Hướng dẫn sử dụng Protel

Tạo một bản thiết kế mới. Để tạo một Design Database mới , chọn File -->New Design từ menu. Hộp thoại New Design Database sẽ bật lên. Thực hiện các bước sau: 1) Chọn kiểu lưu trữ ( Storage Type ) 2) Đánh tên Database. 3) Đặt ở vị trí yêu cầu. Nếu muốn đặt password bảo vệ Design Database, click vào tab Password và nhập tên vào. Password này được chỉ định người sử dụng mặc định tên là Admin. I.2 Mở một bản thiết kế có sẵn. Chọn Flie --> Open từ menu hoặc click nút Open trên thanh công cụ chính. Tìm tới chỗ lưu bản thiết kế. Click-đúp vào một file .DDB, hoặc chọn file và click Open để mở bản thiết kế. Mở một design không mở các document trong nó. Để mở các document hoặc các folder bên trong một design, click vào mục ( Item ) bên trong panel Design Manager, hoặc Click-đúp vào biểu tượng của Item đó trong của sổ design. Mở các document và các folder sẽ xuất hiện như là các tab trong cửa sổ design.

doc12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2297 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng Protel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PROTEL' 99 SE Sö dông Design Explorer. T¹o mét b¶n thiÕt kÕ míi. §Ó t¹o mét Design Database míi , chän File -->New Design tõ menu. Hép tho¹i New Design Database sÏ bËt lªn. Thùc hiÖn c¸c b­íc sau: 1) Chän kiÓu l­u tr÷ ( Storage Type ) 2) §¸nh tªn Database. 3) §Æt ë vÞ trÝ yªu cÇu. NÕu muèn ®Æt password b¶o vÖ Design Database, click vµo tab Password vµ nhËp tªn vµo. Password nµy ®­îc chØ ®Þnh ng­êi sö dông mÆc ®Þnh tªn lµ Admin. Më mét b¶n thiÕt kÕ cã s½n. Chän Flie --> Open tõ menu hoÆc click nót Open trªn thanh c«ng cô chÝnh. T×m tíi chç l­u b¶n thiÕt kÕ. Click-®óp vµo mét file .DDB, hoÆc chän file vµ click Open ®Ó më b¶n thiÕt kÕ. Më mét design kh«ng më c¸c document trong nã. §Ó më c¸c document hoÆc c¸c folder bªn trong mét design, click vµo môc ( Item ) bªn trong panel Design Manager, hoÆc Click-®óp vµo biÓu t­îng cña Item ®ã trong cña sæ design. Më c¸c document vµ c¸c folder sÏ xuÊt hiÖn nh­ lµ c¸c tab trong cöa sæ design. §ãng mét b¶n thiÕt kÕ. Chän File --> Close Design tõ menu. Lµm viÖc víi c¸c ®èi t­îng thiÕt kÕ trong Protel. C¸c ®èi t­îng thiÕt kÕ lµ c¸c khèi kiÕn tróc cña c¶ d¹ng s¬ ®å vµ tµi liÖu PCB. CÊu tróc s¬ ®å vµ c¸c thiÕt kÕ PCB b»ng c¸ch s¾p xÕp vµ ®Æt c¸c ®èi t­îng thiÕt kÕ trªn mét b¶ng s¬ ®å hoÆc layout PCB. Mäi thø b¹n sö dông ®Ó cÊu tróc b¶n thiÕt kÕ lµ mét ®èi t­îng thiÕt kÕ , gåm c¸c linh kiÖn, ®­êng ®i vµ c¸c d©y, lêi chó thÝch , v.v ... C¸c lÖnh c¬ b¶n. C¨n chØnh c¸c ®èi t­îng ®­îc lùa chän theo c¶ hai trôc, lùa chän : Edit --> Align --> Align ... më hép tho¹i Align Objects . Chän Sù c¨n chØnh theo chiÒu ngang, däc tõ c¸c nót chän vµ click OK ®Ó tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng ®­îc chän di chuyÓn theo sù c¨n chØnh theo chiÒu ngang. Cã thÓ chän " Move Primitives to Grid" Ðp cho sù c¨n chØnh gÇn ®iÓm l­íi nhÊt. Align Left CTRL+L Align Right CTRL+R Center Horizontal CTRL+H Distribute Horizontally CTRL+SHIFT+H Align Top CTRL+T Align Bottom CTRL+B Center Vertical CTRL+V Distribute Vertically CTRL+SHIFT+V Annotation ( Lêi chó thÝch ) ***Text - Chän tõ Toolbar : DrawingTools - T - Tõ menu : Place Annotation --> [P T] Mét lêi chó thÝch cho phÐp b¹n thay thÕ mét dßng v¨n b¶n ®¬n §Ó më réng h¬n, nhiÒu dßng sö dông ®èi t­îng "Text Frame" - Mçi lÇn thay ®æi chÕ ®é s¾p ®Æt lêi chó thÝch, Ên " TAB" ®Ó më hép tho¹i Annotation Properties vµ nhËp v¨n b¶n chó thÝch vµo. NÕu muèn söa ®æi ®o¹n chó thÝch ®· cã th× "Click-®óp" vµo nã ®Ó më hép tho¹i Annotation Properties. *** Text frame ( ®èi t­îng vÏ s¬ ®å ) - Toolbar: DrawingTools - - Menu: Place --> Text Frame [P F] V¨n b¶n ®­îc nhËp vµo th«ng qua hép tho¹i "Text Frame Properties " §Ó më hép tho¹i nµy , Ên TAB trong khi s¾p xÕp khung, hoÆc "Click-®óp" vµo khung võa ®­îc s¾p xÕp. Sau ®ã bÊm vµo nót "Change ... " ARC (®èi t­îng dïng vÏ s¬ ®å) - Chän tõ Menu : Place --> Drawing Tools-->Arcs [P D A ] Dïng ®Ó vÏ cung trßn trªn s¬ ®å m¹ch ®iÖn. - Bè trÝ mét cung trßn ®ßi hái qua 4 b­íc lÇn l­ît lµ : + §iÓm gi÷a + B¸n kÝnh + §iÓm b¾t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc cña cung . Sau khi ®· lÊy ®­îc cung trßn, ta lÇn l­ît x¸c ®Þnh ra c¸c ®iÓm cÇn thiÕt. NÕu víi cung trßn cã tr­íc, ta Click-®óp vµo nã ®Ó më hép tho¹i ARC vµ ®iÒu chØnh theo ý muèn. Cung h×nh Elip (®èi t­îng dïng vÏ s¬ ®å) - Chän tõ DrawingTools theo biÓu t­îng. - Tõ Menu :Place-->DrawingToools-->Elliptical Arcs [ P D I ] - Thùc hiÖn theo 5 b­íc: + §iÓm gi÷a + B¸n kÝnh X + B¸n kÝnh Y + §iÓm b¾t ®Çu + §iÓm kÕt thóc cña cung . - T­¬ng tô nh­ ARC, ta cã thÓ Click-®óp. Autopanning §iÒu khiÓn tèc ®é autopanning s¬ ®å. - Khi b¹n ®ang thùc hiÖn mét ho¹t ®éng so¹n th¶o trong s¬ ®å m¹ch, di chuyÓn con trá tíi c¹nh cña cöa sæ lµm viÖc sÏ tù ®éng pan the sheet theo h­íng phï hîp, cho phÐp b¹n l¸i sheet mµ kh«ng cÇn sö dông thanh cuén. §Ó ®iÒu khiÓn tèc ®é autopanning, hay ®Ó t¾t chÕ ®é autopanning , chän: Tools-->Preferences tõ Menu khi mét s¬ ®å ®­îc kÝch ho¹t. Trong hép tho¹i Preferences chän "Graphical Editing". ThiÕt lËp tr­êng Autopan Options ®Ó thay ®æi thuéc tÝnh autopanning. - Stype: ThiÕt lËp c¸ch mµ b¶ng ®­îc cuén trong khi autopanning. Chän mét lùa chän tõ danh s¸ch nh¶ xuèng. Chän Autopan off ®Ó lµm mÊt kh¶ n¨ng Autopanning. - Speed: ThiÕt lËp tèc ®é panning. §iÒu nµy phô thuéc kÝch cì b¶ng vµ néi dung b¶ng. Gi÷ phÝm SHIFT ®Ó autopan ë mét tèc ®é cao h¬n. Bezier. *** Bezier Curve ( ®èi t­îng vÏ m¹ch) Chän tõ DrawingTools Chän tõ menu: Place-->DrawingTools-->Beziers [P D B] Mét Bezier Curve cho phÐp b¹n vÏ c¸c d¹ng ®­êng cong tù do. BÊm TAB trong khi s¾p xÕp ®Ó so¹n th¶o thuéc tÝnh cña ®èi t­îng. Board. ( ChuÈn bÞ mét s¬ ®å cho bè trÝ b¶ng m¹ch in PCB ) Trong Protel 99 SE, t¹o mét layout PCB tõ mét s¬ ®å lµ mét qu¸ tr×nh tù ®éng ®­îc xö lý bëi nhµ thiÕt kÕ Protel. Synchronizer cho phÐp b¹n chuyÓn ®æi mét b¶n thiÕt kÕ ra mét m¹ch in (PCB), duy tr× ®Çy ®ñ sù kÕt nèi vµ sau ®ã cËp nhËt sù thay ®æi b¶n thiÕt kÕ tõ s¬ ®å thµnh PCB vµ ng­îc l¹i. Tr­íc khi sö dông ®Æc tÝnh ®ång bé cña Protel, b¹n ph¶i t¹o mét "document PCB" dùa trªn s¬ ®å thiÕt kÕ. §Ó lµm ®iÒu nµy, t¹o mét "document PCB" míi trong c¬ së d÷ liÖu b¶n thiÕt kÕ, vÏ ®­êng bao ngoµi b¶ng m¹ch, sau ®ã ch¹y "design synchronizer" ®Ó chuyÓn ®æi s¬ ®å thµnh m¹ch in PCB. Boder. ( hiÖn hay Èn ®­êng viÒn s¬ ®å) §Ó hiÖn or Èn ®­êng viÒn vµo c¸c vïng liªn quan ®èi víi s¬ ®å hiÖn t¹i ®ang kÝch ho¹t. Chän : Design-->Options tõ menu ®Ó më hép tho¹i "Document Options" vµ kÝch vµo "Sheet Options" - §Ó hiÖn or Èn ®­êng viÒn, kiÓm tra lùa chän "Show Border" - §Ó hiÖn or Èn c¸c vïng liªn quan, kiÓm tra lùa chän " Show Reference Zones" Browse. *** DuyÖt qua c¸c lçi ERC trªn mét s¬ ®å) Sau khi b¹n ch¹y mét ERC trªn mét s¬ ®å, bÊt cø c¶nh b¸o hay lçi ®­îc hiÖn ra nh­ lµ c¸c ®èi t­îng "error Marker" trªn s¬ ®å. B¹n cã thÓ dÔ dµng nhËn ra tÊt c¶ c¸c lçi ERC trong m¹ch b»ng c¸ch sö dông "panel to browse" th«ng qua " Error Markers". - Trong panel, ®Æt "Browse" ®Ó "Primitives" vµ chän "Error Markers" tõ danh s¸ch træ xuèng. Mét danh s¸ch tÊt c¶ c¸c lçi xuÊt hiÖn trong hép bªn d­íi. Chän mét lçi vµ Ên nót "Jump" ®Ó thÊy ®­îc lçi hiÖn ra gi÷a cöa sæ kÝch ho¹t. *** DuyÖt qua c¸c ®èi t­îng trªn mét s¬ ®å. Khi mét s¬ ®å ®­îc kÝch ho¹t, panel "schematic editor" cã thÓ ®­îc dïng ®Ó sö dông duyÖt qua vµ x¸c ®Þnh nhiÒu nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau trªn m¹ch ®iÖn hiÖn t¹i, hoÆc trªn toµn project. Chän "Primitives" trong danh s¸ch træ xuèng. sau ®ã chän kiÓu ®èi t­îng muèn duyÖt qua. Mét danh s¸ch c¸c ®èi t­îng cña kiÓu ®­îc chän sÏ xuÊt hiÖn trong cöa sè danh s¸ch. B¹n cã thÓ läc danh s¸ch nµy b»ng c¸ch sö dông kÝ tù : * hay ?: bªn trong tr­êng Filter. Chän mét ®èi t­îng trong danh s¸ch vµ sau ®ã: + Click "Jump" ®Ó nh¶y tíi obj (Object) ®­îc chän , ë gi÷a cöa sæ thiÕt kÕ. + Click "Text" ®Ó nh¶y tíi obj (Object) ®­îc chän vµ so¹n th¶o tr­êng text cña nã, nÕu cã thÓ ®­îc. + Click "Edit" ®Ó nh¶y tíi obj (Object) ®­îc chän vµ so¹n th¶o ®Æc tÝnh cña nã. + Click "Update List" ®Ó lµm t­¬i l¹i danh s¸ch duyÖt. BUS. (®èi t­îng thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn) - Chän trªn Toolbar : WiringTools. - Tõ menu : Place--> Bus [P B] Mét bus t­îng tr­ng cho nèi nhiÒu d©y. Mét bus cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh lµ béi nhiÒu l­íi sö dông mét "Net Label" cña d¹ng "D[0...7]" or "D[7...0]" , nghÜa lµ tõ D0 ... D7 ®­îc kÕt hîp trªn bus. - Sö dông mét ""Bus entry" ®Ó nèi tíi, hay rÏ nh¸nh tõ mét bus. Khi sö dông bus ta cã thÓ click-ph¶i thay ®æi thuéc tÝnh. Khi ®ang vÏ ta Ên TAB ®Ó thay ®æi nÐt vÏ, ... 11. BUS ENTRY. (®èi t­îng thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn) - Chän trªn WiringTools. - Chän : Place--> Bus Entry. Sö dông ®Ó nèi tíi hoÆc rÏ nh¸nh tõ mét bus.Do ®ã sö dông gièng bus. Khi sö dông, dïng phÝm "SPACEBAR" ®Ó quay theo h­íng cÇn. Ên TAB ®Ó thay ®æi thuéc tÝnh cña nã. 12.Junction ( §èi t­îng thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn) - Toolbar : WiringTools (giao ®iÓm) - Menu : Place-->Junction. Mét Junction h×nh thµnh mét sù kÕt nèi ®iÖn gi÷a 2 hoÆc nhiÒu h¬n 2 d©y ®i qua nhau. Mét Junction tù ®éng ®­îc chÌn vµo khi 1 d©y b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc ë bÊt cø n¬i nµo däc theo 1 d©y kh¸c Khi mét d©y ®i ngang qua c¸c d©y kh¸c , kh«ng cã Junction nµo ®­îc chÌn vµo. NÕu muèn nèi , ta chÌn vµo ®iÓm ®i qua mét Junction. 13. Power port ( ®èi t­îng thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn) - Toolbar : WiringTools - Menu : Place--> Power port . Mét Power port cho phÐp b¹n ®Þnh nghÜa lµ nguån hay lµ ®Êt. Cã 7 kiÓu kh¸c nhau cã s½n. 14. Wire ( ®èi t­îng thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn) - Toolbar: WiringTools – - Menu: Place --> Wire [P W] Mét Wire chØ dïng ®Ó kÕt nèi gi÷a c¸c ®iÓm trªn s¬ ®å m¹ch. NÕu lµ Analog th× nã lµ d©y vËt lý. Chó ý: Wire chØ dïng ®Ó kÕt nèi ®iÖn gi÷a c¸c ®iÓm trªn mét s¬ ®å. §Ó vÏ mét ®­êng kh«ng dÉn ®iÖn, th× ph¶i dïng ®èi t­îng "Line" 15. Net label ( ®èi t­îng thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn) - Toolbar: WiringTools – - Menu: Place --> Net Label [P N] Mét "net label" x¸c ®Þnh mét tªn l­íi cô thÓ ®èi víi mét ®èi t­îng ®iÖn 16. Port ( ®èi t­îng thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn) - Toolbar: WiringTools – - Menu: Place --> Port [P R] Mét "Port" ®­îc dïng ®Ó t¹o ra mét sù kÕt nèi vÒ ®iÖn gi÷a mét b¶ng m¹ch vµ mét b¶ng kh¸c hoÆc biÓu t­îng sheet trong mét b¶n thiÕt kÕ sö dông nhiÒu sheet. Tªn cña "port" , thiÕt lËp trong hép tho¹i c¸c ®Æc tÝnh cña "port" ( Ên TAB or click-®óp), x¸c ®Þnh chç nèi ( nghÜa lµ : mét "port" trong mét s¬ ®å nèi víi c¸c "port" hoÆc toµn bé sheet víi tªn t­¬ng tù trªn c¸c sheet kh¸c trong project ). Chó ý: Khi thùc hiÖn mét ERC hoÆc t¹o ra mét "netlist", mèi quan hÖ gi÷a c¸c "port" vµ "sheet symbols" ®­îc x¸c ®Þnh b»ng "sheet hierarchy" ®­îc chän cho project. BÊm "SPACEBAR" ®Ó xoay, "X", "Y" ®Ó ®èi xøng qua trôc X hoÆc Y. 17. No ERC ( H­íng dÉn thiÕt kÕ m¹ch) - Toolbar: WiringTools - - Menu: Place --> Directives » No ERC [P I N] §Æt chØ dÉn nµy trªn mét nót trong m¹ch ®iÖn triÖt bÊt cø th«ng b¸o c¶nh b¸o vµ " Error Markers" mµ cã thÓ ®­îc t¹o ra ®èi víi nót khi ®ang ch¹y mét ERC ( KiÓm tra qui luËt vÒ ®iÖn ) Dïng chØ dÉn nµy ®Ó ng¨n ERC kiÓm tra mét phÇn m¹ch ®iÖn mµ biÕt ch¾c sÏ t¹o sù c¶nh b¸o ( nh­ c¸c chç lèi ch­a xong ) 18. Probe ( H­íng dÉn thiÕt kÕ m¹ch) - Toolbar: Wiring Tools - - Menu: Place --> Directives --> Probe [P I P] Probe (Que ®o) lµ vËt ghi ®Æc biÖt ®Ó nhËn biÕt c¸c nót m¹ch ®èi víi m« pháng sè. Chó ý: ChØ dÉn nµy lµ hiÖn nay kh«ng ®­îc sö dông bªn trong Protel. 19. Test vector index (H­íng dÉn thiÕt kÕ m¹ch) - Toolbar: none - Menu: Place --> Directives --> Test Vector Index [P I T] Lµ mét biÓu t­îng ®Æc biÖt dïng ®Ó x¸c ®Þnh mét nót m¹ch víi m« pháng ph©n tÝch vect¬. Ph©n tÝch vÐct¬ ®­îc coi lµ mét cét sè, mµ chØ ra cét cña file ph©n tÝch vect¬ sö dông khi m« pháng ®ang ch¹y. Chó ý: ChØ dÉn nµy lµ hiÖn nay kh«ng ®­îc sö dông bªn trong Protel. 20. Chart. *** BiÓu ®å trßn ( ®èi t­îng vÏ s¬ ®å). - Chän Toolbar : DrawingTools - Menu : Place-->DrawingTools-->PieCharts [P D C ] Thùc hiÖn qua 4 b­íc. Sö dông phÝm TAB. 21. Component. *** T¹o mét s¬ ®å linh kiÖn míi. Cã c¸c b­íc sau: #1: §Þnh nghÜa th©n linh kiÖn: Sö dông nhiÒu ®èi t­îng vÏ cã s½n tõ menu Place hoÆc DrawingTools. #2: S¾p xÕp c¸c ch©n linh kiÖn: B»ng c¸ch chän Place-->Pins . Khi b¹n nhËp kiÓu s¾p xÕp ch©n, ch©n sÏ xuÊt hiÖn di ®éng theo con trá. Ên SPACEBAR ®Ó quay ch©n khi ch©n ®ang di chuyÓn cïng con trá. BÊm TAB ®Ó t¹o ®Æc tÝnh cña ch©n tr­íc khi s¾p xÕp nã. #3: NÕu b¹n t¹o nhiÒu phÇn linh kiÖn, chän: Tools-->New Part ®Ó thªm mét phÇn kh¸c cho linh kiÖn vµ lÆp l¹i c¸c b­íc trªn ®Ó t¹o ra c¸c biÓu t­îng cho tÊt c¶ c¸c phÇn cña linh kiÖn. #4: ThiÕt lËp c¸c ®Æc tÝnh cña linh kiÖn b»ng c¸ch chän : Tools-->Description ®Ó më hép tho¹i " Component Text Fields" ë ®ã b¹n ®Æt nhµ thiÕt kÕ mÆc ®Þnh vµ ch©n m¹ch in PCB, sù m« t¶ linh kiÖn ... #5: L­u b¶ng linh kiÖn ®Ó l­u linh kiÖn vµo trong th­ viÖn. *** Part (®èi t­îng thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn) - Chän Toolbar : WiringTools - Menu : Place-->Part Mét part lµ mét biÓu t­îng d­íi d¹ng biÓu ®å mµ t­îng tr­ng cho mét thiÕt bÞ ®iÖn, nh­ lµ : mét ®iÖn trë , kho¸ ,IC khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnh, IC, ... C¸c part ®­îc l­u bªn trong c¸c linh kiÖn trong c¸c th­ viÖn linh kiÖn. Mét linh kiÖn bªn trong mét th­ viÖn t­îng tr­ng cho mét thiÕt bÞ vËt lý. Mçi linh kiÖn gåm nhiÒu h¬n mét part. Trong khi di chuyÓn ta dïng phÝm TAB ®Ó thay ®æi thuéc tÝnh cña linh kiÖn vµ dïng phÝm SPACEBAR ®Ó xoay linh kiÖn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHuong dan su dung Protel99 SE.doc
Tài liệu liên quan