Giới thiệu chung về nguồn ổn áp một chiều

Hiện nay trong công nghiệp có rất nhiều ứng dụng dùng điện áp một chiều do những ưu điểm vượt trội của nó. Điện áp một chiều được sử dụng trong các máy vận chuyển; trong truyền động máy cắt gọt, trong giao thông đường sắt: ôtô chạy điện, xe rùa bốc dỡ hàng, trong kỹ thuật điện hoá . Động cơ một chiều có mômen mở máy lớn, điều chỉnh trơn được tốc độ và rất đa dạng trong việc lựa chọn công suất. Tuy nhiên việc dùng động cơ điện một chiều có một số hạn chế là dòng điện một chiều không sử dụng rộng rãi, chế tạo phức tạp, cồng kềnh. Do đó để có được dòng điện một chiều ta phải biến đổi từ dòng điện xoay chiều được dùng rộng rãi nhờ “Nguồn ổn áp một chiều”. Nguồn ổn áp một chiều là một máy điện biến dòng điện xoay chiều tần số 50Hz thành dòng điện một chiều có điện áp tuỳ ý dựa vào yêu cầu của phụ tải. Điện áp đầu ra có thể giữa cố định trong một khoảng điện áp nào đó nhờ vào tín hiệu xung điều khiển Tranzitor. Mạch ổn áp gồm 4 phần chính sau: + Biến áp: Biến đổi điện áp từ lưới điện 220V tần số 50Hz thành điện áp thấp phù hợp với đầu vào của bộ chỉnh lưu bán dẫn. + Chỉnh lưu: Là bộ biến đổi điện áp xoay chiều ở đầu vào thành điện áp một chiều ở đầu ra có độ nhấp nhô phụ thuộc vào sơ đồ chỉnh lưu. + Bộ lọc: là bộ để lọc bớt thành phần sóng hài bậc cao của điện áp chỉnh lưu nhằm mục đích san phẳng điện áp chỉnh lưu + Mạch ổn áp: là mạch để duy trì điện áp tải ở một khoảng nhất định khi phụ tải thay đổi đột ngột.

doc34 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1991 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu chung về nguồn ổn áp một chiều, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng I Giíi thiÖu chung vÒ nguån æn ¸p mét chiÒu HiÖn nay trong c«ng nghiÖp cã rÊt nhiÒu øng dông dïng ®iÖn ¸p mét chiÒu do nh÷ng ­u ®iÓm v­ît tréi cña nã. §iÖn ¸p mét chiÒu ®­îc sö dông trong c¸c m¸y vËn chuyÓn; trong truyÒn ®éng m¸y c¾t gät, trong giao th«ng ®­êng s¾t: «t« ch¹y ®iÖn, xe rïa bèc dì hµng, trong kü thuËt ®iÖn ho¸... §éng c¬ mét chiÒu cã m«men më m¸y lín, ®iÒu chØnh tr¬n ®­îc tèc ®é vµ rÊt ®a d¹ng trong viÖc lùa chän c«ng suÊt. Tuy nhiªn viÖc dïng ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã mét sè h¹n chÕ lµ dßng ®iÖn mét chiÒu kh«ng sö dông réng r·i, chÕ t¹o phøc t¹p, cång kÒnh. Do ®ã ®Ó cã ®­îc dßng ®iÖn mét chiÒu ta ph¶i biÕn ®æi tõ dßng ®iÖn xoay chiÒu ®­îc dïng réng r·i nhê “Nguån æn ¸p mét chiÒu”. Nguån æn ¸p mét chiÒu lµ mét m¸y ®iÖn biÕn dßng ®iÖn xoay chiÒu tÇn sè 50Hz thµnh dßng ®iÖn mét chiÒu cã ®iÖn ¸p tuú ý dùa vµo yªu cÇu cña phô t¶i. §iÖn ¸p ®Çu ra cã thÓ gi÷a cè ®Þnh trong mét kho¶ng ®iÖn ¸p nµo ®ã nhê vµo tÝn hiÖu xung ®iÒu khiÓn Tranzitor. M¹ch æn ¸p gåm 4 phÇn chÝnh sau: + BiÕn ¸p: BiÕn ®æi ®iÖn ¸p tõ l­íi ®iÖn 220V tÇn sè 50Hz thµnh ®iÖn ¸p thÊp phï hîp víi ®Çu vµo cña bé chØnh l­u b¸n dÉn. + ChØnh l­u: Lµ bé biÕn ®æi ®iÖn ¸p xoay chiÒu ë ®Çu vµo thµnh ®iÖn ¸p mét chiÒu ë ®Çu ra cã ®é nhÊp nh« phô thuéc vµo s¬ ®å chØnh l­u. + Bé läc: lµ bé ®Ó läc bít thµnh phÇn sãng hµi bËc cao cña ®iÖn ¸p chØnh l­u nh»m môc ®Ých san ph¼ng ®iÖn ¸p chØnh l­u + M¹ch æn ¸p: lµ m¹ch ®Ó duy tr× ®iÖn ¸p t¶i ë mét kho¶ng nhÊt ®Þnh khi phô t¶i thay ®æi ®ét ngét. Ch­¬ng 2 c¸c ph­¬ng ¸n m¹ch chØnh l­u §Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ra ta cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ¸n m¹ch nh­ sau : Víi yªu cÇu cña ®Ò tµi, m¹ch chØnh l­u cÇn ph¶i cã chÊt l­îng ®iÖn ¸p ra rÊt tèt víi hÖ sè ®Ëp m¹ch rÊt nhá, v× vËy ë ®©y ta chØ xÐt ®Õn c¸c s¬ ®å cÇu : chØnh l­u ®iÒu khiÓn cÇu mét pha ®èi xøng, kh«ng ®èi xøng ; chØnh l­u ®iÒu kiÓn cÇu ba pha ®èi xøng , kh«ng ®èi xøng vµ chØnh l­u cÇu kh«ng ®iÒu khiÓn 1 pha , 3 pha kÕt hîp víi b¨m xung. 1. ChØnh l­u ®iÒu khiÓn mét pha s¬ ®å cÇu : 1.1.S¬ ®å ®èi xøng : - ta cã s¬ ®å m¹ch lùc nh­ h×nh vÏ sau : s¬ ®å nguyªn lý ( h×nh 1.a) IT1 IT4 b. ®å thÞ dßng ¸p (h×nh 1.b) a P ud id i1 i4 i2 wt wt wt wt wt 2P Id Id Id Id - Id H×nh 1.b_®å thÞ dßng ¸p _s¬ ®å cÇu ®iÒu khiÓn mét pha ®èi xøng - ®iÖn ¸p vµo (V) w = 2pf , f = 50Hz Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña s¬ ®å nh­ sau : trong nöa chu kú ®Çu u2 > 0 T1 cã kh¶ n¨ng më, t¹i thêi ®iÓm t1 ta ®­a xung më thysistor T1 vµ T3 , chóng më ngay vµ cho dßng ch¶y theo ®­êng T1 - T¶i - T3 - Nguån , ¸p ®Æt lªn t¶i ud = u2 vµ cã chiÒu nh­ h×nh vÏ .T­¬ng tù trong nöa chu kú sau , t¹i t = t2 ta ®­a xung vµo më thysistor T2 vµ T4, dßng sÏ ch¶y theo ®­êng T2 - T¶i - T4 - Nguån . C . Ho¹t ®éng cña s¬ ®å: (khi kh«ng xÐt ®Õn trïng dÉn) cÇu gåm 6 thyristor chia thµnh 2 nhãm nhãm Catèt chung :T1,, T3, T5; nhãm Anèt chung : T2, T4, T6; ®iÖn ¸p c¸c pha thø cÊp m¸y biÕn ¸p lÇn l­ît lµ: Ua= ; Ub= ; Uc= ; Gãc më ®­îc tÝnh tõ ®iÓm chuyÓn m¹ch tù nhiªn( giao ®iÓm cña c¸c nöa h×nh sin). Gi¶ thiÕt T5 , T6 ®ang dÉn cho dßng ch¶y qua VF = Vc ; VG= Vb; * Khi = 1 = + cho xung ®iÒu khiÓn më T1 .thyristor nµy ®­îc më v× Va>0 sù më cña T1 lµm cho T5 bÞ kho¸ l¹i mét c¸ch tù nhiªn v× Va> Vc . Lóc nµy T6 vµ T1 cho dßng ch¶y qua, vµ ®iÖn ¸p trªn t¶i lµ: Ud=Uab=Va-Vb; Khi = 2 = 3+ cho xung ®iÒu khiÓn më T2 khi T2 më nã lµm cho T6 bÞ khãa l¹i t­¬ng tù trªn . Qu¸ tr×nh cø tiÕp tôc nh­ vËy, mçi van ®­îc ®­a xung vµo më sau T ; Ta cã biÓu thøc tÝnh to¸n sau: ®iÖn ¸p trung b×nh trªn t¶i : Ud= ®iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt ®Æt lªn van: Unmax=; dßng ®iÖn ch¶y qua c¸c van lµ : IT = Id/ 3; 2. S¬ ®å chØnh l­u cÇu 3 fa ®iÒu khiÓn : H×nh 2a_s¬ ®å chØnh ®iÒu khiÓn cÇu 3 fa IT4 IT1 I6 a. s¬ ®å:( H×nh 2a) b. §å thÞ dßng ¸p m¹ch chØnh l­u cÇu 3 fa §K( H×nh 2b ) uA uB uC t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 0 t uf Ud I1 I6 Id Ungmax t t t t t iT1 iT6 uT1 P 2P t ia 0 0 0 0 0 0 d . ho¹t ®éng cña s¬ ®å: (khi kh«ng xÐt ®Õn trïng dÉn) cÇu gåm 6 thyristor chia thµnh 2 nhãm nhãm Catèt chung :T1,, T3, T5; nhãm Anèt chung : T2, T4, T6; ®iÖn ¸p c¸c pha thø cÊp m¸y biÕn ¸p lÇn l­ît lµ: Ua= ; Ub= ; Uc= ; Gãc më ®­îc tÝnh tõ ®iÓm chuyÓn m¹ch tù nhiªn( giao ®iÓm cña c¸c nöa h×nh sin). Gi¶ thiÕt T5 , T6 ®ang dÉn cho dßng ch¶y qua VF = Vc ; VG= Vb; * Khi = 1 = + cho xung ®iÒu khiÓn më T1 .thyristor nµy ®­îc më v× Va>0 sù më cña T1 lµm cho T5 bÞ kho¸ l¹i mét c¸ch tù nhiªn v× Va> Vc . Lóc nµy T6 vµ T1 cho dßng ch¶y qua, vµ ®iÖn ¸p trªn t¶i lµ: Ud=Uab=Va-Vb; Khi = 2 = 3+ cho xung ®iÒu khiÓn më T2 khi T2 më nã lµm cho T6 bÞ khãa l¹i t­¬ng tù trªn . Qu¸ tr×nh cø tiÕp tôc nh­ vËy, mçi van ®­îc ®­a xung vµo më sau T ; Ta cã biÓu thøc tÝnh to¸n sau: ®iÖn ¸p trung b×nh trªn t¶i : Ud= ®iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt ®Æt lªn van: Unmax=; dßng ®iÖn ch¶y qua c¸c van lµ : IT = Id/ 3; nhËn xÐt: s¬ ®å chØnh l­u cÇu 3fa ®iÒu khiÓn cã ­u ®iÓm lµ cã thÓ dÔ dµng ®iÒu khiÓn c¸c thyristor ®ãng më th«ng qua gãc më , vµ c«ng suÊt cña s¬ ®å lµ kh¸ lín . Nh­ng bªn c¹nh ®ã nã cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh­ : chÊt l­îng ®iÖn ¸p ra xÊu phô thuéc vµo gãc më vµ hiÖn t­îng trïng dÉn. S¬ ®å nµy chØ nªn dïng víi yªu cÇu c«ng suÊt lín mµ kh«ng quan t©m ®Õn chÊt l­îng ¸p ra ! . 3. Bé b¨m xung ¸p mét chiÒu 1. Giíi thiÖu chung Bé b¨m xung ¸p mét chiÒu dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p mét chiÒu E thµnh xung ®iÖn ¸p mét chiÒu cã trÞ sè trung b×nh Utb cã thÓ thay ®æi ®­îc. Khi bé b¨m xung ¸p lµm viÖc ë chÕ ®é gi¶m ¸p trÞ sè trung b×nh Utb cña c¸c xung ®iÖn ¸p ®Æt vµo phô t¶i cã thÓ ®iÒu chØnh tõ trÞ sè kh«ng ®Õn trÞ sè lín nhÊt b»ng ®iÖn ¸p mét chiÒu E cung cÊp cho bé b¨m: 0 < Utb £ E. Khi bé b¨m xung ¸p lµm viÖc ë chÕ ®é t¨ng ¸p cã thÓ ®iÒu chØnh cho ®iÖn ¸p trung b×nh trªn t¶i Utb ®¹t ®Õn gi¸ trÞ lín h¬n ®iÖn ¸p E ®Æt cña nguån ®iÖn: E < Utb <µ. Bé b¨m xung ¸p mét chiÒu ®­îc coi nh­ lµ mét c«ng t¾c t¬ tÜnh ®ãng më liªn tôc mét c¸ch chu kú. Nã ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c m¸y vËn chuyÓn, trong truyÒn ®éng m¸y c¾t gät, trong giao th«ng ®­êng s¾t, «t« ch¹y ®iÖn, xe rïa bèc dì hµng, trong kü nghÖ ®iÖn ho¸... ThiÕt bÞ b¨m xung lµm viÖc víi hiÖu suÊt cao tæn hao n¨ng l­îng Ýt h¬n so víi ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p mét chiÒu liªn tôc, Ýt nh¹y c¶m víi m«i tr­êng v× tham sè ®iÒu chØnh lµ thêi gian ®ãng më ®Ó ®Æt hoÆc c¾t nguån trªn t¶i, kÝch th­íc nhá. Tuy nhiªn bé b¨m xung ¸p cã nh­îc ®iÓm lµ : ph¶i dïng cïng víi bé läc ®Çu ra do ®ã lµm t¨ng qu¸n tÝnh cña qóa tr×nh ®iÒu khiÓn khi sö dông c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn kÝn. NÕu tÇn sè ®ãng më lín sÏ ph¸t sinh ra nhiÔu v« tuyÕn. 2. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña bé b¨m xung ¸p mét chiÒu lµm viÖc ë chÕ ®é gi¶m ¸p. Bé b¨m xung ¸p mét chiÒu lµ mét kho¸ ®iÖn H lµm b»ng tranzito hay b»ng tiristo ®­îc ®iÒu khiÓn ®ãng më mét c¸ch chu kú. Khi lµm viÖc ë chÕ ®é gi¶m ¸p bé b¨m xung ¸p mét chiÒu H ®­îc ®Æt nèi tiÕp gi÷a nguån ®iÖn ¸p mét chiÒu E vµ phô t¶i nh­ trªn h×nh vÏ. TrÞ sè trung b×nh cña ®iÖn ¸p trªn t¶i Utb. Khi bé b¨m H ®ãng ®iÖn th× ®iÖn ¸p ®Æt lªn t¶i cã trÞ sè u = E. Cßn khi H ng¾t ®iÖn th× u = 0. S¬ ®å nguyªn lý: E U TrÞ sè trung b×nh cña ®iÖn ¸p mét chiÒu ®Æt lªn phô t¶i lµ: víi T® lµ thêi gian ®ãng cña kho¸ H, hay ®é réng xung T lµ chu k× b¨m, hay chu k× xung a = lµ hÖ sè lÊp ®Çy xung ¸p cßn gäi lµ tØ sè chu k×: ta cã a £ 1. B»ng c¸ch biÕn ®æi trÞ sè cña hÖ sè a ta nhËn ®­îc c¸c trÞ sè kh¸c nhau cña ®iÖn ¸p trung b×nh cña ®iÖn ¸p trung b×nh Utb trªn phô t¶i. Cã thÓ cho a biÕn ®æi b»ng hai c¸ch: 1 - Cè ®Þnh chu k× b¨m T, thay ®æi thêi gian ®ãng ®iÖn T® cña bé b¨m, ta cã bé b¨m tÇn sè cè ®Þnh. 2 - Cè ®Þnh thêi gian ®ãng ®iÖn T®, biÕn ®æi chu k× b¨m T, ta cã bé b¨m tÇn sè biÕn thiªn. NÕu T® = 0 th× a = 0 ta cã Utb = 0 lóc nµy bé b¨m th­êng xuyªn ng¾t m¹ch. Khi T® = T, ta cã a =1 vµ Utb = E, bé b¨m th­êng xuyªn ®ãng m¹ch ®iÖn. Bé b¨m xung ¸p mét chiÒu th­êng ®ãng ®iÖn vµ ng¾t ®iÖn liªn tôc víi tÇn sè cao (200 ¸ 500Hz) nªn th­êng lµ mét kho¸ b¸n dÉn. S¬ ®å thùc tÕ cña bé xung ¸p mét chiÒu dïng transistor Bé b¨m xung ¸p sö dông tranzito cã tÇn sè b¨m lín kho¶ng vµi kilohert. C¸c tranzito kh«ng cÇn m¹ch ®Ó kho¸ l¹i nh­ tiristo nªn rÊt ®¬n gi¶n vµ cã thÓ lµm viÖc víi tÇn sè t­¬ng ®èi lín. C¸c bé b¨m dïng tranzito c«ng suÊt cã thÓ ®¹t tíi tÇn sè b¨m tõ 10 ®Õn 100 kHz mét c¸ch dÔ dµng. Khi dïng bé b¨m xung ¸p cã thÓ kh«ng cÇn dïng cuén c¶m san b»ng hoÆc chØ cÇn cuén c¶m cã ®iÖn c¶m nhá nèi tiÕp víi t¶i còng ®ñ san b»ng dßng ®iÖn trªn t¶i thµnh dßng ®iÖn mét chiÒu cã trÞ sè kh«ng ®æi. Nh­îc ®iÓm cña bé b¨m ®iÖn b»ng Tranzito lµ cã c«ng suÊt nhá, chØ ®¹t cì vµi kil«o¸t ®Õn vµi chô kil«o¸t lµ cïng. S¬ ®å cña bé b¨m xung ¸p mét chiÒu dïng Tranzito. T¶i ChØnh l­u kh«ng ®iÒu khiÓn L2 · · · · · · K D C1 S¬ ®å nguyªn lý cña bé b¨m xung ¸p mét chiÒu Trªn s¬ ®å th× bé b¨m xung ¸p lµm viÖc nh­ mét c«ng t¸c t¬ tÜnh (K) ®ãng më liªn tôc 1 c¸ch chu k× . Nhê vËy mµ biÕn ®æi ®­îc ®iÖn ¸p mét chiÒu kh«ng ®æi E thµnh c¸c xung ®iÖn ¸p mét chiÒu Utb cã trÞ sè cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc. §iÖn ¸p Utb nµy ®Æt vµo phÇn øng ®éng c¬ sÏ lµm thay ®æi tèc ®é ®éng c¬ « t«. Khi bé b¨m xung ¸p lµm viÖc ë chÕ ®é gi¶m ¸p th× 0<Utb<E. Khi bé b¨m xung ¸p lµm viÖc ë chÕ ®é t¨ng ¸p th× E<Utb<0. Trong s¬ ®å trªn L,C lµ bé phËn läc ®Ó san b»ng vµ gi÷ cho ®iÖn ¸p t¶i thùc tÕ lµ kh«ng ®æi ,môc ®Ých lµ gi¶m hÖ sè ®Ëp m¹ch n©ng cao chÊt l­îng ®iÒu chØnh . §iÖn ¸p trªn t¶i thu ®­îc phô thuéc vµo tÇn sè ®ãng c¾t kho¸ K.Trong khi ®ã c¸c h¹n chÕ vÒ c«ng nghÖ vµ tæn hao cña bé biÕn ®æi ®iÖn ¸p mét chiÒu quyÕt ®Þnh giíi h¹n tÇn sè lµm viÖc cña bé biÕn ®æi .§Ó tr¸nh c¸c sãng kh«ng mong muèn vµ tõ ®Êy tr¸nh ®­îc Momen ®Ëp m¹ch th× tÇn sè ph¶i lín h¬n mét møc nµo ®ã .TÇn sè ®ãng c¾t cµng nhanh th× cµng gi¶m ®­îc kÝch th­íc cña bé läc ,nh­ng nÕu qu¸ lín sÏ sinh ra nhiÔu v« tuyÕn .V× vËy ph¶i c©n nh¾c ®Ó lùa chän ®­îc bé biÕn ®æi lµm viÖc ë d¶i tÇn thÝch hîp( d­íi 1KHz). Thùc tÕ th­êng dïng tÇn sè b¨m kho¶ng 400Hz ¸ 600Hz. Thùc tÕ kho¸ K trªn s¬ ®å nguyªn lý ®­îc thay b»ng kho¸ ®iÖn tö cô thÓ lµ Tiristor hoÆc Transistor(C«ng suÊt hoÆc MOS). Dïng Tiristor cã ­u ®iÓm lµ trÞ sè giíi h¹n cao ,lµm viÖc ch¾c ch¾n rÎ tiÒn,tæn hao khi dÉn nhá nh­ng cã nh­îc ®iÓm lµ më chËm nªn chØ sö dông réng r·i ë tÇn sè ®ãng më thÊp (d­íi 500Hz). Transistor MOS thÝch hîp víi d¶i tÇn sè chuyÓn m¹ch cao h¬n 100KHz. Transistor c«ng suÊt thÝch hîp víi d¶i tÇn tõ 10->100Khz,cã gi¸ thµnh rÎ h¬n,tæn hao Ýt h¬n MOS. Víi hÖ thèng dïng Transistor th× yªu cÇu lµm m¸t kh«ng cao b»ng Tiristor,nh­ng Tiristor l¹i cho phÐp dÔ b¶o vÖ chèng l¹i c¸c sù cè h¬n Transistor 4.So s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n : tõ c¸c ph©n tÝch ë trªn ta thÊy khi dïng c¸c ph­¬ng ph¸p chØnh l­u 1 pha hay 3 pha ®iÒu khÓn kh«ng ®èi xøng th× hÖ sè ®Ëp m¹ch cña ®iÖn ¸p ra rÊt lín nªn ta sÏ kh«ng dïng c¸c ph­¬ng ph¸p nµy . víi ph­¬ng ph¸p dïng chØnh l­u ®iÒu khiÎn hoµn toµn ta thÊy vÊn ®Ò ®iÒu khiÓn c¸c van Thysistor t­¬ng ®èi phøc t¹p vµ bé ®iÒu khiÓn cång kÒnh ®ång thêi khi gãc më thay ®æi th× chÊt l­îng ®iÖn ¸p ra còng thay ®æi nhiÒu .Víi bé b¨m xung kÕt hîp víi chØnh l­u kh«ng ®iÒu khiÓn do ta cã thÓ b¨m v¬i tÇn sè rÊt cao nªn ®Æc tÝnh läc sÏ tèt h¬n ®ång thêi viÖc ®iÒu khiÓn còng dÔ dµng h¬n. Do yªu cÇu cña bé æn ¸p mét chiÒu c«ng suÊt nhá nªn ta sÏ chän ph­¬ng ¸n dïng chØnh l­u kh«ng ®iÒu khiÓn kÕt hîp víi bé b¨m xung ¸p mét chiÒu .Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ dïng c¸c van Diode rÎ tiÒn h¬n c¸c van Thysistor ®ång thêi viÖc ®iÒu khiÓn dÔ dµng h¬n do ta kh«ng cÇn bé ®ång pha , dÞch pha vµ ta chØ ®iÒu khiÓn mét van ®iÒu khiÓn hoµn toµn . Ch­¬ng 3 TÝnh to¸n m¹ch lùc Trong ch­¬ng tr­íc ta ®· chän ®­îc s¬ ®å m¹ch lùc cho bé æn ¸p nh­ sau : M¸y biÕn ¸p ChØnh l­u kh«ng ®iÒu khiÓn Bé b¨m Bé läc UR = 24 VDC Bé ®iÒu chØnh dßng Ta cã s¬ ®å m¹ch lùc nh­ sau : 220 V MBA 60VDC - + C1 L 24VDC + - T1 D0 0 C2 T2 Trong m¹ch lùc nh­ trªn T1 lµm viÖc ë chÕ ®é b·o hoµ nh­ mét kho¸ ®ãng c¾t , T2 lµm viÖc ë chÕ ®é tuyÕn tÝnh ®Ó æn ®Þnh ¸p ra 1. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn vµ c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p M¸y biÕn ¸p c«ng suÊt cì vµi kVA thuéc lo¹i MBA c«ng suÊt nhá, sôt ¸p trªn ®iÖn trë t­¬ng ®èi lín, kho¶ng 4% , sôt ¸p trªn ®iÖn kh¸ng Ýt h¬n cì 1,5% . §iÖn ¸p sôt trªn hai Diode nèi tiÕp kho¶ng 2 V do ®ã ta cã ®iÖn ¸p chØnh l­u lóc kh«ng t¶i sÏ lµ : Ud0 = 60.1,055 + 2 = 65,3 V TrÞ sè hiÖu dông cña ®iÖn ¸p pha thø cÊp MBA : Tû sè biÕn ¸p : + Dßng ®iÖn c¸c cuén d©y: - Dßng ®iÖn cña cuén thø cÊp: I2 = - Dßng ®iÖn cña cuén s¬ cÊp: I1 = m.I2 =4,15 A C«ng suÊt cña MBA : S = 3.220.4,15 = 2740 W Ta tiÕn hµnh chän m¸y biÕn ¸p víi c¸c th«ng sè trªn. 2. TÝnh to¸n m¹ch tõ MBA Chän m¹ch tõ 3 trô tiÕt diÖn mçi trô ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã : k: HÖ sè kinh nghiÖm (th­êng lÊy K=5,8¸6,4).Víi MBA kh« lÊy K=6. c: Sè trô (c=3). f: tÇn sè (f=50 Hz). Sba: C«ng suÊt biÓu kiÕn MBA (VA). Thay sè vµo ta cã : Chän Q=78 (cm2) Ta chän m¹ch tõ : lµm b»ng t«n silic ' 310 cã bÒ dµy lµ 0,35 mm tû träng gb=75 kg/dm3 tæn hao p=1,3 w/kg. BÒ dµy l¸ t«n silic ' 310 : 0,35(mm) TÝnh to¸n chiÒu cao s¬ bé cña trô : Dùa vµo c«ng thøc kinh nghiÖm: Trong ®ã : +Thq :TiÕt diÖn hiÖu qu¶ Thq=Q. +b :lµ hÖ sè quan hÖ gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu réng cña biÕn ¸p, th­êng b»ng 1,15¸1,35.Ta chän b=1,2. - Suy ra : b/ TÝnh träng l­îng cña trô: Gt=c´ST´gb´l Trong ®ã : +c: Sè trô (c=3). +ST: TiÕt diÖn trô: ST=Q=78 (cm3). +gb: Tû träng t«n silic (gb=7,5kg/dm3). VËy träng l­îng cña trô lµ : GT=3´0,78´7,5´2,6=45,6 (kg). c/ TÝnh g«ng: 2 2 2 lG a a l l a b Chän a=9,5 cm2. lG = 26x2 -9,5 = 42,5 (cm) TG=Q=78 (cm2). Träng l­îng g«ng: Gg=t´TG´gb´lG Trong ®ã: t: Sè g«ng (t=2) TG: TiÕt diÖn g«ng. gb:: Tû träng t«n silic. lG: ChiÒu dµi cña g«ng. Thay sè vµo ta cã : Gg= 2´0,78´7,5´4,35=50 (kg). Träng l­îng lâi thÐp MBA: G=GT+Gg=45,6+50=95,6 (kg). d/ Sè l¸ t«n: -Sè l¸ trô : (l¸) -Sè l¸ ch¾n ®Çu ng¾n: (l¸). -Sè l¸ ch¾n ®Çu dµi: (l¸). 3.TÝnh chän c¸c van c«ng suÊt cho s¬ ®å m¹ch lùc : chän transistor c«ng suÊt : ViÖc chän van b¸n dÉn m¹ch lùc ®­îc chän theo c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña van. Hai th«ng sè c¬ b¶n ®Ó chän van lµ: + Gi¸ trÞ dßng trung b×nh lín nhÊt cña van (Itb max); ®©y lµ gi¸ trÞ dßng lín nhÊt mµ van cã thÓ chÞu ®­îc øng víi chÕ ®é lµm m¸t tèt nhÊt cho van (chÕ ®é lý t­ëng). Trong thùc tÕ, kh«ng ®¹t ®­îc ®iÒu kiÖn lµm m¸t lý t­ëng nªn viÖc sö dông van kh«ng ®­îc qu¸ gi¸ trÞ nµy. + Gi¸ trÞ biªn ®é ®iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt cho phÐp ®Æt lªn van (Ung­îc max ); nÕu v­ît qu¸ gi¸ trÞ nµy th× van bÞ chäc thñng. Nh­ ®· ®Ò cËp ë phÇn tr­íc, ta dïng c¸c van b¸n dÉn lµ c¸c tranzito c«ng suÊt; tøc lµ c¸c van ®iÒu kiÓn hoµn toµn. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ, ta chän ®iÒu kiÖn lµm m¸t lµ lµm m¸t c­ìng bøc b»ng qu¹t giã, víi c¸c c¬ cÊu: Van + c¸nh t¶n nhiÖt chuÈn + tèc ®é giã (12 m/s). V× vËy: Itb van thùc= (0,4 ¸ 0,5) Itb van max. Chän tranzito c«ng suÊt Tõ biÓu thøc dßng trung b×nh qua van x¸c ®Þnh ë trªn, ta cã: Þ Tõ biÓu ®å d¹ng sãng ®iÖn ¸p ®Æt trªn van, ta thÊy ®iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt ®Æt lªn van lµ US; tøc lµ : Ung van max = US = 48V. Tõ kÕt qu¶ hai th«ng sè tÝnh to¸n ®­îc ë trªn ta chän lo¹i tranzito c«ng suÊt lo¹i BUT 90 cã c¸c th«ng sè sau: M· hiÖu UCE ,V UCE0 , V UCE..sat , V IC, A IB , A toff, ms ton, ms ts, ms Pm, W BUT 90 200 125 1,2 50 7 0,4 1,2 1.5 250 Chän Diode (D0 ,..., D6) BiÓu thøc dßng trung b×nh qua c¸c ®i-èt D0 lµ: ID = Id.(1-e) Þ ID max thùc = Id max = 25A. Còng tõ ®å thÞ d¹ng sãng cña diode ta thÊy r»ng ®iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt ®Æt lªn c¸c diode D1 ,...,D6 lµ . TrÞ trung b×nh dßng ch¶y trong c¸c Diode : VËy ta chän lo¹i B50 do h·ng Liªn X« cò chÕ t¹o B50-1 cã c¸c th«ng sè: M· hiÖu Itb , A Umax , V B 50 50 100 4. ThiÕt kÕ m¹ch trî gióp cho Transistor. Thùc tÕ lµ tæn hao chuyÓn m¹ch cña tranzitor c«ng suÊt lín h¬n rÊt nhiÒu so víi tr­êng hîp nã lµm viÖc víi t¶i x¸c ®Þnh. MÆt kh¸c, so víi tiristor kh¶ n¨ng chÞu qu¸ t¶i cña tranzitor kÐm h¬n. Trong tr­êng hîp cô thÓ lµ tranzitor ph¶i lµm viÖc nh­ mét kho¸ ®iÖn tö ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn víi tÇn sè ®ãng c¾t lín, th× tæn thÊt n¨ng l­îng khi chuyÓn tr¹ng th¸i lµ ®¸ng kÓ, v× n¨ng l­îng tæn thÊt tØ lÖ víi tÇn sè ho¹t ®éng cña Tranzitor. V× vËy, ®Ó gi¶m nhá tæn thÊt khi chuyÓn m¹ch vµ tr¸nh cho tranzitor lµm viÖc qu¸ nÆng nÒ th× ng­êi ta sö dông thªm c¸c m¹ch ”trî gióp”. C¸c phÇn tö chñ yÕu cña m¹ch trî gióp lµ L2 vµ C2 . Chøc n¨ng cña L2 lµ h¹n chÕ sù t¨ng cña ic trong qu¸ tr×nh tranzitor ®ãng m¹ch, cßn tô ®iÖn C2 cã t¸c dông lµm chËm sù t¨ng cña VCC trong qu¸ tr×nh tranzitor c¾t m¹ch. S¬ ®å m¹ch trî gióp nh­ sau: R1 1k D2 DIODE D1 DIODE R2 1k L1 1uH Q1 NPN C1 1uF T¶i c¶m Khi biÓu diÔn m¹ch lùc trªn s¬ ®å nguyªn lý ta kh«ng ®­a thªm c¸c m¹ch trî gióp vµo nh»m ®¬n gi¶n ho¸ m¹ch nh­ng thùc tÕ mçi tranzitor sö dông ®Òu thiÕt kÕ m¹ch trî gióp ®i kÌm. 5.TÝnh läc : ¸p ra sau bé b¨m cã d¹ng nh­ sau : T1 T T1 U U (V) t (s) Ph©n tÝch theo chuçi Fourier ta cã: §Ó ®é ®Ëp m¹ch cña ®iÖn ¸p k®m £ 0,01 ta cã bé läc ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu sau : ta dïng bé läc lo¹i k nh­ sau : s¬ ®å m¹ch : C/2 C/2 L Ta cã thÓ sö dông s¬ ®å trªn , tÇn sè c¾t cña bé läc nh­ sau : tõ (0 ¸ wC ) lµ gi¶i th«ng cßn tõ (wC ¸ µ) lµ gi¶i ch¾n ta gi¶ thiÕt ®èi víi sãng hµi tÇn sè thÊp mµ XL >> XC th× dßng xoay chiÒu ch¶y qua L vµ C sÏ quyÕt ®Þnh bëi XL vµ cã : ®iÖn ¸p nhÊp nh« : tû sè nhÊp nh« : ta lÊy A = vµ n = 1 víi tÇn sè 10 kHz . Tõ ®ã ta cã LC = Chän L =0,14 mH ta cã C = 100mF Ch­¬ng 4 M¹ch ®iÒu khiÓn M¹ch ®iÒu khiÓn ë ®©y lµ m¹ch tù ®éng ®iÒu chØnh ®Ó æn ®Þnh ®iÖn ¸p ra theo sù thay ®æi cña t¶i vµ ®iÖn ¸p vµo . M¹ch ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c lÊy sù thay ®æi cña dßng ®iÖn t¶i ph¶n håi vÒ vµ lÊy sù thay ®åi cña ¸p l­íi ®Ó thay ®æi ®é réng xung ®iÒu khiÓn ®Æt lªn Transistor . Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña m¹ch ®iÒu khiÓn nh­ sau : khi dßng t¶i nhá ta ®iÒu chØnh tØ sè b¨m e ®Ó cho ¸p ra b»ng 24 V, khi t¶i t¨ng lªn kÐo theo sôt ¸p trªn van Transistor ®iÒu dßng gi¶m ®ång thêi sôt ¸p trªn MBA vµ c¸c van t¨ng lªn lµm cho ¸p ra thay ®æi do vËy ta ph¶i thay ®æi tØ sè b¨m ®Ó gi÷ cho ¸p ra kh«ng ®æi ) vµ khi ¸p vµo thay ®æi kÐo theo sù thay ®æi cña ¸p ra ta ph¶i thay ®æi tØ sè b¨m ®Ó gi÷ cho ¸p ra kh«ng ®æi . Trong m¹ch ®iÒu khiÓn cã nh÷ng khèi chÝnh sau : khèi t¹o dao ®éng lµm nhiÖm vô t¹o ra xung dao ®éng chuÈn . Khèi t¹o xung r¨ng c­a t¹o ra d¹ng xung r¨ng c­a chuÈn ®Ó t¹o ra xung ®iÒu khiÓn . Khèi lÊy ®iÖn ¸p sai lÖch cã nhiÖm vô ph¸t hiÖn sù thay ®æi cña ®iÖn ¸p l­íi vµ lÊy sai lÖch so víi ®iÖn ¸p chuÈn . Khèi ph¶n håi ¸p lÊy sù sai lÖch cña ¸p r¬i trªn van ®iÒu dßng vÒ ®Ó thay ®æi ®é réng xung ®iÒu khiÓn nh»m môc ®Ých gi÷ ¸p ra kh«ng ®æi . Khèi so s¸nh lµm nhiÖm vô so s¸nh tÝn hiÖu chuÈn víi c¸c tÝn hiÖu ®Æt vµ tÝn hiÖu ph¶n håi ®Ó cã xung ®iÒu khiÓn . Khèi khuÕch ®¹i lµm nhiÖm vô khuÕch ®¹i xung ®iÒu khiÓn ®Ó cã xung cã ®é réng ®ñ lín . Cô thÓ phÇn ®iÒu khiÓn gåm cã c¸c khèi chÝnh sau : +12V 1 Gnd 2 Trg 3 Out 4 Rst 5 Ctl 6 Thr 7 Dis 8 Vcc 555 + CT + C1 R1 R2 R1 2k Bé t¹o dao ®éng Timer555 1. M¹ch t¹o dao ®éng: §Ó t¹o ®­îc xung vu«ng víi tÇn sè 10 kHz ta sö dông vi m¹ch t¹o dao ®éng Timer555 víi c¸c th«ng sè cho nh­ trªn: :Tr¹ng th¸i (møc logic)dÇu ra t¹i thêi ®iÓm t,lµ ®Çu ra ®¶o cña FF trong vi m¹ch Nguyªn lý ho¹t ®éng: Khi =1 th× Transistor dÉn b·o hoµ ,tô dÉn ®iÖn qua Transistor nªn ®iÖn ¸p trªn tô Uc gi¶m Khi tô Uc gi¶m tíi Uc= th× =0. U t1 t2 T t t BiÓu ®å d¹ng sãng cña Timer555 ë chÕ ®é ®a hµi phiÕm ®Þnh Khi Uc t¨ng tíi Uc= th× =1 Transistor l¹i dÉn b·o hoµ. Kho¶ng thêi gian t1 phô thuéc vµo tn¹p,víi tn¹p=(R1+R2)C Kho¶ng thêi gian t2 phô thuéc vµo tphãng ,víi tphãng=R2C Qua tÝnh to¸n ta ®­îc t1=(R1+R2)Cln2 Ta cã víi C = 0,04808 mF ta cã R2 = 100 W (thêi gian phãng cµng nhá cµng tèt) Tõ ®ã ta cã R1 = 3 kW Kh©u t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c­a a/ Nguyªn lý ho¹t ®éng §iÖn ¸p cña bé ph¸t xung chñ ®¹o ®­îc ®­a vµo cöa ®¶o cña kh©u t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c­a. Do ®iÖn ¸p ra cña khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnh phô thuéc vµo quan hÖ: Ura= K0 . (-UII + U+) Trong ®ã: U+ lµ ®iÖn ¸p ®Æt ë cöa kh«ng ®¶o; K0 lµ hÖ sè khuÕch ®¹i cña b¶n th©n OP2 vµ K0 lµ rÊt lín. M¹ch t¹o xung r¨ng c­a Khi UII 0 Suy ra UIII > 0 vµ tô C1 ®­îc n¹p th«ng qua R5 vµ D3 vÒ OP1 víi dßng n¹p: IC= I¢2 - I2 Trong ®ã: IC , I¢2 , I2 , ®­îc kÝ hiÖu nh­ trªn h×nh vÏ. ; Víi: DUD3 lµ ®iÖn ¸p r¬i trªn D3. Chän b»ng 0,5 V UdII= (E- 2)= 13 V §iÖn ¸p UIII chÝnh lµ ®iÖn ¸p trªn tô C1 Ur = UC = Ur = UC = - Diot æn ¸p DZ cã nhiÖm vô kh«ng cho ®iÖn ¸p trªn tô n¹p qu¸ UDZ. Chän lo¹i Diod cã UDZ = 15V NÕu gäi tn lµ thêi gian n¹p cña tô th× ta cã ph­¬ng tr×nh sau: UZ = Khi UII >0 ® D3 kho¸ ® Ura = 0 ® tô C sÏ phãng ®iÖn vÒ ©m nguån cña OP2 Víi dßng ®iÖn phãng Ip = §iÖn ¸p trªn tô gi¶m dÇn theo hµm : Ur = UZp = Gäi tp lµ thêi gian phãng cña tô ®iÖn ta cã : Ur = (2) víi UDZ =10V vµ tp=9,5ms nh­ ®· chän, tõ (2) ta cã: Û Þ (R4 + RX2)C1 = 14,25.10-3 (3) tõ (1) ta cã: thay (3) vµo (1) ta cã: Û Û R5C1 = 0,675.10-3 chän C7 = 0,47mF ® R5 = 1,43(KW) , chän R5 = 1,5(KW) tõ (3) chän R4 = 10(KW) ta cã: (10.103 + RX2) = 30,3(KW) ® RX2 = 20,3(KW) ® ®iÒu chØnh biÕn trë ®Ó cã RX2 = 20,3(KW) -Dßng qua Diod D3: I2’ = (mA) Chän linh kiÖn : OP2 : mA741 cã c¸c th«ng sè: Ung= ±3¸22V; UnF= ±15 V; UdF= ±30 V; Ko=5.106; P1=100 mW; [t]=55¸1250C; Ira=±25 mA; En=±15 V; Zra=60 W; Zvµo=300 KW; V. D3 : D-1001 cã c¸c th«ng sè : I = 1A ; Ung = 200V ; DU = 0,5V 3. Kh©u so s¸nh. -E +E ( IV ) R6 R7 RX3 +E ( III ) OP3 Upa2 Uref a/ Nguyªn lý ho¹t ®éng §iÖn ¸p r¨ng c­a ®­îc ®­a vµo cöa ®¶o cña OP3. - Khi UD = (Udk2-UIII) > 0 th× UIV= (E-2) (V) - Khi UD=(Udk2-UIII) < 0 th× UIV= - (E - 2) V KÕt qu¶ lµ ë ®Çu ra cña khuÕch ®¹i thuËt to¸n OP3 cã mét d·y xung vu«ng liªn tiÕp. Uphd lµ tÝn hiÖu lÊy tõ bé ph¶n håi d­¬ng dßng ®­îc chuyÓn thµnh tÝn hiÖu ¸p ®­a vÒ . Upha lµ tÝn hiÖu lÊy tõ sù thay ®æi cña ¸p l­íi qua bé ph©n ¸p ®­a ®Õn . ChØnh RX3 sao cho ¸p chuÈn Uref = 3 V U§K T T1 t U t 15 V Ura +E -E 4.Kh©u lÊy ¸p sai lÖch : §Ó lÊy sù thay ®æi cña ®iÖn ¸p l­íi ta lµm nh­ sau: -E +E R1 R5 RX3 +E OP3 Bé ph©n ¸p R3 R2 Uref R4 ¸p tõ ®Çu vµo ®­a ®Õn Khi ¸p vµo chuÈn lµ 220VAC ta cã ¸p chØnh l­u ra chuÈn lµ 60 VDC vµ cã ¸p sai lÖch u = 0 V ; khi ¸p vµo thay ®æi ( biÕn ®éng 10% ) ta cã sai lÖch kh¸c 0 §Çu vµo cña bé ph©n ¸p ta nèi vµo m¹ch lùc . Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña kh©u nµy nh­ sau : khi ¸p vµo lµ 220V chuÈn th× kh©u nµy cho ¸p ra b»ng 0V khi ¸p vµo t¨ng lªn nã cho ¸p ra ©m ®ñ lín ®Ó bï l¹i ¸p ®iÒu khiÓn sao cho ¸p ra kh«ng ®æi . Ta chän c¸c th«ng sè : víi R1 vµ R2 ta chän sao cho khi ¸p vµo lµ 220V th× cã ¸p ra b»ng 6V , ta chän R1, R2 kh¸ lín ®Ó h¹n chÕ dßng ®iÖn cô thÓ : chän R1 = 900k ; R2 = 100k ; con tr­ît trªn RX3 ®Æt ë vÞ trÝ sao cho Uref = 6 V (víi E = 15 V) Khi ¸p vµo lµ 220V+10% th× ¸p vµo bé b¨m lµ 66V do ®ã ®Ó ®¶m b¶o ¸p ra b»ng 24V ta ph¶i cã hÖ sè b¨m lóc nµy lµ : hay ¸p ®iÒu khiÓn lóc nµy lµ u®k = e.15 = 5,45 V T­¬ng tù ta cã lóc ¸p l­íi gi¶m 10% th× : VËy bé lÊy ¸p sai lÖch ph¶i tho¶ m·n : khi ¸p vµo t¨ng lªn 66V th× cã ¸p ra b»ng u = - (6 – 5,45 ) = - 0,55V vµ khi ¸p vµo b»ng 54 V th× : u = - (6 – 6,67) = 0,55V Tõ s¬ ®å bé ph©n ta cã : khi ¸p vµo b»ng 66V th× ¸p ra cña bé ph©n ¸p lµ : khi ®ã ¸p ra ph¶i b»ng – 0,55 V do ®ã ta cã tØ sè 0,83 chän R4 = 55 K ta cã R3 = 66 K . chän R5 = 10 K (®iÖn trë h¹n chÕ dßng ) . 5. Kh©u ph¶n håi dßng ®iÖn dßng ®iÖn ®­îc lÊy qua c¸c ®iÖn trë h¹n chÕ dßng sau ®ã ®­a vµo ®Çu vµo cña Transistor ®iÒu chØnh dßng. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña nã nh­ sau : khi dßng t¶i t¨ng lªn dßng ph¶n håi vÒ t¨ng ®­îc ®­a vµo cùc cæng cña Transistor dßng lµm cho T2 lµm cho nã më lín h¬n vµ cho dßng qua lín h¬n . kh©u nµy bao gåm c¸c ®iÖn trë ph©n dßng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : Uv IB2 Dßng t¶i R1 R2 T2 Rd D814 T0 IB0 C¸c ®iÖn trë ®­îc m¾c song song víi t¶i vµ ®­îc x¸c ®Þnh : Khi dßng t¶i nhá cì 2A th× dßng I2 ph¶i ®ñ lín ®Ó cho T2 lµm viÖc ë vïng tuyÕn tÝnh vµ khi dßng t¶i lín ( = 40A) th× dßng I2 ph¶i kh«ng lín h¬n gi¸ trÞ dßng b·o hoµ ®Ó T2 kh«ng r¬i vµo chÕ ®é b·o hoµ . Cô thÓ víi Transistor ®­îc chän ta cã dßng b·o hoµ Ibh = 5 A vµ cã hÖ sè khuÕch ®¹i dßng b2 = 10 Khi phôt¶i thay ®æi th× dßng ®iÖn t¶i thay ®æi do ®ã dßng IB2 thay ®æi C¸c ®iÖn trë ®­îc tÝnh : chän R1 = 8 W dßng ®iÖn lín nhÊt qua ®Ìn T0 lµ 6.Kh©u ph¶n håi ¸p : Khi dßng t¶i cµng lín lµm cho T2 cµng dÉn vµ sôt ¸p trªn van nµy cµng gi¶m do ®ã khi ¸p vµo kh«ng thay ®æi th× ¸p ra sÏ t¨ng lªn do vËy ta ph¶i thay ®æi gi¸ trÞ ¸p vµo ®Ó gi÷ cho ¸p ra kh«ng ®æi . R2 R1 URa =24VDC Uph Khi ¸p ra b»ng 24 ta chän Uph = 3V do ®ã ®iÖn trë R1 lÊy b»ng 23 K vµ R2 = 1K 7. Kh©u khuyÕch ®¹i : Sö dông khuyÕch thuËt to¸n kh«ng ®¶o TL084 víi s¬ ®å nh­ sau: +V 15V + TL084 +V -15V R1 R2 Uvµo Ura Bé khuÕch ®¹i Víi khuyÕch thuËt to¸n trªn ta dÔ dµng tÝnh ®­îc hÖ sè khuyÕch ®¹i cña m¹ch K= Thay ®æi c¸c th«ng sè R1 vµ R2 cña m¹ch ta sÏ cã t­¬ng øng víi 1 ®iÖn ¸p ®Çu vµo sÏ cã mét ®iÖn ¸p ®Çu ra cã ®é lín gÊp K (tuú ý)lÇn ®iÖn ¸p ®Çu vµo . 8. Khèi nguån ®iÖn ¸p chuÈn: u2 C1 C2 C3 - + 15V 3 2 1 LM78L15CH §iÖn ¸p u2 ®­îc lÊy tõ l­íi vµo qua biÕn ¸p phô (Cã thÓ ghÐp chung víi biÕn ¸p chÝnh ) sau ®ã qua bé chØnh l­u c«ng suÊt nhá vµ ®­a vµo ®Çu vµo cña vi m¹ch æn ¸p LM78L15CH víi c¸c tô läc nh­ sau : C1 = 1000mF C2 = 330nF C3 = 100nF u2 C1 C2 C3 - - 15V 2 3 1 LM78L15CH Ngoµi ®iÖn ¸p chuÈn +15 V ta cßn ph¶i t¹o ra ¸p chuÈn –15 V cung cÊp cho bé so s¸nh vµ bé khuÕch ®¹i. L R T¶i 220 V MBA 60VDC C L T1 24VDC D0 - + Ph©n ¸p R1 R2 C T2 R1 R2 T0 Rd R3 R4 D1 D3 D5 D6 D4 D2 R4 +15V 1 Gnd 2 Trg 3 Out 4 Rst 5 Ctl 6 Thr 7 Dis 8 Vcc 555 + CT + C1 R1 R2 R1 2k C1 DZ OP2 +E -E R4 R5 D3 RX2 R6 +E -E +E R6 R7 RX3 +E OP3 Upa2 Uref -E +E R5 RX3 OP3 R3 Uref Upa1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA.DOC
Tài liệu liên quan