Khám tim mạch ở bệnh nhân có thai

1/ Xác định bệnh nguyên và tình trạng TM của Bn càng sớm càng tốt 2/ Hiểu rõ quá trình sinh lý bệnh của bệnh tim nền để tối ưu quá việc chăm sóc cho mẹ và thai 3/ Đối với thai kỳ nguy cơ cao cần phối hợp nhiều chuyên khoa 4/ Phải hiểu rõ biến đổi TM theo từng gđ của thai  phòng ngừa, tiên đoán các biến cố cấp 5/ Các qđịnh đtrị nên tập trung  nguy cơ cho mẹ và thai , nếu có bất kỳ một đtrị nào gây hại cho cả mẹ lẫn con  ưu tiên cứu mẹ 6/ Phòng ngừa biến cố TM dễ hơn đtrị  lên kế họach sớm và Td tích cực giúp đảm bảo hệ TM mẹ được đt tối ưu

ppt36 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khám tim mạch ở bệnh nhân có thai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nội dung 1/ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TIM MẠCH 2/ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ ECG, SIÊU ÂM TIM, XQ NGỰC Ở THAI PHỤ 3/ TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TIM MẠCH Ở THAI PHỤThay ñoåiTyû leä thay ñoåiV maùu+35%V huyeát töông+45%V teá baøo maùu+20%Cung löôïng tim+40%V nhaùt boùp+30%Taàn soá tim+15%Aùp löïc TM ñuøi+15mmHgKhaùng löïc ngoaïi bieân+15HA trung bình-15 %HA taâm thu-15 mmHgHA taâm tröông0-15 mmHgHA tm trung taâm10-20 mmHgSơ lược sự thay đổi sinh lý TM ở sản phụ tuần thứ 40 so với lúc không mang thai 1/ Biểu hiện lâm sàngTRIEÄU CHÖÙNG CÔ NAÊNGTRIEÄU CHÖÙNG THÖÏC THEÅGiaûm khaû naêng gaéng söùcNHÌNMeät moûiTaêng thoâng khíKhoù thôûPhuø ngoaïi bieânKhoù thôû khi naèmDaõn tm coå, Mao maïch ñaäpHoài hoäpSÔØNhöùc ñaàu nheïDieään ñaäp thaát traùi thay ñoåi, thaát phaûiNgaátDieän ñaäp ÑM phoåi NGHERan ôû phoåiT1 maïnh, taùch ñoâiGia taêng taùch ñoâi cuûa T2Aâm thoåi giöõa taâm thuAT lieân tuïc cuûa tm coå or cuûa mm vuùAT taâm tröông hieám gaëpCardiac problems in pregnancyBIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TM BIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TM TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG Giảm khả năng gắng sức và mệt mỏi: Do tăng cân nhiều và do thiếu máu Khó thở: 50% trước tuần 19 của thai 76% khoảng tuần 31 của thai Khó thở khi nằm : Ở tháng cuối của thai kỳ do tử cung ép vào cơ hoànhHồi hộp : TC thường gặp do tăng tuần hoàn của thai thường không kèm RLN Nhức đầu nhẹ, ngất : TC ép vào tm chủ dưới  máu về tim kém  CLT BIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TM BIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TM KHÁM LÂM SÀNG1/ NHÌN Tăng thông khí : Dễ nhầm với tr/c khó thở do sự tăng progesterol ảnh hưởng đến trung tâm hh Phù chân : Tăng theo tuổi Do  AL keo trong HT và  AL tm đùi TM cổ nổi : Thấy rõ từ tuần thứ 20 của thai kỳ2/ SỜ Mạch: Nẩy mạnh chìm nhanh nhưng không sụp nhanh như trong hở van ĐMC Sờ được diện đập thất trái thay đổi Sờ được diện đập thất phải ø Sờ được diện đập đm phổi: Ở ls II bờ T x.ức giống tr/c của TAĐMP BIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TM 3/ NGHE Ran ẩm 2 đáy phổi: - Giống tr/c ST sung huyết - Do  V tử cung và AL ổ bụng  xẹp phổi thứ phát Tiếng T1 mạnh và tách đôi - Nghe rõ ls 3-5 bờ T x.ức - Bắt đầu nghe được tuần thứ 12-20, lớn dần đến tuần thứ 32 và  dần ở 1 số trường hợp - T1 về bt sau 2-4 tuần sau sanhBIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TM BIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TM Tiếng T2 mạnh và tách đôi - Tăng khi hít vào, giảm khi thở ra - Do tăng V th và tăng động thất trái ATTT - Giữa tâm thu, cường độ 1-2/6 -Vị trí bờ T x.ức or ổ van ĐM phổi lan hỏm ức và cổ bên T - V máu từ thất P lên ĐM phổi, V máu lên các nhánh đm não của ĐMC Aâm thổi liên tục - ATLT của tm cổ nghe rõ hố thượng đòn cạnh cơ ức đòn chủm bên phải - ATLT của vú nghe rõ thì tâm thu khoảng ls 2 bờ trái or phải x.ức có khi nghe rõ ls 4 trái or phải x. ức or cả 2 bên khi bệnh nhân nằm ngửa, do sự gia tăng V máu qua các mm tuyến vú. Thường xuất hiện tháng cuối của thai kéo dài sau sanhBIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TM Aâm thổi tâm trương Rất hiếm gặp Do V máu qua van 2 lá or dãn sinh lý vòng van đm phổi trong lúc mang thaiBIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TM 2/ NHỮNG THAI ĐỔI VỀ ECG, XQUANG PHỔI, SIÊU ÂM TIM Ở THAI PHỤTaàn soá timNhòp nhanh xoang thöôøng gaëpRoái loaïn nhòpThöôøng PAC vaø PVC hieám khi coù PSVTTruïc QRSLeäch traùi hoaëc phaûiDIIISoùng P aâm vaø coù Q nhoû, tr/c naøy maát khi hít saâuV2 vaø V1R/S taêngÑoaïn ST vaø soùng TST döôùi ñöôøng ñaúng ñieän, soùng T deït hoaëc aâm thöôøng gaëp khi sanh moå hoaëc duøng thuoác giaûm co cô töû cung1/ Thay đổi trên ECG NHỮNG THAY ĐỔI VỀ ECG, SA TIM, XQ NGỰC Ở THAI PHỤ RLN thường gặp nhất là nhịp nhanh xoang, PAC,PVC Nhịp tim tăng 10 – 15% so trước mang thai 14 % thai phụ có ST chênh xuống > 1mm và sóng T dẹt hoặc biên độ thấp trong cùng chuyển đạoNHỮNG THAY ĐỔI VỀ ECG, SA TIM, XQ NGỰC Ở THAI PHỤ 2/ Thay đổi trên X quang phổiNHỮNG THAY ĐỔI VỀ ECG, SA TIM, XQ NGỰC Ở THAI PHỤ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ ECG, SA TIM, XQ NGỰC Ở THAI PHỤ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ ECG, SA TIM, XQ NGỰC Ở THAI PHỤ 3/ Thay đổi trên siêu âm timTaêng nheï ñöôøng kính thaát traùi taâm thu vaø taâm tröôngKhoâng thay ñoåi hoaëc taêng nheï chöùc naêng co boùp thaát traùiÑöôøng kính nhó phaûi thaát phaûi, nhó traùi taêng möùc ñoä trung bìnhDaõn daàn voøng van ñm phoåi, van hai laù vaø van ba laùHôû cô naêng van hai laù, ba laù vaø van ñm phoåiTraøn dòch maøng ngoaøi tim löôïng ít Khảo sát sự thay đổi trên SAT ở 13 người trước và trong khi mang thaicho thấy:NHỮNG THAY ĐỔI VỀ ECG, SA TIM, XQ NGỰC Ở THAI PHỤ 7% tăng đk tâm trương 4% tăng đk cuối tâm thu 16% tăng đk nhĩ trái 6% tăng EF Nghiên cứu của Campos SAT trên 18 sản phụ cho thấy:NHỮNG THAY ĐỔI VỀ ECG, SA TIM, XQ NGỰC Ở THAI PHỤ 19% tăng đk nhĩ phải 18% tăng đk thất phải 12% tăng đk nhĩ trái 6% tăng đk thất trái Bề dầy thất trái không thay đổi 28% hở 2 lá, 94% hở 3 lá còn 83% sau 6 tuần sau sanh, 94% hở van ĐM phổi còn 67% sau 6 tuần sau sanhNHỮNG THAY ĐỔI VỀ ECG, SA TIM, XQ NGỰC Ở THAI PHỤ PHÂN TẦNG NGUY CƠ CHO THAI PHỤ CÓ BỆNH LÝ TM NGUY CÔ THAÁPSa van 2 laù khoâng keøm hôû van coù yù nghóaHôû 2 laù vôùi CN thaá traùi baûo toànHeïp 2 laù (NYHA I, II)Heïp phoåi nheï-TB, van sinh hoïc, hôû 3 laùLuoàng thoâng T-P nhoû (CIA,CIV,PDA)Phaãu thuaät tim maø khoâng gaây RLCN timTRUNG BÌNHRLCN thaát T töø TB-naëngBsöû coù BCT chu sinh khoâng gaây RLCN thaát THeïp 2 laù, Heïp chuû TB- naëng, Heïp phoåi naëng, van cô hoïcLuoàng thoâng T-P lôùn chöa PT hoaëc chæ PT taïm thôøiHeïp eo ÑMC chöa moåCAOBsöû coù BCT chu sinh vaø gaây RLCN thaát THeïp chuû naëng, Hc Eisenmenger, TAÑMP naëngHc Marfan aûnh höôûng caû goác laãn van ÑMCNYHA III or IVCÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG CHĂM SÓC SẢN PHỤ CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH1/ Xác định bệnh nguyên và tình trạng TM của Bn càng sớm càng tốt2/ Hiểu rõ quá trình sinh lý bệnh của bệnh tim nền để tối ưu quá việc chăm sóc cho mẹ và thai3/ Đối với thai kỳ nguy cơ cao cần phối hợp nhiều chuyên khoa 4/ Phải hiểu rõ biến đổi TM theo từng gđ của thai  phòng ngừa, tiên đoán các biến cố cấp5/ Các qđịnh đtrị nên tập trung  nguy cơ cho mẹ và thai , nếu có bất kỳ một đtrị nào gây hại cho cả mẹ lẫn con  ưu tiên cứu mẹ6/ Phòng ngừa biến cố TM dễ hơn đtrị  lên kế họach sớm và Td tích cực giúp đảm bảo hệ TM mẹ được đt tối ưu7/ Chuyển dạ và sanh là YTNC quan trọng cho hệ TM, nên phải sử dụng giảm đau, an thần, chống lo âu đầy đủ8/ Gây tê tủy sống nên dùng khi không có CCĐ9/ Hậu phẩu bn nên được phòng ngừa or đtrị giảm đau tích cực10/ Suy tim nặng thường xảy ra sau sanh nên bn cần td trong phòng CSTC 24-72 h sau sanhBIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TM BIỂU HIỆN LÂM SÀNG Ở THAI PHỤ GẦN GIỐNG NHƯ BỆNH LÝ TM Cardiac problems in pregnancyNHỮNG THAY ĐỔI VỀ ECG, SA TIM, XQ NGỰC Ở THAI PHỤ 1/ THAY ĐỔI TRÊN ECG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptkham_tim_o_bn_thai_7425.ppt
Tài liệu liên quan