Siêu âm lồng ngực

Tên tài liệu: Siêu âm lồng ngực Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân Tên file: S.A Long Nguc - NPBQ.ppt Định dạng: PowerPoint Số trang: 40 Dung lượng: 1.72 MB

ppt40 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2274 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Siêu âm lồng ngực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Nhaéc laïi GPH : Caùc caáu truùc theo lôùp töø noâng ñeán saâu + Da + Cô ngöïc + Cô lieân söôøn vaø xöông söôøn( phaàn suïn vaø phaàn xöông. + Lôùp môõ ngoaøi phoåi. + Maøng phoåi : laù thaønh, laù taïng + Maët phaân caùch maøng phoåi – hôi cuûa nhu moâ phoåi KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC II. Kyõ thuaät: 2.1. Thieát bò - Ñaàu doø taàn soá cao khaûo saùt thaønh ngöïc Ñaàu doø taàn soá thaáp khaûo saùt vuøng ñaùy phoåi vaø trung thaát. 2.2. Nghieäm phaùp keát hôïp - Ñaùnh giaù söï thay ñoåi theo nhòp thôû III. GPH Sieâu aâm : Caùc caáu truùc theo lôùp töø noâng ñeán saâu + Da : lôùp taêng aâm + Cô ngöïc : lôùp giaûm aâm daøy + Cô lieân söôøn vaø xöông söôøn( phaàn suïn vaø phaàn xöông : lôùp giaûm aâm daøy + Lôùp môõ ngoaøi phoåi : lôùp giaûm aâm moûng + Maøng phoåi : khoâng xaùc ñònh ñöôïc + Maët phaân caùch maøng phoåi – hôi cuûa nhu moâ phoåi : boùng saùng do hieän töôïng doäi laïi KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC IV. Beänh lyù: 4.1. Thaønh ngöïc 4.2. Maøng phoåi 4.3. Phoåi 4.4. Trung thaát 4.5. Cô hoaønh KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC IV. Beänh lyù: 4.1. Thaønh ngöïc Hematoma : + Khoái : gaây hieäu öùng khoái + Ñoä hoài aâm thay ñoåi theo thôøi gian U moâ meàm: Lipoma, Fibroma + Khoái : gaây hieäu öùng khoái + Ñoä hoài aâm tuøy thuoäc baûn chaát - Beänh lyù Xöông + Gaõy xöông söôøn + Huûy xöông söôøn KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC 4.2.1. Daøy maøng phoåi Beänh nguyeân : vieâm, u ( u trung maïc – Mesothelioma, thöôøng keát hôïp dòch xoang m.f ) Bieåu hieän h.aû S.aâ : + Daøy lan toaû hoaëc Daøy khu truù + Ñoä hoài aâm : taêng aâm, giaûm aâm, voâi hoaù (lao) KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC 4.2. Maøng phoåi – Xoang maøng phoåi 4.2.2. Traøn dòch maøng phoåi X-Quang: löôïng toái thieåu 250ml môùi ñöôïc phaùt hieän, che laáp thöông toån beân döôùi. SAÂ: vaøi ml KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC 4.2.1. Traøn dòch maøng phoåi (t.t) Caùc loaïi beänh nguyeân vaø maãu hình aûnh: + Traøn muõ maøng phoåi: hình aûnh dòch ñöôïc toå chöùc hoùa daïng caùc vaùch ngaên, dòch lôïn côïn h.aâ. + Traøn maùu maøng phoåi: . Maùu môùi chaûy, khoâng ñoâng : dòch vôùi laám taám hoài aâm thoâ khaù ñoàng ñeàu. . Maùu ñaõ laâu : ñoùng quaùnh, vaùch hoaù, vaùch daøy. + Traøn dòch thanh tô: dòch coù theå ñôn thuaàn hoaëc moät ít vaùch moûng. KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC SAÂ höôùng daãn choïc huùt dòch trong muïc ñích chaån ñoaùn vaø ñieàu trò (+++)  öu vieät hôn kyõ thuaät X-Quang thöôøng quy KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC 4.2. Maøng phoåi – Xoang maøng phoåi 4.2.3. Traøn khí maøng phoåi X-Quang: (+++) . SAÂ: khí töï do trong xoang maøng phoåi khoâng chuyeån ñoäng khi thôû (≠ khí trong nhu moâ phoåi ñöôïc bao quanh bôûi maøng phoåi laù taïng) KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC 4.3. Phoåi: Kyõ thuaät sieâu aâm cho pheùp khaûo saùt thöông toån cuûa nhu moâ phoåi ñònh vò noâng (ôû ngoaïi vi) KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC 4.3.1. Vieâm phoåi: Hình aûnh ñaëc phoåi: neàn giaûm h.aâ do hieän töôïng vieâm gaây taåm nhuoäm dòch trong caùc pheá nang, tieåu pheá quaûn vaø moâ keû, ñoàng thôøi xen keû raûi raùc laø laám taám do boït khí coøn ñoïng laïi ôû caùc pheá nang, pheá quaûn laønh (daáu hieäu aerobronchogram – alveologram) . KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC Giai ñoaïn aùp xe hoùa + Hình aûnh khoang dòch roãng aâm, hoaëc giaûm hoài aâm. + Laám taám caùc boït khí naèm raûi raùc hoaëc tích tuï laïi ôû phaàn cao. KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC 4.3.2. Xeïp phoåi: - Beänh nguyeân: - H.aû s.aâ + Möùc ñoä hoài aâm: taêng hoài hôn moâ vieâm ñoâng ñaëc phoåi + Caáu tröùc töông ñoái ñoàng nhaát, h.aû caùc nhaùnh maïch ñi töø roán phoåi ra ngoaïi vi phaân nhaùnh nhoû daàn. + Haàu nhö khoâng coøn coù boït hôi trong chuû moâ. KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC 4.3.3. U phoåi, nang: Nang: thöôøng coù nguoàn goác laø nang pheá quaûn U phoåi: caáu truùc ñaëc giaûm hoài aâm, khoâng coù hieän töôïng aerobronchogram – alveologram; ñoâi khi thaáy voâi hoùa taêng aâm keøm boùng löng trong khoái u, hay hoaïi töû dòch hoaù trong u. KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC 4.4. Trung thaát: chuû yeáu phaùt hieän caùc khoái u ôû trung thaát tröôùc vaø trung thaát sau. Thymoma Teratoma trung thaát tröôùc Böôùu giaùp thöôøng Böôùu giaùp nguoàn goác thaàn kinh: ôû trung thaát sau. KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC 4.5. Cô hoaønh: Ngaán cô hoaønh Lieät cô hoaønh Thoaùt vò cô hoaønh KHAÙM SIEÂU AÂM LOÀNG NGÖÏC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSiêu âm lồng ngực [ PowerPoint ].ppt
Tài liệu liên quan