Nhoùm 2 (ÑL2C). 1 Maùy tieän 13 1 0.49 9.94 2.62 140.2 0.93 7.48 3.28 4.77 16.47 4.33 2 Maùy tieän 13 1 1.03 10.48 2.76 140.2 1.96 7.48 3.28 4.77 17.49 4.60 3 Maùy soïc 14 3 2.29 11.74 3.09 126.2 3.11 6.97 3.23 4.72 18.03 4.75 4 Maùy caïo 15 2 1.35 10.80 2.84 34.1 4.96 3.63 2.90 4.40 15.89 4.18 5 Loø luyeän khuoân 16 2 2.43 11.88 3.13 37.4 3.70 3.75 2.91 4.41 14.78 3.89 6 Quaït loø ñuùc 17 3 1.58 11.03 2.90 24.2 5.11 3.27 2.86 4.37 15.61 4.11 7 Maùy tieän 12 1 0.59 10.04 2.64 121.6 1.21 6.80 3.21 4.70 15.94 4.19 Maùy caïo 15 1 8 Quaït loø ñuùc 17 1 0.36 9.82 2.58 42.0 1.76 3.91 2.93 4.43 13.03 3.43 Toång nhoùm: 15 9.45 164.8 Chöông4 Choïn daây daãn vaø kieåm tra suït aùp GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang 68 SVTH: Taï Minh Hieån Baûng 4.5 Suït aùp treân caùc maïch chính (khi laøm vieäc bình thöôøng) Choïn daây daãn STT nhoùm Teân nhoùm Ptt (kW) Qtt (kVAr) r0 (Ω/km) L (m) x0 (Ω/km) Suït aùp ΔU3 (V) Suït aùp phaàn traêm ΔU3% Suït aùp treân ñöôøng daây töø tuû PP1 ñeán caùc tuû ÑL 1 ÑL1A 76.95 65.97 0.15 73 0.08 3.28 0.86 2 ÑL2A 86.62 48.07 0.15 25 0.08 1.12 0.30 3 ÑL3A 90.4 43.02 0.15 4 0.08 0.18 0.05 4 ÑL4A 85.08 45.9 0.15 37 0.08 1.63 0.43 5 CSA 14.53 15.78 1.15 71 0.08 3.36 0.88 Suït aùp treân ñöôøng daây töø tuû PP2 ñeán caùc tuû ÑL 1 ÑL1B 79.19 60.02 0.12 85 0.03 2.60 0.68 2 ÑL2B 78.16 59.3 0.12 59 0.03 1.78 0.47 3 ÑL3B 84.25 48.9 0.12 32 0.03 1.00 0.26 4 ÑL4B 89.35 49.51 0.12 13 0.03 0.43 0.11 5 ÑL5B 89.35 49.51 0.12 23 0.03 0.76 0.20 6 CSB 17 19.79 1.15 60 0.03 3.18 0.84 7 ÑL1C 27.8 18.69 0.73 61 0.03 3.33 0.88 8 ÑL2C 36.3 23.54 0.52 46 0.03 2.39 0.63 Suït aùp treân ñöôøng daây töø tuû PPC ñeán caùc tuû PP xöôûng Choïn daây daãn STT nhoùm Teân nhoùm Ptt (kW) Qtt (kVAr) r0 (Ω/km) L (m) x0 (Ω/km) Suït aùp ΔU2 (V) Suït aùp phaàn traêm ΔU2% 1 PP1 302.2 185.9 0.02 85 0.03 2.60 0.68 2 PP2 426.2 279.9 0.02 70 0.03 2.78 0.73 Choïn daây töø traïm bieán aùp ñeân tuû PPC Choïn daây daãn STT nhoùm Teân hoùm Ptt (kW) Qtt (kVAr) r0 (Ω/km) L (m) x0 (Ω/km) Suït aùp ΔU1 (V) Suït aùp phaàn traêm ΔU1% 1 PPC 692 442.5 0.01 75 0.03 4.29 1.13 Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang69 SVTH: Taï Minh Hieån Chöông 5 NGAÉN TÍNH TOAÙN MAÏCH 5.1 Khaùi nieäm ngaén maïch: Ngaén maïch laø hieän töôïng caùc pha chaäp nhau ( ñoái vôùi maïng trung tính caùch ly hoaëc noái ñaát) hoaëc hieän töôïng caùc pha chaäp nhau vaø chaïm ñaát( maïng trung tính noái ñaát tröïc tieáp). Noùi moät caùch khaùc, ngaén maïch laø hieän töôïng maïch ñieän bò noái taét qua moät toång trôû raát nhoû, xem nhö baèng khoâng. Ngaén maïch laø tình traïng söï coá nghieâm troïng, vaø thöôøng xaûy ra trong heä thoáng ñieän. Khi coù ngaén maïch thì doøng ñieän seõ taêng leân raát cao vaø ñieän aùp trong maïng ñieän giaûm xuoáng. Trong thöïc teá, ta thöôøng gaëp caùc daïng ngaén maïch: ngaén maïch ba pha (N(3)), hai pha (N(2)), moät pha (N(1)) vaø hai pha chaïm nhau chaïm ñaát (N(1,1)) Hình 5.1 Caùc daïng ngaén maïch Qua thoáng keâ cho thaáy, xaùc suaát xaûy ra ngaén maïch moät pha laø nhieàu nhaát (65%), coøn xaùc suaát xaûy ra ngaén maïch ba pha laø beù nhaát, chæ chieám 5% , nhöng ngaén maïch ba pha laø tình traïng söï coá naëng neá nhaát vaø ta caàn phaûi xeùt ñeán khi tính toaùn löïa choïn caùc thieát bò baûo veä cho heä thoáng ñieän. Coøn ngaén maïch moät pha laø tình N (1) A B C N (2) A B C N (2,2) A B C N (3) A B C Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang70 SVTH: Taï Minh Hieån traïng nheï nhaát vaø ta thöôøng xeùt ñeán khi tính toaùn löïa choïn ngöôõng taùc ñoäng cho caùc thieát bò baûo veä. 5.2 Tính toaùn ngaén maïch: 5.2.1 Tính toaùn ngaén maïch ba pha(N(3)): 5.2.1.1 Coâng thöùc tính : IN(3) = th dm Z U *3 (5.1) Vôùi Zth laø toâng trôû toång coäng nhìn töø ñieåm ngaén maïch trôû veà nguoàn. - Caùch xaùc ñònh toång trôû cuûa caùc phaàn töû: CB: Trong löôùi ñieän haï aùp, toång trôû cuûa caùc CB naè phiaù tröôùc vò trí söï oá phaûi ñöôïc tính ñeán. Caûm khaùn coù theå tieáp nhaän giaù trò 0.15Ω cho moãi CB, tromh khi trôû khaùng coù thheå boû qua. Thanh goùp: Trôû kaùng cuûa thanh goùp 9öôïc boû qua vaø caûm khaùng ñöôïc laáy giaù trò 0.15Ω cho moãi m chieàu daøi. Daây daãn: Trôû khaùng cuûa daây daãn ñöôïc tra theo caùc baûng tra hoaëc tính gaàn ñuùng theo coâng thöùc: R = F Lρ = ro*L (5.2) ρ laø ñieän trôû suaát cuûa daây daãn khi coù nhieät ñoä vaän haønh bình thöôøng vaø baèng 22.5mΩ/m ( cho ñoàng), hoaëc 36mΩ/m ( vôùi daây nhoâm). Ro: Ñieän trôû treân moät ñôn vò chieàu daøi(Ω/km) do nhaø saûn xuaát cung caáp. Caûm khaùng X cuûa daây caùp, khi khoâng coù soá lieäu coù theå laáy giaù trò baèng 0.07÷ 0.09 Ω/km ( theo TL[1]). 5.2.1.2 Tính toaùn ngaén maïch taïi thanh caùi cuûa MBA: IN(3)TCBA = B tb Z U 3 (kA) (5.3) Utb- ñieän aùp daây trung bình (V), ZB- toång trôû cuûa MBA(mΩ) Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang71 SVTH: Taï Minh Hieån -Xaùc ñònh toång trôû MBA: RB = dm dmN S UP 2 2*Δ (5.4) = 2 2 750 400*9 = 2.56 mΩ ZB = dm dmN S UU 2 2 *100 *% (5.5) = 750*100 400*5.5 2 = 11.73 mΩ XB = 22 BB RZ − (5.6) = 22 56.273.11 − = 11.45 mΩ ⇒IN(3)tcBA 73.11*3 400 = 19.7 kA 5.2.1.3 Tính toaùn ngaén maïch ba pha taïi tuû PPC (I(3)N1): Sô ñoà thay theá: Tính toaùn ngaén maïch ba pha laø ñeå bieát ñöôïc giaù trò lôùn nhaát cuûa doøng ñieän söï coá, do ñoù ñeå ñôn giaûn cho vieäc tính toaùn thì ta coù theå boû qua caùc giaù trò toång trôû cuûa caùc phaàn töû nhö CB, thanh caùi. - Toång trôû MBA: RB = 2.56 mΩ XB =11.45 mΩ ZB = 11.73 mΩ -Tính toång trôû daây daãn: Vôùi daây daãn 3x(3x500)+500, coù ro=0.0122 Ω/km, xo=0.03Ω/km, L=75m. Rd1 = ro* L = 0.0122*75 = 0.915 mΩ Xd1 = xo*L = 0.03*75 = 2.25 mΩ Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang72 SVTH: Taï Minh Hieån − Töø ñoù, ta tính ñöôïc toång trôû töông ñöông vaø doøng ngaén maïch ba pha: Rth1 = RB + Rd1 = 2.56 + 0.915 = 3.475 mΩ Xth1 = XB + Xd1 = 11.45+ 2.25 = 13.7 mΩ Ζth1 = 2121 thth XR + = 22 7.13475.3 + =14.134 mΩ⎯ ⇒ I(3)N1 = 134.14*3 400 = 16.34 kA 5.2.1.4 Tính ngaén maïch ba pha taïi thanh caùi cuûa tuû PP (I(3)N2) Xeùt tröôøng hôïp khi bò ngaén maïch ba pha taïi tuû PP1: - Sô ñoà thay theá: - Tính toång trôû daây daãn: Vôùi daây daãn 3x(3x300)+300, coù ro=0.02 Ω/km, xo=0.03Ω/km, L=85m. Rd2 = ro* L = 0.02*85 = 1.7 mΩ Xd2 = xo*L = 0.03*85 = 2.55 mΩ − Töø ñoù, ta tính ñöôïc toåâng trôû töông ñöông vaø doøng ngaén maïch ba pha: Rth2 = Rth1 + Rd2 = 3.475+ 1.7 = 5.175 mΩ Xth2 = Xth1 + Xd2 = 13.7+ 2.55 = 16.25 mΩ Ζth2 = 5 22 2 yhth XR + = 22 25.16175.5 + = 17.05 mΩ⎯ ⇒I(3)N2 = 05.17*3 400 = 13.54 kA 5.2.1.5 Tính ngaén maïch ba pha taïi thanh caùi cuûa tuû ÑL (I(3)N3) Xeùt tröôøng hôïp khi bò ngaén maïch ba pha taïi tuû ÑL1A: - Sô ñoà thay theá: Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang73 SVTH: Taï Minh Hieån - Tính toång trôû daây daãn: Vôùi daây daãn 4G120, coù ro=0.153 Ω/km, xo=0.08Ω/km, L=73m. Rd3 = ro* L = 0.153*73 = 11.169 mΩ Xd2 = xo*L = 0.08*73 = 5.84 mΩ − Töø ñoù, ta tính ñöôïc toåâng trôû töông ñöông vaø doøng ngaén maïch ba pha: Rth3 = Rth2 + Rd3= 5.175+ 11.169 = 16.344 mΩ Xth3 = Xth2 + Xd3 = 16.25+ 5.84 = 22.09 mΩ Ζth3= 2 32 3 yhth XR + = 22 09.22344.16 + = 27.48 mΩ⎯ ⇒ I(3)N3 = 48.27*3 400 = 8.4 kA ”Khi xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa ñoäng cô khôûi ñoäng (ta chæ xeùt khi ñoäng cô lôùn nhaát trong nhoùm khôûi ñoäng) Ta coù Immmax = 108.5 A= 0.1085kA ⇒ I(3)N3mm= I(3)N3 +0.9Immmax = 8.4+0.9*0.1085 = 8.5kA 5.2.1.6 Tính ngaén maïch ba pha taïi thieát bò (I(3)N4) Xeùt tröôøng hôïp khi bò ngaén maïch ba pha taïi thieát bò soá moät ôû nhoùm ÑL1A: - Sô ñoà thay theá: - Tính toång trôû daây daãn: Vôùi daây daãn 4G10, coù ro=1.83 Ω/km, xo=0.08 Ω/km, L=10m. Rd4 = ro* L = 1.83*10 = 18.3 mΩ Xd4 = xo*L = 0.08*10 =0.8 mΩ − Töø ñoù, ta tính ñöôïc toåâng trôû töông ñöông vaø doøng ngaén maïch ba pha: Rth4 = Rth3 + Rd4 = 16.3418.3 = 34.64mΩ Xth4 = Xth3 + Xd4 = 22.09+0.8 = 22.89mΩ Ζth4= 22 89.2264.34 + = 41.52 mΩ⎯ ⇒ I(3)N4 = 52.41*3 400 = 5.56kA. Doøng ngaén maïch khi thieát bò khôûi ñoäng: Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang74 SVTH: Taï Minh Hieån I(3)N4mm= I(3)N4+0.9*Imm =5.56 + 0.9*108.5*10-3 =5.66kA Ñoái vôùi caùc nhaùnh khaùc, ta cuõng tính toaùn moät caùch hoaøn toaøn töông töï nhö treân. Keát quaû tính toaùn ngaén maïch cho trong caùc baûng 5.1 ÷ 5.4 5.2.2 Tính ngaén maïch moät pha (I(1)N) Muïc ñích cuûa vieäc tính ngaén maïch moät pha laø ñeå laøm cô sôû cho vieäc löïa choïn vaø kieåm tra ñoä nhaïy cuûa caùc CB, MC, Rôle baûo veä,… Vì vaäy trong tröôøng hôïp naøy thì traùi ngöôïc laïi vôùi tröôøng hôïp tính ngaén maïch ba pha laø ta caàn bieát trò soá beù nhaát cuûa doøng dieän söï coá. Do vaäy maø khi tính toaùn ngaén maïch moät pha ta caàn löu yù: - Phaûi xeùt ñeán ñieän trôû cuûa taát caû caùc thaønh phaàn. - Nhaân ñieän aùp tính toaùn vôùi heä soá nhoû hôn 1 ( thöôøng laáy töø 0.9 ÷0.95) ñeå xeùt ñeán söï giaûm aùp beân sô caáp cuûa MBA khi ngaén maïch. - Ñieän trôû cuûa daây trung tính trong maïng thöù töï khoâng phaûi laáy baèng 3 laàn giaù trò ñieän trôû thöïc teá cuûa noù. - Ñieän khaùng thöù töï khoâng cuûa MBA noái Y/Yo laø X*oB= 0.3÷1( trò soá töông ñoái ñònh möùc, song ñeå cho doøng ñieän ngaén maïch laø cöïc tieåu thì ta seõ choïn X*oB=1 Do ñoù trong ñôn vò coù teân XoB = 6 2 * 10** dm tb oB S UX (mΩ) (5.7) Trong ñoù Utb(kV), Sñm( kVA) Neáu MBA ñaáu Δ/Yo thì: XoB = X1B - Ñieän khaùng thöù töï khoâng cuûa ñöôøng daây haï aùp coù theå laáy baèng hai laàn ñieän khaùng thöù töï thuaän: Xod = 2X1d Sau ñoù tính toång trôû cuûa taát caû caùc phaàn töû, ta seõ xaùc ñònh doøng ñieän ngaén maïch moät pha theo coâng thöùc sau: I(1)N = (0.9÷0.95) 2 01 2 01 )2()2( *3 ΣΣΣΣ +++ XXRR Utb (kA) = (0.9÷0.95) 0 . 2 . 1 . 3 ZZZ U ptb ++ (5.8) Trong ñoù: R1Σ vaø X1Σ laø ñieän trôû vaø ñieän khaùng thöù töï thuaän toång cuûa taát caû caùc phaàn töû (mΩ) R0Σ vaø X0Σ laø ñieän trôû vaø ñieän khaùng thöù töï nghòch toång cuûa taát caû caùc phaàn töû (mΩ). Utb laø ñieän aùp pha trung bình tính baèng (V). Uptb- ñieän aùp pha trung bình (V) Zo, Z1,Z2,-toång trôû thöù töï thuaän, thöù töï nghòch vaø thöù töï khoâng 5.2.2.1 Tính ngaén maïch moät pha taïi tuû PPC (I )1( 1N ) Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang75 SVTH: Taï Minh Hieån Sô ñoà thay theá: - Xaùc ñònh toång trôû thöù töï thuaän vaø thöù töï nghòch cuûa caùc phaàn töû: ”Maùy bieán aùp : RoB = R1B = 2.56 mΩ XoB = X1B = 11.45 mΩ ”Daây pha 1: Tieát dieän F =3x500 mm2; ro = 0.0122 Ω/km; xo=0.03 Ω/km; L=75m. R1d1 = 0.915mΩ = Rod1 X1d1 = 2.25 mΩ Xod1= 2X1d1 = 4.5 mΩ ”CB1: X1CB1 =0.15 mΩ XoCB1 =2X1CB1= 0.3 mΩ ”Daây PEN1: Tieát dieän F=500mm2, ro=0.0366 Ω/km; xo=0.08 Ω/km; L=75m. RPEN1 =0.0366*75 = 2.75 mΩ = RoPEN1 X1PEN1 = 0.08*75 = 6mΩ X1PEN1= 2XOPEN1 = 12 mΩ. Töø ñoù ta tính ñöôïc: R11Σ = R1B+R1d1+R1PEN1 = 6.625 mΩ = Ro1Σ X11Σ=X1B+X1d1+X1CB1+X1PEN1=11.45+2.25+0.15+6=19.85.1mΩ X01Σ=XoB+Xod1+XoCB1+XoPEN1=11.45+4.5+0.3++12=28.25 mΩ Τrong ñoù: R11Σ vaø X11Σ laø toång trôû khaùng vaø caõm khaùng thöù töï thaän cuûa taát caû caùc phaàn töû thuoäc phaân ñoaïn 1(Töø TBA ñeán tuû PPC) R01Σ vaø X01Σ laø toång trôû khaùng vaø caõm khaùng thöù töï khoâng cuûa taát caû caùc phaàn töû thuoäc phaân ñoaïn 1. ¾Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8) I(1)N1= 22 )25.2885.19*2()625.6625.6*2( 400*9.0*3 +++ = 8.25 kA 5.2.3.2 Tính ngaén maïch moät pha taïi tuû PP xöôûng (I )1( 2N ) Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang76 SVTH: Taï Minh Hieån Sô ñoà thay theá: - Xaùc ñònh toång trôû thöù töï thuaän vaø thöù töï nghòch cuûa caùc phaàn töû: ”Thanh caùi 1: X1TC1 = 0.15 mΩ XoTC1 = 0.3 mΩ ”Daây pha 2: Tieát dieän F =3x300 mm2; ro = 0.02 Ω/km; xo=0.03 Ω/km; L=85m. R1d2 = 1.7mΩ =Rod2 X1d2 = 2.55 mΩ Xod2= 2X1d2 = 5.1 mΩ ”CB2: X1CB2 =0.15 mΩ XoCB2 =2X1CB2= 0.3 mΩ ”CB3: X1CB3 =0.15 mΩ XoCB3 =2X1CB2= 0.3 mΩ ”Daây PEN2: Tieát dieän F=300mm2, ro=0.06 Ω/km; xo=0.08 Ω/km; L=85m. RPEN2 =0.06*85 =5.1 mΩ =RoPEN2 X1PEN2 = 0.08*85 = 6.8 mΩ X0PEN2= 2XOPEN1 = 13.6 mΩ. Töø ñoù ta tính ñöôïc: R12Σ = R11Σ+R1d2+R1PEN2 = 6.225+1.7+5.1 = 13.025 mΩ = Ro2Σ X12Σ =X11Σ+X1TC1+X1d2+X1CB2+X1CB3+X1PEN2 =19.85+0.15+2.55+0.15 + 0.15+6.8 = 29.65 mΩ X02Σ = X01Σ+X0TC1+X0d2+X0CB2+X0CB3+X0PEN2 = 28.25+ 0.3+ 5.1+ 0.3 + 0.3 +13.6 =47.85 mΩ Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8) I(1)N2= 22 )85.4765.29*2()025.30025.30*2( 400*9.0*3 +++ = 5.47 kA 5.2.3.3 Tính ngaén maïch moät pha taïi tuû ÑL (I(1)N3) Sô ñoà thay theá: Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang77 SVTH: Taï Minh Hieån - Xaùc ñònh toång trôû thöù töï thuaän vaø thöù töï nghòch cuûa caùc phaàn töû: ”Thanh caùi 2: X1TC2 = 0.15 mΩ XoTC2 = 0.3 mΩ ”Daây pha 3: Tieát dieän F =120 mm2; ro = 0.153 Ω/km; xo=0.08 Ω/km; L=73m. R1d3 = 11.169mΩ Rod3 = R1d3 = 11.169 mΩ X1d3 = 5.84mΩ Xod3= 2X1d3 = 11.68 mΩ ”CB4: X1CB2 =0.15 mΩ XoCB2 =2X1CB2= 0.3 mΩ ”Daây PEN3: Tieát dieän F=120mm2, ro=0.153 Ω/km; xo=0.8 Ω/km; L=73m. RPEN3 = 11.169mΩ RoPEN3 = R1PEN3=11.169 mΩ X1PEN3 = 5.84 mΩ X0PEN3= 2XOPEN3 = 11.68 mΩ. Töø ñoù ta tính ñöôïc: R13Σ = R12Σ+R1d3+R1PEN = 35.36 mΩ Ro3Σ = Ro2Σ+Rod3+RoPEN3 =35.36mΩ X13Σ =X12Σ+X1TC2+X1d3+X1CB4+X1PEN3 = 41.63 mΩ X03Σ = X02Σ+X0TC2+X0d3+X0CB4+X0PEN3 =71.51 mΩ Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8) I (1)N3= 22 )51.7163.41*2()36.3536.35*2( 400*9.0*3 +++ = 3.32 kA 5.2.3.4 Tính ngaén maïch moät pha taïi thieát bò (I(1)N4) Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang78 SVTH: Taï Minh Hieån Ta seõ tính ngaén maïch taïi thieát bò ôû nhaùnh ñaàu tieân trong nhoùm ÑL1A ( Maùy laøm saïch) . -Sô ñoà thay theá: - Tính toång trôû cuûa caùc phaàn töû: ”Thanh caùi 3: X1TC3 = 0.15 mΩ XoTC3 = 0.3 mΩ ”Daây pha 4: Tieát dieän F =10 mm2; ro = 1.83 Ω/km; xo =0.08 Ω/km; L=10m. R1d4 = 18.3mΩ Rod4 = R1d4 = 18.3 mΩ X1d4 = 0.8mΩ ”CB5: X1CB5 =0.15 mΩ XoCB5 =2X1CB5= 0.3 mΩ ”Daây PEN4:: Tieát dieän F =10mm2, ro=1.83 Ω/km; xo=0.08 Ω/km; L=10m. RPEN4 = 18.3mΩ = RoPE4 X1PEN4 = X0PE4= 0.8 mΩ. Töø ñoù ta tính ñöôïc: R14Σ = Ro3Σ = 71.96mΩ X14Σ = 43.83 mΩ X04Σ = 75.91 mΩ Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8) I(1)N4= 22 )91.7583.43*2()96.71*3( 400*3*9.0 ++ =2.3 kA Vôùi caùc nhaùnh khaùc ta cuõng tính toaùn moät caùch hoaøn toaøn töông töï, vaø thu ñöôïc keát quaû nhö ôû caùc baûng 5.1; 5.2 Baûng 5.1 Baûng tính toaùn ngaén maïch STT Teân Ngaén maïch ba pha Ngaén maïch moät pha Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang79 SVTH: Taï Minh Hieån I(3)N IN(1) nhoùm nhoùm Rth (mΩ) Xth (mΩ) I(3)N (kA) R1th = Roth (mΩ) X1th (mΩ) X0th (mΩ) I(1)N (kA) (1) (2) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) Ngaén maïch aïi thanh caùi caùc tuû ñoäng löïc N3 Xöôûng A 1 ÑL1A 16.35 22.09 8.40 35.36 41.63 71.51 3.32 2 ÑL2A 9.00 18.25 11.35 20.67 33.95 56.15 4.50 3 ÑL3A 5.79 16.57 13.16 14.25 30.59 49.43 5.26 4 ÑL4A 10.84 19.21 10.47 24.34 35.87 59.99 4.14 5 ÑL5A 86.83 21.93 2.58 176.32 41.31 70.87 1.13 Xöôûng B vaø C 1 ÑL1B 15.11 23.05 8.38 31.69 41.90 72.05 3.42 2 ÑL2B 11.89 20.97 9.58 25.24 37.74 63.73 3.93 3 ÑL3B 8.54 18.81 11.18 18.54 33.42 55.09 4.65 4 ÑL4B 6.18 17.29 12.58 13.83 30.38 49.01 5.31 5 ÑL5B 7.42 18.09 11.81 16.31 31.98 52.21 4.95 6 ÑL6B 73.57 21.05 3.02 148.61 37.90 64.05 1.33 7 ÑL1C 48.92 21.13 4.33 99.30 38.06 64.37 1.89 8 ÑL2C 28.68 19.93 6.61 58.81 35.66 59.57 2.84 Ngaén maïch taïi thanh caùi caùc tuû PP phaân xöôûng N2 1 PP1 5.18 16.25 13.54 13.02 29.65 47.85 5.47 2 PP2 4.57 15.80 14.04 10.61 28.00 44.55 5.91 Ngaén maïch taïi thanh caùi caùc tuû phaân phoái chính N1 1 PPC 3.48 13.70 16.34 6.22 19.85 28.25 8.85 Baûng5.2Tính toaùn maïch cuoái ñöôøng daây Tính ngaén maïch IN(3) Tính ngaén maïch IN(1) Stt nhaùnh Teân thieát bò SL Rth (mΩ) Xth (mΩ) I(3)N (kA) I(3)Nmm (kA) R1th =R0th (mΩ) X1th (mΩ) X0th (mΩ) I(1)N (kA) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) XÖÔÛNG A Nhoùm 1 (ÑL1A). 1 Maùy laøm saïch 1 34.65 22.89 5.56 5.66 71.96 43.8 75.9 2.30 Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang80 SVTH: Taï Minh Hieån Maùy thoåi 1 2 Motor 1 67.59 24.3 3.21 3.29 137.84 46.7 81.7 1.39 Maùy thoåi 1 3 Motor 1 60.27 24 3.56 3.63 123.20 46.1 80.4 1.53 Maùy neùn khí 1 4 Maùy thoåi 1 120.1 22.1 1.89 1.93 242.84 42.2 72.7 0.84 5 Motor 2 39.35 23.7 5.03 5.10 81.36 45.4 79.1 2.10 6 Motor 2 37.05 23.5 5.26 5.34 76.76 45.1 78.5 2.18 Maùy thoåi 1 Maùy thoåi 1 7 Motor 1 43.95 24 4.61 4.68 90.56 46.1 80.4 1.94 Maùy thoåi 1 8 Motor 1 67.59 24.3 3.21 3.29 137.84 46.7 81.7 1.39 9 Maùy laøm saïch 1 47.15 22.1 4.44 4.53 96.96 42.2 72.7 1.89 Toång nhoùm 16.35 22.09 8.40 8.49 35.36 41.63 71.51 3.32 Nhoùm 2 (ÑL2A), 1 Quaït huùt 1 50.49 18.3 4.30 4.38 103.65 34.6 57.4 1.86 2 Quaït huùt 1 78.15 18.3 2.88 2.95 158.97 34.6 57.4 1.26 Maùy haáp 1 3 Motor 1 40.11 19.6 5.17 5.25 82.89 37.3 62.8 2.19 4 Maùy haáp 2 83.10 18.3 2.71 2.75 168.87 34.6 57.4 1.19 5 Maùy eùp 1 13.19 18.9 10.02 10.32 29.06 35.8 59.9 3.95 6 Maùy saáy 1 87.37 18.3 2.59 2.67 177.41 34.6 57.4 1.14 7 Maùy saáy 1 29.13 19.1 6.63 6.74 60.93 36.3 60.9 2.75 Toång nhoùm 9.00 18.25 11.35 11.6 20.67 33.95 56.15 4.5 Nhoùm 3 (ÑL3A). (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Quaït huùt 1 1 Maùy haáp 1 14.99 17.21 10.12 10.20 32.65 32.5 53.2 4.06 2 Maùy saáy 1 102.6 16.6 2.22 2.30 207.87 31.2 50.6 0.98 3 Maùy saáy 1 79.55 16.6 2.84 2.92 463.23 34.6 57.4 1.30 4 Maùy saáy 1 42.67 16.6 5.05 5.13 88.01 31.2 50.6 2.17 5 Maùy eùp 1 14.17 17.9 10.13 10.44 70.98 37.1 62.5 4.05 6 Maùy haáp 2 102.1 16.6 2.23 2.27 206.91 31.2 50.6 0.99 Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang81 SVTH: Taï Minh Hieån 7 Quaït huùt 1 35.43 16.6 5.90 5.98 198.51 34.6 57.4 2.65 Toång nhoùm 5.79 16.57 13.16 13.5 14.25 30.59 49.43 5.26 Nhoùm 4 (ÑL4A). 1 Quaït huùt 1 66.16 19.2 3.35 3.43 134.98 36.5 61.2 1.46 2 Quaït huùt 1 98.43 19.2 2.30 2.38 199.52 36.5 61.2 1.02 3 Maùy haáp 2 70.77 19.2 3.15 3.19 144.20 36.5 61.2 1.38 4 Maùy xay 1 13.98 19.7 9.56 9.84 30.63 37.4 63.1 3.76 5 Motor 1 129.4 19.2 1.77 1.84 261.46 36.5 61.2 0.78 6 Maùy saáy 1 98.43 19.2 2.30 2.38 199.52 36.5 61.2 1.02 7 Maùy saáy 1 66.16 19.2 3.35 3.43 134.98 36.5 61.2 1.46 8 Maùy saáy 1 25.48 19.9 7.15 7.26 53.62 37.8 63.8 2.93 Toång nhoùm 10.84 19.21 10.47 10.75 24.34 35.87 59.99 4.14 Nhoùm 5 (CSA). 86.83 21.93 2.58 176.32 41.31 70.87 1.13 XÖÔÛNG B Nhoùm 1 (ÑL1B). 1 Maùy laøm saïch 1 27.92 23.6 6.32 6.41 57.31 43.6 75.5 2.63 Maùy thoåi 1 2 Maùy thoåi 2 48.05 24.5 4.28 4.32 97.57 45.4 79 1.84 3 Motor 2 35.81 24.5 5.32 5.40 73.09 45.4 79 2.25 4 Maùy saáy 1 76.71 23.1 2.88 2.96 154.89 42.5 73.3 1.27 5 Maùy saáy 1 130.36 23.1 1.74 1.82 262.19 42.5 73.3 0.78 6 Motor 2 31.21 24.2 5.85 5.92 63.89 44.7 77.7 2.45 Maùy thoåi 1 Maùy thoåi 1 7 Motor 1 35.81 24.5 5.32 5.40 73.09 45.4 79 2.25 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 8 Maùy saáy 1 76.71 23.1 2.88 2.96 154.89 42.5 73.3 1.27 9 Maùy laøm saïch 1 37.07 24 5.23 5.33 75.61 44.4 77.1 2.22 Toång nhoùm 15.11 23.05 8.38 8.48 31.69 41.9 72.0 3.42 Nhoùm 2 (ÑL2B). 1 Maùy laøm saïch 1 33.45 21 5.85 5.95 68.36 38.3 64.9 2.50 Maùy thoåi 2 2 Motor 1 41.79 18.9 5.04 5.11 85.04 42.5 73.3 2.08 Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang82 SVTH: Taï Minh Hieån Maùy thoåi 2 3 Motor 1 32.59 19.5 6.08 6.15 66.64 41.2 70.7 2.48 4 Maùy saáy 1 104.1 21 2.18 2.26 209.64 38.3 64.9 0.97 5 Motor 2 26.84 19.9 6.91 6.98 55.14 40.4 69.1 2.79 6 Maùy saáy 1 58.09 21 3.74 3.82 117.64 38.3 64.9 1.64 7 Maùy saáy 1 76.57 21 2.91 2.99 154.60 38.3 64.9 1.29 Motor 1 8 Maùy neùn khí 1 33.74 19.5 5.93 6.00 68.94 41.4 71 2.42 9 Maùy thoåi 2 62.60 21 3.50 3.53 126.66 38.3 64.9 1.54 Toång nhoùm 11.89 20.97 9.58 9.67 25.24 37.74 63.73 3.93 Nhoùm 3 (ÑL3B) 1 Quaït huùt 1 17.76 18.8 8.93 9.02 36.98 34 56.3 3.74 2 Quaït huùt 1 54.64 18.8 4.00 4.08 110.74 34 56.3 1.76 3 Maùy haáp 2 26.84 19.6 6.95 7.00 55.14 35.6 59.5 2.96 4 Maùy xay 1 13.26 19.5 9.78 10.10 27.97 35.5 59.2 4.03 5 Maùy haáp 2 26.84 19.6 6.95 7.00 55.14 35.6 59.5 2.96 6 Quaït huùt 1 59.25 18.8 3.72 3.80 119.96 34 56.3 1.64 7 Quaït huùt 1 17.76 18.8 8.93 9.02 36.98 34 56.3 3.74 Toång nhoùm 8.54 18.81 11.18 11.49 18.54 33.42 55.09 4.65 Nhoùm 4 (ÑL4B). 1 Quaït huùt 1 15.40 17.3 9.97 10.06 32.27 31 50.2 4.21 2 Maùy haáp 2 22.65 18 7.98 8.04 46.77 32.4 53.1 3.40 3 Maùy eùp 1 9.85 18.1 11.21 11.57 21.17 32.6 53.4 4.64 4 Maùy haáp 2 24.48 18.1 7.59 7.64 50.43 32.6 53.4 3.24 5 Quaït huùt 1 52.28 17.3 4.19 4.28 106.03 31 50.2 1.85 6 Quaït huùt 1 15.40 17.3 9.97 10.06 32.27 31 50.2 4.21 Toång nhoùm 6.18 17.29 12.58 12.94 13.83 30.38 49.01 5.31 Nhoùm 5 (ÑL5B). (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Maùy eùp 1 10.36 18.7 10.79 11.15 22.18 33.9 56 4.44 2 Maùy haáp 2 42.19 19.6 4.96 5.02 85.85 35.6 59.5 2.16 3 Quaït huùt 1 85.79 18.1 2.63 2.72 173.05 32.6 53.4 1.17 Maùy haáp 1 4 Quaït huùt 1 21.22 19.1 8.10 8.19 43.91 34.5 57.3 3.42 Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang83 SVTH: Taï Minh Hieån Maùy haáp 1 5 Quaït huùt 1 15.47 18.7 9.53 9.62 32.41 33.7 55.7 3.98 Toång nhoùm 7.42 18.09 11.81 12.17 16.31 31.98 52.21 4.95 Nhoùm 6 (CSB) 73.57 21.05 3.02 148.61 37.9 64.05 1.33 XÖÔÛNG C Nhoùm 1(ÑL1C) Quaït loø reøn 1 1 Maùy caét 2 66.17 22.3 3.31 3.38 133.80 41.1 70.4 1.45 2 Baøn T nghieäm 1 145.7 21.1 1.57 1.57 292.92 38.7 65.6 0.70 Maùy maøi ñaù 1 3 Beå ngaâm 1 101.2 8 21.1 2.23 2.26 330.47 32.6 53.4 1.78 Maùy maøi thoâ 2 4 Maùy maøi troøn 1 112.97 23.9 2.00 2.05 400.61 38.2 64.6 1.47 5 Maùy phay 1 80.03 22.5 2.78 2.85 202.97 35.3 58.9 2.59 Khoan ñöùng 1 6 Maùy maøi troøn 1 98.33 23.3 2.29 2.34 198.12 43 74.2 1.01 Khoan ñöùng 1 7 Maùy maøi ñaù 1 138.2 4 21.1 1.65 1.71 277.94 38.7 65.6 0.74 8 Maùy phay 1 80.03 22.5 2.78 2.85 161.52 41.4 71 1.23 9 Khoan baøn 3 210.3 21.1 1.09 1.12 984.41 32.6 53.4 0.63 Maùy maøi ñaù 1 10 Tuû saáy 2 87.35 22.8 2.56 2.59 176.16 42 72.3 1.13 Quaït loø reøn 1 11 Maùy caét 2 66.17 22.3 3.31 3.38 133.80 41.1 70.4 1.45 Toång nhoùm 48.92 21.13 4.33 4.4 99.30 38.06 64.37 1.89 Nhoùm 2 (ÑL2C). (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Maùy tieän 1 40.18 20.73 5.11 5.27 81.81 37.9 64 2.21 2 Maùy tieän 1 52.83 21.6 4.05 4.20 107.11 39.6 67.5 1.77 3 Maùy soïc 3 125.49 19.9 1.82 1.85 252.43 36.3 60.8 0.81 4 Maùy caïo 2 199.11 19.9 1.15 1.19 399.67 36.3 60.8 0.52 Chöông5 Tính toaùn ngaén maïch GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang84 SVTH: Taï Minh Hieån 5 Loø luyeän khuoân 2 143.93 19.9 1.59 1.59 289.31 36.3 60.8 0.71 6 Quaït loø ñuùc 3 162.37 19.9 1.41 1.44 326.19 36.3 60.8 0.63 7 Maùy tieän 1 43.63 21 4.77 4.91 88.71 38.3 64.9 2.07 Maùy caïo 1 8 Quaït loø ñuùc 1 74.78 19.9 2.98 3.03 151.01 36.3 60.8 1.32 Toång nhoùm 28.68 19.93 6.61 6.77 58.81 35.66 59.57 2.84

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTổng quan về cung cấp điện.pdf
Tài liệu liên quan