Thực hành X-Quang trong tim mạch

THỰC HÀNH X-QUANG TRONG TIM MẠCH TS Phạm Minh Thông Các ph-Các ph- ơng pháp thơng pháp thăăm khám timm khám tim Siêu âm: Thăm dò hình thái động của tim CĐ rộng rãi: van tim, tim thiên thiên, dịch màng tim. Các ph-Các ph- ơng pháp thơng pháp thăăm khám timm khám tim CLVT: Bệnh van tim (-). Khối u tim Bệnh mạch máu: phồng ĐMC

pdf98 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2003 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực hành X-Quang trong tim mạch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thùc hµnh x quang tim m¹ch TS Ph¹m Minh Th«ng Radiologie Radiologie convetionnelle Echographie TDM IRM Angio Radiologie Digestive Radiologie urinaire Radiologie osseuse Radiologie pulmonaire Radiologie vas et intervention Neuroradiologie Radiologie ORL C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m tim Siªu ©m: Th¨m dß h×nh th¸i ®éng cña tim C§ réng r·i: van tim, tim thiªn thiªn, dÞch mµng tim. C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m tim CLVT: BÖnh van tim (-). Khèi u tim BÖnh m¹ch m¸u: phång §MC C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m tim CHT: Gi¶i phÉu BÖnh m¹ch m¸u Gi¶i phÉu XQ tim Gi¶i phÉu XQ tim Gi¶i phÉu XQ tim T- thÕ chôp th¼ng A. Buång tim ph¶i. B. Buång tim tr¸i, C. C¸c bê tim T- thÕ nghiªng tr¸i A. C¸c buång tim P: 1.NP; 2.TP; 3.§MP; 4.TMCT B. C¸c buång T: 1.Quai §MC; 2.NT; 3.TT C. C¸c cung tim: 1.§MC; 2.§MP; 3.TP; 4.NT; 5.TT T- thø chÕch tr- íc ph¶i( OAD) A.Buång tim P: 1.TMCT; 2.§MP; 3.NP; 4.TP; B. Buång tim T: 1.Quai §MC; 2.NT; 3. TT C. Cung tim: 1.TMCT; 2. NP; 3.Quai §MC. 4.§MP; 5. TT T- thÕ chÕch tr- íc tr¸i( OAG) A. Buång tim P: 1.TMCT; 2.§MP; 3.NP; 4.TP B. Buång tim T: 1.Quai §MC; 2. NT; 3. TT C. C¸c cung: 1 vµ 3:Cung §MC; 2. NP; 4. TT C¸c ®- êng kÝnh cña tim C¸c biÕn thÓ cña h×nh tim b×nh th- êng a. Tim th¼ng ®øng víi ng- êi lång ngùc dµi b. Tim n»m ngang víi lång ngùc ng¾n c. Tim ng- êi cã tuæi TriÖu chøng häc X quang Ph× ®¹i thÊt tr¸i -Th¼ng: cung d- íi tr¸i kÐo dµi vµ næi, mán tim d- íi c¬ hoµnh. -Nghiªng T, OAG: phÇn d- íi bê sau næi -TQ: ®o¹n trªn hoµnh bÞ chÌn Ðp TriÖu chøng häc X quang -Th¼ng: NT ®Ëm gi÷a khèi tim. Sang P: bê P cã 2 vßng ®ång t©m. Sang T: låi phÇn d- íi cung gi÷a T. Lªn cao: PQGT n»m ngang. -Nghiªng T, OAD: phÇn trªn bê sau låi. -TQ: bÞ chÌn Ðp Ph× ®¹i nhÜ tr¸i TriÖu chøng häc X quang Ph× ®¹i thÊt ph¶i -Th¼ng: cung d- íi T kÐo dµi, mán tim n©ng cao trªn c¬ hoµnh. -Nghiªng T: cung d- íi tr- íc næi. -OAG: cung d- íi P låi ra tr- íc. TriÖu chøng häc X quang -Th¼ng: cung d- íi P næi. -OAD: cung d- íi P låi lÊp kho¶ng s¸ng sau tim. Ph× ®¹i nhÜ ph¶i TriÖu chøng häc X quang Tim to toµn bé a. Trµn dÞch mµng tim b. Suy tim TriÖu chøng häc X quang Phång ®éng m¹ch chñ - VÞ trÝ: §MC lªn- quai §MC. -XQ: h×nh réng ra vïng cuèng m¹ch. -PB: u trung thÊt- CLVT, chôp m¹ch. TriÖu chøng häc X quang Phång ®éng m¹ch chñ BÖnh c¬ tim gi·n Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i 1.HÑp hai l¸ ®¬n thuÇn ( RM): - Ph× ®¹i nhÜ T. - TiÕn triÓn- TALTHP: ø huyÕt phæi Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i 1.HÑp hai l¸ ®¬n thuÇn ( RM): - Ph× ®¹i nhÜ T. - TiÕn triÓn- TALTHP: ø huyÕt phæi Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i - Ph× ®¹i nhÜ T. - TiÕn triÓn- TALTHP: ø huyÕt phæi 1.HÑp hai l¸ ®¬n thuÇn ( RM): Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i NT NP NT NT c¾t NP, cung §MP næi 1.HÑp hai l¸ ®¬n thuÇn ( RM): chÌn Ðp TQ Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i Bê T cã 4 cung, NT trong nhÜ ph¶i Bê tr¸i cã 4 cung NT lÊn ra ngoµi NP 1.HÑp hai l¸ ®¬n thuÇn ( RM): Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i Cïng BN: NT to ®Èy TQ sang P, cung d- íi P hai bê Thùc qu¶ bÞ ®Ì ®Èy ra sau 1.HÑp hai l¸ ®¬n thuÇn ( RM): Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i Angiography 1.HÑp hai l¸ ®¬n thuÇn ( RM): Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i 2.Hë hai l¸ ®¬n thuÇn: - Ph× ®¹i TT. - Cung d- íi T næi vµ kÐo dµi, mán tim d- íi c¬ hoµnh Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i 2.Hë hai l¸ ®¬n thuÇn: Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i 2.Hë hai l¸ ®¬n thuÇn: - Ph× ®¹i TT. - Cung d- íi T næi vµ kÐo dµi, mán tim d- íi c¬ hoµnh Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i 2.Hë hai l¸ ®¬n thuÇn: - Ph× ®¹i TT-NT. -Cung d- íi T næi vµ kÐo dµi, mán tim d- íi c¬ hoµnh Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i 3.HÑp van §MC: - D·n §MC lªn. - Ph× ®¹i TT - V«i ho¸ van §MC Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i 3.HÑp van §MC: - D·n §MC lªn. - Ph× ®¹i TT - V«i ho¸ van §MC Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i 3.HÑp van §MC: SA: V«i ho¸ van vµ dÇy thÊt T Mét sè bÖnh tim m¾c ph¶i 3.HÑp van §MC: Hë van ®éng m¹ch chñ A B C¾t ngang cuèi t©m tr- ¬ng dßng trµo ng- îc tõ §MC vµo TT Dßng ch¶y tõ NT vµo TT ë gi÷a t©m tr- ¬ng Th«ng liªn nhÜ Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 1. Th«ng liªn nhÜ (CIA) - NP to: låi cung d- íi P - §MP: låi cung gi÷a T - TP to: mán tim trªn c¬ hoµnh Th- êng gÆp nhÊt, th«ng T-P: Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 1. Th«ng liªn nhÜ (CIA) - NP to: låi cung d- íi P - §MP: låi cung gi÷a T - TP to: mán tim trªn c¬ hoµnh Th- êng gÆp nhÊt, th«ng T-P: Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 1. Th«ng liªn nhÜ (CIA) - NP to: låi cung d- íi P - §MP gi·n: låi cung gi÷a T - TP to: mán tim trªn c¬ hoµnh Th- êng gÆp nhÊt, luång th«ng T-P: Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 2. Th«ng liªn thÊt (CIV) - TT to: cung d- íi T låi vµ kÐo dµi, mán tim d- íi c¬ hoµnh. - §MP gi·n: låi cung gi÷a T Luång th«ng T-P: Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 2. Th«ng liªn thÊt (CIV) Luång th«ng T-P: FACE PROFIL OAD Tim tiªn thiªn cã luång th«ng Th«ng liªn thÊt( CIV bÖnh Roger) Nhãm II Tim tiªn thiªn cã luång th«ng Th«ng liªn thÊt( CIVBÖnh Roger) NhãmIII Tim tiªn thiªn cã luång th«ng Th«ng liªn thÊt( CIVbÖnh Roger) Nhãm IV:HC Eisenmenger Thanh niªn kh«ng cã TC, mÖt mái g¾ng søc Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 3. Cßn èng §M ( PCA) Cã ë bµo thai, sau ®Î trong tuÇn ®Çu sÏ ®ãng kÝn l¹i => d/c §M. Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 3. Cßn èng §M ( PCA) - Ph× ®¹i TT-TP - §MP næi - T¨ng t- íi m¸u phæi. Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 3. Cßn èng §M ( PCA) - Ph× ®¹i TT-TP - §MP næi - T¨ng t- íi m¸u phæi. Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 3. Cßn èng §M ( PCA) - Ph× ®¹i TT-TP - §MP næi - T¨ng t- íi m¸u phæi. Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 3. Cßn èng §M ( PCA) Th«ng tim èng th«ng h×nh ch÷ j Chôp quai §MC thÊy èng th«ng Chôp m¹ch: Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 3. Cßn èng §M ( PCA) Chôp m¹ch: Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 3. Cßn èng §M ( PCA) Chôp m¹ch: Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 3. Cßn èng §M ( PCA) Chôp m¹ch: Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 4. tø chøng Fallot Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 4. tø chøng Fallot 1. TLT 2. HÑp §MP 3. Dµy TP 4. §MC lÖch sang Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 4. tø chøng Fallot XQ Tim h×nh chiÕc hµi: 1. Cung gi÷a T lâm 2. Cung d- íi T låi, mán tim trßn trªn c¬ hoµnh 3. TuÇn hoµn phæi gi¶m (phæi qu¸ s¸ng) Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 4. tø chøng Fallot XQ Tim h×nh chiÕc hµi: 1. Cung gi÷a T lâm 2. Cung d- íi T låi, mán tim trªn c¬ hoµnh 3. TuÇn hoµn phæi gi¶m (phæi qu¸ s¸ng) Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 4. tø chøng Fallot XQ Tim h×nh chiÕc hµi: 1. Cung gi÷a T lâm 2. Cung d- íi T låi, mán tim trªn c¬ hoµnh 3. TuÇn hoµn phæi gi¶m (phæi qu¸ s¸ng) Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 4. tø chøng Fallot Chôp m¹ch: C§ +, Bilan Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 4. tø chøng Fallot Chôp m¹ch: Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 4. tø chøng Fallot Chôp m¹ch: Tim tiªn thiªn cã luång th«ng 4. tø chøng Fallot Chôp m¹ch: Tø chøng Fallot Tim tiªn thiªn kh«ng cã luång th«ng 1. HÑp §M phæi Th- êng gÆp ë vÞ trÝ lç van Xquang: - Ph× ®¹i TP: Tim n»m ngang, mán tim trªn c¬ hoµnh - Cung gi÷a T næi: Gi·n §MP sau hÑp - Nghiªng: mÊt kho¶ng s¸ng tr- íc tim - Phæi qu¸ s¸ng Tim tiªn thiªn kh«ng cã luång th«ng 1. HÑp §M phæi Chôp m¹ch: hÑp eo Tim tiªn thiªn kh«ng cã luång th«ng 1. HÑp §M phæi Chôp m¹ch: hÑp ®-êng ra thÊt ph¶i Teo van §MP Teo van §MP Teo van §MP Tim tiªn thiªn kh«ng cã luång th«ng 2. HÑp eo §MC XQ th¼ng: 1. MÊt nót §MC, 2. Låi cña §M D§T gi·n, 3. Dµy TT, 4. X- ¬ng s- ên ngÊn lâm, 5. TQ bÞ ®Èy do §MC xuèng gi·n sau hÑp XQ nghiªng (Gi·n m¹ch trªn chç hÑp): 1. Th©n c¸nh tay ®Çu, 2. Vó trong, 3. D- íi ®ßn T, 4. Gi·n sau hÑp Tim tiªn thiªn kh«ng cã luång th«ng 2. HÑp eo §MC XQ th¼ng: 1. MÊt nót §MC, 2. Låi cña §M D§T gi·n, 3. Dµy TT, 4. X- ¬ng s- ên ngÊn lâm, 5. TQ bÞ ®Èy do §MC xuèng gi·n sau hÑp Tim tiªn thiªn kh«ng cã luång th«ng 2. HÑp eo §MC XQ th¼ng: 1. MÊt nót §MC, 2. Låi cña §M D§T gi·n, 3. Dµy TT, 4. X- ¬ng s- ên ngÊn lâm, 5. TQ bÞ ®Èy do §MC xuèng gi·n sau hÑp BN 12T cao HA, mÊt m¹ch ®ïi. Tim tiªn thiªn kh«ng cã luång th«ng 2. HÑp eo §MC Chôp m¹ch Tim tiªn thiªn kh«ng cã luång th«ng 2. HÑp eo §MC Angio sè ho¸ OAG IRM BÖnh bÈm sinh §MC HÑp vµ thiÓu s¶n ®éng m¹ch chñ ngùc-bông BÖnh bÈm sinh §MC MÊt ®o¹n quai §MC (interruption de la crosse aortique) Chôp m¹ch ng- îc dßng qua §M n¸ch P hÑp trªn van ®mc hÑp eo ®éng m¹ch chñ hÑp eo §MC Tim tiªn thiªn DÞ d¹ng van ba l¸ kiÓu Ebstein Tim tiªn thiªn DÞ d¹ng van ba l¸ kiÓu Ebstein Cïng BN chôp b¬m thuèc TP, thuèc trµo ng- îc vÒ NP( mòi tªn) vµ thuèc trµo ng- îc c¶ vµo c¸c tÜnh m¹ch trªn gan §¶o ng- îc hoµn toµn vÞ trÝ c¸c m¹ch m¸u lín §¶o vÞ trÝ tim vµ c¸c m¹ch m¸u lín, cã CIV. Cung tr¸i låi (thÊt P ®¶o vÞ trÝ), mÊt quai §MC vµ nót §MC vµ cung §MP Ph×nh ®éng m¹ch chñ ngùc Ph×nh ®éng m¹ch chñ ngùc XQ: låi bê T tim liªn tôc víi trung thÊt TDM cã tiªm thuèc Ph×nh ®éng m¹ch chñ ngùc Ph×nh ®éng m¹ch chñ ngùc Ph×nh quai ®éng m¹ch chñ Líp c¾t qua gi÷a quai §MC líp thÊp h¬n thÊy v«i ho¸ Ph×nh ®éng m¹ch chñ ngùc Céng h- ëng tõ a b Ph×nh ®éng m¹ch chñ ngùc Angio DSA ®- êng TM Ph×nh ®éng m¹ch chñ ngùc Ph×nh ®éng m¹ch chñ ngùc DSA tÜnh mach: ph×nh §MC ngùc xuèng DSA TM ph×nh §MC xuèng ®o¹n thÊp Bãc t¸ch ®éng m¹ch chñ XÕp lo¹i theo De Babey Loai I Lo¹i II Lo¹i III A Lo¹i IIIB Bãc t¸ch ®éng m¹ch chñ XÕp lo¹i theo Stanford Lo¹i A Lo¹i B Bãc t¸ch ®éng m¹ch chñ Bãc t¸ch ®éng m¹ch chñ Bãc t¸ch ®éng m¹ch chñ IRM : bãc t¸ch §MC xuèng a b Angio DSA §M bãc t¸ch III B a. Râ ®- êng vµo b. C¶n quang ®¶o ng- îc râ hai lßng §iÓm vµo ngay tr- íc th©n c¸nh tay ®Çu , catheter vµo lßng gi¶ dÔ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực hành x-quang trong tim mạch.pdf
Tài liệu liên quan