Tài liệu sửa chữa hệ thống làm mát

Trong quá trình hoạt động của động cơ, nhiệt lượng của khí cháy truyền làm cho các chi tiết của động cơ nóng lên và nếu các chi tiết không được làm nguội các chi tiết sẽ bị rạn nứt, hệ số nạp giảm và tưng tiêu hao nhiênliệu, làm dầu bôi trơn giảm độ nhớt. Vì vậy, hệ thống làm mát không thể thiếu trên động cơ. Việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống làm mát cần được tiến hành thường xuyên và định kỳ. Với mô đun này bạn có thể tìm hiểu cụ thể cấu tạo, nguyên tắc hoạt động chung của hệ thống làm mát và một số bộ phận cùng với phương pháp kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trong quá tình sử dụng động cơ.

doc35 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1787 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu sửa chữa hệ thống làm mát, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bé lao ®éng - th­¬ng binh vµ x· héi Tæng côc d¹y nghÒ Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ d¹y nghÒ (VTEP) S¸ch h­íng dÉn gi¸o viªn Hµ Néi - 2004 Logo M« ®un : söa ch÷a hÖ thèng lµm m¸t M· sè : HAR 01 22 NghÒ SöA CH÷A ¤T¤ Tr×nh ®é lµnh nghÒ Tuyªn bè b¶n quyÒn : Tµi liÖu nµy thuéc lo¹i s¸ch gi¸o tr×nh Cho nªn c¸c nguån th«ng tin cã thÓ ®­îc phÐp dïng nguyªn b¶n hoÆc trÝch dïng cho c¸c môc ®Ých vÒ ®µo t¹o vµ tham kh¶o . Mäi môc ®Ých kh¸c cã ý ®å lÖch l¹c hoÆc sö dông víi môc ®Ých kinh doanh thiÕu lµnh m¹nh sÏ bÞ nghiªm cÊm. Tæng Côc D¹y nghÒ sÏ lµm mäi c¸ch ®Ó b¶o vÖ b¶n quyÒn cña m×nh. Tæng Côc D¹y NghÒ c¸m ¬n vµ hoan nghªnh c¸c th«ng tin gióp cho chóng t«I söa ch÷a,hiÖu ®Ýnh vµ hoµn thiÖn tèt h¬n tµI liÖu nµy. §Þa chØ liªn hÖ: Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ nghÒ nghiÖp TiÓu Ban Ph¸t triÓn Ch­¬ng tr×nh Häc liÖu ................ M· tµi liÖu M· quèc tÕ ISBN : ...... Lêi tùa (Vµi nÐt giíi thiÖu xuÊt xø cña ch­¬ng tr×nh vµ tµi liÖu) Tµi liÖu nµy lµ mét trong c¸c kÕt qu¶ cña Dù ¸n GDKT-DN ….. (Tãm t¾t néi dung cña Dù ¸n) (Vµi nÐt giíi thiÖu qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi liÖu vµ c¸c thµnh phÇn tham gia) (Lêi c¶m ¬n c¸c c¬ quan liªn quan, c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®· tham gia … ) (Giíi thiÖu tµi liÖu vµ thùc tr¹ng) S¸ch h­íng dÉn gi¸o viªn lµ tµI liÖu h­íng dÉn gi¶ng d¹y cho tõng m« ®un/m«n häc trong hÖ thèng m« ®un vµ m«n häc ®µo t¹o cho nghÒ …………… ………………………ë cÊp ®é …….. C¸c th«ng tin trong tµi liÖu cã gi¸ trÞ h­íng dÉn gi¸o viªn thiÕt kÕ vµ tæ chøc c¸c bµi d¹y cho m« ®un/m«n häc mét c¸ch hîp lý. Gi¸o viªn vÉn cã thÓ thay ®æi hoÆc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ bèi c¶nh thùc tÕ trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o . §©y lµ tµi liÖu thö nghiÖm sÏ ®­îc hoµn chØnh ®Ó trë thµnh S¸ch h­íng dÉn gi¸o viªn chÝnh thøc trong hÖ thèng d¹y nghÒ. Hµ néi, ngµy …. th¸ng…. n¨m…. Gi¸m ®èc Dù ¸n quèc gia Môc lôc ®Ò môc Trang Lêi tùa 3 Môc lôc 5 ............ Giíi thiÖu vÒ m« ®un VÞ trÝ, ý nghÜa, vai trß m« ®un: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®éng c¬, nhiÖt l­îng cña khÝ ch¸y truyÒn lµm cho c¸c chi tiÕt cña ®éng c¬ nãng lªn vµ nÕu c¸c chi tiÕt kh«ng ®­îc lµm nguéi c¸c chi tiÕt sÏ bÞ r¹n nøt, hÖ sè n¹p gi¶m vµ t­ng tiªu hao nhiªnliÖu, lµm dÇu b«i tr¬n gi¶m ®é nhít. V× vËy, hÖ thèng lµm m¸t kh«ng thÓ thiÕu trªn ®éng c¬. ViÖc kiÓm tra, b¶o d­ìng, söa ch÷a hÖ thèng lµm m¸t cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn vµ ®Þnh kú. Víi m« ®un nµy b¹n cã thÓ t×m hiÓu cô thÓ cÊu t¹o, nguyªn t¾c ho¹t ®éng chung cña hÖ thèng lµm m¸t vµ mét sè bé phËn cïng víi ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a, b¶o d­ìng hÖ thèng trong qu¸ t×nh sö dông ®éng c¬. Môc tiªu cña m« ®un: Nh»m ®µo t¹o cho häc viªn ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ nhiÖm vô, cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña hÖ thèng lµm m¸t ®éng c¬. §Ó cã ®ñ kü n¨ng ph©n ®Þnh, tiÕn hµnh b¶o d­ìng, kiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c h­ háng cña hÖ thèng lµm m¸t, víi viÖc sö dông ®óng, hîp lý c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh, yªu cÇu kü thuËt, an toµn vµ n¨ng suÊt cao. Môc tiªu thùc hiÖn cña m« ®un : Häc xong m« ®un nµy häc viªn sÏ cã kh¶ n¨ng: Tr×nh bµy ®óng nhiÖm vô, ph©n lo¹i hÖ thèng lµm m¸t. M« t¶ ®óng cÊu t¹o cña vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i hÖ thèng lµm m¸t. Ph¸t biÓu ®óng nhiÖm vô, cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¸c bé ph©n thuéc hÖ thèng lµm m¸t. Ph©n tÝch ®óng hiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng lµm m¸t. Th¸o l¾p, kiÓm tra, s÷a ch÷a vµ b¶o d­ìng ®­îc hÖ thèng lµm m¸t ®óng quy tr×nh, quy ph¹m vµ ®óng tiªu chuÈn kü thuËt. Sö dông dông ®óng, hîp lý c¸c dông cô th¸o l¾p, kiÓm tra, söa ch÷a, b¶o d­ìng c¬ hÖ thèng lµm m¸t b¶o ®¶m chÝnh x¸c vµ an toµn Néi dung chÝnh cña m« ®un: M« ®un gåm 5 bµi: NhiÖm vô, ph©n lo¹i , cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña hÖ thèng lµm m¸t ®éng c¬ Söa ch÷a b¬m n­íc Söa ch÷a van h»ng nhiÖt Söa ch÷a kÐt n­íc B¶o d­ìng hÖ thèng lµm m¸t C¸c h×nh thøc d¹y - häc chÝnh trong m« ®un A. T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ : NhiÖm vô cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng lµm m¸t. C«ng dông, cÊu tao vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña b¬m n­íc, van h»ng nhiÖt, kÐt n­íc. HiÖn t­îng nguyªn nh©n h­ háng cña b¬m n­íc, van h»ng nhiÖt, kÐt n­íc. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c chi tiÕt Môc ®Ých, néi dung b¶o d­ìng hÖ thèng lµm m¸t. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng  Nghe giíi thiÖu vÒ quy tr×nh th¸o l¾p b¬m n­íc, van h»ng nhiÖt, kÐt n­íc. Xem tr×nh diÔn vÒ th¸o l¾p, kiÓm tra b¬m n­íc, van h»ng nhiÖt, kÐt n­íc. Th¸o l¾p b¬m n­íc KiÓm tra b¬m n­íc, van h»ng nhiÖt, kÐt n­íc. B¶o d­ìng hÖ thèng lµm m¸t Yªu cÇu vÒ ®¸nh gi¸ hoµn thµnh m« ®un KiÕn thøc: Tr×nh bµy ®Çy ®ñ nhiÖm vô, cÊu t¹o, ph©n lo¹i vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng lµm m¸t. Gi¶i thÝch ®óng nh÷ng hiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ s÷a ch÷a nh÷ng h­ háng cña hÖ thèng lµm m¸t. Tr×nh bµy ®Çy ®ñ néi dung vÒ b¶o d­ìng hÖ thèng lµm m¸t. Kü n¨ng: NhËn d¹ng ®­îc c¸c bé phËn cña hÖ thèng lµm m¸t. Th¸o l¾p, kiÓm tra vµ b¶o d­ìng, söa ch÷a ®­îc bé ph©n cña hÖ thèng lµm m¸t ®óng quy tr×nh, quy ph¹m vµ ®óng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt. Sö dông ®óng, hîp lý c¸c dông cô kiÓm tra, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ an toµn. ChuÈn bÞ, bè trÝ vµ s¾p xÕp n¬i lµm viÖc vÖ sinh, an toµn vµ hîp lý. Th¸i ®é: ChÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ kü thuËt, an toµn vµ tiÕt kiÖm trong b¶o d­ìng, söa ch÷a. Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh c«ng viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ®óng thêi gian. CÈn thËn, chu ®¸o trong c«ng viÖc lu«n quan t©m ®óng, ®ñ kh«ng ®Ó x¶y ra sai sãt. S¬ ®å mèi liªn hÖ c¸c m« ®un / m«n häc trong ch­¬ng tr×nh HAR 01 01 §iÖn kü thuËt HAR 01 19 SC-BD phÇn cè ®Þnh ®éng c¬ HAR 01 18 KT vÒ ®éng c¬ ®èt trong HAR 0108 Kü thuËt ®iÖn tö HAR 0110 VËt liÖu c¬ khÝ HAR 01 11 DS l¾pghÐp vµ §LKT HAR 01 12 VÏ kü thuËt HAR 01 13 An toµn HAR 01 17 NhËp m«n nghÒ sc « t« HAR 01 14 T. H nghÒ bæ trî HAR 01 20 SC- BD phÇn C/®éng ®éng c¬ HAR 01 21 SC-BD C¬ cÊu ph©n phèi khÝ HAR 01 22 SC-BD HÖ thèng b«i tr¬n HAR 01 23 SC-BD HÖ thèng lµm m¸t HAR 01 24 SC-BD HÖ thèng N L x¨ng HAR01 25 SC BD HÖ thèng NL dieden HAR 01 26 SC-BD HÖ thèng khëi ®éng HAR 01 27 SCBD HÖ thèng ®¸nh löa HAR 0128 SC BD Trang thiÕt bÞ ®iÖn « t« HAR 01 29 SC-BD HÖ thèng truyÒn lù c HAR 01 30 SC-BD CÇu chñ ®éng HAR 01 31 SC-BD HÖ thèng di chuyÓn HAR 01 32 SC-BD HÖ thèng l¸i HAR 01 33 SC-BD HÖ thèng phanh HAR 01 35 SC Pan « t« HAR 01 34 K.tra t×nh tr¹ng KT § c¬ vµ « t« HAR 01 36 n©ng cao hiÖu qña c«ng viÖc B»ng c«ng nhËn lµnh nghÒ ( II) HAR 02 06 X¸c suÊt thèng kª HAR 02 07 KT. ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tö HAR 02 08 VÏ Auto CAD HAR0219 Tæ chøc qu¶n lý vµ S.xuÊt Chøng chØ nghÒ bËc cao HAR 02 11 ChÈn ®o¸n ®éng c¬ « t« HAR 02 12 ChÈn ®o¸n HT truyÒn ®éng « t« HAR 02 14 SC-BD bé t¨ng ¸p HAR 0215 SC-BD HT phun x¨ng ®iÖn tö HAR 02 16 SC-BD BCA ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tõ HAR 02 17 SC-BD H,T ®/khiÓn = khÝ nÐn B»ng c«ng nhËn bËc cao (III) Chøng chØ nghÒ HAR 01 09 C¬ kü thuËt HAR 02 13 C. nghÖ phôc håi chi tiÕt trong SC HAR 02 09 CN khÝ nÐn vµ thñy lùc øng dông HAR 02 10 NhiÖt kü thuËt HAR 0218 SC-BD Li hîp, hép sè thñy lùc liÖt kª c¸c nguån lùc cÇn thiÕt cho m« ®un Dông cô vµ trang thiÕt bi: §éng c¬ « t« M¸y chiÕu Overhead Projector Bé dông cô cÇm tay nghÒ söa ch÷a «t« C¨n l¸, th­íc th¼ng Pan me, th­íc cÆp MÆt ph¼ng chuÈn ThiÕt bÞ kiÓm tra ®é c©n b»ng cña c¸nh qu¹t NhiÖt kÕ ThiÕt bÞ th«ng röa vµ thö kÐt n­íc Khay ®ùng dông cô vµ c¸c chi tiÕt m¸y M¸y b¬m më vµ dÇu b«i tr¬n VËt liÖu: Mì b«i tr¬n GiÎ s¹ch Ro¨ng ®Öm, keo d¸n Dung dÞch röa hÖ thèng lµm m¸t Phít ch¾n n­íc, vµ c¸c èng n­íc cao su C¸c chi tiÕt hay h­ háng cÇn thay thÕ C¸c nguån lùc kh¸c: Phßng chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng C¬ së söa ch÷a « t« Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông vµ b¶o d­ìng c¸c lo¹i «t« Tµi liÖu ph¸t tay: PhiÕu kiÓm tra h­ háng cña c¸c bé phËn cña hÖ thèng lµm m¸t Quy tr×nh th¸o, l¾p hÖ thèng lµm m¸t. Quy tr×nh th¸o l¾p b¬m n­íc. Gi¸o tr×nh c¸c bµi gi¶ng Tæ chøc thùc hiÖn bµi d¹y Bµi 1 Th¸o l¾p hÖ thèng lµm m¸t m· bµi: har 01 22 01 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: §éng c¬ x¨ng, ®iªzen B¶n vÏ cÊu t¹o c¸c lo¹i hÖ thèng lµm m¸t M¸y chiÕu Overhead Projector Slide hoÆc phÇn mÒm m« pháng th¸o l¾p bé phËn hÖ thèng lµm m¸t Bé dông cô cÇm tay nghÒ söa ch÷a «t«, Khay ®ùng dông cô vµ c¸c chi tiÕt m¸y §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng tr­êng VËt liÖu : GiÎ s¹ch, dÇu ®iªzen, dÇu b«i tr¬n. Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  Quy tr×nh th¸o tæng thµnh hÖ thèng lµm m¸t. PhiÕu kiÓm tra tæng thµnh hÖ thèng lµm m¸t. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ: ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ vÒ nhiÖm vô vµ cÊu t¹o chung: Cã thÓ sö dông b¶n vÏ lín hoÆc slide ®Ó m« t¶ cÊu t¹o chung cña hÖ thèng lµm m¸t. Sö dông b¨ng video hoÆc phÇn mÒn m« pháng ho¹t ®éng cña hÖ thèng lµm m¸t. Tæ chøc cho häc viªn th¶o luËn nhãm vÒ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña hÖ thèng lµm m¸t. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: Ph¸t tµi liÖu ph¸t tay vÒ quy tr×nh th¸o l¾p bé phËn hÖ thèng lµm m¸t ®Ó häc viªn nghiªn cøu. Sö dông c¸c ®éng c¬ ë x­ëng thùc hµnh ®Ó häc viªn thùc hiÖn bµi tËp. Tr×nh diÔn mÉu vÒ c¸ch th¸o, l¾p ®Ó häc viªn nhËn biÕt ®­îc c¸ch th¸o l¾p c¸c bé phËn cña hÖ thèng lµm m¸t. Chia nhãm thùc tËp. Mçi nhãm cã thÓ 2 hoÆc 3 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). Häc viªn thùc hiÖn bµi tËp : NhËn d¹ng hÖ thèng lµm m¸t trªn ®éng c¬. Th¸o l¾p c¸c bé phËn vµ b¸o c¸o t×nh tr¹ng chung cña hÖ thèng lµm m¸t vµ ®iÒn c¸c th«ng tin vµo phiÕu kiÓm tra. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : NhiÖm vô, ph©n lo¹i hÖ thèng lµm m¸t. CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i hÖ thèng lµm m¸t ®éng c¬ ®èt trong Thêi ®iÓm kiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y tiÕp theo hoÆc kiÓm tra ®Þnh kú. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn d­íi h×nh thøc tr¾c nghiÖm. Kü n¨ng : Th¸o l¾p tæng thµnh hÖ thèng lµm m¸t. Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn qua s¸t qu¸ tr×nh häc viªn thùc hiÖn bµi tËp, sau ®ã ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ ®· ®­îc ®Æt ra trong b¶ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. PhiÕu kiÓm tra bé phËn hÖ thèng lµm m¸t Ngµy…..th¸ng……n¨m…… Hä vµ tªn:…………………… Líp: ………………………….. TT Néi dung kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt Sè l­îng 1 B¬m n­íc 2 Van h»ng nhiÖt 3 KÐt n­íc 4 §­êng èng dÉn 5 C¸c néi dung kh¸c Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ yªu cÇu kü thuËt 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, gän gµng, khoa häc 0,5 Tæng céng 10 Häc viªn ®¹t ®iÓm kü thuËt ≥ 4 míi ®­îc céng c¸c ®iÓm kh¸c, nÕu ch­a ®¹t ph¶i thùc tËp l¹i. C©u hái kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng C©u hái ®a lùa chän: §¸nh dÊu (X) vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái N­íc dïng trong ®éng c¬ cã c«ng dông: TruyÒn nhiÖt tõ ®éng c¬ ra ngoµi B¶o vÖ cho c¸c chi tiÕt khái nøt æn ®Þnh ®é nhít cña dÇu b«i tr¬n TÊt c¶ c¸c c«ng dông trªn. HÖ thèng lµm m¸t nµo d­íi ®©y ®­îc sö dông chñ yÕu trªn « t« hiÖn nay? Lµm m¸t b»ng giã ®èi l­u Lµm mµt b»ng n­íc ®èi l­u Lµm m¸t b»ng n­íc tuÇn hoµn kÝn Lµm m¸t b»ng n­íc tuÇn hoµn hë NhiÖt ®é thÝch hîp ®èi víi ®éng c¬ lµ: 650C. 750C. 850C 1000C NhiÖt ®é cña n­íc lµm m¸t ®éng c¬ ®­îc x¸c ®Þnh t¹i : ¸o n­íc trong th©n m¸y Khoang chøa cña kÐt n­íc §­êng n­íc vµo b¬m n­íc §­êng n­íc vµo ®éng c¬ Tr¾c nghiÖm ®óng sai: §¸nh dÊu (X) vµo c©u ®­îc chän (®óng / sai) cho nhËn ®Þnh sau: Lµm m¸t b»ng n­íc c­ìng bøc, n­íc l­u th«ng nhê b¬m n­íc. §óng b. Sai Lµm m¸t b»ng n­íc ®èi, l­u sù l­u th«ng cña n­íc theo nguyªn t¾c cña lµm m¸t bèc h¬i §óng b. Sai TiÕn hµnh th¸o hÖ thèng lµm m¸t khi ®éng c¬ ®ang nãng ®Ó lµm s¹ch hÖ thèng lµm m¸t. §óng b. Sai Lµm m¸t b»ng n­íc tuÇn hoµn hë, sau khi lµm m¸t n­íc kh«ng trë l¹i ¸o n­íc trong ®éng c¬. §óng b. Sai C©u hái ®iÒn khuyÕt: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: Khi nhiÖt ®é cña n­íc trong ®éng c¬ lín h¬n 700C, n­íc sÏ tõ ¸o n­íc qua …………®Õn kÐt n­íc vµ vµo………sau ®ã trë l¹i ¸o n­íc cña ®éng c¬ lµ ph­¬ng ph¸p lµm m¸t b»ng n­íc c­ìng bøc ……… N­íc ®­îc b¬m hót tõ s«ng ®­a vµo……… sau ®ã ra ngoµi lµ ph­¬ng ph¸p lµm m¸t b»ng n­íc c­ìng bøc ……… §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp C©u hái lùa chän 1. d; 2. c; 3. c; 4. a; C©u hái chän ®óng / sai 1. §óng; 2. Sai; 3. Sai; 4. §óng C©u hái ®iÒn khuyÕt Khi nhiÖt ®é cña n­íc trong ®éng c¬ lín h¬n 700C, n­íc sÏ tõ ¸o n­íc qua van nhiÖt…®Õn kÐt n­íc vµ vµo b¬m n­íc…sau ®ã trë l¹i ¸o n­íc cña ®éng c¬ lµ ph­¬ng ph¸p lµm m¸t b»ng n­íc c­ìng bøc tuÇn hoµn kÝn… N­íc ®­îc b¬m hót tõ s«ng ®­a vµo b¬m n­íc… sau ®ã ra ngoµi lµ ph­¬ng ph¸p lµm m¸t b»ng n­íc c­ìng bøc tuÇn hoµn hë… §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y Trung b×nh céng cña c©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh 1. PhÇn lý thuyÕt: 10 ®iÓm - HÖ sè 1 KÕt qu¶ kiÓm tra tr¾c nghiÖm ®a lùa chän: 4 ®iÓm KÕt qu¶ kiÓm tra tr¾c nghiÖm ®óng sai : 6 ®iÓm 2. Bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 Bµi 2 Söa ch÷a b¬m n­íc m· bµi: har 01 23 02 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: §éng c¬ «t« Mét sè b¬m n­íc B¶n vÏ treo t­êng vÒ b¬m n­íc ly t©m. Slide vÒ néi dung bµi gi¶ng Projector Pan me ®o ngoµi Th­íc cÆp §ång hå so C¨n l¸ M¸y mµi xu p¸p Gi¸ ®ì xu p¸p Dông cÇm tay nghÒ söa ch÷a «t« Khay ®ùng §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng VËt liÖu : DÇu ®iªzen, giÎ s¹ch, dÇu b«i tr¬n, c¸t rµ xu p¸p, tÊm kÝnh, Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  PhiÕu kiÓm tra h­ háng b¬m dÇu Quy tr×nh th¸o l¾p b¬m dÇu Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông, b¶o d­ìng söa ch÷a ®éng c¬ ®èt trong Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ: ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ vÒ nhiÖm vô vµ cÊu t¹o b¬m dÇu. Sö dông b¶n vÏ cÊu t¹o kÕt hîp víi vËt thËt ®Ó ph©n tÝch cÊu t¹o cña b¬m dÇu b¸nh r¨ng ¨n khíp ngoµi vµ b¬m dÇu kiÓu b¸nh r¨ng ¨n khíp trong. Sö dông slide vµ Projector ®Ó thÓ hiÖn qua tr×nh ho¹t ®éng cña b¬m dÇu, giíi thiÖu c¸c h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b¬m dÇu Tæ chøc cho häc viªn th¸o luËn nhãm vÒ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña b¬m dÇu Sö dông phÇn mÒm m« pháng c¸ch kiÓm tra b¬m dÇu b¬m dÇu. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: Sö dông c¸c ®éng c¬ ë x­ëng thùc hµnh ®Ó h­íng dÉn vµ thùc tËp. Tr×nh diÔn mÉu ®Ó häc viªn nhËn biÕt ®Çy ®ñ vÒ c¸ch kiÓm tra b¬m dÇu. Chia nhãm thùc tËp. Mçi nhãm cã thÓ 2 - 3 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). Ph¸t phiÕu kiÓm tra cho häc viªn. Häc viªn thùc tËp : T×m hiÓu cÊu t¹o thùc tÕ, kiÓm tra ph¸t b¬m dÇu vµ ®iÒn c¸c th«ng tin vµo phiÕu kiÓm tra. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : NhiÖm vô cña b¬m dÇu CÊu t¹o b¬m dÇu kiÓu b¸nh r¨ng ¨n khíp ngoµi vµ ¨n khíp trong. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña b¬m dÇu HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a b¬m dÇu. Thêi ®iÓm kiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y tiÕp theo, hoÆc ®Þnh kú C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn d­íi h×nh thøc : tr¾c nghiÖm, vÊn ®¸p. Kü n¨ng : Th¸o, l¾p b¬m dÇu KiÓm tra h­ háng, söa ch÷a b¬m dÇu. §iÒu chØnh ¸p suÊt b¬m dÇu Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ trong qu¸ tr×nh thùc tËp cña häc viªn. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn dùa vµo néi dung tr×nh bµy cña häc viªn qua phiÕu thùc kiÓm tra h­ háng cña b¬m dÇu. Gi¸o viªn qua s¸t qu¸ tr×nh häc viªn thùc hiÖn bµi tËp, sau ®ã ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ ®· ®­îc ®Æt ra trong b¶ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. PhiÕu kiÓm tra b¬m dÇu Ngµy…..th¸ng……n¨m…… Hä vµ tªn:…………………… Líp: ………………………….. TT Néi dung kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt BiÖn ph¸p söa ch÷a 1 Khe hë gi÷a ®Çu r¨ng víi vá b¬m 2 Khe hë gi÷a n¾p b¬m víi mÆt ®Çu b¸nh r¨ng 3 Khe hë gi÷a b¸nh r¨ng chñ ®éng víi b¸nh r¨ng bÞ ®éng 4 Khe hë gi÷a trôc b¬m víi b¹c lãt ë vá b¬m 5 §é cong cña trôc b¬m 6 Mßn lâm s©u mÆt lµm viÖc cña n¾p b¬m 7 ¸p suÊt b¬m dÇu Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ cã hiÖu qu¶ 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, ng¨n n¾p, gän gµng 0,5 Tæng céng 10 Häc viªn ®¹t ®iÓm kü thuËt ≥ 4 míi ®­îc céng c¸c ®iÓm kh¸c, nÕu ch­a ®¹t ph¶i thùc tËp l¹i. C©u hái kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng Tr¾c nghiÖm ®a lùa chän: §¸nh dÊu X vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái: Hai lo¹i b¬m dÇu dïng phæ biÕn trªn «t« lµ: B¬m b¸nh r¨ng vµ b¬m pit t«ng B¬m r« to vµ b¬m c¸nh g¹t. B¬m b¸nh r¨ng vµ b¬m r« to B¬m c¸nh g¹t vµ b¬m b¸nh r¨ng ¸p lùc dÇu qu¸ cao do c¸c nguyªn nh©n: §­êng dÇu bÞ nghÑt §é nhít cña dÇu qu¸ cao Van h¹n chÕ ¸p lùc bÞ kÑt TÊt c¶ c¸c lý do trªn Tr¾c nghiÖm ®óng sai: §¸nh dÊu (X) vµo c©u tr¶ lêi ®­îc chän ë c¸c c©u hái sau: C¸c b¸nh r¨ng bÞ mßn mÆt ®Çu vµ ®Ønh r¨ng lµm cho l­îng dÇu ®i b«i tr¬n kh«ng ®ñ §óng b. Sai DÇu cã ®é nhít thÊp dÉn ®Õn ¸p suÊt dÇu thÊp §óng b. Sai Khi b¬m lµm viÖc, dÇu qua khe hë gi÷a hai b¸nh r¨ng ®Ó ®Õn bÇu läc dÇu a. §óng b. Sai Tr¾c nghiÖm ®iÒn khuyÕt: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: Khi trôc b¬m dÇu quay, b¸nh r¨ng…………sÏ quay theo b¸nh r¨ng………… DÇu qua khe hë gi÷a…………vµ…………®Ó ra khái b¬m. Khi ¸p suÊt dÇu ë phÝa…………b¬m lín, van h¹n chÕ ¸p suÊt sÏ më dÇu vÒ ……… Khi van h¹n chÕ ¸p suÊt më, dÇu sÏ di chuyÓn tõ …………b¬m vÒ phÝa…………b¬m. §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp Tr¾c nghiÖm ®a lùa chän c; 2. d C©u hái ®óng / sai §óng §óng Sai Tr¾c nghiÖm ®iÒn khuyÕt Khi trôc b¬m dÇu quay, b¸nh r¨ng (bÞ ®éng)… sÏ quay theo b¸nh r¨ng (chñ ®éng)… DÇu qua khe hë gi÷a (®Ønh r¨ng)…vµ (vá b¬m)…®Ó ra khái b¬m. Khi ¸p suÊt dÇu ë (phÝa sau) …b¬m lín, van h¹n chÕ ¸p suÊt sÏ ®Ó dÇu trë vÒ (phÝa tr­íc)… Khi van h¹n chÕ ¸p suÊt më, dÇu sÏ di chuyÓn tõ (sau)…b¬m vÒ phÝa (tr­íc) …b¬m. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y §iÓm trung b×nh céng cña c¸c c©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh KÕt qu¶ kiÓm tra lý thuyÕt: 10 ®iÓm – HÖ sè 1 C©u I . 6 ®iÓm C©u II. 4 ®iÓm 2. KÕt qu¶ bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 Bµi 3 Söa ch÷a kÐt dÇu vµ bé ph©n th«ng khÝ c¸c te m· bµi: har 01 21 03 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: §éng c¬ «t« KÐt dÇu B¶n vÏ treo t­êng vÒ c¸c lo¹i kÐt dÇu. Slide vÒ néi dung bµi gi¶ng Projector Phim hoÆc phÇn mÒm m« pháng ho¹t ®éng cña hÖ thèng th«ng giã c¸c te. M¸y hµn ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ¸p suÊt khÝ nÐn, M¸y nÐn khÝ Dông cô cÇm tay nghÒ söa ch÷a «t«. Khay ®ùng §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng tr­êng VËt liÖu : Dung dÞch tÈy röa cÆn n­íc, dÇu ho¶, giÎ s¹ch. Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  PhiÕu kiÓm tra h­ háng kÐt dÇu Quy tr×nh th¸o l¾p kÐt dÇu Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông, b¶o d­ìng söa ch÷a ®éng c¬ ®èt trong Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ: ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ vÒ: Sö dông b¶n vÏ cÊu t¹o chung cña hÖ thèng b«I tr¬n hçn hîp ®Ó x¸c ®Þnh vÞ kÐt dÇu, kÕt hîp ®µm tho¹i ®Ó cã nhiÖm vô cña kÐt dÇu. Sö dông b¶n vÏ cÊu t¹o kÕt hîp víi vËt thËt ®Ó ph©n tÝch cÊu t¹o cña kÐt dÇu. Sö dông slide hoÆc phÇn mÒm m« pháng ®Ó giíi thiÖu c¸c h­ háng vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra kÐt dÇu vµ qu¸ tr×nh l­u th«ng cña khÝ ch¸y trong hÖ thèng th«ng giã c¸c te trong tõng chÕ ®é lµm viÖc cña ®éng c¬. Tæ chøc cho häc viªn th¸o luËn nhãm ¶nh h­ëng cña khÝ ch¸y lät xuèng c¸c te vµ qu¸ tr×nh l­u th«ng cña khÝ ch¸y trong hÖ thèng th«ng giã. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: Sö dông c¸c ®éng c¬ ë x­ëng thùc hµnh ®Ó häc viªn thùc tËp. Tr×nh diÔn mÉu ®Ó häc viªn nhËn biÕt ®Çy ®ñ vÒ c¸ch kiÓm tra kÐt dÇu. Chia nhãm thùc tËp. Mçi nhãm cã thÓ 2 - 3 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). Ph¸t phiÕu kiÓm tra cho häc viªn. Häc viªn thùc hiÖn bµi tËp : T×m hiÓu cÊu t¹o thùc tÕ, kiÓm tra kÐt dÇu vµ ®iÒn c¸c th«ng tin vµo phiÕu kiÓm tra. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : NhiÖm vô cña kÐt dÇu CÊu t¹o kÐt dÇu HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa kÐt dÇu Môc ®Ých cña vÊn ®Ò th«ng giã c¸c te CÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng c¸c ph­¬ng ph¸p th«ng giã c¸c te. Thêi ®iÓm kiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y tiÕp theo, hoÆc kiÓm tra ®Þnh kú. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn d­íi h×nh thøc tr¾c nghiÖm, vÊn ®¸p. Kü n¨ng : KiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña kÐt dÇu. Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng. C¬ së ®¸nh gi¸ : Qua quan s¸t thao ®éng t¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi tËp, sau ®ã ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ ®· ®­îc ®Æt ra trong b¶ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. PhiÕu kiÓm tra kÐt dÇu Ngµy…..th¸ng……n¨m…… Hä vµ tªn:…………………… Líp: ………………………….. TT Néi dung kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt BiÖn ph¸p söa ch÷a 1 2 3 4 5 6 7 Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ cã hiÖu qu¶ 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, ng¨n n¾p, gän gµng 0,5 Tæng céng 10 Häc viªn ®¹t ®iÓm kü thuËt ≥ 4 míi ®­îc céng c¸c ®iÓm kh¸c, nÕu ch­a ®¹t ph¶i thùc tËp l¹i. C©u hái kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng Tr¾c nghiÖm ®a lùa chän: §¸nh dÊu (X) vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái sau: KÐt dÇu trªn hÖ thèng b«i tr¬n cã c«ng dông, ngo¹i trõ: Dïng ®Ó chøa dÇu b«i tr¬n Lµm gi¶m nhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n §Ó t¨ng thêi gian sö dông dÇu §¶m b¶o ®é nhít dÇu b«i tr¬n KÐt dÇu cã thÓ ®­îc ®Æt c¸c vÞ trÝ, ngo¹i trõ Gi÷a b¬m dÇu vµ bÇu läc th«. GÜ­a b¬m dÇu vµ c¸c te. Gi÷a ®­êng dÇu chÝnh vµ c¸c te Th«ng giã c¸c te kh«ng ®­îc sö dông trªn ®éng c¬ §éng c¬ x¨ng bèn kú §éng c¬ ®iªzen hai kú §éng c¬ x¨ng hai kú §éng c¬ ®iªzen bèn kú Tr¾c nghiÖm ®óng / sai: §¸nh dÊu (X) vµ c©u tr¶ lêi ®­îc chän víi mçi c©u hái sau èng th«ng giã c¸c te bÞ t¾c, lµm cho dÇu ë c¸c te sñi bät, t¨ng nhiÖt ®é t¹o axits trong dÇu. §óng b. Sai DÇu ®i b«i tr¬n cho c¸c chi tiÕt lu«n lu«n ph¶i qua kÐt dÇu. §óng b. Sai TÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng c¬ ®èt trong ®Òu ph¶i cã kÐt lµm m¸t dÇu. §óng b. Sai KÐt dÇu lµm m¸t b»ng n­íc chãng háng nh­ng hiÖu qu¶ h¬n lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ §óng b. Sai Tr¾c nghiÖm ®iÒn khuyÕt: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng víi mçi c©u sau: Th«ng giã kÝn dùa trªn nguyªn t¾c c©n b»ng ………… ë nh÷ng khu vùc kh¸c nhau cña …………®Ó x¶ h¬i dÇu ra khái c¸c te. Khi ®éng c¬ lµm viÖc víi phô t¶i …………vµ trung b×nh, h¬i dÇu ë c¸c te chØ x¶ ra theo èng………. Cßn khi ®éng c¬ lµm viÖc víi phô t¶I lín, h¬i dÇu ë c¸c te sÏ qua …… vµ ……®Ó ®Ó n¹p vµo ®éng c¬ . §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp Tr¾c nghiÖm ®a lùa chän a 2. c 3. c Tr¾c nghiÖm ®óng sai: §óng 2. Sai 3. Sai 4. §óng Tr¾c nghiÖm ®iÒn khuyÕt: Th«ng giã kÝn dùa trªn nguyªn t¾c c©n b»ng (¸p suÊt)… ë nh÷ng khu vùc kh¸c nhau cña (bÇu läc kh«ng khÝ)…®Ó x¶ h¬i dÇu ra khái c¸c te. Khi ®éng c¬ lµm viÖc víi phô t¶i (nhá)…vµ trung b×nh, h¬i dÇu ë c¸c te chØ x¶ ra theo èng (phÝa d­íi)…. Khi ®éng c¬ lµm viÖc víi phô t¶i lín, h¬i dÇu ë c¸c te sÏ qua (èng dÉn phÝa trªn)… vµ (èng dÉn phÝa døíi)… ®Ó n¹p vµo ®éng c¬ . §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y §iÓm trung b×nh céng cña c¸c c©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh KÕt qu¶ kiÓm tra lý thuyÕt: 10 ®iÓm – HÖ sè 1 C©u I . 4 ®iÓm C©u II. 3 ®iÓm C©u III. 3 ®iÓm 2. KÕt qu¶ bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 Bµi 4 Söa ch÷a bÇu läc m· bµi: har 01 20 05 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: §éng c¬ « t« Projector C¸c slie vÒ bµi gi¶ng C¸c b¶n vÏ cÊu t¹o bÇu läc thÊm, bÇu läc ly t©m C¸c lo¹i bÇu läc Dông cô cÇm tay nghÒ söa ch÷a «t« M¸y nÐn khÝ Khay ®ùng §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng VËt t­ : GiÎ s¹ch, dÇu ®iªzen, dÇu nhên Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  PhiÕu kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña bÇu läc dÇu Quy tr×nh th¸o bÇu läc Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông, söa ch÷a, b¶o d­ìng ®éng c¬. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ: ThuyÕt tr×nh cã minh ho¹ vÒ: Sö dông b¶n vÏ cÊu t¹o chung hÖ thèng b«i tr¬n ®Ó x¸c ®Þnh, kÕt hîp ®µm tho¹i ®Ó cã nhiÖm vô cña bÇu läc. Sö dông b¶n vÏ cÊu t¹o kÕt hîp víi vËt thËt ®Ó ph©n tÝch cÊu t¹o cña tõng lo¹i bÇu läc. Sö dông slide hoÆc phÇn mÒm m« pháng ®Ó giíi thiÖu c¸c h­ háng vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra bÇu läc. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: Sö dông c¸c ®éng c¬ ë x­ëng thùc hµnh ®Ó häc viªn thùc tËp. Tr×nh diÔn mÉu ®Ó häc viªn nhËn biÕt ®Çy ®ñ vÒ c¸c©èth l¾p, kiÓm tra bÇu läc. Chia nhãm thùc tËp. Mçi nhãm cã thÓ 2 - 3 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). Ph¸t phiÕu kiÓm tra cho häc viªn. Häc viªn thùc hiÖn bµi tËp : T×m hiÓu cÊu t¹o thùc tÕ c¸c lo¹i bÇu läc, kiÓm tra bÇu läc vµ ®iÒn c¸c th«ng tin vµo phiÕu kiÓm tra. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : NhiÖm vô cña bÇu läc th«, bÇu läc tinh CÊu t¹o cña c¸c lo¹i bÇu läc HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ bÇu läc. Thêi ®iÓm kiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y tiÕp theo, hoÆc kiÓm tra ®Þnh kú. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn d­íi h×nh thøc tr¾c nghiÖm, vÊn ®¸p. Kü n¨ng : Th¸o l¾p bÇu läc thÊm, bÇu läc ly t©m. KiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña bÇu läc. Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng. C¬ së ®¸nh gi¸ : Qua quan s¸t thao ®éng t¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi tËp, sau ®ã ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ ®· ®­îc ®Æt ra trong b¶ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. PhiÕu kiÓm tra bÇu läc Ngµy…..th¸ng……n¨m…… Hä vµ tªn:…………………… Líp: ………………………….. TT Néi dung kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt BiÖn ph¸p söa ch÷a 1 Vá bÇu läc 2 Lâi läc 3 Van an toµn 4 C¸c ®Çu nèi 5 C¸c néi dung kh¸c Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ cã hiÖu qu¶ 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, ng¨n n¾p, gän gµng 0,5 Tæng céng 10 Häc viªn ®¹t ®iÓm kü thuËt ≥ 4 míi ®­îc céng c¸c ®iÓm kh¸c, nÕu ch­a ®¹t ph¶i thùc tËp l¹i. C©u hái kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng Tr¾c nghiÖm ®a lùa chän: §¸nh dÊu (X) vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái §Ó Läc s¹ch cÆn bÈn tr­íc khi ®Õn c¸c mÆt ma s¸t, dÇu b«i tr¬n cÇn l­u th«ng qua bé phËn: Phao läc dÇu BÇu läc th« BÇu läc tinh C¶ ba bé phËn. Thµnh phÇn cña bÇu läc thÊm cã, ngo¹i trõ: TÊm läc vµ tÊm c¸ch R« to vµ èng phun Vá hay th©n bÇu läc Trôc vµ tay quay BÇu läc ly t©m toµn phÇn cho l­îng dÇu ®i b«i tr¬n c¸c chi tiÕt lµ : 10 - 15% 20 - 25% 85 - 90% 90 - 100% BÇu läc ly t©m b¸n phÇn cho dÇu ®i qua tr­íc khi ®Õn: §­êng dÇu chÝnh Hép trôc khuûu BÇu läc th« BÇu läc hçn hîp Tr¾c nghiÖm ®óng / sai: §¸nh dÊu (X) c©u tr¶ lêi ®­îc chän ë mçi c©u nhËn ®Þnh sau: BÇu läc ly t©m cã thÓ lµ bÇu läc th« hoÆc bÇu läc tinh. §óng b. Sai BÇu läc tinh cã lùc c¶n lín h¬n bÇu läc th« §óng b. Sai Thay lâi läc b»ng giÊy ®· ®Õn kú b¶o d­ìng §óng b. Sai Cã thÓ lµm s¹ch cÆn bÈn bªn ngoµi lâi läc b»ng c¸ch quay lâi läc mµ kh«ng cÇn th¸o lâi läc ra ngoµi. Tr¾c nghiÖm ®iÒn khuyÕt: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chè trèng víi mçi nhËn ®Þnh sau: Lâi läc cña bÇu läc th« cã chiÒu dµy kh¸c nhau, cô thÓ lµ: tÊm c¸ch tõ ...........mm, tÊm läc............mm, tÊm g¹t tõ ..........mm. Khi ®éng c¬ lµm viÖc, b¬m dÇu cung cÊp dÇu vµo bÇu läc th«, dÇu chøa ®Çy ë ........., qua khe hë cña lâi läc, c¸c chÊt bÈn cã kÝch th­íc lín h¬n chiÒu dµy cña ®Üa......... ®­îc gi÷ l¹i vµ dÇu s¹ch ®Õn .........®Ó ®i b«i tr¬n cho c¸c chi tiÕt. Khi ®éng c¬ lµm viÖc, dÇu tõ .........vµo bÇu läc ly t©m b¸n phÇn, sau ®ã dÇu qua hai lç phun cã h­íng......... do ®ã t¹o ra m« men lµm cho .........quay ®Ó t¸ch cÆn bÈn ra khái dÇu. §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp Tr¾c nghiÖm ®a lùa chän 1.d; 2. b; 3. c; 4. b Tr¾c nghiÖm ®óng / sai §óng §óng §óng §óng Tr¾c nghiÖm ®iÒn khuyÕt: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chè trèng víi mçi nhËn ®Þnh sau: Lâi läc cña bÇu läc th« cã chiÒu dµy kh¸c nhau, cô thÓ lµ: tÊm c¸ch tõ.. 0,08 – 0,09... mm, tÊm läc... 0,35...mm, tÊm g¹t tõ ...0,06 – 0,07...mm. Khi ®éng c¬ lµm viÖc, b¬m dÇu cung cÊp dÇu vµo bÇu läc th«, dÇu chøa ®Çy ë ...cèc l¾ng..., qua khe hë cña lâi läc, c¸c chÊt bÈn cã kÝch th­íc lín h¬n chiÒu dµy cña ®Üa...h×nh sao... ®­îc gi÷ l¹i vµ dÇu s¹ch ®Õn ...®­êng dÇu chÝnh...®Ó ®i b«i tr¬n cho c¸c chi tiÕt. Khi ®éng c¬ lµm viÖc, dÇu tõ ...®­êng dÇu chÝnh...vµo bÇu läc ly t©m b¸n phÇn, sau ®ã dÇu qua hai lç phun cã h­íng...ng­îc nhau..., do ®ã t¹o ra m« men lµm cho ...r« to...quay ®Ó t¸ch cÆn bÈn ra khái dÇu. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y §iÓm trung b×nh céng cña c¸c c©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh KÕt qu¶ kiÓm tra lý thuyÕt: 10 ®iÓm – HÖ sè 1 C©u I . 4 ®iÓm C©u II. 3 ®iÓm C©u III. 3 ®iÓm 2. KÕt qu¶ bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 Bµi 5 B¶o d­ìng hÖ thèng b«I tr¬n m· bµi: har 01 20 06 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: §éng c¬ «t « Projector C¸c slide vÒ bµi gi¶ng B¶n vÏ cÊu t¹o hÖ thèng b«i tr¬n Dông cô cÇm tay nghÒ söa ch÷a «t« Dông cô kiÓm tra, söa ch÷a c¸c chi tiÕt vµ c¸c bé phËn cña hÖ thèng b«i tr¬n C¸c thiÕt bÞ b¶o d­ìng, söa ch÷a hÖ thèng b«i tr¬n Khay ®ùng dông cô vµ c¸c chi tiÕt m¸y §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng VËt liÖu : GiÎ s¹ch, dÇu ®iªzen, dÇu nhên, c¸c phô tïng cÇn thay thÕ Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  PhiÕu kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña hÖ thèng b«i tr¬n. Tµi liÖu vÒ sè liÖu kü thuËt trôc cña hÖ thèng b«i t¬n mét sè lo¹i ®éng c¬ th«ng dông. Gi¸o tr×nh m« ®un : söa ch÷a hÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬ Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ: ThuyÕt tr×nh vÒ néi dung b¶o d­ìng bé phËnhÖ thèng b«I tr¬n. Sö dông slide hoÆc phÇn mÒm m« pháng ®Ó giíi thiÖu c¸c ph­¬ng ph¸p lµm s¹ch bé phËn chuyÓn ®éng ®Ó häc viªn nhËn biÕt c¸ch b¶o d­ìng hÖ thèng b«i tr¬n. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: Sö dông c¸c ®éng c¬ ë x­ëng thùc hµnh ®Ó häc viªn thùc tËp. Tr×nh diÔn mÉu ®Ó häc viªn nhËn biÕt ®Çy ®ñ vÒ c¸ch kiÓm tra, b¶o d­ìng hÖ thèng b«I tr¬n. Chia nhãm thùc tËp. Mçi nhãm cã thÓ 2 - 3 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). Ph¸t phiÕu kiÓm tra b¶o d­ìng hÖ thèng b«i tr¬n cho häc viªn. Häc viªn thùc hiÖn bµi tËp : Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng hÖ thèng b«i tr¬n vµ ®iÒn c¸c th«ng tin vµo phiÕu b¶o d­ìng. NÕu cã ®iÒu kiÖn tæ chøc cho häc sinh thùc tËp t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao tay nghÒ. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : Môc ®Ých b¶o d­ìng. Néi dung b¶o d­ìng bé phËn chuyÓn ®éng Thêi ®iÓm kiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y tiÕp theo, hoÆc kiÓm tra ®Þnh kú. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn d­íi h×nh thøc tr¾c nghiÖm, vÊn ®¸p. Kü n¨ng : Th¸o, l¾p hÖ thèng b«i tr¬n KiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng. Söa ch÷a c¸c chi tiÕt Chän l¾p c¸c chi tiÕt. Lµm s¹ch c¸c chi tiÕt Thêi ®iÓm kiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y tiÕp theo, hoÆc kiÓm tra ®Þnh kú. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn d­íi h×nh thøc tr¾c nghiÖm, vÊn ®¸p. PhiÕu kiÓm tra b¶o d­ìng hÖ thèng b«I tr¬n Ngµy…..th¸ng……n¨m…… Hä vµ tªn:…………………… Líp: ………………………….. TT Néi dung kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt BiÖn ph¸p söa ch÷a 1 B¬m dÇu 2 Phao läc, c¸c bÇu läc 3 C¸c ®­êng èng dÉn 4 KÐt dÇu Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ cã hiÖu qu¶ 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, ng¨n n¾p, gän gµng 0,5 Tæng céng 10 Häc viªn ®¹t ®iÓm kü thuËt ≥ 4 míi ®­îc céng c¸c ®iÓm kh¸c, nÕu ch­a ®¹t ph¶i thùc tËp l¹i. C¸c c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y §iÓm trung b×nh céng cña c¸c c©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh KÕt qu¶ kiÓm tra lý thuyÕt: 10 ®iÓm – HÖ sè 1 C©u I . 4 ®iÓm C©u II. 3 ®iÓm C©u III. 3 ®iÓm 2. KÕt qu¶ bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 Nh÷ng gîi ý vÒ tµi liÖu ph¸t tay Nh÷ng tµi liÖu ph¸t tay cÇn cã trong m« ®un/ m«n häc: Bµi kiÓm tra: C¸c lo¹i bµi kiÓm tra cÇn thiÕt ®· ®­îc gîi nªn trong Gi¸o tr×nh, kÓ c¶ c¸c bµi më réng vµ n©ng cao. Tµi liÖu khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi B¶ng sè liÖu S¬ ®å, b¶ng biÓu Tµi liÖu h­íng dÉn häc tËp Quy tr×nh c«ng nghÖ cÇn cho thÝ nghiÖm, thùc hµnh Tµi liÖu ®äc thªm …. ( Trong chuyªn môc nµy, ng­êi biªn so¹n S¸ch thÓ hiÖn mét ®o¹n §èi tho¹i d­íi d¹ng Know- how víi gi¸o viªn vÒ : C¸c chñng lo¹i, tÝnh chÊt ,yªu cÇu, c¸ch chuÇn bÞ vµ c¸ch sö dông tõng lo¹i tµI liÖu ph¸t tay nh­ thÕ nµo. ) KÕ ho¹ch vµ c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp m« ®un/m«n häc C¸c d¹ng bµi kiÓm tra, bµi tËp vµ thùc hµnh cuèi m« ®un/ m«n häc C¸ch chÊm ®iÓm cho tõng bµi C¸ch tÝnh ®iÓm vµ ®¸nh gi¸ cuèi cïng KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ cho c¸c tr­êng hîp chuyªn biÖt Tµi liÖu tham kh¶o ( CÇn nªu râ c¸c tµi liªu ®· sö dông ®Ó so¹n s¸ch h­íng dÉn vµ c¸c tµi liÖu cÇn tham kh¶o cho gi¸o viªn ®Ó tæ chøc ®µo t¹o.NÕu cã thÓ ghi râ nguån cung cÊp cho tõng lo¹i )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTài liệu sửa chữa hệ thống làm mát.doc