Thiết kế khuôn - Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren

Những điều cần lưu ý khi thiết kế sản phẩm có ren: Bán kính chân ren và đỉnh ren nên lớn nhất đến mức có thể để tránh sự tập trung ứng suất Đoạn hết ren nên làm tròn để tránh tuôn ren và hư ren Khi cần thiết kế ren côn nên thiết kế để mối lắp ren được kín hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2385 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế khuôn - Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
         !"#$!%"&'() *)( *+$,-$./#0'1            !" # $% &'  ( '  )  *             !" # +,        - ' . '    '  " # / '0        !" # /1   2 ( 3 4 ) 56   )' '      !" # #7')'  (   2  '  5  ) $8/+ 9' :   ( ;   - ' '  0 ' ''8 <   := ' ( ' '' 5>   '' 5>''  '' )      !" # ?2 '  ' ''       1 '  )  ' '  '   ( ;         !" # @1 ''  2 "03#0+$,-$./#0'1 )10 *''' <=    A  B) < ' )'   < ) < C   D5  ' D'  .' =   .' ) ) 56< D 56 ) <  ,' < (   <        !" # E2  5> D5        !!"!  C (    ) )       !" # FC 6 )   ,0  < < )  A      !" # G,0                    A%D'  ' . <  !" # FH< < )    #$# 2 5>  4 5 4     ' . )   )5)  I  '    H' =   5>  45 4  ' D )   )I                !" # G2  5>  45 4 < . 5>       !" # $J2  5>  45 4  < . 5> )< K                 A%D'  ' . <  !" # $$H< < )   (  45 4 < . 5> )< K   % & L  5>< ' D) ) .   I  2  <=) D  )'D'5><  ')I '             !" # $+2  5>< 4 "03#0+$,-$./#0'1 0$5 *' ' D )   '   (    A  !" # $/%)  ' ' ( " )* ) "+, - (       !" # $#-  ') )  'IMK     - ' )D' D 'D) 6 ) < )'   < ) <            !" # $?2 '5>  D5   .+%!/"& C )(   )   )       :            5: !" # $@A:=5:2 '5> ) %  &0#       !" # $E2 '5>5 < .5 4    

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfThiết kế khuôn - Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren.pdf