Tài liệu sửa chữa cơ cấu phân phối khí - Trình độ lành nghề sửa chữa ô tô

Mục tiêu của mô đun: Nhằm đào tạo cho học viên đầy đủ kiến thức về nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của cơ cấu phân phối khí động cơ. Để có đủ kỹ năng phân định, tiến hành bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa các hư hỏng của cơ cấu phận phối khí, với việc sử dụng đúng, hợp lý các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật, an toàn và năng suất cao.

doc67 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1683 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu sửa chữa cơ cấu phân phối khí - Trình độ lành nghề sửa chữa ô tô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cã tÝnh ®µn håi cao, cïng víi c¸c yÕu tè kh¸c t¹o nªn dao ®éng . Khi biªn ®é dao ®éng qu¸ lín sÏ g©y ra c¸c hËu qu¶ nghiªm träng nh­ thay ®æi quy luËt lµm viÖc cña c¬ cÊu ph©n phèi khÝ, va ®Ëp vµ g·y lç xu p¸p. V× vËy, ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng céng h­ëng khi lß xo xu p¸p lµm viÖc tøc lµ lµm cho hÖ dao ®éng cã nhiÒu tÇn sè kh¸c nhau, th­êng cã c¸c biÖn ph¸p sau: Dïng lß xo h×nh trô cã b­íc xo¾n thay ®æi, b­íc xo¾n gi¶m dÇn vÒ phÝa mÆt tùa cè ®Þnh lß xo. Lß xo xo¾n èc h×nh c«n (h×nh 21- 13b). Dïng nhiÒu lß xo cã b­íc xo¾n kh¸c nhau l¾p lång vµo nhau lß xo 1 l¾p lång trong lß xo 2. trong thùc tÕ cã thÓ dïng ba lß xo ®ång thêi cho mét xu p¸p, chiÒu xo¾n èc cña c¸c lß xo th­êng ng­îc nhau ®Ó tr¸nh bÞ kÑt khi lµm viÖc. Dïng nhiÒu lß xo cßn cã ­u ®iÓm lµ: øng suÊt trªn tõng vßng lß xo nhá nªn Ýt bÞ g·y. MÆt kh¸c, khi mét lß xo bÞ g·y, ®éng c¬ vÉn cã thÓ lµm viÖc ®­îc trong mét thêi gian ng¾n mµ xu p¸p kh«ng bÞ r¬i xuèng xi lanh (®èi víi c¬ cÊu ph©n phèi khÝ xu p¸p treo) g©y ra h­ háng lín cho ®éng c¬. H×nh 21 - 13. C¸c d¹ng lß xo xu p¸p Dïng cèc tr­ît hoÆc vµnh gi¶m rung (h×nh 21- 9) ®Ó lîi dông ma s¸t gi÷a cèc tr­ît hoÆc vµnh giÈm chÊn víi lß xo ®Ó tiªu hao n¨ng l­îng dao ®éng. Ngoµi ra, dïng cèc tr­ît cßn cã ­u ®iÓm lµ tr¸nh cho ®u«i xu p¸p chÞu lùc nghiªng cã xu h­íng uèn cong th©n xu p¸p. Lß xo khi l¾p víi xu p¸p, mét ®Çu tú vµo ®Üa lß xo, cßn mét ®Çu tú vµo n¾p hoÆc th©n m¸y vµ lu«n lu«n cã lùc c¨ng ban ®Çu. HiÖn t­îng h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a côm xu p¸p HiÖn t­îng h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a xu p¸p HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng MÆt nghiªng hay c«n ë ®Çu xup¸p bÞ mßn, ch¸y ræ, r¹n nøt vµ b¸m muéi than ..., lµm cho xu p¸p bÞ rß h¬i hay ®ãng kh«ng kÝn, nhÊt lµ xu p¸p x¶. Th©n xup¸p bÞ mßn ë mÆt tiÕp xóc èng dÉn h­íng. Trong mét sè tr­êng hîp th©n xu p¸p cßn bÞ cong do mÆt tiÕp xóc cña lß xo kh«ng b»ng ph¼ng. §éng c¬ ®Ó l©u ngµy kh«ng dïng lµm cho xu p¸p bÞ rØ dÝnh vµo èng dÉn h­íng, mÆt nghiªng cña ®Õ xu p¸p kh«ng ®ång t©m víi th©n xu p¸p. §u«i xu p¸p bÞ mßn do tiÕp víi ®Çu con ®éi hoÆc cÇn më, chÞu va ®Ëp m¹nh trong qu¸ trinhg ho¹t ®éng. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng: Khi xu p¸p bÞ mßn hay h­ háng cã thÓ kiÓm tra b»ng m¾t th­êng, b»ng kÝnh phãng ®¹i hoÆc b»ng dông cô ®o nh­ ®ång hå hay th­íc cÆp. KiÓm tra ®é kÝn cña xu p¸p KiÓm tra ®é kÝn cña xu p¸p b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p sau: Lµm s¹ch xu p¸p vµ ®Õ xu p¸p , sau ®ã xo¸y tr¬n gi÷a xu p¸p vµ ®Õ, nÕu cã vÕt s¸ng ®Òu c¶ chu vi mÆt nghiªng víi chiÒu réng vÕt s¸ng tõ 1 – 1,5 mm lµ ®é kÝn ®¹t yªu cÇu. Dïng bót ch× ch× mÒm v¹ch c¸c ®­êng c¸ch ®Òu nhau trªn mÆt nghiªng cña ®Çu xu p¸p, nçi vach c¸ch nhau 2 mm, l¾p xu p¸p vµo ®Õ xu p¸p vµ gâ nhÑ 3 – 4 lÇn, sau ®ã lÊy xu p¸p ra quan s¸t, nÕu c¸c vÕt ch×, nÕu c¸c vÕt ch× ®Òu bÞ bÞ c¾t ®øt th× chøng tá xu p¸p kÝn. B«i mét líp bét ®á lªn mÆt nghiªng ë vµi ba ®iÓm, l¾p xu p¸p vµo ®Õ xu p¸p vµ xo¸y 1/4 vßng, nÕu cã vÕt phÈm ®Òu trªn toµn bé chu vi mÆt trªn mÆt nghiªng, chøng tá xu p¸p kÝn. H×nh 21- 14. KiÓm tra ®é kÝn cña xu p¸p §èi víi xu p¸p treo cã thÓ dïng dÇu ho¶ ®Ó kiÓm tra ®é kÝn b»ng c¸ch: L¾p xu p¸p vµo ®Õ xu p¸p, sau ®ã cho dÇu ho¶ vµo èng èng hót vµ x¶ (h×nh 21 – 14 a), nÕu sau 5 – 10 phót ë mÆt tiÕp xóc gi÷a xu p¸p vµ ®Õ xu p¸p kh«ng bÞ rß dÇu chøng tá ®é kÝn cña xu p¸p ®¹t yªu cÇu. Dïng kh«ng khÝ nÐn ®Ó kiÓm tra (h×nh 21 – 14 b). L¾p buång kh«ng khÝ cña thiÕt bÞ vµo vµo bÖ xu p¸p, sau ®ã bãp bãng cao su ®Ó ®¹t ¸p suÊt kho¶ng 0,6 – 0,7 kg/cm2 ë trong buång kh«ng khÝ, nÕu sau 30 phót mµ trÞ sè ¸p lùc trªn ®ång hå kh«ng gi¶m xuèng lµ ®¹t yªu cÇu. KiÓm tra xu p¸p Dïng ®ång hå so ®Ó ®o ®é cong cña xu p¸p (h×nh 21 - 15b), nÕu ®é cong 0,05 mm lµ qu¸ giíi h¹n cho phÐp. KiÓm tra ®é tôt s©u cña xu p¸p (h×nh 21 - 15a) H×nh 21 - 15. KiÓm tra xu p¸p KiÓm tra th©n xu p¸p bÞ cong KiÓm tra ®é thôt s©u cña xu p¸p Ph­¬ng ph¸p söa ch÷a xu p¸p. Söa ch÷a mÆt nghiªng ë ®Çu xup¸p. Khi mÆt nghiªng hoÆc c«n hay mÆt tiÕp xóc ë ®Çu xup¸p bÞ mßn kh«ng ®Òu hoÆc bÞ ch¸y rç nhiÒu khi ph¶i mµi l¹i trªn m¸y mµi chuyªn dông theo gãc ®é quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt, cã thÓ lµ 300 hoÆc 450. Tr­êng hîp kh«ng cã m¸y mµi chuyªn dïng cã thÒ dïng m¸y khoan vµ giÊy hay v¶i r¸p ®Ó lµm s¹ch vÕt ch¸y rç sau ®ã tiÕn hµnh rµ. H×nh 21 - 16 . Rµ xu p¸p b»ng tay Tr­íc khi rµ ph¶i c¹o s¹ch muéi than b¸m vµo xup¸p vµ ®Õ xup¸p råi dïng x¨ng röa s¹ch xup¸p vµ ®Õ xup¸p, sau ®ã b«i mét líp bét rµ máng lªn mÆt nghiªng ®Çu xup¸p, lóc ®Çu dïng bét rµ th« (h¹t to), khi mÆt nghiªng cã mét d¶i mµu gio x¸m th× dïng mét mÞn rµ l¹i (h¹t nhá) vµ dÇu nhên. Khi rµ xu p¸p cã thÓ tiÕn hµnh trªn m¸y mµi chuyªn dông hoÆc dïng tay. Tr­êng hîp rµ xup¸p b»ng tay th­êng lµm nh­ sau: Khi ®Çu xup¸p kh«ng cã r·nh : Dïng nÊm cao su cã l¾p c¸n ®Ó hót xup¸p. Khi ®Çu xup¸p cã r·nh: Dïng tuan¬vÝt hoÆc khoan tay ®Ó rµ. Muèn cho xu p¸p tù nÈy lªn sau mçi lÇn Ên xu p¸p xuèng cã thÓ dïng mét lß xo mÒm luån vµo th©n xu p¸p . Khi rµ b»ng bét rµ mÞn vµ dÇu nhên kh«ng nªn xoay mµ chØ dËp xu p¸p xuèng, b¶o ®¶m kÕt qu¶ nhanh h¬n. Muèn cho xup¸p tù nÈy lªn sau mçi lÇn Ên xup¸p xuèng cã thÓ dïng mét lß xo nhá luån vµo th©n xup¸p. Trong qu¸ tr×nh rµ mçi lÇn chØ nªn xoay xu p¸p 1/4 - 1/2 vßng, nh­ng ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi vÞ trÝ rµ ®Ó bét rµ ph©n bè ®Òu. Khi xoay vÒ bªn ph¶i th× ®Ì xu p¸p xuèng, khi xoay ng­îc l¹i th× nhÊc lªn. Khi rµ ph¶i lu«n kiÓm tra, kh«ng ®­îc gâ nhÞp, thêi gian rµ kh«ng nªn qu¸ dµi, ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra ®Ó tr¸nh mµi thµnh vÖt r·nh s©u lµm gi¶m tuæi thä cña xu p¸p. Khi rµ xong, yªu cÇu mÆt nghiªng ë ®Çu xu p¸p ph¶i bãng l¸ng, kh«ng cã vÕt chØ nµo vµ cã vÕt s¸ng nÆng phÝa trong mÆt nghiªng, bÒ réng kho¶ng 1,5 - 2mm, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o ®é kÝn cña xup¸p lóc tiÕp xóc víi ®Õ. §é kÝn cña xu p¸p cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra nh­ ®· h­íng dÉn ë phÇn trªn. Söa ch÷a th©n xup¸p bÞ cong: Khi th©n xup¸p bÞ cong th× ph¶i n¾n l¹i råi míi mµi, cßn tr­êng hîp chØ bÞ mßn th× ph¶i mµi hoÆc thay xup¸p míi, ®ång thêi thay lu«n c¶ èng dÉn h­íng ®Ó b¶o ®¶m khe hë l¾p ghÐp. Khi söa ch÷a, ph¶i ®¶m b¶o ®­êng kÝnh th©n xu p¸p n»m trong giíi h¹n cho phÐp, ®é cong trªn chiÒu dµi 100mm kh«ng ®­îc lín h¬n 0,03 mm, ®é c«n vµ ®é «van kh«ng ®­îc lín h¬n 0,02 mm. Söa ch÷a ®u«i xup¸p: Khi mÆt ®Çu hay mÆt tiÕp xóc cña ®u«i xup¸p víi con ®éi hoÆc ®ßn g¸nh bÞ mßn mét vÑt hoÆc kh«ng b»ng ph¶i cã thÓ mµi l¹i. H×nh 21 – 17. Mµi ®u«i xu p¸p HiÖn t­îng h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a ®Õ xu p¸p HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng §Õ hay bÖ xu p¸p th­êng cã nh÷ng h­ háng nh­: mÆt tiÕp xóc víi xu p¸p bÞ mßn hoÆc ch¸y rç, do chÞu nhiÖt ®é cao, do t¸c dông cña dßng khÝ vµ do ¨n mßn ho¸ häc. §Õ xu p¸p bÞ nøt, vì do va ®Ëp m¹nh víi ®Çu xu p¸p. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng: Khi ®Õ xu p¸p bÞ mßn, ch¸y rç hÆc nøt vì cã thÓ kiÓm tra b»ng m¾t th­êng Ph­¬ng ph¸p söa ch÷a Söa ch÷a ®Õ xu p¸p bÞ mßn vµ ch¸y rç Khi ®Õ xu p¸p bÞ mßn vµ ch¸y rç Ýt th× cã thÓ tiÕn hµnh c¹o s¹ch muéi than b¸m vµo , sau ®ã dïng x¨ng röa s¹ch råi rµ trùc tiÕp víi xu p¸p. Tr­êng hîp ®Õ xu p¸p bÞ mßn vµ ch¸y rç nhiÒu, ph¶i dïng m¸y mµi chuyªn dïng ®Ó mµi hoÆc doa trªn m¸y doa . §Õ xu p¸p mßn thÊp h¬n bÒ mÆt ngang 2 mm hoÆc nøt vì ®Òu ®­îc thay thÕ vµ Ðp ®Õ xu p¸p míi. §Õ xu p¸p sau khi thay míi hoÆc söa ch÷a ®Òu ph¶i rµ ®Ó ®¶m b¶o ®é kÝn. Ph­¬ng ph¸p rµ vµ kiÓm tra ®é kÝn t­¬ng tù nh­ tr­êng hîp rµ vµ kiÓm tra ®é kÝn cña xu p¸p. HiÖn t­îng h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a èng dÉn h­íng xu p¸p HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng èng dÉn h­íng xu p¸p th­êng bÞ mßn do ma s¸t víi th©n xu p¸p vµ ®iÒu kiÖn b«I tr¬n khã kh¨n. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng Muèn kiÓm tra khe hë cña èng dÉn h­íng vµ xu p¸p, tr­íc hÕt ph¶i lµm s¹ch èng dÉn h­íng b»ng bµn ch¶i c­íc hoÆc dông cô lµm s¹ch b»ng l­ìi cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc sau ®ã kiÓm tra ®é mßn cña èng dÉn h­íng b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p sau: Dïng xu p¸p míi c¾m vµo èng dÉn h­íng, cho ®Çu xup¸p cao h¬n mÆt ph¼ng th©n mµy kho¶ng 9 mm, dïng ®Çu ®o cña ®ång hå so ch¹m vµo mÐp xu p¸p råi l¾c ®Çu xu p¸p ®Ó x¸c ®Þnh sù dÞch chuyÓn sang bªn cña xu p¸p. NÕu khe hë xu p¸p n¹p v­ît qu¸ 0,25 mm vµ xu p¸p x¶ v­ît qu¸ 0,3 mm th× ph¶i thay èng dÉn h­íng. Sö dông mét lo¹i dông cô ®o lç nhá (h×nh ) ®Ó kiÓm tra ®é mßn cña èng dÉn h­íng, ®iÒu chØnh ®Çu ®o sao cho ®Çu trßn t¸ch ra võa khÝt nhÑ trong èng dÉn h­íng, sau ®ã dïng pan me ®o ngoµi ®Ó ®o ®­êng kÝnh ®Çu trßn cña dông cô ®o. H×nh 21- 17. KiÓm tra ®é mßn èng dÉn h­íng b»ng dông cô ®o nhá vµ pan me Ngoµi ra, cã thÓ kiÓm tra l¾p xu p¸p vµo èng dÉn h­íng råi kÐo xu p¸p lªn xuèng nhiÒu lÇn, cuèi cïng bá tay ra, nÕu xu p¸p tù dÞch chuyÓn xuèng nhê träng l­îng cña nã th× khe hë l¾p ghÐp võa ph¶I, cßn nÕu xu p¸p kh«ng dÞch chuyÓn xuèng d­íi ®­îc th× khe hë qu¸ chÆt. Ph­¬ng ph¸p söa ch÷a NÕu èng dÉn h­íng bÞ mßn qu¸ giíi h¹n cho phÐp, kh«ng ®¶m b¶o khe hë gi÷a xu p¸p vµ èng dÉn h­íng th× ph¶i thay míi. HiÖn t­îng h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a lß xo xu p¸p HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc lß xo th­êng bÞ nøt g·y, cong, gi¶m ®é ®µn håi. Do chÞu lùc uèn, lùc nÐn vµ m« men xo¾n. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng KiÓm tra c¸c vÕt nøt hoÆc c¸c h­ háng kh¸c trªn mçi vßng lß xo b»ng ph­¬ng ph¸p quan s¸t. Muèn kiÓm tra ®é ®µn håi cña lß xo cã thÓ dïng mét sè ph­¬ng ph¸p sau ®©y: Dïng dông cô chuyªn dïng (h×nh 21 -18). §iÒu chØnh tay vÆn ®Ó chiÒu dµi lß xo ®óng quy ®Þnh, tuú theo mçi lo¹i lß xo. Dïng lùc Ðp cho ®Õn khi nghe tiÕng click th× dõng l¹i vµ ®äc m« men trªn cÇn xiÕt vµ nh©n sè ®äc ®­îc víi 2. H×nh 21 -18. Dïng dông cô chuyªn dïng kiÓm tra lß xo Dïng bµn c©n: Khi dïng bµn c©n ®Ó ®o ®é ®µn håi cña lß xo ph¶i ®Æt lß xo lªn bµn c©n, khi Ên lß xo xuèng ®Õn chiÒu dµi quy ®Þnh, yªu cÇu lùc chØ trªn c©n ph¶i lín h¬n lùc nÐn quy ®Þnh, th­êng lùc c¨ng lß xo kh«ng ®­îc nhá h¬n 1/10 lùc c¨ng ban ®Çu. Dïng lß xo míi: Khi dïng lß xo míi ®Ó so s¸nh víi lß xo cò, ph¶i ®Æt lß xo cò vµ lß xo míi nèi tiÕp nhau råi dïng ªt« Ðp. Lß xo cò cã ®é ®µn håi kÐm th× chiÒu dµi sÏ ng¾n h¬n so víi lß xo míi. Tuú theo chiÒu dµi hay ®é ®µn håi nµy mµ quyÕt ®Þnh lo xo cßn dïng ®­îc hay kh«ng. Trong thùc tÕ sö dông, tuú theo lo¹i ®éng c¬, lùc Ðp vµ chiÒu dµi lß xo khi Ðp mµ cã quy ®Þnh cô thÓ, còng cã thÓ lÊy trong ph¹m vi sau ®©y: Ðp lß xo xuèng cßn 4/5 chiÒu dµi tù do th× lùc Ðp ph¶i ®¹t ®­îc trªn 15 kg Muèn kiÓm tra chiÒu dµi tù do cña lß xo (h×nh .) Dïng th­íc cÆp ®Ó ®o chiÒu dµi tù do cña lß xo, tÊt c¶ c¸c lß xo cho phÐp sai lÖch 1,6 mm cña chiÒu dµi tù do ®­îc nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh. H×nh 21 -19. KiÓm tra chiÒu dµi tù do cña lß xo KiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña lß xo (h×nh 21 - 20) KiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña lß xo b»ng c¸ch ®Æt ®Æt ®Çu cuèi lß xo tiÕp xóc s¸t víi mÆt tùa cña mÆt ph¼ng nh­ lµ th­íc vu«ng gãc. Khe hë phÝa trªn cña lß xo vµ mÆt tùa ph¼ng lµ ®é kh«ng th¼ng ®øng theo chiÒu trôc cña lß xo. H×nh 21 - 20. KiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña lß xo Ph­¬ng ph¸p söa ch÷a Khi lß xo bÞ nøt, g·y ®Òu ph¶i thay lß xo míi. Khi ®é ®µn håi cña lß xo kÐm nªn thay míi nh­ng còng cã thÓ nhiÖt luyÖn l¹i ®Ó dïng. Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ l¾p thªm ®Öm cã chiÒu dµy nhÊt ®Þnh nh­ng kh«ng ®­îc lín h¬n 2 mm. B. Thùc hµnh t¹i x­ëng I. Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Môc ®Ých: RÌn luyÖn kü n¨ng kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña c¸c chi tiÕt côm xu p¸p. 2. Yªu cÇu: KiÓm tra ®óng ph­¬ng ph¸p. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc ®é h­ háng cña côm xu p¸p. Cã c¸c biÖn ph¸p söa ch÷a phï hîp. Sö dông dông cô kiÓm tra, thµnh th¹o. Tæ chøc n¬i lµm viÖc khoa häc, ng¨n n¾p, gän gµng. ChuÈn bÞ: Dông cô: Pan me ®o ngoµi, th­íc cÆp, hoÆc ®ång hå so, dông cô ®o lç nhá, eke, c©n lß xo, c÷ ®o ThiÕt bÞ: M¸y mµi xu p¸p, VËt t­: DÇu ®iªzen, dÇu b«i tr¬n, c¸t rµ xu p¸p, dÇu ho¶, thiÕt bÞ kiÓm tra ®é kÝn cña xu p¸p, giÎ s¹ch, khay ®ùng, gi¸ ®ì, dông cô rµ xu p¸p. C¸c b­íc tiÕn hµnh Lµm s¹ch c¸c chi tiÕt KiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña côm xu p¸p TiÕn hµnh kiÓm côm xu p¸p vµ ®iÒn kÕt qña vµo c¸c cét t­¬ng øng trong phiÕu kiÓm tra sau: PhiÕu kiÓm tra côm xu p¸p TT Néi dung kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt BiÖn ph¸p söa ch÷a 1 Xu p¸p 2 §Õ xu p¸p 3 èng dÉn h­íng xu p¸p 4 Lß xo xu p¸p 5 §Õ lß xo, mãng h·m 6 C¸c chi tiÕt kh¸c Söa ch÷a côm xu p¸p. TiÕn hµnh söa ch÷a c¸c chi tiÕt ®Ó sö dông. Thay míi nh÷ng chi tiÕt h­ háng nÆng. C©u hái kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng C©u hái lùa chän: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái Xu p¸p cã t¸c dông: L¾p lß xo vµ ®Üa lß xo. §ãng, më cöa n¹p vµ cöa x¶ DÉn h­íng dßng khÝ n¹p, khÝ x¶ T¹o thµnh buång ch¸y ®éng c¬. §Æc ®iÓm sau ®©y vÒ ®­ßng kÝnh nÊm xu p¸p trªn mét ®éng c¬ ®Òu ®óng, ngo¹i trõ: §­êng kÝn nÊm xu p¸p n¹p cã thÓ b»ng xu p¸p x¶ §­êng kÝn nÊm xu p¸p n¹p cã thÓ nhá h¬n xu p¸p x¶ §­êng kÝn nÊm xu p¸p n¹p cã thÓ lín h¬n xu p¸p x¶ §­êng kÝnh nÊm xu p¸p x¶ cã thÓ nhá h¬n xu p¸p n¹p . Lß xo xu p¸p cã t¸c dông sau: Gi÷ cho xu p¸p ë tr¹ng th¸i ®ãng n¹p, cöa x¶ Gi÷ cho xu p¸p ë tr¹ng th¸i më cöa n¹p, cöa x¶ Gi÷ cho xu p¸p ®ãng vµ më cöa n¹p, cöa x¶. TÊt c¶ ba t¸c dông trªn. §Ó xu p¸p kh«ng bÞ kÑt trong èng dÉn h­íng, ng­êi ta th­êng dïng c¸c ph­¬ng ¸n sau: Khe hë gi÷a xu p¸p vµ èng dÉn h­íng hîp lý Th©n xu p¸p khoan rçng ®Ó chøa n¸t ri L¾p èng dÉn h­íng cao gÇn s¸t víi ®Çu xu p¸p. TÊt c¶ c¸c ph­¬ng ¸n trªn ®Òu ®óng. Xu p¸p ®ãng kh«ng kÝn do nguyªn nh©n sau: Xu p¸p bÞ cong, vªnh MÆt c«n xu p¸p bÞ ch¸y rç Muéi than b¸m ë ®Çu xu p¸p. TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n trªn C©u hái suy luËn T¹i sao ph¶i ®¸nh dÊu thø tù xu p¸p tr­íc khi th¸o ? Lß xo xu p¸p yÕu cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c xu p¸p ? §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp C©u hái lùa chän 1. b; 2. c; 3. a; 4. d; 5. d C©u hái suy luËn Qu¸ tr×nh lµm viÖc c¸c cÆp chi tiÕt mßn kh¸c nhau, tr¸nh l¾p lÉn, ®¶m b¶o kÝn khÝt gi÷a ®Õ vµ xu p¸p. Qu¸ tr×nh ®ãng xu p¸p kh«ng liªn tôc, rung ®éng, va ®Ëp Bµi 3 Tªn bµi: Söa ch÷a c¬ cÊu ®iÒu khiÓn xu p¸p M· bµi : HAR 01 21 03 Giíi thiÖu: C¬ cÊu ®iÒu khiÓn xu p¸p bao gåm con ®éi, ®òa ®Èy vµ cÇn më. C¸c chi tiÕt nµy lµm nhiÖm vô truyÒn lùc trung gian tõ trôc cam ®Õn xu p¸p. ®èi víi c¬ cÊu xu p¸p ®Æt c¬ cÊu ®iÒu khiÓn xu p¸p kh«ng cã ®ßn bÈy vµ ®òa ®Èy. Sau ®©y lµ kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c chi tiÕt nªu trªn. Môc tiªu thùc hiÖn: Häc xong bµi nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: Tr×nh bµy ®­îc nhiÖm vô, cÊu t¹o, hiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a con ®éi, ®òa ®Èy vµ ®ßn bÈy KiÓm tra, söa ch÷a ®­îc h­ háng cña con ®éi, ®òa ®Èy vµ ®ßn bÈy ®óng ph­¬ng ph¸p vµ ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt do nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh. Néi dung chÝnh: I. Con ®éi NhiÖm vô §iÒu kiÖn lµm viÖc VËt liÖu chÕ t¹o CÊu t¹o HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a con ®éi §òa ®Èy NhiÖm vô §iÒu kiÖn lµm viÖc VËt liÖu chÕ t¹o CÊu t¹o HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a ®òa ®Èy §ßn bÈy NhiÖm vô §iÒu kiÖn lµm viÖc VËt liÖu chÕ t¹o CÊu t¹o HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a ®ßn bÈy C¸c h×nh thøc häc tËp: A. T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ: NhiÖm vô, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, vËt liÖu chÕ t¹o vµ cÊu t¹o cña con ®éi, ®òa ®Èy vµ ®ßn bÈy. HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a con ®éi, ®òa ®Èy vµ ®ßn bÈy. B. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: KiÓm tra, söa ch÷a con ®éi, ®òa ®Èy vµ ®ßn bÈy A. T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ Con ®éi C«ng dông: Con ®éi lµ chi tiÕt trung gian biÕn chuyÓn ®éng quay cña trôc cam thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn lªn xuèng cña xu p¸p ®Ó ®ãng, më cöa n¹p hoÆc cöa x¶. §iÒu kiÖn lµm viÖc Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, con ®éi chÞu t¸c dông cña lùc nghiªng do cam g©y ra, chÞu ma s¸t vµ va ®Ëp. VËt liÖu chÕ t¹o Con ®éi th­êng ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp hoÆc gang. CÊu t¹o con ®éi Trªn c¬ cÊu ph©n phèi khÝ th­êng dïng hai lo¹i: con ®éi c¬ khÝ vµ con ®éi thuû lùc. H×nh 21 -20. Con ®éi c¬ khÝ Con ®éi c¬ khÝ: Trªn ®éng c¬ dïng c¬ cÊu phèi khÝ xu p¸p ®Æt, th­êng dïng con ®éi h×nh nÊm cã th©n nhá vµ ®Æc, bÒ mÆt nÊm tiÕp xóc víi cam th­êng cã ®­êng kÝnh lín phô thuéc vµo kÝch th­íc cña cam. (h×nh 21 -20a). Trªn th©n con ®éi cã l¾p bu l«ng ®iÒu chØnh khe hë xu p¸p, ®Çu bu l«ng ®iÒu chØnh cã d¹ng h×nh cÇu vµ ®­îc nhiÖt ®Ó t¨ng ®é cøng bÒ mÆt tiÕp xóc víi ®u«i xu p¸p. Con ®éi nµy th­êng ®­îc b«i tr¬n b»ng c¸ch tÐ dÇu. Trªn ®éng c¬ dïng c¬ cÊu ph©n phèi khÝ xu p¸p treo, th­êng dïng con ®éi h×nh trô (h×nh 21 -20b), nh­ng th©n con ®éi th­êng lµm rçng ®Ó ®Æt ®òa ®Èy, mÆt tiÕp xóc víi cam vµ th©n con ®éi b»ng nhau. MÆt tú víi ®òa ®Èy cã d¹ng b¸n cÇu vµ b«i tr¬n bÒ mÆt nµy b»ng dÇu nhên tõ lç ë n¾p xi lanh theo ®òa ®Èy xuèng hoÆc b»ng ph­¬ng ph¸p v¨ng dÇu tõ c¸c te lªn. C¶ hai lo¹i con ®éi h×nh nÊm, h×nh trô ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu t¹o sau: MÆt tiÕp xóc hay mÆt ®¸y cña con ®éi cã thÓ lµm b»ng hoÆc låi. MÆt låi cã b¸n kÝnh lín (r = 700 - 1000mm). Ngoµi ra, ng­êi ta th­êng l¾p con ®éi lÖch t©m víi mÊu cam mét kho¶ng e = 1 - 3mm (h×nh ). Nh­ vËy, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc con ®éi võa chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn lªn xuèng trong èng dÉn h­íng, ®ång thêi võa xoay quanh ®­êng t©m cña nã ®Ó tr¸nh mßn vÑt. Con ®éi con l¨n §Ó gi¶m ma s¸t gi÷a cam vµ con ®éi, ng­êi ta dïng con ®éi con l¨n (h×nh 21 -20c). Con ®éi con l¨n vÒ nguyªn t¾c cã thÓ sö dông cho mäi d¹ng cam: cam låi, cam lâm vµ cam tiÕp tuyÕn. Kh¸c víi con ®éi h×nh trô, h×nh nÊm th©n con ®éi con l¨n kh«ng ®­îc phÐp xoay trong qu¸ tr×nh lµm viÖc nªn ph¶I cã kÕt cÊu chèng xoay cho con ®éi. ®Ó thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu nµy, trªn th©n con ®éi ph¶y mét r·nh h·m nhá vµ trªn th©n m¸y l¾p mét vÝt h·m, ®Çu vÝt cã chèt l¾p khÝt trong r·nh h·m trªn th©n con ®éi. Con ®éi thuû lùc Con ®éi thuû lùc (h×nh ) gåm cã pit t«ng l¾p khÝt vµo th©n con ®éi vµ lu«n tú vµo ®u«i xu p¸p hoÆc ®òa ®Èy d­íi t¸c dông cña lß xo, ®¸y con ®éi tú lªn vÊu cam, cßn th©n con ®éi dÞch chuyÓn trong èng dÉn h­íng. Trªn th©n con ®éi cã c¸c lç khoan th«ng víi ®­êng dÇu cña hÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬. H×nh 21- 22. Con ®éi thuû lùc Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña con ®éi thuû lùc nh­ sau: Xu p¸p më: Cam ®Èy con ®éi ®i lªn, dÇu phÝa d­íi pit t«ng bÞ nÐn, van bi ®ãng l¹i, pit t«ng vµ th©n con ®éi nh­ mét khèi cøng cïng ®i lªn ®Ó më xu p¸p. Trong hµnh tr×nh më xu p¸p mét Ýt dÇu ë d­íi pit t«ng bÞ rß rØ gi÷a th©n con ®éi vµ pit t«ng, do ®ã thùc tÕ pit t«ng dÞch chuyÓn t­¬ng ®èi víi th©n xuèng d­íi mét chót. Xu p¸p ®ãng: Khi cam th«i t¸c dông vµo con ®éi, d­íi t¸c dông cña lß xo, th©n con ®éi vµ pit t«ng bÞ ®Èy vÒ hai phÝa, ¸p suÊt d­íi pit t«ng gi¶m, van bi më ra, do ®ã dÇu tõ ®­êng dÇu chÝnh cña hÖ thèng b«i tr¬n qua ®­êng dÉn dÇu trªn th©n m¸y vµo khoang dÇu phÝa d­íi pit t«ng. Con ®éi thuû lùc lµm viÖc theo nguyªn t¾c trªn sÏ kh«ng cã khe hë nhiÖt nªn lµm viÖc ªm dÞu, do ®ã th­êng ®­îc sö dông ë ®éng c¬ «t« du lÞch. HiÖn t­îng vµ nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a con ®éi HiÖn t­îng vµ nguyªn nh©n nh­ háng: Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, ®Æc biÖt lµ con ®éi h×nh nÊm, h×nh trô th­êng bÞ mßn lâm vµ mßn lÖch . Th©n con ®éi bÞ mßn c«n, mßn mÐo, bÞ nøt vì; §èi víi con ®éi dïng cho xu p¸p ®Æt bÞ chên ch¸y ren bu l«ng, ®ai èc ®iÒu chØnh, mßn ®Çu tiÕp xóc víi ®u«i xu p¸p. §èi víi con ®éi thuû lùc: mßn c¸c van, háng lß xo. §èi víi con ®éi con l¨n, ngoµi hiÖn t­îng mßn mÆt tiÕp xóc víi cam cßn bÞ mßn ë c¸c chèt b¹c. Nguyªn nh©n h­ háng: Do c¸c chi tiÕt chÞu lùc ma s¸t lín trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, thiÕu dÇu b«i tr¬n, dÇu b«i tr¬n bÈn. Do qu¸ tr×nh l¾p ghÐp ch­a ®óng kü thuËt, ®iÒu chØnh, b¶o d­ìng kh«ng ®óng ®Þnh kú. Ph­¬ng ph¸p kiÓm ph¸t hiÖn h­ háng Cã thÓ kiÓm tra b»ng m¾t th­êng hoÆc dông cô ®o kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña con ®éi . H×nh 21 -23. KiÓm tra mßn mÆt tiÕp xóc cña con ®éi KiÓm tra ®é kÝn cña con ®éi thuû lùc (h×nh 21 - 24 ). Khi con ®éi thuû lùc ®­îc lÊy ra khái ®éng c¬, dïng dông cô ®Ó kiÓm tra ®é kÝn th«ng qua sù rß rØ dÇu cña con ®éi. Sau khi ®æ dÇu vµo con ®éi, ®Æt mét träng l­îng trªn con ®éi, sau thêi gian 2 gi©y, sù rß rØ dÇu ph¶i ë møc quy ®Þnh. H×nh 21 - 24 . KiÓm tra rß rØ dÇu cña con ®éi thuû lùc Ph­¬ng ph¸p söa ch÷a con ®éi Söa ch÷a mÆt tiÕp xóc cña con ®éi: BÒ mÆt tiÕp xóc cña ®Çu con ®éi kh«ng ®­îc mßn s©u qu¸ 0,01 mm, nÕu v­ît qu¸ th× ph¶i mµi l¹i, cho phÐp mµi v¸t xung quanh vµ mµi ph¼ng nÕu kh«ng cã m¸y mµi ®Þnh h×nh mÆt cÇu. Th©n con ®éi mßn c«n, mßn mÐo qu¸ 0,04 mm hoÆc bÞ nøt vì th× ph¶i thay míi. Chó ý khi thay con ®éi ph¶i theo kÝch th­íc söa ch÷a cña èng dÉn h­íng cña nã ë th©n m¸y, khe hë gi÷a con ®éi víi èng dÉn h­íng trong ph¹m vÞ 0,018 – 0,09 mm. C¸c bu l«ng, ®ai èc ®iÒu chØnh bÞ chên ren, nøt g·y ®Òu ph¶i thay míi, sau ®ã ph¶i ®iÒu chØnh l¹i khe hë nhiÖt ®óng quy ®Þnh cña tõng lo¹i ®éng c¬. Sau khi söa ch÷a con ®éi cÇn ®¶m b¶o khe hë l¾p ghÐp gi÷a con ®éi vµ èng dÉn h­íng cña nã, tuú theo mçi lo¹i ®éng c¬ nh­ng th­êng khe hë nµy kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,6 mm §òa ®Èy C«ng dông: §òa ®Èy lµ chi tiÕt dïng ®Ó truyÒn lùc trung gian tõ con ®éi tíi ®ßn më. §iÒu kiÖn lµm viÖc: Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ®òa ®Èy chÞu lùc uèn vµ ma s¸t ë hai ®Çu tiÕp xóc cña ®òa ®Èy víi con ®éi vµ vÝt ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt. VËt liÖu chÕ t¹o: §òa ®Èy th­êng ®­îc lµm b»ng thÐp hay hîp kim CÊu t¹o: §òa ®Èy cã d¹ng h×nh chiÕc ®òa dµi, cã thÓ lµm ®Æc hoÆc rçng. Mét ®Çu ®òa ®Èy ®Æt vµo lç ë con ®éi, ®Çu kia ®ì hoÆc b¾t b»ng ren vÝt vÝt ®iÒu chØnh ë ®ßn më. §Çu tiÕp xóc víi con ®éi th­êng cã d¹ng h×nh cÇu vµ ®­îc gia c«ng nhiÖt luyÖn, mµi nh½n ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng chÞu mµi mßn. H×nh 21 - 25. §òa ®Èy vµ ®ßn më HiÖn t­îng vµ nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a ®òa ®Èy Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, ®òa ®Èy cã thÓ bÞ cong vµ mßn ë mÆt tiÕp xóc víi vÝt ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt. B»ng ph­¬ng ph¸p quan s¸t ®Ó x¸c ®Þnh cong vµ mßn cña ®òa ®Èy. Söa ch÷a ®òa ®Èy: NÕu ®òa ®Èy bÞ cong th× n¾n l¹i, nÕu ®òa ®Èy bÞ mßn qu¸ th× ph¶i hµn ®¾p råi gia c«ng l¹i. NÕu bÞ nøt, g·y ph¶i thay míi ®óng lo¹i. §ßn më C«ng dông §ßn më lµ chi tiÕt trung gian dïng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng tõ cam hoÆc ®òa ®Èy tíi xu p¸p. Nhê cã ®ßn më mµ chuyÓn ®éng cña con ®éi vµ ®òa ®Èy sÏ ng­îc chiÒu chuyÓn ®éng cña xu p¸p. NghÜa lµ, khi con ®éi n©ng ®òa ®Èy ®i lªn th× mét ®Çu cña ®ßn më sÏ Ên xu p¸p ®i xuèng ®Ó më cöa n¹p hoÆc cöa x¶. §iÒu kiÖn lµm viÖc: Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ®ßn më chÞu va ®Ëp vµ ma s¸t ë hai ®Çu tiÕp xóc cña ®òa ®Èy víi ®u«i xu p¸p vµ lç quay. VËt liÖu chÕ t¹o: §ßn më lµm b»ng thÐp dËp hoÆc thÐp rÌn. §ßn më cña ®éng c¬ cao tèc cì nhá ®­îc rÌn hoÆc ®óc b»ng gang. CÊu t¹o: §ßn më quay trªn trôc cè ®Þnh ®Æt trªn n¾p m¸y. Hai c¸nh tay ®ßn cña ®ßn më th­êng lµm kh«ng b»ng nhau, phÝa xu p¸p cã c¸nh tay ®ßn dµi h¬n (kho¶ng 1,5 lÇn) ®Ó hµnh tr×nh xu p¸p ®­îc dµi h¬n so víi hµnh tr×nh ®òa ®Èy vµ con ®éi. Mét ®Çu cña ®ßn më tiÕp xóc hoÆc nèi b¶n lÒ víi ®òa ®Èy, ®Çu kia tiÕp xóc víi ®u«i xu p¸p (cã lóc kh«ng tiÕp xóc). §Çu tiÕp xóc víi ®òa ®Èy cã khoan mét lç ren ®Ó l¾p vÝt vµ ®ai èc ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt gi÷a ®Çu ®ßn më vµ ®u«i xup¸p. Nhê cã khe hë gi÷a ®u«i xu p¸p víi ®Çu ®ßn më mµ xu p¸p ®ãng kÝn hoµn toµn hoÆc më ra ®óng lóc cöa n¹p hoÆc cöa x¶. §Çu tiÕp xóc cña ®ßn më víi ®u«i xu p¸p th­êng cã d¹ng h×nh trô ®¸y b»ng hoÆc h×nh cÇu vµ còng ®­îc gia c«ng nhiÖt luyÖn ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng chÞu mßn. §ßn më th­êng cã mét sè kÕt cÊu nh­ sau: §ßn më quay l¾c quanh trôc hay ®ßn më quay l¾c quanh bÖ ®ì cÇu l¾p gugi«ng hoÆc ®ßn më quay l¾c quanh ®Õ tú h×nh trô. HiÖn t­îng vµ nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a ®ßn më HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng: §ßn më bÞ mßn ®Çu tiÕp xóc víi ®u«i xu p¸p, mßn b¹c xoay, nøt g·y vµ chên ren ®ai èc, vÝt ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt. Trôc ®ßn më bÞ cong, bÞ nøt c¸c trô b¾t trôc ®ßn më. Do qu¸ tr×nh lµm viÖc chÞu ma s¸t, thiÕu dÇu b«i tr¬n, thiÕu ch¨m sãc b¶o d­ìng. Do chÞu va ®Ëp m¹nh gi÷a c¸c chi tiÕt víi nhau. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: B»ng ph­¬ng ph¸p quan s¸t ®Ó x¸c ®Þnh nøt, g·y, chên ren cña ®ßn më, trôc ®ßn më vµ c¸c vÝt vµ ®ai èc ®iÒu chØnh. Ph­¬ng ph¸p söa ch÷a: §ßn më hay cÇn më ph¶i quay trªn trôc nhÑ nhµng, nh­ng khe hë gi÷a b¹c ®ßn më vµ trôc cÇn më kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,02 mm, nÕu lín h¬n ph¶I thay b¹c míi, sau khi thay b¹c míi cÇn ph¶i chó ý khoan lç dÇu ë b¹c, cßn khe hë theo h­íng trôc th­êng lµ 0,02 – 0,06 mm, nÕu lín h¬n th× ph¶I thay vßng ®Öm kh¸c. Tr­êng hîp ®Çu ®ßn më tiÕp xóc víi ®u«i xu p¸p bÞ mßn qu¸ nhiÒu, nÕu ®­êng g©n cña nã cã thÓ ch¹m vµo ®Õ lß xo lµm cho mãng h·m lß xo xu p¸p tuét ra ngoµi, th× ph¶i dòa cho ®­êng g©n thÊp xuèng ®Ó ®¶m b¶o khe hë tõ 1 – 1,5 mm gi÷a ®ßn më vµ ®Õ lß xo, nÕu kh«ng lµm nh­ vËy xu p¸p sÏ r¬i vµo xi lanh lµm háng ®éng c¬. NÕu ®é mßn qu¸ 0,5 mm vµ kh«ng ph¼ng th× ph¶i hµn ®¾p vµ dòa ph¼ng. §ßn më bÞ nøt cã thÓ hµn ®¾p, dòa ph¼ng, nÕu bÞ g· ph¶i thay. MÆt cÇu cña vÝt ®iÒu chØnh khe hë xu p¸p tiÕp xóc víi ®òa ®Èy bÞ mßn ®Çu xÎ r·nh vµ ren bÞ háng th× ph¶i thay vÝt míi hoÆc dïng giÊy nh¸m mÞn ®Ó ®¸nh l¹i mÆt cÇu ë vÝt ®iÒu chØnh Trôc ®ßn më bÞ cong qu¸ 0,1 mm ph¶i n¾n nguéi b»ng tay. Trôc ®ßn më bÞ mßn qu¸ 0,04 mm tiÕn hµnh hµn ®¾p vµ tiÖn l¸ng ®Õn kÝch th­íc ban ®Çu. Trô l¾p trôc ®ßn më bÞ nøt vì tiÕn hµnh hµn ®¾p vµ dòa ph¼ng. Sau khi söa ch÷a, khi l¾p ghÐp ®ßn më ph¶i ®¶m b¶o ®ßn më tiÕp xóc ®Òu vµ chÝnh diÖn víi ®u«I xu p¸p. Tr­êng hîp nµy cã thÓ kiÓm tra b»ng c¸ch dïng phÊn b«I vµo mÆt tiÕp xóc cña ®Çu ®ßn më. Yªu cÇu kü thuËt sau khi söa ch÷a TT Yªu cÇu kü thuËt Giíi h¹n cho phÐp 1 Khe hë gi÷a trôc ®ßn më vµ b¹c 0,04 – 0,09 mm 2 §é cong cña trôc vµ ®ßn më 0,05 – 0,1 mm 3 §é d«i l¾p ghÐp b¹c vµo ®ßn më 0,1 – 0,15 mm 4 §é mßn vµ « van cña trôc vµ b¹c 0,04 mm 5 §é mßn ®Çu tiÕp xóc cña ®ßn më víi ®u«i xu p¸p 0,5 mm B. Thùc hµnh t¹i x­ëng I. Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Môc ®Ých: RÌn luyÖn kü n¨ng kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña c¸c chi tiÕt: con ®éi, ®ßn më, ®òa ®Èy. 2. Yªu cÇu: KiÓm tra ®óng ph­¬ng ph¸p. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc ®é h­ háng cña côm xu p¸p. Cã c¸c biÖn ph¸p söa ch÷a phï hîp. Sö dông dông cô kiÓm tra, thµnh th¹o. Tæ chøc n¬i lµm viÖc khoa häc, ng¨n n¾p, gän gµng. ChuÈn bÞ: Dông cô: Dòa, pan me ®o ngoµi, th­íc th¼ng. ThiÕt bÞ: M¸y mµi, thiÕt bÞ kiÓm tra ®é kÝn cña con ®éi thuû lùc, thiÕt bÞ hµn ®¾p VËt t­: DÇu ®iªzen, giÎ s¹ch, khay ®ùng. C¸c b­íc tiÕn hµnh Lµm s¹ch c¸c chi tiÕt KiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña c¸c chi tiÕt TiÕn hµnh kiÓm tra c¸c chi tiÕt vµ ®iÒn kÕt qña vµo c¸c cét t­¬ng øng trong phiÕu kiÓm tra sau: PhiÕu kiÓm tra côm ®iÒu khiÓn xu p¸p TT Néi dung kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt BiÖn ph¸p söa ch÷a 1 Con ®éi 2 §òa ®Èy 3 §ßn më 4 Trôc ®ßn më 5 VÝt vµ ®ai èc ®iÒu chØnh Söa ch÷a c¸c chi tiÕt ®iÒu khiÓn xu p¸p. TiÕn hµnh söa ch÷a c¸c chi tiÕt ®Ó sö dông. Thay míi nh÷ng chi tiÕt h­ háng nÆng. C©u hái kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng C©u hái lùa chän: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái §Ó truyÒn chuyÓn ®éng tõ cam cho xu p¸p gåm cã c¸c chi tiÕt ngo¹i trõ: Lß xo xu p¸p §òa ®Èy xu p¸p §ßn më xu p¸p C¸c lo¹i con ®éi Con ®éi thuû lùc th­êng dïng cho ®éng c¬ xe du lÞch bëi c¸c ­u ®iÓm, ngo¹i trõ Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ªm dÞu Kh«ng cÇn ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt Kh«ng cÇn b«i tr¬n cho con ®éi Xu p¸p kh«ng bÞ cong do nhiÖt CÇn ph¶i cã ®òa ®Èy ®Ó ®iÒu khiÓn xu p¸p trong tr­êng hîp : Xu p¸p vµ trôc cam bè trÝ trªn n¾p m¸y Xu p¸p vµ trôc cam kh«ng cïng trªn n¾p m¸y Xu p¸p vµ trôc cam bè trÝ ë th©n m¸y Cam dÉn ®éng trùc tiÕp xu p¸p C©u hái suy luËn Møc ®é rß rØ dÇu ë con ®éi thuû lùc qu¸ lín cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn viÖc ®iÒu hiÓn xu p¸p ? §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp C©u hái lùa chän 1. a; 2. c; 3. c; C©u hái suy luËn Thêi ®iÓm më xu p¸p muén Hµnh tr×nh më xu p¸p ng¾n Gi¶m hÖ sè n¹p (®èi víi xu p¸p n¹p) KhÝ ch¸y x¶ kh«ng s¹ch. Bµi 4 Tªn bµi: söa ch÷a trôc cam vµ c¬ cÊu dÉn ®éng M· bµi : HAR 01 21 04 Giíi thiÖu: Trôc cam hay cßn gäi lµ trôc ph©n phèi lµ chi tiÕt dÉn ®éng chÝnh cña c¬ cÊu ph©n phèi khÝ. Trôc cam cã thÓ ®­îc l¾p ®Æt ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau tuú thuéc vµo lo¹i ®éng c¬. Bµi häc nµy gióp cho b¹n c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ trôc cam vµ c¸c ph­¬ng ph¸p dÉn ®éng trôc cam th­êng dïng trªn c¸c lo¹i ®éng c¬. Môc tiªu thùc hiÖn: Häc xong bµi nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: Tr×nh bµy ®­îc nhiÖm vô, ph©n lo¹i, cÊu t¹o, hiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a trôc cam vµ c¬ cÊu dÉn ®éng trôc cam KiÓm tra, söa ch÷a ®­îc trôc cam vµ c¸c chi tiÕt ®óng ph­¬ng ph¸p vµ ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt do nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh. Néi dung chÝnh: C«ng dông, cÊu t¹o cña trôc cam C¸c ph­¬ng ph¸p dÉn déng trôc cam HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a trôc cam vµ c¸c chi tiÕt dÉn ®éng Söa ch÷a trôc cam vµ c¸c chi tiÕt dÉn ®éng C¸c h×nh thøc häc tËp: A. T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ: C«ng dông, cÊu t¹o cña trôc cam C¸c ph­¬ng ph¸p dÉn ®éng trôc cam HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a trôc cam vµ c¸c chi tiÕt dÉn ®éng B. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: Th¸o l¾p trôc cam KiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña trôc cam vµ c¸c chi tiÕt dÉn ®éng Söa ch÷a trôc cam vµ c¸c chi tiÕt dÉn ®éng A. T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ Trôc cam C«ng dông: Trôc cam hay trôc phèi khÝ cã c«ng dông ®Þnh kú ®ãng, më xu p¸p vµ dÉn ®éng mét sè bé phËn kh¸c nh­ b¬m dÇu nhên, b¬m nhiªn liÖu, bé chia ®iÖn… §iÒu kiÖn lµm viÖc: Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, trôc cam chÞu t¸c dông cña uèn, lùc xo¾n vµ ma s¸t lín. Do ®ã trôc cam th­êng bÞ cong, xo¾n vµ mßn c¸c cæ trôc vµ c¸c cam. VËt liÖu chÕ t¹o: Trôc cam th­êng ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp c¸cbon, thÐp hîp kim. CÊu t¹o H×nh 21 - 26. Trôc cam Trôc cam gåm hai bé phËn chÝnh: cæ trôc vµ mÊu cam. Ngoµi ra, trªn trôc cam cña mét sè ®éng c¬ cßn cã b¸nh r¨ng dÉn ®éng b¬m dÇu, bé chia ®iÖn, cã cam lÖch t©m dÉn ®éng b¬m x¨ng. MÆt cam vµ cæ trôc ®Òu ®­îc gia c«ng nhiÖt luyÖn vµ mµi bãng ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng chÞu mßn. ®­êng kÝnh c¸c cæ trôc lín h¬n chiÒu cao cña c¸c mÊu cam ®Ó gióp cho viÖc th¸o, l¾p ®­îc dÔ dµng. Mçi xi lanh cña ®éng c¬ cã hai mÊu cam trªn trôc cam, mçi mÊu cam ®iÒu khiÓn ®ãng më mét xu p¸p. CÊu t¹o cña cña mÊu cam gåm: gãt cam, s­ên cam vµ ®Ønh cam. D¹ng cam cã h×nh «van (h×nh . a ), lo¹i nµy xu p¸p më tõ tõ, ªm nh­ng thêi gian më xu p¸p qu¸ ng¾n lµm cho viÖc n¹p hoµ khÝ hoÆc kh«ng khÝ vµo xi lanh khong ®­îc tèt, nhÊt lµ khi ®éng c¬ lµm viÖc víi tèc ®é cao. D¹ng s­ên cam th¼ng vµ ®Ønh réng (h×nh . b), lo¹i nµy cã ­u ®iÓm lµ më xu p¸p nhanh, thêi gian më kh¸ l©u, nh­ng khi lµm viÖc cã tiÕng kªu vµ cam th­êng bÞ mßn nhanh. H×nh d¸ng mÊu cam ®­îc chÕ t¹o thÝch hîp víi lo¹i ®éng c¬ vµ c«ng suÊt ®éng c¬. H×nh 21 - 27. C¸c d¹ng cam th­êng gÆp Trôc cam cã thÓ ®Æt trong th©n m¸y vµ dïng b¸nh r¨ng ®Ó dÉn ®éng th«ng qua mét sè chi tiÕt trung gian nh­ ®òa ®Èy vµ con ®éi hoÆc ®Æt trªn n¾p m¸y vµ dïng xÝch hay d©y ®ai ®Ó dÉn ®éng. Khi trôc cam ®Æt trªn n¾p m¸y, kh«ng cÇn ®òa ®Èy vµ con ®éi. æ ®ì trôc cam cã thÓ dïng b¹c thÐp liÒn hoÆc c¾t ®«i, mÆt trong cã tr¸ng mét líp hîp kim chÞu mßn (thiÕc – ch×) hoÆc dïng b¹c ®ång hay æ bi. §Ó gi÷ cho trôc cam kh«ng dÞch chuyÓn däc trôc khi lµm viÖc, th­êng dïng mÆt bÝch b»ng ®ång vµ vÝt h·m trªn th©n m¸y ë ®Çu trôc cam. PhU¬ng ph¸p dÉn ®éng trôc cam Khi ®éng c¬ lµm viÖc, trôc cam ®­îc trôc khuûu dÉn ®éng qua b¸nh r¨ng hay xÝch hoÆc d©y ®ai. B¸nh r¨ng th­êng ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp, gang hoÆc thÐp. XÝch th­êng ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp hîp kim. H×nh 21 - 28. C¬ cÊu dÉn ®éng trôc cam §éng c¬ bèn kú, qu¸ tr×nh lµm viÖc gåm bèn hµnh tr×nh: n¹p, nÐn, næ vµ x¶, t­¬ng øng víi hai vßng quay cña trôc khuûu, xu p¸p n¹p vµ xu p¸p x¶ ®Ò më mét lÇn, nghÜa lµ trôc cam quay ®­îc mét vßng víi tèc ®é b»ng 1/2 tèc ®é cña trôc khuûu. Do ®ã, ®­êng kÝnh b¸nh r¨ng hoÆc ®Üa xÝch cña trôc cam lín gÊp hai lÇn so víi b¸nh r¨ng hay ®Üa xÝch cña trôc khuûu. Trong ®éng c¬ hai kú lo¹i cã xu p¸p, tèc ®é quay cña trôc cam b»ng tèc ®é quay cña trôc khuûu. Do ®ã, ®­êng kÝnh cña b¸nh r¨ng trôc vµ cam ®­êng kÝnh b¸nh r¨ng trôc khuûu b»ng nhau. Trªn b¸nh r¨ng trôc cam vµ b¸nh r¨ng trôc khuûu hoÆc ®Üa xÝch vµ xÝch th­êng cã dÊu ¨n khíp, chØ mèi quan hÖ lµm viÖc gi÷a trôc khuûu vµ trôc cam. V× vËy, khi l¾p r¸p ph¶i l¾p ®óng dÊu ®Ó khái ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬. HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a trôc cam vµ c¬ cÊu dÉn ®éng HiÖn t­îng h­ háng Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc trôc cam th­êng cã c¸c hiÖn t­îng h­ háng nh­: Trôc cam bÞ cong vµ c¸c cam bÞ mßn. MÆt cam bÞ mßn lµm cho khe hë xu p¸p t¨ng lªn, do ®ã hoµ khÝ hoÆc kh«ng khÝ n¹p vµo kh«ng ®ñ vµ khÝ ch¸y ra khái xi lanh kh«ng hÕt, c«ng suÊt ®éng c¬ gi¶m xuèng, l­îng tiªu hao nhiªn liÖu t¨ng lªn. Ngoµi ra, trôc cam cã thÓ bÞ nøt g·y, mßn cam lÖch t©m dÉn ®éng b¬m nhiªn liÖu, mßn g·y c¸c r¨ng cña b¸nh r¨ng dÉn ®éng b¬m dÇu, ch¸y háng ren vµ r·nh then. B¹c lãt bÞ mßn, ch¸y. B¸nh r¨ng dÉn ®éng trôc cam , trong qu¸ tr×nh lµm viÖc m¹t tiÕp xóc cña r¨ng cã thÓ bÞ mßn, trãc rç vµ dÝnh. Ngoµi ra, ®«i khi cã r¨ng cßn bÞ g·y nh­ng hiÖn t­îng h­ háng hay gÆp nhÊt lµ mÆt tiÕp xóc cña r¨ng bÞ mßn cam bÞ mßn, dÉn ®Õn khe hë ¨n khíp cña c¸c b¸nh r¨ng qu¸ lín, ®éng c¬ lµm viÖc cã tiªng kªu. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, xÝch bÞ mßn nhiÒu, ®Æc biÖt lµ b¹c vµ chèt, lµm cho b­íc xÝch t¨ng lªn, nªn kh«ng ¨n khíp víi ®Üa xÝch. Khi ®éng c¬ lµm viÖc, ®Æc biÖt lµ khi tèc ®é thay ®æi hoÆc t¶i träng t¨ng th× dÔ bÞ tuét xÝch vµ cã tiÕng kªu. Nguyªn nh©n h­ háng: Do c¸c chi tiÕt chÞu ma s¸t lín trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, thiÕu dÇu b«i tr¬n, dÇu b«i tr¬n bÈn Do qu¸ tr×nh l¾p ghÐp kh«ng ®óng yªu cÇu kü thuËt, b¶o d­ìng kh«ng ®óng ®Þnh kú. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra c¸c vÕt nøt, x­íc c¸c bé phËn cña trôc cam, b¸nh r¨ng cam hoÆc xÝch hay d©y ®ai dÉn ®éng: cã thÓ dïng kÝnh phãng ®¹i hoÆc m¾t th­êng ®Ó kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng. KiÓm tra trôc cam bÞ cong: B»ng c¸ch ®Æt trôc cam gi÷a hai mòi chèng t©m cña m¸y tiÖn hoÆc khèi V (h×nh vÏ .). H×nh 21 - 29 . KiÓm tra ®é cong cña trôc cam §Æt mòi dß cña ®ång hå so trªn mçi cæ trôc, quay trôc cam vµ quan s¸t ®ång hå. §é ®¶o hoÆc ®é lÖch t©m chØ ra trªn ®ång hå lµ gi¸ trÞ cong hoÆc kh«ng th¼ng cña trôc cam. KiÓm tra ®é n©ng cña mÊu cam : Cã thÓ ®­îc kiÓm tra víi trôc cam ë trong hoÆc ngoµi ®éng c¬. H×nh thÓ hiÖn c¸ch kiÓm tra ®é n©ng cña cam b»ng mét pan me ®o ngoµi víi trôc cam n»m ngoµi ®éng c¬. H×nh 21- 30. KiÓm tra ®é n©ng cña mÊu cam KiÓm tra khe hë l¾p ghÐp gi÷a gi÷a cæ trôc vµ b¹c lãt: Cã thÓ dïng miÕng plastigage hoÆc d©y ch× ®Ó kiÓm tra H×nh thÓ hiÖn ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng c¸ch sö dông plastigage ë mét ®éng c¬ trôc cam ®Æt trªn n¾p m¸y. Lµm s¹ch bÒ mÆt lãt, ®Æt mét miÕng plastic ngang qua mçi cæ trôc, l¾p n¾p ®Ëy trôc cam vµ xiÕt chÆt ®Õn m« men quy ®Þnh. Sau ®ã th¸o c¸c n¾p ra sö dông dông cô ®o vµ ®o ®é dµy cña m¶nh plastic ®· bÞ d¸t máng, gi¸ trÞ ®o chÝnh lµ khe hë l¾p ghÐp gi÷a gi÷a cæ trôc vµ b¹c lãt. H×nh 21 - 31. KiÓm tra khe hë gi÷a trôc vµ b¹c lãt KiÓm tra ®é mßn cña b¸nh r¨ng cam Muèn kiÓm ®é mßn cña b¸nh r¨ng cam b»ng c¸ch kiÓm tra khe hë ¨n khíp gi÷a b¸nh r¨ng cam víi b¸nh r¨ng trôc khuûu. Cã thÓ dïng c¨n l¸ ®o ë ba vÞ trÝ c¸ch nhau 1200 råi lÊy trÞ sè trung b×nh hoÆc dïng d©y ch× cã ®­êng kÝnh 1 - 2 mm ®Æt vµo gi÷a hai b¸nh r¨ng ¨n khíp råi quay b¸nh r¨ng, sau ®ã lÊy ra vµ dïng pan me hoÆc th­íc cÆp ®Ó ®o chiÒu dµy cña d©y ch× sau khi bÞ Ðp. H×nh 21 - 32. KiÓm tra ®é dÞch däc cña trôc cam Ph­¬ng ph¸p söa ch÷a Trôc cam hay trôc phèi khÝ ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp c¸c bon hay thÐp hîp kim, ®­îc gia c«ng nhiÖt luyÖn vµ mµi bãng, ®iÒu kiÖn b«i tr¬n t­¬ng ®èi tèt nªn mßn chËm. Do ®ã, chØ 2 - 3 lÇn söa ch÷a lín míi mµi l¹i trôc cam. MÆt cam kh«ng ®­îc mßn qu¸ 0,5 - 0,8 mm, nÕu mßn qu¸ trÞ sè nµy th× ph¶i mµi l¸ng trªn m¸y mµi hoÆc m¸y tiÖn chuyªn dïng. Tr­êng hîp, mÆt cam bÞ mßn qu¸ mµ chiÒu dµy líp thÊm than hay c¸c bon chØ cßn nhá h¬n 0,6 mm th× cã thÓ hµn ®¾p b»ng que hµn hîp kim ®Æc biÖt råi mµi theo kÝch th­íc quy ®Þnh. Khi cÇn thiÕt ph¶I thay trôc cam míi. Trôc cam bÞ cong kh«ng qu¸ 0,025 mm, nÕu v­ît qu¸ gi¸ trÞ ®ã cã thÓ n¾n l¹i b»ng c¸ch Ðp nguéi ®Ó khái lµm ¶nh h­ëng ®Õn thêi gian phèi khÝ vµ ®é më cña xu p¸p còng nh­ sù mµi mßn cæ trôc vµ b¹c lãt. Khi khe hë l¾p ghÐp gi÷a cæ trôc cam vµ b¹c lãt lín h¬n 0,02 mm th× ph¶i thay b¹c míi. §é d«i l¾p ghÐp gi÷a b¹c lãt vµ gèi ®ì th­êng b»ng 0,01 - 0,08 mm. §Ó thay thÕ b¹c lãt trôc cam bÞ mßn hoÆc h­ háng, b»ng c¸ch sö dông mét dông cô l¾p b¹c b»ng ren (h×nh 21 - 33) hay mét ®Çu ®ãng (h×nh 21 - 34) Sau khi l¾p b¹c vµo gèi ®ì trôc cam, yªu cÇu c¸c lç dÇu trong b¹c ph¶i trïng víi c¸c lç dÇu trong n¾p m¸y hoÆc th©n m¸y vµ cÇn ph¶i kiÓm tra ®é dÞch däc cña trôc cam b»ng c¨n l¸ (h×nh ) hoÆc ®ång hå ®o (h×nh ). H×nh 21 - 33. Thay b¹c lãt trôc b»ng dông cô l¾p b¹c ren B¸nh r¨ng dÉn ®éng trôc cam bÞ mßn qu¸ ph¶i thay míi hoÆc hµn ®¾p vµ gia c«ng l¹i. NÕu xÝch dÉn ®éng bÞ r·o qu¸ th× ph¶i thay míi vµ tuú tõng tr­êng hîp mµ thay c¶ ®Üa xÝch cho thÝch hîp. Trong mét sè tr­êng hîp, nÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn thay míi, cã thÓ lén xÝch l¹i b»ng c¸ch th¸o rêi c¸c m¾t xÝch råi xoay chèt vµ b¹c mét gãc 900 theo ®­êng t©m ®Ó kh«I phôc l¹i b­íc xÝch ban ®Çu nh­ng ph­¬ng ph¸p nµy Ýt ®­îc sö dông v× xÝch sö dông l¹i kh«ng ®­îc l©u. Khi ®Üa xÝch bÞ mßn ph¶i thay míi hoÆc hµn ®¾p vµ gia c«ng l¹i. Thay thÕ d©y ®ai míi nÕu ph¸t hiÖn bÊt cø hiÖn t­îng h­ háng nµo ë d©y ®ai. H×nh 21 - 34. Thay b¹c lãt trôc cam sö dông mét ®Çu ®ãng Yªu cÇu kü thuËt cña trôc cam vµ c¬ cÊu dÉn ®éng TT Yªu cÇu kü thuËt Giíi h¹n cho phÐp 1 §é cong cña trôc cam 0,025 mm 2 §é c«n vµ ®é « van cña cæ trôc cam 0,02 mm 3 Khe hë gi÷a trôc cæ trôc cam vµ b¹c lãt 0,02 – 0,04 mm 4 §é d«i cña b¹c vµo gèi ®ì 0,01 - 0,08 mm 5 §é mßn cña cam 0,5 - 0,8 mm 6 §é r¬ däc cña trôc cam 0,6 – 0,1 mm 7 Khe hë gi÷a b¸nh r¨ng cam vµ b¸nh r¨ng c¬ 0,4 – 0,7 mm 8 Trãc bÒ mÆt lµm viÖc cña r¨ng trªn b¸nh r¨ng cam Kh«ng qu¸ 5 % 9 §é mßn chiÒu réng cña r·nh then 0,055 mm B. Thùc hµnh t¹i x­ëng I. Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Môc ®Ých: RÌn luyÖn kü n¨ng kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña trôc cam vµ c¬ cÊu dÉn ®éng trôc cam. 2. Yªu cÇu: KiÓm tra ®óng ph­¬ng ph¸p, x¸c ®Þnh chÝnh møc ®é h­ háng vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p söa ch÷a phï hîp. Tæ chøc n¬i lµm viÖc khoa häc, ng¨n n¾p, gän gµng. ChuÈn bÞ: Dông cô: c¨n l¸, ®ång hå so, ®Çu ®ãng b¹c. bóa, dông cô th¸o l¾p b¹c b»ng ren, khèi ch÷ V, pan me ®o ngoµi, th­íc cÆp. VËt t­: DÇu ®iªzen, giÎ s¹ch, khay ®ùng, giÊy nh¸m mÞn, miÕng plastigage, bét phÊn, d©y ch×. C¸c b­íc tiÕn hµnh KiÓm tra c¸c chi tiÕt TiÕn hµnh kiÓm tra x¸c ®Þnh tr¹ng kü thuËt vµ cho biÕt biÖn ph¸p söa ch÷a cña c¸c chi tiÕt, sau ®ã ®iÒn vµo c¸c cét t­¬ng øng trong phiÕu kiÓm tra sau: PhiÕu kiÓm tra trôc cam vµ c¬ cÊu dÉn ®éng TT Néi dung kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt BiÖn ph¸p söa ch÷a 1 §é cong cña trôc cam 2 §é c«n vµ ®é « van cña cæ trôc cam 3 Khe hë gi÷a trôc cæ trôc cam vµ b¹c lãt 4 §é d«i cña b¹c vµo gèi ®ì 5 §é mßn cña cam 6 §é r¬ däc cña trôc cam 7 Khe hë gi÷a b¸nh r¨ng cam vµ b¸nh r¨ng c¬ 8 Trãc bÒ mÆt cña c¸c r¨ng trªn b¸nh r¨ng cam 9 §é mßn chiÒu réng cña r·nh then C©u hái kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng C©u hái lùa chän: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái §Ó dÔ l¾p trôc cam vµo trong th©n m¸y, cã thÓ chÕ taä: ChiÒu cao cña cam lín h¬n ®­êng kÝnh cæ trôc §­êng kÝnh cæ trôc lín h¬n chiÒu cao cña cam §­êng kÝnh c¸c cæ trôc chÕ t¹o b»ng nhau Sè l­îng cæ trôc Ýt h¬n sè cam trªn trôc cam. C¬ cÊu ph©n phèi khÝ xu p¸p treo, cã thÓ sö dông: Mét trôc cam l¾p trong th©n m¸y Mét trôc cam l¾p trªn n¾p m¸y Hai trôc cam cïng trªn n¾p m¸y C¶ ba ph­¬ng ¸n trªn ®Òu ®­îc CÇn ph¶i cã ®òa ®Èy ®Ó ®iÒu khiÓn xu p¸p trong tr­êng hîp : Xu p¸p vµ trôc cam bè trÝ trªn n¾p m¸y Xu p¸p vµ trôc cam kh«ng cïng trªn n¾p m¸y Xu p¸p vµ trôc cam bè trÝ ë th©n m¸y Cam dÉn ®éng trùc tiÕp xu p¸p Trôc cam cã thÓ ®­îc dÉn ®éng tõ trôc khuûu víi ph­¬ng ph¸p : DÉn ®éng b»ng d©y ®ai DÉn ®éng b»ng b¸nh r¨ng DÉn ®éng b»ng xÝch C¶ ba ph­¬ng ph¸p trªn C©u hái suy luËn Khi cam bÞ mßn cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®éng c¬? §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp C©u hái lùa chän 1. a; 2. c; 3. c; 4. d C©u hái suy luËn Thêi ®iÓm më xu p¸p muén Hµnh tr×nh më xu p¸p ng¾n Gi¶m hÖ sè n¹p (®èi víi cam n¹p) KhÝ ch¸y x¶ kh«ng s¹ch (®èi víi cam x¶) Bµi 5 Tªn bµi: B¶o d­ìng c¬ cÊu ph©n phèi khÝ M· bµi : HAR 01 21 05 Giíi thiÖu: B¶o d­ìng c¬ cÊu ph©n phèi khÝ nh»m ®¶m b¶o cho c¬ c¬ cÊu ph©n phèi khÝ ho¹t ®éng ®­îc b×nh th­êng, c¸c xu p¸p ®ãng më ®óng thêi ®iÓm quy ®inh, ®éng c¬ kh«ng bÞ nãng, c«ng suÊt ®éng c¬ ®¶m b¶o vµ c«ng t¸c nµy ®­îc thùc hiÖn ®Þnh kú sau mét thêi gian lµm viÖc nhÊt ®Þnh cña ®éng c¬. Môc tiªu thùc hiÖn: Häc xong bµi nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: Tr×nh bµy ®­îc môc ®Ých, néi dung b¶o d­ìng c¬ cÊu ph©n phèi khÝ B¶o d­ìng c¬ cÊu ph©n phèi khÝ ®óng quy tr×nh vµ ®óng yªu cÇu kü thuËt Néi dung chÝnh: Môc ®Ých. Néi dung b¶o d­ìng ®Þnh kú. B¶o d­ìng ®Þnh kú: C¸c h×nh thøc häc tËp: T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ Môc ®Ých. Néi dung b¶o d­ìng ®Þnh kú. B. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: Th¸o c¬ cÊu ph©n phèi khÝ KiÓm tra c¸c chi tiÕt Söa ch÷a, thay thÕ c¸c chi tiÕt h­ háng B«i tr¬n cho c¬ cÊu ph©n phèi khÝ L¾p c¬ cÊu ph©n phèi khÝ A. T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ Môc ®Ých C¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu ph©n phèi khÝ còng bÞ mßn nhiÒu sau mét thêi gian lµm viÖc nhÊt ®Þnh. VÝ dô: mÆt tiÕp xóc gi÷a ®Çu vµ ®Õ xu p¸p, gi÷a cam vµ con ®éi, gi÷a vÝt ®iÒu chØnh vµ ®òa ®Èy...Do ®ã, khe hë gi÷a ®Çu ®ßn më vµ ®u«i xu p¸p hoÆc gi÷a ®u«i xu p¸p vµ vµ vÝt ®iÒu chØnh cña con ®éi sÏ t¨ng lªn, lµm ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh n¨ng lµm viÖc cña ®éng c¬ . NÕu khe hë nµy qu¸ lín th× c«ng suÊt cña ®éng c¬ sÏ gi¶m v× hoµ khÝ hoÆc kh«ng khÝ cung cÊp vµo xi lanh Ýt vµ x¶ khÝ kh«ng s¹ch, ®ång thêi khi ®éng c¬ lµm viÖc sÏ cã tiÕng kªu lín. V× vËy cÇn ph¶i tiÕn hµnh b¶o d­ìng c¬ cÊu ph©n phèi khÝ Néi dung b¶o d­ìng c¬ cÊu ph©n phèi khÝ. KiÓm tra khe hë gi÷a xu p¸p vµ èng dÉn h­íng, nÕu qu¸ lín ph¶i thay èng dÉn h­íng. NÕu mÆt nghiªng hay c«n cña xu p¸p vµ ®Õ xu p¸p tiÕp xóc kh«ng kÝn do bÞ ch¸y rç...th× cã thÓ dïng dao ®Ó doa l¹i hoÆc dïng ®¸ mµi ®Ó mµi sau ®ã dïng bét rµ vµ dÇu nhên ®Ó rµ xu p¸p cho khÝt. KiÓm tra ®é ®µn håi cña lß xo vµ khi l¾p ghÐp kh«ng ®­îc ®Ó lß xo vªnh hay lÖch. Trªn ®Çu xu p¸p nÕu cã muéi than b¸m ph¶i c¹o s¹ch. KiÓm tra, ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña xÝch hoÆc d©y ®ai truyÒn ®éng gi÷a trôc khuûu vµ trôc cam. Tra dÇu, mì b«i tr¬n cho c¬ cÊu ph©n phèi khÝ nh­ cho dÇu b«i tr¬n vµo èng dÉn h­íng, hay con ®éi vµ ®ßn më v.v... §iÒu chØnh khe hë xu p¸p. C©n cam cho ®éng c¬. a. T¹i x­ëng thùc hµnh Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Môc ®Ých: RÌn luyÖn kü n¨ng kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng c¬ cÊu ph©n phèi khÝ RÌn luyÖn kü n¨ng ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt xu p¸p vµ ®Æt cam cho ®éng c¬ RÌn luyÖn kü n¨ng kiÓm tra ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña xÝch hay d©y ®ai truyÒn ®éng gi÷a trôc khuûu vµ trôc cam. 2. Yªu cÇu: X¸c ®Þnh chÝnh møc ®é h­ háng vµ cã biÖn ph¸p söa ch÷a hîp lý ®¶m b¶o tiªu chuÈn kü thuËt vµ ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ. §iÒu chØnh khe hë xu p¸p, c©n cam cho ®éng c¬, ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña xÝch hoÆc d©y ®ai truyÒn ®éng ®óng quy tr×nh vµ ®óng yªu cÇu kü thuËt. Tæ chøc n¬i lµm viÖc khoa häc, ng¨n n¾p, gän gµng. ChuÈn bÞ: Dông cô: Dông cô th¸o, l¾p c¬ cÊu ph©n phèi khÝ. Dông cô kiÓm tra: c¨n l¸, ®ång hå so, pan me ®o ngoµi, th­íc cÆp, khèi ch÷ V VËt t­: DÇu ®iªzen, giÎ s¹ch, khay ®ùng, giÊy nh¸m mÞn, miÕng plastigage, bét phÊn, d©y ch×. C¸c b­íc tiÕn hµnh CÇn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ néi dung quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c b¶o d­ìng c¬ cÊu ph©n phèi khÝ nh­ tiÕn hµnh th¸o c¬ cÊu ph©n phèi khÝ, kiÓm tra c¸c chi tiÕt, söa ch÷a, thay thÕ c¸c chi tiÕt h­ háng vµ l¾p c¬ cÊu ph©n phèi khÝ. Sau khi l¾p c¬ cÊu xu p¸p cÇn tiÕn hµnh ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt xu ph¸p vµ ®Æt cam cho ®éng c¬. §iÒu chØnh khe hë xu p¸p Kh¸i niÖm vÒ khe hë nhiÖt xu p¸p: Khe hë nhiÖt xu p¸p lµ khe hë gi÷a ®u«i xu p¸p víi ®Çu ®ßn më (c¬ cÊu xu p¸p treo) hoÆc víi ®Çu bu l«ng ®iÒu chØnh cña con ®éi (c¬ cÊu xu p¸p ®Æt) hay cÇn më víi con ®éi (trôc cam ®Æt trªn n¾p m¸y). Môc ®Ých ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt xu p¸p: Sau mét thêi gian ®éng c¬ ho¹t ®éng hoÆc sau khi th¸o l¾p c¬ cÊu ph©n phèi khÝ, cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt víi môc ®Ých: Xu p¸p ®ãng kÝn cöa n¹p, cöa x¶; Xu p¸p më ®óng lóc; C¬ cÊu xu p¸p lµm viÖc ªm kh«ng bÞ va ®Ëp m¹nh. §iÒu kiÖn ®Ó ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt : Muèn ®iÒu chØnh ®­îc khe hë nhiÖt xu p¸p cÇn ph¶i: BiÕt ®­îc khe hë nhiÖt tiªu chuÈn cña ®éng c¬. Tuú theo lo¹i ®éng c¬ mµ khe hë nhiÖt xu p¸p cã trÞ sè tõ 0,20 – 0,30 mm ®èi víi xu p¸p n¹p vµ 0,25 – 0,35 mm ®èi víi xu p¸p x¶. X¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ c¸c xu p¸p n¹p, xu p¸p x¶ trªn ®éng c¬ BiÕt ®­îc thø tù næ cña ®éng c¬ Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh: §iÒu chØnh ®¬n chiÕc: Tøc lµ lÇn l­ît ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt xu p¸p cña tõng xi lanh theo thø tù næ cña ®éng c¬. Quy tr×nh ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt xu p¸p B­íc 1: X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña xu p¸p n¹p, xu p¸p x¶ B­íc 2: Quay trôc khuûu ®Ó pit t«ng xi lanh sè 1 ë §CT t­¬ng øng víi thêi ®iÓm cuèi nÐn ®Çu næ ®òa ®Èy hoÆc con ®éi xoay tù do vµ dÊu §CT ë trªn puly hoÆc ë b¸nh ®µ trïng víi dÊu trªn th©n m¸y, ë thêi ®iÓm nµy 2 xu p¸p cña xi lanh 1 ®ãng kÝn (cã khe hë nhiÖt) vµ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt cho c¶ 2 xu p¸p; B­íc 3: Dïng clª níi láng ®ai èc h·m cña vÝt ®iÒu chØnh hoÆc ®ai èc h·m cña con ®éi B­íc 4: Chän c¨n l¸ cã chiÒu dµy thÝch hîp ®Ó ®o khe hë gi÷a ®u«i xu p¸p víi ®Çu ®ßn më (xu p¸p treo) hoÆc víi ®Çu bu l«ng ®iÒu chØnh cña con ®éi (xu p¸p ®Æt); B­íc 5: Dïng tuèc n¬ vÝt vÆn vÝt ®iÒu chØnh (xu p¸p treo) hoÆc dïng clª dÑt vÆn bu l«ng ®iÒu chØnh (xu p¸p ®Æt), khi nµo xª dÞch c¨n l¸ thÊy võa sÝt lµ ®­îc ; B­íc 6: Gi÷ nguyªn tuèc n¬ vÝt hoÆc bul«ng ®iÒu chØnh vµ dïng clª vÆn chÆt ®ai èc h·m l¹i. Chó ý kh«ng ®Ó vÝt hay bu l«ng xoay khi vÆn ®ai èc h·m; B­íc 7: Chia dÊu ë b¸nh ®µ hoÆc puly t­¬ng øng víi gãc lÖch c«ng t¸c cña c¸c m¸y. Nh÷ng dÊu nµy lµ §CT cña c¸c pit t«ng theo thø tù næ cña ®éng c¬. VÝ dô: - §éng c¬ 4 xi lanh ®¸nh 2 dÊu c¸ch nhau 1800 §éng c¬ 6 xi lanh ®¸nh 3 dÊu c¸ch nhau 1200 §éng c¬ 8 xi lanh ®¸nh 4 dÊu c¸ch nhau 900 B­íc 8: Quay trôc khuûu cho dÊu thø 2 trïng víi dÊu trªn th©n m¸y. B­íc 9: §iÒu chØnh 2 xu p¸p cña xi lanh kÕ tiÕp theo thø tù næ cña ®éng c¬ nh­ c¸c b­íc: b­íc 3, b­íc 4, b­íc 5 vµ b­íc 6. B­íc 10: TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c b­íc 8, 9 ®Ó ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt cho c¸c xi lanh cßn l¹i. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®¬n chiÕc cã ­u ®iÓm lµ ®¶m b¶o chÝnh x¸c (hay sö dông) nh­ng do ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt xu p¸p cña tõng xi lanh ph¶i x¸c ®Þnh nhiÒu lÇn nªn mÊt nhiÒu thêi gian §iÒu chØnh hµnh lo¹t: Tøc lµ quay trôc khuûu 2 lÇn, vÝ trÝ cña trôc khuûu ë 2 lÇn quay c¸ch nhau 3600, t¹i mçi vÞ trÝ cña trôc khuûu cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc khe hë nhiÖt cña nhiÒu xu p¸p trªn nhiÒu xi lanh. C¸c b­íc tiÕn hµnh nh­ sau: B­íc 1: Quay trôc khuûu cho pit t«ng xi lanh sè 1 ë §CT, øng víi thêi ®iÓm cuèi nÐn ®Çu næ. TiÕn hµnh ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt cho tÊt c¸c xu p¸p ë tr¹ng th¸i ®ãng. B­íc 2: Quay trôc khuûu 3600 so víi vÞ trÝ 1, ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt cña c¸c xu p¸p cßn l¹i. VÝ dô: §iÒu chØnh khe hë nhiÖt cña ®éng c¬ 4 kú, 4 xi lanh vµ thø tù næ lµ 1- 2 - 4 - 3 . C¸c b­íc tiÕn hµnh nh­ sau: B¶ng thø thù næ cña ®éng c¬ Gãc quay cña trôc khuûu Thø tù xi lanh 1 2 3 4 0 - 1800 N¹p X¶ NÐn Næ 180 - 3600 NÐn N¹p Næ X¶ 360 - 5400 Næ NÐn X¶ N¹p 540 – 7200 X¶ Næ N¹p NÐn B­íc 1: Quay trôc khuûu cho pit t«ng xi lanh1 ë §CT øng víi thêi ®iÓm cuèi nÐn ®Çu næ ( theo b¶ng thø tù næ t¹i 3600 ). T¹i vÞ trÝ nµy ®iÒu chØnh ®­îc khe hë nhiÖt c¸c xu p¸p sau: xu p¸p n¹p vµ x¶ cña xi lanh1, xu p¸p x¶ cña xi lanh 2, xu p¸p n¹p cña xi lanh 3. B­íc 2: Quay trôc khuûu 3600 (theo b¶ng thø tù næ t¹i 7200). T¹i vÞ trÝ nµy ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt cña c¸c xu p¸p cßn l¹i: xu p¸p n¹p cña xi lanh 2, xu p¸p x¶ cña xi lanh 3, xu p¸p n¹p vµ xu p¸p x¶ cña xi lanh 4. Ph­¬ng ph¸p hµng lo¹t ®iÒu chØnh nhanh nh­ng Ýt chÝnh x¸c ( th­êng sö dông ë nh÷ng ®éng c¬ nhiÒu xi lanh khi b¶o d­ìng ®Þnh kú). H×nh 21 - 35. §iÒu chØnh khe hë xu p¸p treo H×nh 21 - 36. §iÒu chØnh khe hë xu p¸p ®Æt C©n cam cho ®éng c¬ C©n cam lµ l¾p trôc cam vµo ®éng c¬ sao cho sù liªn hÖ gi÷a nã víi trôc khuûu ph¶i ®¶m b¸o c¸c xu p¸p ®ãng vµ më ®óng theo yªu cÇu lµm viÖc cña ®éng c¬ (®óng lóc, ®óng kú lµm viÖc). C©n cam theo dÊu Trong ®éng c¬ th­êng cã dÊu vÞ trÝ ¨n khíp cña b¸nh r¨ng trôc cam víi b¸nh r¨ng trôc khuûu hoÆc quan hÖ gi÷a ®Üa xÝch trôc cam vµ trôc khuûu hay gi÷a xÝch víi ®Üa xÝch, do ®ã khi th¸o ph¶i chó ý dÊu ®Ó l¾p cho ®óng. §èi víi lo¹i b¸nh r¨ng ¨n khíp trùc tiÕp, l¾p dÊu ë b¸nh r¨ng trôc khuûu trïng (hay gi÷a hai dÊu ë b¸nh r¨ng nghiªng cña trôc cam). Lo¹i truyÒn ®éng b»ng xÝch, l¾p cho hai dÊu ë b¸nh r¨ng trôc khuûu vµ b¸nh r¨ng trôc cam vµo phÝa trong trªn ®­êng t©m cña hai b¸nh r¨ng H×nh 21 – 37. C©n cam cã dÊu C©n cam kh«ng dÊu Tr­êng hîp mÊt dÊu ë c¸c b¸nh r¨ng hoÆc ®Üa xÝch, cã thÓ ®Æt cam theo thø tù sau: §iÒu chØnh khe hë xu p¸p ®óng kÝch th­íc quy ®Þnh. Quay b¸nh ®µ hoÆc trôc khuûu theo chiÒu quay cña ®éng c¬ ®Ó cho pit t«ng cña xi lanh sè 1 lªn §.C.T Quay trôc khuûu ng­îc chÒu lµm viÖc cña ®éng c¬ mét gãc øng víi gãc më sím cña xu p¸p n¹p. Quay trôc cam (ch­a cã b¸nh r¨ng cam hoÆc xÝch) theo ®óng chiÒu quay cña nã (ng­îc chiÒu cña trôc khuûu nÕu truyÒn ®éng b»ng hai b¸nh r¨ng ¨n khíp trôc tiÕp vµ cïng chiÒu quay víi trôc khuûu nÕu truyÒn ®éng b»ng xÝch hoÆc d©y ®ai) cho ®Õn khi xu p¸p n¹p cña xi lanh sè 1 b¾t ®Çu chím më vµ xu p¸p x¶ ®ãng gÇn kÝn (hai xu p¸p chÊp chªnh). Gi÷ nguyªn vÞ trÝ trôc khuûu vµ trôc cam råi l¾p b¸nh r¨ng cam hoÆc xÝch vµo. §¸nh dÊu vÞ trÝ ¨n khíp trªn b¸nh r¨ng hoÆc ®Üa xÝch theo quy ­íc chung cña nhµ chÕ t¹o. KiÓm tra l¹i: B»ng c¸ch quay trôc khuûu 2 vßng ®Õn khi c¸c dÊu ¨n khíp cña b¸nh r¨ng trïng nhau vµ 2 xu p¸p cña xi lanh sè 1 chÊp chªnh lµ ®­îc. C©u hái kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng C¸c thuËt ng÷ chuyªn m«n Tµi liÖu tham kh¶o CÊu t¹o «t« Nhµ xuÊt b¶n c«ng nh©n kü thuËt Hµ néi Nhµ xuÊt b¶n: Mir - Maxc¬va §éng c¬ ®èt trong Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt ¤t« Nhµ xuÊt b¶n c«ng nh©n kü thuËt Hµ néi Nhµ xuÊt b¶n Mir - Maxc¬va Gi¸o tr×nh cÊu t¹o «t« Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i Gi¸o tr×nh ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ ®iªzen Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp Sö dông b¶o d­ìng vµ söa ch÷a «t« - tËp I Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp Gi¸o tr×nh kü thuËt söa ch÷a «t«, m¸y kÐo Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTài liệu sửa chữa cơ cấu phân phối khí - Trình độ lành NGHỀ SỬA CHỮA ÔTÔ.doc
Tài liệu liên quan