Phương pháp định lượng trong quản lý - Chương 10: Phương pháp AHP

Là PPĐL, dùng sắp xếp các phương án quyết định & chọn phương án thỏa mãn tiêu chuẩn cho trước.  AHP là một quá trình phát triển tỷ số sắp hạng cho mỗi phương án dựa trên tiêu chuẩn của nhà ra quyết định.

pdf14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2405 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp định lượng trong quản lý - Chương 10: Phương pháp AHP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP 11/26/2013 1 TRƯỜ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM Khoa KTXD - Bộ môn KTTNN Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Chương 8bis: Phương pháp AHP 11/26/2013 2 NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: Giôùi thieäu Phöông phaùp ñònh löôïng trong Quaûn lyù. CHƯƠNG 2: Quy hoaïch tuyeán tính. CHƯƠNG 3: Cô sôû lyù thuyeát ra quyeát ñònh. CHƯƠNG 4: Baøi toaùn vaän taûi. CHƯƠNG 5: Quaûn lyù kho. CHƯƠNG 6: Ra quyeát ñònh ña muïc tieâu. CHƯƠNG 7: Lyù thuyeát saép haøng. PHƯƠNG P ÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP 11/26/2013 3 NỘI DUNG MÔN HỌC (tt) Chương 8: Phân tích thành phần chính (PCA). Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 10: Phương pháp AHP Chương 11: Qui hoạch động Chương 12: Hoạch định dự án Chương 13: Xích Markov Chương 14: Lý thuyết trò chơi. Chương 15: Mô phỏng Monte Carlo. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP 11/26/2013 4 MÔ HÌNH AHP Analytic Hierarchy Process PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP TỔNG QUAN VỀ AHP Là PPĐL, dùng sắp xếp các phương án quyết định & chọn phương án thỏa mãn tiêu chuẩn cho trước.  AHP là một quá trình phát triển tỷ số sắp hạng cho mỗi phương án dựa trên tiêu chuẩn của nhà ra quyết định. 11/26/2013 5 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP MỤC TIÊU CỦA AHP Trả lời các câu hỏi dạng:  Nên chọn phương án nào ?  Phương án nào tốt nhất ? 11/26/2013 6 PGS. Dr. Nguyễn Thống 2 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP AHP SỬ DỤNG GÌ ?  Các phép toán đơn giản Các tiêu chuẩn (do nhà ra quyết định thiết lập)  Độ ưu tiên cho các tiêu chuẩn (do nhà ra quyết định thiết lập)  Bảng độ ưu tiên chuẩn (xem sau) 11/26/2013 7 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Mức độ ưu tiên Giá trị số Ưu tiên bằng nhau 1 Ưu tiên bằng nhau cho đến vừa phải 2 Ưu tiên vừa phải 3 Ưu tiên vừa phải đến hơi ưu tiên 4 Hơi ưu tiên hơn 5 Hơi ưu tiên hơn cho đến rất ưu tiên 6 Rất ưu tiên 7 Rất ưu tiên cho đến vô cùng ưu tiên 8 Vô cùng ưu tiên 9 11/26/2013 8 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HOẠ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP AHP 11/26/2013 9 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Nhằm đánh giá chất lượng xây dựng của 3 nhà thầu A, B, C  Một sơ đồ so sánh với phương pháp AHP được hình thành như sau: 11/26/2013 10 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP VÍ DỤ  A? B? C? Problem Evaluate build quality Alternatives Build A, Build B, Build C Attributes Performance Startup File Save Functionality User Interface Database Network 11/26/2013 11 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP DẠNG SƠ ĐỒ CÂY 11/26/2013 12 PGS. Dr. Nguyễn Thống A or B or C ? 3 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Công ty ILVA (kinh doanh thép) muốn nghiên cứu các đối thủ để chọn ra tiêu chí hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.  Công ty thực hiện thăm dò trên các khách hàng 11/26/2013 13 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP CÁC ĐỊNH NGHĨA 11/26/2013 14 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP MÔ HÌNH AHP 11/26/2013 15 PGS. Dr. Nguyễn Thống ILVA & CÁC ĐỐI THỦ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP LỰA CHỌN LOẠI BEER ? Vấn đề đặt ra là lựa chọn loại bia để phục vụ một bửa tiệc. Các tiêu chí so sánh cho các loại bia xem xét trình bày từ đồ thị sau: DÙNG P/P AHP  RA QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NHẢN HIỆU BEER 11/26/2013 16 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP LỰA CHỌN LOẠI BEER ? 11/26/2013 17 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP THÔNG TIN ĐẦU VÀO 11/26/2013 18 PGS. Dr. Nguyễn Thống 4 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP THÔNG TIN ĐẦU VÀO 11/26/2013 19 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Tương tự cho ma trận (4X4) của số liệu về  Cost Avantage 11/26/2013 20 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP VỊ TRÍ MỚI XÂY DỰNG ? Công ty Jilley Bean muốn chọn vị trí mới để mở rộng hoạt động Cty. Có 4 tiêu chí xem xét & có 3 phương án A, B, C so sánh:  Giá trị tài sản Price Khoảng cách giữa các nhà cung cấp Distance  Chất lượng lao động Labor  Chi phí lao động Wage 11/26/2013 21 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP GOAL 11/26/2013 22 PGS. Dr. Nguyễn Thống Price Distance Labor Wage A B C A B C A B C A B C PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP FIND THE BEST ROUTE FOR WORK • Define your goal at the top of the hierarchy. –Find the best route to work • Identify your first level of evaluation criteria. –Commute time –Safety –Drive-through access (to coffee) 11/26/2013 23 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP FIND THE BEST ROUTE FOR WORK • Decide if there are second level criteria, or subcriteria of these, related to any of your Level 1 criteria. – Drive-through access has two subcriteria: • Java Jolt • Cuppa Jo • Under each bottom level criterion, write down the alternatives you're considering. – Route A – Route B – Route C 11/26/2013 24 PGS. Dr. Nguyễn Thống 5 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP LỰA CHỌN ĐƯỜNG 11/26/2013 25 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP 11/26/2013 26 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG P/P. AHP PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG TƯƠNG ĐỐI  Người ta hay sử dụng thang đánh giá sau để thể hiện mức độ quan trọng TƯƠNG ĐỐI của 2 yếu tố so sánh: Relative Importance Value Equal importance/quality 1 Somewhat more important/better 3 Definitely more important/better 5 Much more important/better 7 Extremely more important/better 9 11/26/2013 27 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP MA TRẬN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG TƯƠNG ĐỐI GIỮA CÁC BIẾN CÙNG LEVEL 11/26/2013 28 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP VÍ DỤ : Xét 2 yếu tố Perfomrance & Fonctionality: RECIPROCAL MATRIX Yếu tố Functionality RẤT QUAN TRỌNG so với Performance (gấp 4 lần !) EBQ Performance Functionality Performance 1 0.25 Functionality 4 1 11/26/2013 29 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Nhận xét  Nếu nói yếu tố Functionality RẤT QUAN TRỌNG so với Performance (gấp 4 lần )  Yếu tố Performance bằng ¼=0.25 so với Functionality (Xem đặc tính ma trận ở trước)  Tích các số hạng đối xứng qua đường chéo ma trận đều BẰNG 1. 11/26/2013 30 PGS. Dr. Nguyễn Thống 6 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP THIẾT LẬP MA TRẬN TƯƠNG ĐỐI RELATIVE RECIPROCAL MATRIX EBQ Performance Functionality Performance 1/5 0.25/1.25 Functionality 4/5 1/1.25 5 1.25 11/26/2013 31 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP THIẾT LẬP MA TRẬN TƯƠNG ĐỐI RELATIVE RECIPROCAL MATRIX EBQ Performan ce Function ality EBQ Ranking Vector Perform ance 0.2 0.2 0.2 Function ality 0.8 0.8 0.8 Sum 1 1 1 11/26/2013 32 PGS. Dr. Nguyễn Thống Average PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP CHÚ Ý EBQ Ranking Vector được xem như MA TRẬN TRỌNG SỐ cho 2 biến Performance & Functionality.  Giá trị tính từ giá trị trung bình hàng của ma trận. 11/26/2013 33 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP TỶ SỐ NHẤT QUÁN (CONSISTENCY INDEX – CI) 11/26/2013 34 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP ĐẶT VẤN ĐỀ A tốt hơn B [n] lần & B tốt hơn C [m] lần A tốt hơn C là [n*m] luôn luôn đúng Trong thực tế chưa chắc vậy !  Dùng tiêu chí CI để đánh giá mức độ. 11/26/2013 35 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP ĐẶT VẤN ĐỀ Mỗi ma trận so sánh tương hổ (reciprocal matrix) đều được xác định tính nhất quán thông qua hệ số CR tương ứng.  Ví dụ tính hệ số CR cho ma trận [A] sau: 11/26/2013 36 PGS. Dr. Nguyễn Thống 7 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Xét ma trận hệ số quan trọng tương đối [A]: Tiêu chí X Y Z X 1 3 5 Y 0.333 1 2 Z 0.2 0.5 1 sum 1.533 4.500 8.000 11/26/2013 37 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP MA TRẬN BIẾN ĐỔI & Ranking Vector [B] Tiêu chí X Y Z Ranking Vector X 0.652 0.667 0.625 0.648 Y 0.217 0.222 0.25 0.230 Z 0.130 0.111 0.125 0.122 sum 1.000 1.000 1.000 1.000 11/26/2013 38 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP VECTƠ TRỌNG SỐ [C] = [A]*[B] 1.948 0.690 0.367 11/26/2013 39 PGS. Dr. Nguyễn Thống [C]= PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP VECTƠ NHẤT QUÁN [D] = [C] / [B] 3.007 3.003 3.001 11/26/2013 40 PGS. Dr. Nguyễn Thống [D]= PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CI & CR  = [D]TB = (3.007+3.003+3.001)/3 = 3.004 CI = (-n)/(n-1) = (3.003-3)/(3-1) = 0.0018 Tiêu chí: CR = CI / RI < 0.1  Ok [CR=Consistensive Ratio] Trường hợp này: CR=0.0018/0.58 = 0.0032 < 0.1  Ok 11/26/2013 41 PGS. Dr. Nguyễn Thống Tra bảng sau PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP CHÚ Ý Hệ số CI chỉ có ý nghĩa đánh giá cho ma trận n>=3, với n là số tiêu chí so sánh tương đối trong RECIPROCAL MATRIX  Với n=2 ta luôn luôn có CI=0 11/26/2013 42 PGS. Dr. Nguyễn Thống 8 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP BẢNG TRA GIÁ TRỊ RI THEO n n RI 2 3 0.58 4 0.9 5 1.12 6 1.24 7 1.32 8 1.41 11/26/2013 43 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Ví dụ: Tính CR của ma trận tương hỗ sau (2 trường hợp). Kết luận? Tiêu chí X Y Z X 1 . . Y 4 1 . Z 1.2 (3) 0.8 (1.2) 1 sum . . . 11/26/2013 44 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP VÍ DỤ ÁP DỤNG Xét 3 nhà thầu A, B, C. Người ta muốn xem xét đánh giá & sắp hạng theo các tiêu chí như sau: 11/26/2013 45 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP SỐ LIỆU BAN ĐẦU EBQ (Evaluate Build Quality Performance Functionality Performance 1 0.33 Functionality 3 1 Sum 4 1.33 11/26/2013 46 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP SỐ LIỆU BAN ĐẦU Performance Startup File Save Startup 1 4 File Save 0.25 1 Sum 1.25 5 11/26/2013 47 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP SỐ LIỆU BAN ĐẦU Functionality User Interface Database Network User Interface 1 3 7 Database 0.333 1 2 Network 0.143 0.5 1 Sum 1.476 4.5 10 11/26/2013 48 PGS. Dr. Nguyễn Thống 9 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP SỐ LIỆU BAN ĐẦU Startup Build A Build B Build C Build A 1 3 5 Build B 0.333 1 2 Build C 0.2 0.5 1 Sum 1.533 4.5 8 11/26/2013 49 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP SỐ LIỆU BAN ĐẦU File Save Build A Build B Build C Build A 1 2 4 Build B 0.5 1 2 Build C 0.25 0.5 1 Sum 1.75 3.5 7 11/26/2013 50 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP SỐ LIỆU BAN ĐẦU User Interface Build A Build B Build C Build A 1 1 3 Build B 1 1 2 Build C 0.333 0.5 1 Sum 2.333 2.5 6 11/26/2013 51 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP SỐ LIỆU BAN ĐẦU Database Build A Build B Build C Build A 1 3 6 Build B 0.333 1 4 Build C 0.167 0.25 1 Sum 1.5 4.25 11 11/26/2013 52 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP SỐ LIỆU BAN ĐẦU Network Build A Build B Build C Build A 1 4 5 Build B 0.25 1 5 Build C 0.2 0.2 1 Sum 1.45 5.2 11 11/26/2013 53 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP HƯỚNG DẪN  Xác định Ranking vector 11/26/2013 54 PGS. Dr. Nguyễn Thống 10 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP EBQ (Evaluate Build Quality Performance Functionality Performance 1 0.33 Functionality 3 1 Sum 4 1.33 EBQ Performance Functionality EBQ Ranking Vector Performance 0.25 0.25 0.25 Functionality 0.75 0.75 0.75 Sum 1 1 1 11/26/2013 55 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Performance Startup File Save Startup 1 4 File Save 0.25 1 Sum 1.25 5 Performance Startup File Save Performance Ranking Vector Startup 0.800 0.800 0.800 File Save 0.200 0.200 0.200 Sum 1.0 1.0 1.0 11/26/2013 56 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Functional ity User Interface Database Network Ranking Vector User Interface 0.678 0.667 0.70 0.681 Database 0.226 0.222 0.20 0.216 Network 0.097 0.111 0.10 0.103 Sum 1.0 1.0 1.0 1.0 Functionality User Interface Database Network User Interface 1 3 7 Database 0.333 1 2 Network 0.143 0.5 1 Sum 1.476 4.5 10 11/26/2013 57 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Startup Build A Build B Build C Ranking Vector Build A 0.652 0.667 0.625 0.648 Build B 0.217 0.222 0.25 0.230 Build C 0.130 0.111 0.125 0.122 Sum 1.0 1.0 1.0 1.0 Startup Build A Build B Build C Build A 1 3 5 Build B 0.333 1 2 Build C 0.2 0.5 1 Sum 1.533 4.5 8 11/26/2013 58 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP File Save Build A Build B Build C Ranking Vector Build A 0.571 0.571 0.571 0.571 Build B 0.286 0.286 0.286 0.286 Build C 0.143 0.143 0.143 0.143 Sum 1.0 1.0 1.0 1.0 File Save Build A Build B Build C Build A 1 2 4 Build B 0.5 1 2 Build C 0.25 0.5 1 Sum 1.75 3.5 7 11/26/2013 59 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP User Interface Build A Build B Build C Ranking Vector Build A 0.429 0.40 0.50 0.443 Build B 0.429 0.40 0.333 0.387 Build C 0.143 0.20 0.167 0.170 Sum 1.0 1.0 1.0 1.0 User Interface Build A Build B Build C Build A 1 1 3 Build B 1 1 2 Build C 0.333 0.5 1 Sum 2.333 2.5 6 11/26/2013 60 PGS. Dr. Nguyễn Thống 11 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Database Build A Build B Build C Ranking Vector Build A 0.667 0.706 0.545 0.639 Build B 0.222 0.235 0.364 0.274 Build C 0.111 0.059 0.091 0.087 Sum 1.0 1.0 1.0 1.0 Database Build A Build B Build C Build A 1 3 6 Build B 0.333 1 4 Build C 0.167 0.25 1 Sum 1.5 4.25 11 11/26/2013 61 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Network Build A Build B Build C Ranking Vector Build A 0.690 0.769 0.455 0.638 Build B 0.172 0.192 0.455 0.273 Build C 0.138 0.038 0.091 0.089 Sum 1.0 1.0 1.0 1.0 Network Build A Build B Build C Build A 1 4 5 Build B 0.25 1 5 Build C 0.2 0.2 1 Sum 1.45 5.2 11 11/26/2013 62 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP BẢNG TỔNG HỢP RANKING VECTOR Performance Functionality 0.25 0.75 Startup File Save User Interface Database Network 0.800 0.200 0.681 0.216 0.103 Build A 0.648 0.571 0.443 0.639 0.638 Build B 0.230 0.286 0.387 0.274 0.273 Build C 0.122 0.143 0.170 0.087 0.089 11/26/2013 63 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP XÂY DỰNG GIÁ TRỊ TỔNG HỢP Build A (.25)(.80)(.648) + (.25)(.20)(.571) + (.75)(.681)(.443) + (.75)(.216)(.639) + (.75)(.103)(.638) = 0.537 11/26/2013 64 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP GIÁ TRỊ TỔNG HỢP Tương tự Build B, C  A TỐT NHẤT Build A 0.537 Build B 0.324 Build C 0.139 1.000 11/26/2013 65 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP KIỂM TRA HỆ SỐ CI & CR (Consistensive Index) Ví dụ: Functionality User Interf ace Databa se Netw ork User Interface 1 3 7 Database 0.333 1 2 Network 0.143 0.5 1 Sum 1.476 4.5 10 0.681 0.216 0.103 11/26/2013 66 PGS. Dr. Nguyễn Thống [A] [B] 12 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Ponderation [c] =[A]*[B] Consistensive vector [D]=[C]/[B]: 2.048 [C]= 0.648 0.308 sum= 3.004 3.005 [D] 3.002 3.001 Sum D= 9.008 11/26/2013 67 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Lamda =SUM [D]/3 = 9.008/3 =3.003 CI =(Lamda-3)/(3-1) = 0.0013 Tỷ số nhất quán CR: CR =CI/RI = 0.0013/ 0.58 = 0.003 < 0.1  Ok 11/26/2013 68 PGS. Dr. Nguyễn Thống Tra bảng PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Bài tập 1: Vị trí mới xây dựng ? Công ty Jilley Bean muốn chọn vị trí mới để mở rộng hoạt động Cty. Có 4 tiêu chí xem xét & có 3 phương án A, B, C so sánh:  Giá trị tài sản Price Khoảng cách giữa các nhà cung cấp Distance  Chất lượng lao động Labor  Chi phí lao động Wage 11/26/2013 69 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP BEST 11/26/2013 70 PGS. Dr. Nguyễn Thống Price Distance Labor Wage A B C A B C A B C A B C Mức 1 Mức 2 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP SỐ LIỆU BEST Price Distance Labor Wage Price 1 0.2 3 4 Distance 5 1 9 7 Labor 0.333 0.111 1 2 Wage 0.25 0.143 0.5 1 Price A B C A 1.00 3.00 2.00 B 0.33 1.00 0.20 C 0.50 5.00 1.00 11/26/2013 71 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Distance A B C A 1 6 0.333 B 0.167 1 0.111 C 3 9 1 Labor A B C A 1 0.333 1 B 3 1 7 C 1 0.143 1 Wage A B C A 1 0.333 0.5 B 3 1 4 C 2 0.25 1 11/26/2013 72 PGS. Dr. Nguyễn Thống 13 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP Hướng dẫn: Xem Excel AHP_Tutorial_Thong\Bài tap 1 Đáp số: BEST 0.199 0.653 0.086 0.061 Price Distance Labor Wage A 0.501 0.282 0.179 0.156 B 0.118 0.060 0.685 0.620 C 0.380 0.658 0.136 0.224 SẮP HẠNG A 0.309 B 0.160 C 0.531 11/26/2013 73 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP LỰA CHỌN LOẠI BEER ? Vấn đề đặt ra là lựa chọn loại bia để phục vụ một bửa tiệc. Các tiêu chí so sánh cho các loại bia xem xét trình bày từ đồ thị sau: DÙNG P/P AHP  RA QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NHẢN HIỆU BEER 11/26/2013 74 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP BEST BEER 11/26/2013 75 PGS. Dr. Nguyễn Thống Vị Giá A B C D A B C D PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP LỰA CHỌN LOẠI BEER ? 11/26/2013 76 PGS. Dr. Nguyễn Thống Best Vị Giá Vị 1 . Giá 2 1 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP LỰA CHỌN LOẠI BEER ? 11/26/2013 77 PGS. Dr. Nguyễn Thống Vị 333 Tiger Heineken Huda 333 1 . . . Tiger 2. 1 . . Heineken 4. 2.5 1 . Huda 1.2 0.5 0.25 1 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP LỰA CHỌN LOẠI BEER ? 11/26/2013 78 PGS. Dr. Nguyễn Thống Giá 333 Tiger Heineken Huda 333 1 . . . Tiger 0.5 1 . . Heineken 0.25 0.8 1 . Huda 1.2 2.0 4.0 1 Huda  The Best ? 14 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP PHẦN MỀM EXPERT CHOICE (Xem ví dụ hướng dẩn sử dụng) 11/26/2013 79 PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 10: Phương pháp AHP 11/26/2013 80 HẾT CHƯƠNG PGS. Dr. Nguyễn Thống

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong10_ppdl_phuong_phap_ahp_725.pdf
Tài liệu liên quan