Tập bản vẽ môn học sửa chữa ô tô

Chi tiết cần hàn;2. Cuộn cảm ứng; 3. Nguồn thấp áp; 4. Ống dẫn; 5. Cơ cấu truyền dây hàn 6. Cuộn dây; 7. Bộ tạo rung điện từ; 8. Lỗ; 9. Ống; 10. Dây hàn; 11. Bơm.

pdf49 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2818 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập bản vẽ môn học sửa chữa ô tô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ KHOA ĐỘNG LỰC -----------KÌJ-------------- TẬP BẢN VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ HÀ NỘI- 2010 TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 1 K.H. Cơ bản K.H. Cơ sở K.T. Chuyên ngành Cấu tạo, LT,KC, TT động cơ Cấu tạo xe L.T.K.C.T. toán xe Khai thác xe Sửa chữa xe Đ. Án tốt nghiệp TTSC và TN T.T. Bảo dưỡng Sơ đồ tiến trình đào tạo TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 2 P P a) b) TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 3 Qui luật mài mòn các chi tiết trong quá trình khai thác a) Với các chi tiết trong các mối ghép có chuyển động; b) Với các chi tiết trong các mối ghép cố định; Sự phụ thuộc độ hao mòn h và tốc độ mài mòn dh/dt I II III A B T B T M M h dt dh I II III tφ tп dt dh dt dh h TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 4 hmin p P ≠ 0 n ≠ 0 n 01 02 Nguyªn lÝ h×nh thµnh chªm dÇu trong cÆp l¾p ghÐp trôc – æ ®ì. P = 0 n = 0 01 02 x D d δ2 01 02 δ1 Sbđ l d H×nh 1.7. U λ1/2 H×nh 1.8. quan hÖ gi÷a U vµ λ TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 5 Qui luËt thay ®æi ge vµ Qe theo thêi gian sö dông Qui luËt thay ®æi ®é mßn vµ khe hë trong cÆp l¾p ghÐp chuyÓn ®éng T T2 T1 ge gegh gebd Φ1 Φ2 T T2 T1 Qe Qebd Qegh ψ1 ψ2 S T T2 M T1 A B Sbd Sgh A T1 T2 T α α B Mgh Mbd TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 6 D D D d d d Ln Ld TiÖn Chuèt Kh«n, mµi AM1+ 2σ1 AM1 AM1- 2σ1 AM2+ 2σ2 AM2 AM2- 2σ2 AM0+ 2σ0 AM0 AM0- 2σ0 T T2 T1 T0 AM TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 7 K- là điểm chốt piston tiếp xúc với đầu nhỏ thanh truyền về phía trên; E- là điểm mà lực quán tính của khối lượng chuyển động tịnh tiến đổi hướng. Động năng va đập: 2 ).( 221 VVmT −= m – khối lượng nhóm piston thanh truyền [kg]; V1- vận tốc lớn nhất của piston [m/s]; V1-V2- vận tốc tương đối của đầu nhỏ thanh truyền. Qua thực nghiệm, đã xác định được: 3 4 4 22 ....78,1 R SRmT ω= trong đó: R- bán kính trục khuỷu; S – khe hở; ω - tốc độ góc của trục khuỷu. và 3 4. SaT = với 3 4 22 ...78,1 R Rma ω= K h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 X h 5 ...)(...)( 4231 ++−++= hhhhRz S1 S2 ĐCT ĐCD B C E V1 V2 V1-V2 hành trình piston TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 8 Xe vào Nhận xe vào SC Rửa ngoài xe Tháo các cụm ra khỏi xe Sửa chữa cụm Sửa chữa khung vỏ Tổng lắp xe Thử xe Hoàn thiện xe Bàn giao xe Xe ra Sơ đồ tổng quát QTCN sửa chữa lớn xe TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 9 Kho chi tiÕt míi Röa ngoµi côm Th¸o c¸c chi tiÕt ra khái côm Röa vµ lµm s¹ch chi tiÕt KiÓm tra, ph©n loai chi tiÕt Kho chi tiÕt dïng l¹i Söa ch÷a phôc håi chi tiÕt Chän bé chi tiÕt L¾p côm Ch¹y rµ, thö côm Bµn giao côm S¬ ®å tæng qu¸t QTCN söa ch÷a lín côm Kho chi tiÕt lo¹i NhËn chi tiÕt KiÓm tra TTKT Söa ch÷a- phôc håi h×nh d¸ng h×nh häc, kÝch th−íc bÒ mÆt NhiÖt luyÖn, xö lý bÒ mÆt Gia c«ng c¬ khÝ; Hµn, hµn ®¾p; m¹, phun kim lo¹i... KiÓm tra chÊt l−îng Bµn giao chi tiÕt S¬ ®å QTCN söa ch÷a chi tiÕt Phun bi, t«i cao tÇn, hãa nhiÖt luyÖn, thÊm c¸c bon…. TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 10 1 2 4 Hµn ®ai èc 3 Kẹp lÖch t©m: 1. Th©n; 2. ¤ng; 3. Tay quay; 4. B¸nh lÖch t©m. Hµn tay ®ßn TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 11 Thước cặp 1. mỏ cố định; 2.Thân thước cặp; 3.bộ phận trượt; 4.mỏ di động; 5. mặt tì đo kích thước lỗ; 6.mặt tì đo kích thước trục; 7.chi tiết kiểm tra. Một số dụng cụ phục vụ tháo lắp a). vam tháo puly hoặc bánh răng..; b) các đầu tuýp vặn bu lông; c) đầu tháo, lắp dùng khí nén; d) tay vặn cờlê lực. TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 12 M¸y vÆn ®ai èc KiÓu tÜnh KiÓu xung va ch¹m KiÓu rung KhÝ nÐn X¸ch tay Mét tèc ®é §iÖn KiÓu treo NhiÒu tèc ®é Thñy lùc TÜnh t¹i M« men xo¾n cao Cã bé kiÓm tra m« men tay ®ßn Kh«ng cã bé kiÓm tra m« men tay ®ßn Cã bé kiÓm tra m« men vµ gãc xoay ®ai èc Cã bé kiÓm tra gãc xoay ®ai èc Mét trôc chÝnh Th¼ng Vu«ng gãc Gãc NhiÒu trôc chÝnh vµ dÉn ®éng TËp trung TËp trung è Liªn hîp DÉn ®éng trôc chÝnh §ång thêi LÇn l−ît Ph©n lo¹i c¸c m¸y vÆn ®ai èc c¬ b¶n M¸y Ðp vµ vam Theo møc ®é v¹n n¨ng Theo ®Æc ®iÓm sö dông Theo kiÓu dÉn ®éng V¹n n¨ng Chuyªn m«n hãa Chuyªn dïng Cè ®Þnh X¸ch tay B»ng tay C¬ khÝ hãa KhÝ nÐn Thñy lùc Thñy khÝ §iÖn c¬ Thanh r¨ng VÝt Cam Ph©n loai m¸y Ðp vµ vam TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 13 C¸c chÊt bÈn cña xe Thuéc sö dông Thuéc c«ng nghÖ Bôi ®−êng PhÇn phñ s¬n PhÇn hang hãa cßn sãt l¹i VËt liÖu b«i tr¬n RØ CÆn CÆn bÈn H¾c Ýn Vôn s¬n Tro M¹t s¾t Bét mµi V¶y s¾t, xØ Bét rµ nh·o CÆn nhò t−¬ng S¶n phÈm mµi mßn khi rµ tr¬n Phân loại chất bẩn của xe TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 14 Sơ đồ thiết bị làm sạch chi tiết bằng phun hạt rắn 1- máy trộn; 2,11,14- ống dẫn; 3- phiểu; 4- van; 5-cửa; 6-chi tiết và bàn xoay; 7. Vòi phun; 8- cửa quan sát; 9- cửa sổ;10- ống thoát; 12,13- van; 15- thùng xoáy. Nguyên lý làm sạch chi tiết trong thùng chứa vật liệu mài 1. dẫn động quay thùng; 2. Bệ; 3. Thùng; 4. Nguồn bức xạ. 1 2 3 4 Khí TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 15 Sự phụ thuộc của tốc độ làm sạch vào loại dung dịch rửa và nhiệt độ (bằng PP siêu âm) 302515 Tªtracloªtylen DÇu háa H2O n (tèc ®é lµm s¹ch) t0 Thùng rửa siêu âm 1. Thùng rửa; 2. Dung dịch rửa; 3. Chi tiết cần làm sạch; 4. Giá để chi tiết; 5. Nguồn phát siêu âm TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 16 Các loại panme (a) panme đo kích thước ngoài; (b)- panme đo kích thước lỗ; (c)- panme đo độ sâu; 1. thang đo chính; 2. thang đo phần lẻ; 3. thanh nối dài; 4. kích thước độ sâu. Thước cặp 1. Mỏ cố định; 2.Thân thước sặp; 3.Bộ phận trượt; 4.Mỏ di động; 5.Mặt tỳ đo kích thước lỗ; 6.Mặt tỳ đo kích thước trục; 7. Chi tiết trục cần đo. TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 17 Căn lá Dưỡng đo lỗ 1. núm chỉnh kích thước; 2.thân dưỡng;3. đầu đo; 4.lỗ cần đo; 5.panme Dụng cụ đo đường kính xi lanh(Panme đo lỗ)1. tay cầm; 2. đồng hồ so; 3. chốt tỳ định vị; 4. đầu đo; 5. chốt lò so ép 5 Đồng hồ so 1. Mũi đo; 2. Kim chỉ phần chính; 3. Kim chỉ phần lẻ kết TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 18 KiÓm tra kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng t©m vµ ®é kh«ng song song cña chóng KiÓm tra ®é kh«ng ®ång t©m cña c¸c cæ trôc KiÓm tra ®é kh«ng vu«ng gãc cña c¸c mÆt bÝch víi t©m trôc KiÓm tra ®é kh«ng vu«ng gãc cña t©m c¸c lç víi mÆt ph¼ng 4 KiÓm tra ®é kh«ng song song cña đường t©m lç víi mÆt ph¼ng Kiểm tra độ không đồng tâm của các lỗ TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 19 Sơ đồ thiết bị đo kiểu khí nén 1.Bình tách ẩm; 2. Bình định áp; 3. Thang đo; 4. Van điều chỉnh;5.Phao côn; 6. Ống côn; 7. Ống trụ; 8.Ống nối; 9. Ca líp đo; 10. Chi tiết cần đo. Khí nén 10 Sơ đồ nguyên lý Panme đo răng Panme đo răng TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 20 Kiểm tra độ cong của trục khuỷu Kiểm tra độ xoắn của trục khuỷu L/2 L δ δ1 δ3 2 δ=C 2 2 21 3 δδδ ++ =C TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 21 Phương pháp xác định khuyết tật bằng phản quang 1- chi tiết; 2- đèn tử ngoại; 3- vỏ đèn; 4- đèn chiếu tử ngoại; 5- tia tử ngoại; 6- khuyết tật Phân bố đường sức từ trong chi tiết có khuyết tật. 1 2 3 4 5 7 6 Sơ đồ nguyên lý phương pháp siêu âm bóng tối 1.Nguồn phát sáng siêu âm; 2.Bộ phát điện áp tấm; 3.Tia siêu âm; 4.Chi tiết kiểm tra; 5.Khuyết tật; 6. Bộ thu; 7. Đồng hồ Máy dò khuyết tật gây nhiễm từ theo chu kỳ 1- tấm đồng; 2- chi tiết; 3- đĩa tiếp xúc; 4- đầu tiếp xúc; 5- công tắc khởi động; 6- giá đỡ; 7- hạ thế; 8- khởi động từ; 9- bàn Sơ đồ nguyên lý thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng siêu âm xung 1.Đầu thu siêu âm; 2. Đầu phát siêu âm; 3. Nguồn siêu âm; 4. Bộ khuếch đại; 5. Xung bề mặt; 6. Ống điện tử; 7. Xung phản xạ từ khuyết tật; 8. Xung đáy; 9. Bộ phát xung quét ngang; 10. Khuyết tật. TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 22 δ’A δA δ’B δB S m ax S m in S’m in S’m ax 1 2 3 n 1 2 3 n Hmin Hmax H1’min H1’max δB δA + O Trục Lỗ P1 P2 m1 m2 G1 G R1 R2 r §å g¸ c©n b»ng tÜnh chi tiÕt 1. trôc g¸; 2. chi tiÕt; 3. khèi V Max lỗ Min lỗ Min trục Max trục Lỗ Trục Max lỗ Min lỗ Min trục Max trục TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 23 C©n b»ng ®éng chi tiÕt. Hệ thống cân bằng động chi tiết 1,2 – đồng hồ ;3- Khung dao động TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 24 Giá cân bằng БМ-Y4 1. Dụng cụ đo; 2.Dẫn động; 3.Cơ cấu đo; 4.Đèn hoạt nghiệm; 5. Đĩa chia độ; 6.Khớp nối; 7.Ổ đỡ mềm; 8.Cảm biến; 9.Trục cần cân bằng Giá cân bằng trục các đăng 3 ổ đỡ 1.Ổ đỡ; 2.Giá chữ П để lắp và di chuyển máy hàn; 3.Máy hàn; 4.Ổ đỡ trung gian; 5.Trục các đăng cần cân bằng; 6. Cơ cấu đo và điều khiển TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 25 18 13 5 2 8 11 16 1571614 17 10 9 3 4 12 19 D d d0 a Trình tự xiết các đai ốc cố định nắp máy C¸c ph−¬ng ph¸p ®ịnh t©m cña mèi ghÐp then hoa a- theo ®−êng kÝnh ngoµi; b-theo ®−êng kÝnh trong; c- theo mÆt bªn Lắp mối ghép găng Lắp mối ghép then TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 26 L¾p vßng trong æ bi víi trôc (trôc quay) S¬ ®å x¸c ®Þnh c¸c khe hë æ bi sau khi l¾p lªn trôc 1- trôc; 2. æ bi; 3- ®ång hå ®o. L¾p vßng trong æ bi víi trôc (th©n m¸y quay) TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 27 KiÓm tra khe hë h−íng t©m vµ mÆt bªn cña b¸nh r¨ng KiÓm tra sù ¨n khíp ®óng cña b¸nh r¨ng a- ¨n khíp ®óng; b, c- ¨n khíp sai vÒ mét phÝa; d- kho¶ng c¸ch 2 trôc qu¸ lín; e- kho¶ng c¸ch 2 trôc bÐ. TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 28 Bệ thử dạng phanh điện 1.Đồng hồ đo tốc độ vòng quay; 2.Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát; 3.Đồng hồ đo mô men; 4.Đồng hồ đo áp suất; 5.Đồng hồ đo nhiệt độ dầu nhờn; 6. Máy cân bằng điện AK5; 7.khớp nối; 8.Bộ truyền; 9. Giá đỡ. 10. Khung 1 2 3 4 5 6 Sơ đồ nguyên lý chung cấu tạo của thiết bị thử 1. Đ/C điện; 2. khớp nối; 3. cụm thử; 4. cơ cấu đo; 5. bộ tạo tải; 6. cơ cấu điều khiển TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 29 dH dSC1 Umin Umax Z DSC Umin Z Umax DH a) dạng trục Xác định các kích thước sửa chữa b) dạng lỗ n Cp Cp n Cp1 n1 PP1 PP2 TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 30 Söa ch÷a bÒ mÆt chi tiÕt bÞ mßn b»ng chi tiÕt phô a- söa ch÷a phÇn mßn cña trôc; b- söa ch÷a lç bÞ mßn trong th©n m¸y Söa ch÷a chi tiÕt b»ng thay thÕ phÇn mßn, hỏng lớn a- thay phÇn then hoa cña trô; b- thay r¨ng g∙y cña b¸nh r¨ng TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 31 S¬ ®å nèi cùc khi hµn a- Cực tính thuận; b- Cực tính nghịch; 1- que hµn; 2- cÆp hµn; 3- m¸y hàn Trước khi hàn Sau khi hàn 1 4 23 Hàn đối xứng Phương pháp biến dạng ngược 1 2 3 4 5 n 1. Tbị truyền dây; 2. Cuộn dây; 3. Hộp chứa chất trợ dung; 4. Chất trợ dung; 5. Chi tiết hàn. TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 32 S¬ ®å qóa tr×nh hµn ®¾p d−íi líp trî dung 1. kim loại Lỏng; 2.Xỉ lỏng; 3. Lớp xỉ; 4. Lớp đắp S¬ ®å hµn ®¾p chi tiÕt trßn xoay d−íi líp trî dung 1- chi tiÕt; 2- líp ®¾p; 3- ®iÖn cùc; 4- xØ láng; 5- líp kim lo¹i láng; 6- líp xØ. a- §é lÖch cña ®iÖn cùc TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 33 1 2 3 4 5 6 7 8 36V Sơ đồ nguyên lý phương pháp hàn trong môi trường khí CO2 1.Bình khí CO2; 2. Thiết bị đốt nóng; 3. Thiết bị làm khô;4. Van điều chỉnh áp suất; 5. lưu lượng kế; 6. thiết bị truyền dây; 7. Cuộn dây; 8. Chi tiết hàn. a b c d S¬ ®å thiÕt bÞ hµn ®¾p rung tù ®éng C¸c kiÓu hµn hơi a-hµn ph¶i ; b-hµn tr¸i. S¬ ®å thiÕt bÞ hµn ®¾p rung tù ®éng 1. Chi tiết cần hàn;2. Cuộn cảm ứng; 3. Nguồn thấp áp; 4. Ống dẫn; 5. Cơ cấu truyền dây hàn 6. Cuộn dây; 7. Bộ tạo rung điện từ; 8. Lỗ; 9. Ống; 10. Dây hàn; 11. Bơm. Nguyên lý hàn rung tiếp xúc TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 34 1 3 4 1.Luồng khí nén; 2.Cơ cấu truyền dây; 3.Dây KL nóng chảy; 4.Chi tiết. Phun đắp bằng khí 1.Khoang hỗn hợp; 2. Rãnh cấp ôxy; 3. Dây hàn; 4. Ống dẫn hướng; 5.Rãnh cấp axêtylen; 6. Rãnh cấp khí nén; 7. ngọn lửa ôxi- axêtylen; 8. Luồng khí chứa hạt kim loại; 9. Bề mặt cần phun đắp Phun đắp bằng hồ quang 1.Bề mặt được phun đắp; 2.Đầu dẫn hướng; 3. Ống không khí; 4. Cơ cấu cấp dây; 5.Dây hàn; 6. Khí nén TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 35 V(m/s) 75 125 200 400 200 75 250 200 150 100 50 2 1 3 4 L. khoảng cách phun; V. Vận tốc hạt kim loại; 1.Bề mặt chi tiết; 2.Đầu phun; 3.Đường cong tốc độ không khí; 4. Đường cong tốc độ hạt phun. 80 70 60 50 40 30 20 10 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 t0C Lớp mạ màu xám mờ Lớp mạ sáng mờ Lớp mạ màu sữa không có lớp mạ Dk (a/dm2) TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 36 ∆ Xác định độ không đồng tâm giữa các lỗ 15- 20 mm 1,5- 2mm 2,5- 3 mm Vá vết nứt 1 2 3 4 5 6 7 13 8 9 10 11 12 d 1/4d Sửa chữa vết nứt bằng phương pháp tán vít Trình tự doa ổ đặt xu páp có góc nghiêng 450 TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 37 Kiểm tra độ côn, độ ô van bề mặt làm việc của xi lanh I I II II Sơ đồ xác định độ cong của trục Sơ đồ xác định độ xoắn của trục TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 38 Kiểm tra độ mòn cổ trục 1. kiểm tra độ ô van; 2. kiểm tra độ côn; 3. panme; 4. cổ trục khuỷu Sơ đồ gia công các cổ trục và cổ khuỷu a)Gia công cổ trục chính; b) gia công cổ khuỷu 1.trục chính máy mài; 2.mâm cặp đồng tâm; 3. đá mài; 4.mũi tâm; 5.cổ trục chính. a) b) 1 4 5 2 3 Mâm cặp lệch tâm TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 39 Kiểm tra hiện tượng cong(a) và xoắn(b) của thanh truyền. 1.thước lá; 2.bàn rà; 3.khối V; 4. trục gá thanh truyền;5.chốt kiểm; ∆-khe hở phản ánh độ ắ Kiểm tra độ cong, xoắn cuả thanh truyền bằng thiết bị hiện số 1. thanh truyền kiểm tra; 2. bộ phận chỉ thị cong, xoắn và độ thay đổi chiều dài thanh truyền;3. thiết bị kiểm tra; 4. trục kiểm; 5. trục gá thanh truyền TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 40 Kiểm tra độ cong của trục cam Kiểm tra độ mòn của cam a. Kiểm tra biên dạng cam; b. kiểm tra các kích thước của cam A. Chiếu cao biên dạng cam; B. Chiều rộng biên dạng cam; H. Chiều cao vấu cam A TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 41 Đĩa ma sát Kiểm tra và nắn đĩa ma sát 1.giá đỡ; 2.trục gá; 3.cần nắn; 4. đồng hồ so. TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 42 Rửa và làm sạch Tháo rời toàn bộ khung xe Kiểm tra – phân loại chi tiết Sửa chữa chi tiết Chi tiết dùng lại Chi tiết loại Chi tiết mới Lắp ráp khung Kiểm tra chất lượng lắp ráp Sơn khung Quá trình công nghệ sửa chữa khung xe TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 43 TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 44 Trục bị động hộp số Bánh răng côn Khớp nối TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 45 Các dạng kiểu nhà công nghiệp TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 46 Qui hoạch mặt bằng đơn vị sửa chữa cố định Bố trí trong một tòa nhà SC Cụm SC Ca bin, vỏ SC điện SC khung Tháo Lắp ráp và Đ.chỉnh Xe ra Xe vào Gia công cơ khí Các bộ phận khác Gia công cơ khí Các bộ phận khác SC Cụm SC Ca bin, vỏ SC mộc,điện Xe raXe vào Th áo SC khung L ắp ráp và Đ .chỉnh Phương án 1 Phương án 2 SC ca bin, sàn, vỏ xe Dầu mỡ Gia công cơ khí SC cụm Tháo SC khung Lắp ráp Điều chỉnh Xe ra Xe vào SC ca bin Dầu mỡSC cụm Lắp ráp SCvỏ, sàn Vỏ, sàn Xe ra 1. Bố trí đường thẳng- đối xứng Trạm thử Xe ra Xe vào 4. Bố trí theo hình chữ U Xe vào Xe ra 2. Bố trí đường thẳng- gặp nhau Tháo SC khung Lắ p rá p Đ .c hỉ nh SC ca bin, sàn, vỏ xe Mộc, rửa, dầu mỡ Gia công cơ khí SC cụm 3. Bố trí theo hình chữ Г T há o xe SC k hu ng x e L ắp xe Đ iều chỉnh Gia công cơ khí Mộc và điện SC cụm SC ca bin, vỏ xe SC khung Xe vào Gia công cơ khí SC khung Tháo Bố trí trong nhiều tòa nhà TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 47 Các phương án bố trí đơn vị sửa chữa lưu động Phương án bố trí theo nhóm Phương án bố trí theo đường thẳng Bộ phận làm công tác chuyên môn Bộ phận sửa chữa cụm Bộ phận sửa chữa xe Kho Chuyển động của cụm, chi tiết đã qua SC; Chuyển động của cụm, chi tiết cần SC. Kho GBộ phận SC chuyên GBộ phận SC GBộ phận SC xe Cần SC; Đã qua SC. TẬP HÌNH VẼ MÔN HỌC SỬA CHỮA ÔTÔ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bộ môn Ôtô Quân sự - Khoa Động lực- Học viện kỹ thuật quân sự 48 1 2 3 4 5 2 lỗ Φ 195A 2 lỗ Φ 210A3 H1-Sơ đồ giá đỡ HTTL xe tăng hạng trung 1,Giá đỡ ĐC; 2.Giá đỡ hộp truyền lực; 3.Giá phía trước HS; 4.Giá phía sau HS; 5.Lỗ lắp giá đỡ trục chủ động TĐC d 1/3d ÷ 45 m m m 10-15mm 30o > 45 m m m 10-15mm 30o H4 H5 H6 > 150mm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTập bản vẽ môn học sửa chữa ô tô_ hvktqs.pdf
Tài liệu liên quan