Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển khí nén

ĐỀ MỤC TRANG 1. Lời tựa 3 2. Mục lục 4 3. Giới thiệu về mô đun 5 4. Sơ đồ quan hệ theo trình tự học nghề 6 5. Các hình thức học tập chính trong mô đun 7 6. Bài 1 : - Hệ thống điều khiển bằng khí nén 9 - Thực tập sửa chữa hệ thống điều khiển bằng khí nén 11 7. Bài 2 : - Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu treo bằng khí nén 13 - Thực tập sửa chữa cơ cấu cấu treo bằng khí nén 18 8. Bài 3 : - Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu đóng mở nắp động cơ 20 - Thực tập sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu đóng mở nắp động cơ 23 9. Bài 4 : - Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu đóng mở cửa ôtô 26 - Thực tập sửa chữa cơ cấu đóng mở cửa ôtô 29 10. Bài 5 ; - Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu nâng hạ ghế ngồi 32 - Thực tập sửa chữa cơ cấu nâng hạ ghế ngồi 35 11. Bài 6 ; - Sửa chữa và bảo dưỡng máy nén khí 38 - Thực tập sửa chữa máy nén khí 42 12. Đáp án các câu hỏi và bài tập 47 13. Các thuật ngữ chuyên môn 45 14. Tài liệu tham khảo

doc48 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2521 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển khí nén, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiÕt bÞ kiÓm tra ¸p lùc hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Dông cô th¸o l¾p hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Khay ®ùng dông cô, chi tiÕt - Gi¸ n©ng cÇu xe, kÝch n©ng vµ gç chÌn kª lèp xe. - §ång hå so, ®ång hå ¸p suÊt - Pan me, th­íc cÆp, c¨n l¸ b) VËt t­: - GiÎ s¹ch - GiÊy nh¸m - Nhiªn liÖu röa, dÇu mì b«i tr¬n - C¸c van khÝ nÐn, lß xo vµ c¸c jo¨ng ®Öm.... - Tµi liÖu ph¸t tay vÒ c¸c quy tr×nh vµ tra cøu c¸c yªu cÇu kü thuËt söa ch÷a hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Bè trÝ n¬i lµm viÖc cho nhãm häc viªn ®ñ diÖn tÝch, ¸nh s¸ng vµ th«ng giã. II. B¶o d­ìng c¬ cÊu treo khÝ nÐn 1. ChuÈn bÞ dông cô vµ n¬i lµm viÖc - Bé dông cô kiÓm tra ¸p suÊt chuyªn dïng - KÝnh phãng ®¹i - Mì b«i tr¬n vµ dung dÞch röa 2. Lµm s¹ch vµ kiÓm tra bªn ngoµi c¸c bé phËn vµ chi tiÕt - Dïng b¬m n­íc ¸p suÊt cao vµ phun n­íc röa s¹ch c¸c cÆn bÈn bªn ngoµi gÇm «t«. - Dïng b¬m h¬i vµ thæi khÝ nÐn lµm s¹ch cÆn bÈn vµ n­íc b¸m bªn ngoµi c¸c bé phËn ®Ó lµm s¹ch, kh« c¬ cÊu treo 3. KiÓm tra bªn ngoµi - Quan s¸t c¸c vÕt nøt, rØ hoÆc thñng bªn ngoµi c¸c bé phËn - Dïng kÝnh phãng ®¹i hoÆc bét thÊm ®Ó kiÓm tra bªn ngoµi c¸c b×nh xÕp, b×nh cÇu vµ ®­êng èng dÉn khÝ hoÆc dÇu thuû lùc... - KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ®é c¨ng ®©y ®ai 4. KiÓm tra sau khi vËn hµnh ®éng c¬ - Cho xe chë ®ñ t¶i vµ vËn hµnh ®éng c¬ - KiÓm tra ¸p suÊt dÇu vµ ¸p suÊt khÝ nÐn qua ®ång hå. - Quan s¸t c¸c vÕt nøt, rØ hoÆc thñng bªn ngoµi c¸c bé phËn - KiÓm tra sù chÞu t¶i cña c¸c c¸c b×nh xÕp hoÆc b×nh cÇu C¸c chó ý - Kª kÝch vµ chÌn lèp xe an toµn khi kiÓm tra - KiÓm tra vµ quan s¸t kü c¸c vÕt nøt, rØ bªn ngoµi c¸c chi tiÕt. - Thay thÕ c¸c chi tiÕt theo ®Þnh kú, b¬m mì c¸c chèt vµ b¹c C¸c bµi tËp më réng vµ n©ng cao i. Tªn bµi tËp - C¬ cÊu treo thuû khÝ ? II. Yªu cÇu cÇn ®¹t - Tr×nh bµy ®­îc cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¬ cÊu treo III. Thêi gian - Sau 2 tuÇn nép ®ñ c¸c bµi tËp. Bµi 3 Söa ch÷a vµ b¶o d­ìng c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ - M· bµi: HAR.02 17 03 Giíi thiÖu : C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ lµ mét bé phËn cña khung vá xe «t«. Dïng ®Ó ®ãng vµ më n¾p ®éng c¬ b»ng khÝ nÐn ®­îc nhanh chãng, nhÑ nhµng vµ ªm dÞu. - C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ ®­îc l¾p gi÷a n¾p ®éng c¬ vµ khung xe, bao gåm c¸c bé phËn: xi lanh, pitt«ng, trôc pitt«ng, c¸c cÇn dÉn ®éng vµ c¸c van ®iÒu khiÓn. Do yªu cÇu lµm viÖc cña c¬ cÊu liªn tôc, chÞu ma s¸t lín vµ chÞu nhiÖt ®é cao nªn c¸c chi tiÕt, bé phËn dÔ bÞ h­ háng cÇn ®­îc tiÕn hµnh kiÓm tra, b¶o d­ìng th­êng xuyªn vµ söa ch÷a kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt vÒ chøc n¨ng ®ãng më nhanh, nhÑ nhµng vµ ªm dÞu. Môc tiªu thùc hiÖn: 1. Ph¸t biÓu ®óng yªu cÇu, nhiÖm vô vµ ph©n lo¹i cña c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬. 2. Gi¶i thÝch ®­îc cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬. 3.Tr×nh bµy ®óng c¸c hiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng cña c¬ cÊu. 4. Gi¶i thÝch ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b¶o d­ìng, söa ch÷a c¬ cÊu. 5.Th¸o l¾p, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a ®­îc c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ ®óng yªu cÇu kü thuËt. Néi dung chÝnh: 1. NhiÖm vô, yªu cÇu vµ ph©n lo¹i c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ 2. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ 3. HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng cña c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬. 4. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b¶o d­ìng, söa ch÷a c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ 5.Th¸o l¾p, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬. häc taÞ phßng häc chuyªn m«n ho¸ I. NhiÖm vô, yªu cÇu vµ ph©n lo¹i C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ 1. NhiÖm vô C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng cơ dïng ®Ó ®ãng vµ më n¾p ®éng c¬ b»ng khÝ nÐn ®­îc nhanh chãng, nhÑ nhµng vµ ªm dÞu. 2. Yªu cÇu - §ãng më nhanh, nhÑ nhµng vµ ªm. - CÊu t¹o ®¬n gi¶n vµ cã ®é bÒn cao. 3. Ph©n lo¹i - C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ b»ng khÝ nÐn(dïng nhiÒu, cÊu t¹o ®¬n gi¶n) - C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ b»ng thuû lùc II. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ 1. CÊu t¹o a) Xi lanh thuû lùc - Xi lanh thuû lùc lµm b»ng thÐp èng cã ®é bãng cao cho pitt«ng dÞch chuyÓn, ë ®u«i xi lanh ®­îc liªn hÖ víi vá ngoµi t¹o thµnh ®Çu nèi liªn kÕt víi khung vá xe. b) Pitt«ng - Pitt«ng l¾p chÆt víi trôc pitt«ng, trªn pitt«ng cã ®Öm kÝn cao su, trôc pitt«ng l¾p chÆt víi vá ch¾n bÞu vµ ®Çu nèi ®Ó liªn kÕt víi khung vá xe. §Çu nèi khung xe Trôc pitt«ng Pitt«ng §Çu nèi n¾p ®éng c¬ Xi lanh Trôc pitt«ng pitt«ngnÐn Lß xo Cum xi lanh & pitt«ng Buång khÝ nÐn KhÝ nÐn H×nh 3-1 S¬ ®å cÊu t¹o c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ 2. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng Khi cÇn më n¾p ®éng c¬, ng­êi l¸i xe Ên vµo nóm ®iÒu khiÓn, lµm cho van ®iÒu khiÓn më th«ng khÝ nÐn ®Õn xi lanh vµ ®Èy pitt«ng chuyÓn ®éng, nÐn lß xo, n©ng cao n¾p ®éng c¬. Khi cÇn ®ãng n¾p ®éng c¬, ng­êi l¸i xe Ên vµo nóm ®iÒu khiÓn, lµm cho van ®iÒu khiÓn më th«ng khÝ nÐn trë vÒ b×nh chøa vµ lß xo håi vÞ ®Èy pitt«ng chuyÓn ®éng vÒ vÞ trÝ ban ®Çu ®ãng kÝn n¾p n¾p ®éng c¬. Van ®iÒu khiÓn Pitt«ng Nóm ®iÒu khiÓn Xi lanh Trôc pitt«ng pitt«ngnÐn Lß xo KhÝ nÐn trë vÒ KhÝ nÐn ®Õn H×nh 3-2 S¬ ®å nguyªn t¨c ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ H×nh 3-3 S¬ ®å ho¹t ®éng cña bé gi¶m chÊn IV. HiÖn t­îng vµ nguyªn nh©n h­ háng A. H¦ HáNG Cña c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ 1. C¬ cÊu ho¹t ®éng cã tiÕng ån a) HiÖn t­îng Khi ®ãng më cã tiÕng ån kh¸c th­êng ë côm c¬ cÊu. b) Nguyªn nh©n - Trôc pitt«ng cong, lß xo g·y. - C¸c thanh dÉn ®éng láng hoÆc ®øt c¸c bu l«ng ®Çu nèi. 2. C¬ cÊu kh«ng më ®­îc a) HiÖn t­îng Khi Ên nót ®iÒu khiÓn nh­ng n¾p ®éng c¬ kh«ng më hoÆc më rÊt chËm. b) Nguyªn nh©n - Van ®iÒu khiÓn h­ háng hoÆc bÞ kÑt ë vÞ trÝ ®ãng. - Pitt«ng mßn hoÆc xi lanh bÞ nøt hë lµm tho¸t khÝ nÐn ra ngoµi. - §­êng èng dÉn khÝ nÐn nøt hë. 3. C¬ cÊu kh«ng ®ãng ®­îc a) HiÖn t­îng Khi Ên nót ®iÒu khiÓn nh­ng n¾p ®éng c¬ kh«ng ®ãng ®­îc hoÆc ®ãng rÊt chËm. b) Nguyªn nh©n - Van ®iÒu khiÓn h­ háng hoÆc bÞ kÑt ë vÞ trÝ më. - Lß xo g·y hoÆc yÕu. - Trôc pitt«ng bÞ cong. B. kiÓm tra h­ háng c¬ cÊu 1. KiÓm tra khi ®ãng më n¾p ®éng c¬ - Khi ®ãng më n¾p ®éng c¬, chó ý nghe tiÕng ån kh¸c th­êng ë côm c¬ cÊu, nÕu cã tiÕng ån kh¸c th­êng vµ kh«ng æn ®Þnh cÇn phaØ kiÓm tra vµ söa ch÷a kÞp thêi. 2. KiÓm tra bªn ngoµi c¬ cÊu - KiÓm tra c¸c vÕt nøt g·y, láng cña c¸c ®Çu nèi vµ van ®iÒu khiÓn. - KiÓm tra ®é cong vªnh cña c¸c thanh dÉn ®éng vµ trôc pitt«ng. - Dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó quan s¸t c¸c vÕt nøt bªn ngoµi xi lanh vµ c¸c ®­êng èng dÉn khÝ nÐn. V. néi dung b¶o d­ìng c¬ cÊu 1. Lµm s¹ch bªn ngoµi xi lanh vµ trôc pitt«ng 2. VÆn chÆt c¸c bul«ng cña ®Çu nèi côm xi lanh vµ trôc pitt«ng. 3. KiÓm tra nøt hë bªn ngoµi côm xi lanh vµ van ®iÒu khiÓn. 4. Thay thÕ chi tiÕt theo ®Þnh kú (van, ®­êng èng ®Én khÝ nÐn, vßng kÝn vµ lß xo ) 5. Tra mì trôc pitt«ng. 6. KiÓm tra ho¹t ®éng cña c¬ cÊu VI. C©u hái vµ bµi tËp 1. Tr×nh bµy c¸c nguyªn nh©n h­ háng cña c¬ cÊu ®ãng më vËn hµnh kh«ng ªm ? 2. Nguyªn nh©n h­ háng cña c¬ cÊu ®ãng më bÞ kÑt, kh«ng më ®­îc? 3. (Bµi tËp) Tr×nh bµy cÊu t¹o c¸c lo¹i c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ dïng trªn «t« ? tHùC tËp söa ch÷a vµ b¶o d­ìng c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ I. tæ chøc chuÈn bÞ n¬i lµm viÖc 1. Môc ®Ých: - RÌn luyÖn kü n¨ng th¸o l¾p hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - NhËn d¹ng c¸c bé ph©n cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn 2. Yªu cÇu: - Th¸o, l¾p thµnh th¹o, ®óng quy tr×nh vµ ®óng yªu cÇu kü thuËt. - NhËn d¹ng ®­îc c¸c bé phËn hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Sö dông dông cô hîp lý, chÝnh x¸c. - §¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh th¸o, l¾p - Tæ chøc n¬i lµm viÖc khoa häc, ng¨n n¾p, gän gµng. 3. ChuÈn bÞ: a) Dông cô: - ThiÕt bÞ kiÓm tra ¸p lùc hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Dông cô th¸o l¾p hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Khay ®ùng dông cô, chi tiÕt - Gi¸ n©ng cÇu xe, kÝch n©ng vµ gç chÌn kª lèp xe. - §ång hå so, ®ång hå ¸p suÊt - Pan me, th­íc cÆp, c¨n l¸ b) VËt t­: - GiÎ s¹ch - GiÊy nh¸m - Nhiªn liÖu röa, dÇu mì b«i tr¬n - C¸c van khÝ nÐn, lß xo vµ c¸c jo¨ng ®Öm.... - Tµi liÖu ph¸t tay vÒ c¸c quy tr×nh vµ tra cøu c¸c yªu cÇu kü thuËt söa ch÷a hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Bè trÝ n¬i lµm viÖc cho nhãm häc viªn ®ñ diÖn tÝch, ¸nh s¸ng vµ th«ng giã. II. th¸o l¾p c¬ cÊu A. quy tr×nh Th¸o c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ 1.ChuÈn bÞ dông cô vµ n¬i lµm viÖc - Bé dông cô tay nghÒ th¸o l¾p - KÝch n©ng, gi¸ kª chÌn lèp xe. - Gi¸ n©ng n¾p ®éng c¬ 2. Lµm s¹ch bªn ngoµi côm c¬ cÊu - Dïng b¬m n­íc ¸p suÊt cao vµ phun n­íc röa s¹ch c¸c cÆn bÈn bªn ngoµi ®éng c¬. - Dïng b¬m h¬i vµ thæi khÝ nÐn lµm s¹ch cÆn bÈn vµ n­íc b¸m bªn ngoµi côm c¬ cÊu. 3. N©ng gi÷ n¾p ®éng c¬ - Më n¾p ®éng c¬ - L¾p gi¸ n©ng gi÷ n¾p ®éng c¬ 4. Th¸o c¬ cÊu - Th¸o ®­êng èng dÉn khÝ nÐn, vµ van ®iÒu khiÓn. - Th¸o c¸c bu l«ng h·m hai ®Çu côm xi lanh vµ trôc pitt«ng. - Th¸o côm xi lanh vµ trôc pitt«ng ra ngoµi xe. 5. Th¸o rêi côm xi lanh vµ pitt«ng - Th¸o ®ai èc n¾p (hoÆc ®Çu nèi) - Th¸o trôc pitt«ng, pitt«ng vµ ®Öm kÝn ra khái xi lanh - Th¸o lß xo 6. Lµm s¹ch vµ kiÓm tra chi tiÕt - Lµm s¹chvµ kiÓm tra c¸c chi tiÕt b. Quy tr×nh l¾p Ng­îc l¹i quy tr×nh th¸o (sau khi söa ch÷a vµ thay thÕ c¸c chi tiÕt h­ háng) C¸c chó ý - Kª kÝch vµ chÌn lèp xe an toµn vµ l¾p gi¸ n©ng gi÷ n¾p ®éng c¬ ch¾c ch¾n. - Tra mì b«i tr¬n c¸c chi tiÕt - Thay thÕ c¸c chi tiÕt theo ®Þnh kú b¶o d­ìng (van, lß xo, c¸c ®Öm kÝn cao su...) III. B¶o d­ìng c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ 1. ChuÈn bÞ dông cô vµ n¬i lµm viÖc - Bé dông cô tay th¸o l¾p c¬ cÊu - Gi¸ n©ng gi÷ n¾p ®éng c¬ - KÝnh phãng ®¹i - Mì b«i tr¬n vµ dung dÞch röa 2. Th¸o vµ lµm s¹ch c¸c chi tiÕt - Th¸o van ®iÒu khiÓn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn - Th¸o côm xi lanh vµ trôc pitt«ng tõ «t« - Th¸o rêi côm xi lanh - Dïng dung dÞch röa, b¬m h¬i, giÎ s¹ch ®Ó lµm s¹ch, kh« bªn ngoµi c¸c chi tiÕt 3. KiÓm tra bªn chi tiÕt - KiÓm tra bªn ngoµi c¸c chi tiÕt : Pitt«ng, côm van ®iÒu khiÓn vµ xi lanh... 4. L¾p c¬ cÊu - Thay thÕ c¸c chi tiÕt háng theo ®Þnh kú - L¾p côm pitt«ng vµ xi lanh - L¾p côm pitt«ng vµ xi lanh lªn «t« - L¾p van ®iÒu khiÓn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn. 5. KiÓm tra tæng hîp vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp - KiÓm tra sù ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®ãng më ªm, nhÑ nhµng. - VÖ sinh dông cô vµ n¬i b¶o d­ìng s¹ch sÏ, gän gµng C¸c chó ý - Kª kÝch, chÌn lèp xe vµ n©ng gi÷ n¾p ®éng c¬ an toµn - KiÓm tra vµ quan s¸t kü c¸c chi tiÕt bÞ nøt vµ chên háng ren. - Sö dông dông cô ®óng lo¹i vµ vÆn chÆt ®ñ lùc quy ®Þnh. - Thay thÕ c¸c chi tiÕt theo ®Þnh kú vµ bÞ h­ háng ( van, c¸c ®Öm cao su...) IV. Söa ch÷a c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ 1. Trôc pitt«ng, pitt«ng vµ c¸c ®Çu nèi a) H­ háng vµ kiÓm tra - H­ háng trôc pitt«ng, c¸c ®Çu nèi : cong nøt trôc, mßn pitt«ng, ®Öm kÝn vµ c¸c ®Çu nèi. - KiÓm tra : Dïng pan me vµ ®ång hå so ®Ó ®o ®é cong cña trôc vµ ®é mßn cña pitt«ng, ®Çu nèi, dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó kiÓm tra c¸c vÕt nøt, mßn cña c¸c chi tiÕt. b) Söa ch÷a - Trôc cong cã thÓ n¾n hÕt cong, b¹c vµ c¸c ®Çu nèi mßn qu¸ giíi h¹n cho phÐp cã thÓ hµn ®¾p gia c«ng l¹i kÝch th­íc ban ®Çu hoÆc thay thÕ. - Pitt«ng mßn vµ ®Öm kÝn cao su mßn cÇn thay thÕ c¶ côm. 2. Xi lanh, ®­êng èng dÉn khÝ nÐn vµ côm van a) H­ háng vµ kiÓm tra - H­ háng xi lanh vµ c¸c côm van: mßn, nøt xi lanh, ®­êng èng dÉn khÝ nÐn vµ mßn van. - KiÓm tra : Dïng ®ång hå so ®o ®é mßn cña lç xi lanh so víi tiªu chuÈn kü thuËt. Dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó quan s¸t c¸c vÕt nøt xi lanh, ®­êng èng vµ c¸c van.’ b) Söa ch÷a Xi lanh mßn x­íc, nøt nhÑ cã thÓ hµn vµ doa bãng, xi lanh, ®­êng èng dÉn khÝ nÐn vµ van ®iÒu khiÓn mßn nhiÒu ®Òu ®­îc thay thÕ. C¸c bµi tËp më réng vµ n©ng cao i. Tªn bµi tËp 1. C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ thuû lùc? 2. LËp b¶ng kiÓm tra, ph©n lo¹i chi tiÕt cña c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ thuû lùc B¶ng kiÓm tra ph©n lo¹i chi tiÕt Ngµy kiÓm tra : Ngµy th¸ng n¨m 2004 Nhãm ( ng­êi) kiÓm tra : Tªn chi tiÕt, bé phËn : C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ Lo¹i «t« : TOYOTA TT Tªn chi tiÕt § vÞ tÝnh Sè L­îng §ñ, thiÕu KÝch th­íc mßn T×nh tr¹ng KT Thay thÕ Söa ch÷a 1 Lß xo C¸i 04 ®ñ - Nøt x 2 Trôc pitt«ng - 4 §ñ 0,3 - Mßn x 3 Xi lanh - 4 - 0,2 - Mßn x 4 C¸c van 4 - - Nøt x Phßng kü thuËt Ng­êi kiÓm tra II. Yªu cÇu cÇn ®¹t 1. Tr×nh bµy ®­îc cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ thuû lùc 2. LËp b¶ng kiÓm tra chi tiÕt cña c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ thuû lùc ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c III. Thêi gian - Sau 2 tuÇn nép ®ñ c¸c bµi tËp. Bµi 4 Söa ch÷a vµ b¶o d­ìng c¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t« - M· bµi: HAR.02 17 04 Giíi thiÖu : C¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t« lµ mét bé phËn cña khung vá xe «t«. Dïng ®Ó ®ãng vµ më cöa xe «t« b»ng khÝ nÐn ®­îc nhanh chãng, nhÑ nhµng vµ ªm dÞu. - C¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t« ®­îc sö dông nhiÒu trªn c¸c lo¹i «t« kh¸ch, bao gåm c¸c bé phËn: côm xi lanh, pitt«ng, trôc pitt«ng, c¸c cÇn dÉn ®éng vµ c¸c van ®iÒu khiÓn. Do yªu cÇu lµm viÖc cña c¬ cÊu liªn tôc, chÞu ma s¸t lín vµ chÞu nhiÖt ®é cao nªn c¸c chi tiÕt, bé phËn dÔ bÞ h­ háng cÇn ®­îc tiÕn hµnh kiÓm tra, b¶o d­ìng th­êng xuyªn vµ söa ch÷a kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt vÒ chøc n¨ng ®ãng më nhanh, nhÑ nhµng vµ ªm dÞu. Môc tiªu thùc hiÖn: 1. Ph¸t biÓu ®óng yªu cÇu, nhiÖm vô vµ ph©n lo¹i cña c¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t«. 2. Gi¶i thÝch ®­îc cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®ãng më cöa xe. 3.Tr×nh bµy ®óng c¸c hiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng cña c¬ cÊu. 4. Gi¶i thÝch ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b¶o d­ìng, söa ch÷a c¬ cÊu. 5.Th¸o l¾p, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a ®­îc c¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t« ®óng yªu cÇu kü thuËt. Néi dung chÝnh: 1. NhiÖm vô, yªu cÇu vµ ph©n lo¹i c¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t«. 2. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t«. 3. HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng cña c¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t«. 4. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b¶o d­ìng, söa ch÷a c¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t«. 5.Th¸o l¾p, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a c¬ cÊu ®ãng më cöa xe. häc taÞ phßng häc chuyªn m«n ho¸ I. NhiÖm vô, yªu cÇu vµ ph©n lo¹i C¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t« 1. NhiÖm vô C¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t« dïng ®Ó ®ãng vµ më cöa xe «t« b»ng khÝ nÐn ®­îc nhanh chãng, nhÑ nhµng vµ ªm dÞu. 2. Yªu cÇu - §ãng më nhanh, nhÑ nhµng vµ ªm. - CÊu t¹o ®¬n gi¶n vµ cã ®é bÒn cao. 3. Ph©n lo¹i - C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ b»ng khÝ nÐn(dïng nhiÒu, cÊu t¹o ®¬n gi¶n) - C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ b»ng thuû lùc II. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña C¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t« 1. CÊu t¹o a) Xi lanh thuû lùc - Xi lanh thuû lùc lµm b»ng thÐp èng cã ®é bãng cao cho pitt«ng dÞch chuyÓn, ë ®u«i xi lanh ®­îc liªn hÖ víi vá ngoµi t¹o thµnh ®Çu nèi liªn kÕt víi khung vá xe. b) Pitt«ng - Pitt«ng l¾p chÆt víi trôc pitt«ng, trªn pitt«ng cã ®Öm kÝn cao su, trôc pitt«ng l¾p chÆt víi vá ch¾n bÞu vµ ®Çu nèi ®Ó liªn kÕt víi khung vá xe. §Çu nèi khung xe Pitt«ng CÇn nèi c¸nh cöa Xi lanh Trôc pitt«ng pitt«ngnÐn Lß xo Cum xi lanh & pitt«ng Buång khÝ nÐn KhÝ nÐn H×nh 4-1 S¬ ®å cÊu t¹o c¬ cÊu ®ãng më cw¶ xe «t« 2. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng Khi cÇn ®ãng kin cöa xe, ng­êi l¸i xe Ên vµo nóm ®iÒu khiÓn ®ãng, lµm cho van ®iÒu khiÓn më th«ng khÝ nÐn ®Õn xi lanh vµ ®Èy pitt«ng chuyÓn ®éng, nÐn lß xo, ®Èy c¸nh cöa ®ãng kÝn cöa xe. Khi cÇn më cöa xe, ng­êi l¸i xe Ên vµo nóm ®iÒu khiÓn më, lµm cho van ®iÒu khiÓn më th«ng khÝ nÐn trë vÒ b×nh chøa vµ lß xo håi vÞ ®Èy pitt«ng chuyÓn ®éng vÒ vÞ trÝ ban ®Çu kÐo c¸nh cöa xe më ra. Van ®iÒu khiÓn Pitt«ng Nóm ®iÒu khiÓn Xi lanh Trôc pitt«ng pitt«ngnÐn Lß xo KhÝ nÐn trë vÒ KhÝ nÐn ®Õn H×nh 4-2 S¬ ®å nguyªn t¨c ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t« H×nh 3-3 S¬ ®å ho¹t ®éng cña bé gi¶m chÊn IV. HiÖn t­îng vµ nguyªn nh©n h­ háng A. H¦ HáNG Cña c¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t« 1. C¬ cÊu ho¹t ®éng cã tiÕng ån a) HiÖn t­îng Khi ®ãng më cã tiÕng ån kh¸c th­êng ë côm c¬ cÊu. b) Nguyªn nh©n - Trôc pitt«ng cong, lß xo g·y. - C¸c thanh dÉn ®éng láng hoÆc ®øt c¸c bu l«ng ®Çu nèi. 2. C¬ cÊu kh«ng më ®­îc a) HiÖn t­îng Khi Ên nót ®iÒu khiÓn nh­ng cöa xe kh«ng më hoÆc më rÊt chËm. b) Nguyªn nh©n - Van ®iÒu khiÓn h­ háng hoÆc bÞ kÑt ë vÞ trÝ ®ãng. - Pitt«ng mßn hoÆc xi lanh bÞ nøt hë lµm tho¸t khÝ nÐn ra ngoµi. - §­êng èng dÉn khÝ nÐn nøt hë. 3. C¬ cÊu kh«ng ®ãng ®­îc a) HiÖn t­îng Khi Ên nót ®iÒu khiÓn nh­ng cöa xe kh«ng ®ãng ®­îc hoÆc ®ãng rÊt chËm. b) Nguyªn nh©n - Van ®iÒu khiÓn h­ háng hoÆc bÞ kÑt ë vÞ trÝ më. - Lß xo g·y hoÆc yÕu. - Trôc pitt«ng bÞ cong. B. kiÓm tra h­ háng c¬ cÊu 1. KiÓm tra khi ®ãng më n¾p ®éng c¬ - Khi ®ãng më cöa xe chó ý nghe tiÕng ån kh¸c th­êng ë côm c¬ cÊu, nÕu cã tiÕng ån kh¸c th­êng vµ kh«ng æn ®Þnh cÇn phaØ kiÓm tra vµ söa ch÷a kÞp thêi. 2. KiÓm tra bªn ngoµi c¬ cÊu - KiÓm tra c¸c vÕt nøt g·y, láng cña c¸c ®Çu nèi vµ van ®iÒu khiÓn. - KiÓm tra ®é cong vªnh cña c¸c thanh dÉn ®éng vµ trôc pitt«ng. - Dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó quan s¸t c¸c vÕt nøt bªn ngoµi xi lanh vµ c¸c ®­êng èng dÉn khÝ nÐn. V. néi dung b¶o d­ìng c¬ cÊu 1. Lµm s¹ch bªn ngoµi xi lanh vµ trôc pitt«ng 2. VÆn chÆt c¸c bul«ng cña ®Çu nèi côm xi lanh vµ trôc pitt«ng. 3. KiÓm tra nøt hë bªn ngoµi côm xi lanh vµ van ®iÒu khiÓn. 4. Thay thÕ chi tiÕt theo ®Þnh kú (van, ®­êng èng ®Én khÝ nÐn, vßng kÝn vµ lß xo ) 5. Tra mì trôc pitt«ng. 6. KiÓm tra ho¹t ®éng cña c¬ cÊu VI. C©u hái vµ bµi tËp 1. Tr×nh bµy c¸c nguyªn nh©n h­ háng cña c¬ cÊu kh«ng ®ãng kÝn ®­îc ? 2. Nguyªn nh©n h­ háng cña c¬ cÊu kh«ng më ®­îc? 3. (Bµi tËp) Tr×nh bµy cÊu t¹o c¸c lo¹i c¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ dïng trªn «t« ? tHùC tËp söa ch÷a vµ b¶o d­ìng c¬ cÊu ®ãng më cöa xe I. tæ chøc chuÈn bÞ n¬i lµm viÖc 1. Môc ®Ých: - RÌn luyÖn kü n¨ng th¸o l¾p hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - NhËn d¹ng c¸c bé ph©n cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn 2. Yªu cÇu: - Th¸o, l¾p thµnh th¹o, ®óng quy tr×nh vµ ®óng yªu cÇu kü thuËt. - NhËn d¹ng ®­îc c¸c bé phËn hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Sö dông dông cô hîp lý, chÝnh x¸c. - §¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh th¸o, l¾p - Tæ chøc n¬i lµm viÖc khoa häc, ng¨n n¾p, gän gµng. 3. ChuÈn bÞ: a) Dông cô: - ThiÕt bÞ kiÓm tra ¸p lùc hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Dông cô th¸o l¾p hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Khay ®ùng dông cô, chi tiÕt - Gi¸ n©ng cÇu xe, kÝch n©ng vµ gç chÌn kª lèp xe. - §ång hå so, ®ång hå ¸p suÊt - Pan me, th­íc cÆp, c¨n l¸ b) VËt t­: - GiÎ s¹ch - GiÊy nh¸m - Nhiªn liÖu röa, dÇu mì b«i tr¬n - C¸c van khÝ nÐn, lß xo vµ c¸c jo¨ng ®Öm.... - Tµi liÖu ph¸t tay vÒ c¸c quy tr×nh vµ tra cøu c¸c yªu cÇu kü thuËt söa ch÷a hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Bè trÝ n¬i lµm viÖc cho nhãm häc viªn ®ñ diÖn tÝch, ¸nh s¸ng vµ th«ng giã. II. th¸o l¾p c¬ cÊu A. quy tr×nh Th¸o c¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t« 1.ChuÈn bÞ dông cô vµ n¬i lµm viÖc - Bé dông cô tay nghÒ th¸o l¾p - KÝch n©ng, gi¸ kª chÌn lèp xe. - Gi¸ n©ng gi÷ c¬ cÊu 2. Lµm s¹ch bªn ngoµi côm c¬ cÊu - Dïng b¬m n­íc ¸p suÊt cao vµ phun n­íc röa s¹ch c¸c cÆn bÈn bªn ngoµi ®éng c¬. - Dïng b¬m h¬i vµ thæi khÝ nÐn lµm s¹ch cÆn bÈn vµ n­íc b¸m bªn ngoµi côm c¬ cÊu. 3. L¾p gi¸ n©ng gi÷ c¬ cÊu - L¾p gi¸ n©ng gi÷ côm xi lanh 4. Th¸o c¬ cÊu - Th¸o ®­êng èng dÉn khÝ nÐn, vµ van ®iÒu khiÓn. - Th¸o c¸c bu l«ng h·m vµ c¸c cÇn dÉn ®éng hai ®Çu côm xi lanh vµ trôc pitt«ng. - Th¸o côm xi lanh vµ trôc pitt«ng ra ngoµi xe. 5. Th¸o rêi côm xi lanh vµ pitt«ng - Th¸o ®ai èc n¾p (hoÆc ®Çu nèi) - Th¸o trôc pitt«ng, pitt«ng vµ ®Öm kÝn ra khái xi lanh - Th¸o lß xo 6. Lµm s¹ch vµ kiÓm tra chi tiÕt - Lµm s¹chvµ kiÓm tra c¸c chi tiÕt b. Quy tr×nh l¾p Ng­îc l¹i quy tr×nh th¸o (sau khi söa ch÷a vµ thay thÕ c¸c chi tiÕt h­ háng) C¸c chó ý - Kª kÝch vµ chÌn lèp xe an toµn vµ l¾p gi¸ n©ng gi÷ c¬ cÊu ch¾c ch¾n. - Tra mì b«i tr¬n c¸c chi tiÕt - Thay thÕ c¸c chi tiÕt theo ®Þnh kú b¶o d­ìng (van, lß xo, c¸c ®Öm kÝn cao su...) III. B¶o d­ìng c¬ cÊu ®ãng më cöa xe 1. ChuÈn bÞ dông cô vµ n¬i lµm viÖc - Bé dông cô tay th¸o l¾p c¬ cÊu - Gi¸ n©ng gi÷ n¾p ®éng c¬ - KÝnh phãng ®¹i - Mì b«i tr¬n vµ dung dÞch röa 2. Th¸o vµ lµm s¹ch c¸c chi tiÕt - Th¸o van ®iÒu khiÓn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn - Th¸o côm xi lanh vµ trôc pitt«ng tõ «t« - Th¸o rêi côm xi lanh - Dïng dung dÞch röa, b¬m h¬i, giÎ s¹ch ®Ó lµm s¹ch, kh« bªn ngoµi c¸c chi tiÕt 3. KiÓm tra bªn chi tiÕt - KiÓm tra bªn ngoµi c¸c chi tiÕt : Pitt«ng, côm van ®iÒu khiÓn vµ xi lanh... 4. L¾p c¬ cÊu - Thay thÕ c¸c chi tiÕt háng theo ®Þnh kú - L¾p côm pitt«ng vµ xi lanh - L¾p côm pitt«ng vµ xi lanh lªn «t« - L¾p van ®iÒu khiÓn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn. 5. KiÓm tra tæng hîp vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp - KiÓm tra sù ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®ãng më ªm, nhÑ nhµng. - VÖ sinh dông cô vµ n¬i b¶o d­ìng s¹ch sÏ, gän gµng C¸c chó ý - Kª kÝch, chÌn lèp xe vµ n©ng gi÷ n¾p ®éng c¬ an toµn - KiÓm tra vµ quan s¸t kü c¸c chi tiÕt bÞ nøt vµ chên háng ren. - Sö dông dông cô ®óng lo¹i vµ vÆn chÆt ®ñ lùc quy ®Þnh. - Thay thÕ c¸c chi tiÕt theo ®Þnh kú vµ bÞ h­ háng ( van, c¸c ®Öm cao su...) IV. Söa ch÷a c¬ cÊu ®ãng më cöa xe «t« 1. Trôc pitt«ng, pitt«ng vµ c¸c ®Çu nèi a) H­ háng vµ kiÓm tra - H­ háng trôc pitt«ng, c¸c ®Çu nèi : cong nøt trôc, mßn pitt«ng, ®Öm kÝn vµ c¸c ®Çu nèi. - KiÓm tra : Dïng pan me vµ ®ång hå so ®Ó ®o ®é cong cña trôc vµ ®é mßn cña pitt«ng, ®Çu nèi, dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó kiÓm tra c¸c vÕt nøt, mßn cña c¸c chi tiÕt. b) Söa ch÷a - Trôc cong cã thÓ n¾n hÕt cong, b¹c vµ c¸c ®Çu nèi mßn qu¸ giíi h¹n cho phÐp cã thÓ hµn ®¾p gia c«ng l¹i kÝch th­íc ban ®Çu hoÆc thay thÕ. - Pitt«ng mßn vµ ®Öm kÝn cao su mßn cÇn thay thÕ c¶ côm. 2. Xi lanh, ®­êng èng dÉn khÝ nÐn vµ côm van a) H­ háng vµ kiÓm tra - H­ háng xi lanh vµ c¸c côm van: mßn, nøt xi lanh, ®­êng èng dÉn khÝ nÐn vµ mßn van. - KiÓm tra : Dïng ®ång hå so ®o ®é mßn cña lç xi lanh so víi tiªu chuÈn kü thuËt. Dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó quan s¸t c¸c vÕt nøt xi lanh, ®­êng èng vµ c¸c van.’ b) Söa ch÷a Xi lanh mßn x­íc, nøt nhÑ cã thÓ hµn vµ doa bãng, xi lanh, ®­êng èng dÉn khÝ nÐn vµ van ®iÒu khiÓn mßn nhiÒu ®Òu ®­îc thay thÕ. C¸c bµi tËp më réng vµ n©ng cao i. Tªn bµi tËp 1. C¬ cÊu ®ãng më cöa xe b»ng thuû lùc? 2. LËp b¶ng kiÓm tra, ph©n lo¹i chi tiÕt cña c¬ cÊu ®ãng më cöa xe b»ng thuû lùc B¶ng kiÓm tra ph©n lo¹i chi tiÕt Ngµy kiÓm tra : Ngµy th¸ng n¨m 2004 Nhãm ( ng­êi) kiÓm tra : Tªn chi tiÕt, bé phËn : C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ Lo¹i «t« : TOYOTA TT Tªn chi tiÕt § vÞ tÝnh Sè L­îng §ñ, thiÕu KÝch th­íc mßn T×nh tr¹ng KT Thay thÕ Söa ch÷a 1 Lß xo C¸i 04 ®ñ - Nøt x 2 Trôc pitt«ng - 4 §ñ 0,3 - Mßn x 3 Xi lanh - 4 - 0,2 - Mßn x 4 C¸c van 4 - - Nøt x Phßng kü thuËt Ng­êi kiÓm tra II. Yªu cÇu cÇn ®¹t 1. Tr×nh bµy ®­îc cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®ãng më cöa xe b»ng thuû lùc 2. LËp b¶ng kiÓm tra chi tiÕt cña c¬ cÊu ®ãng më cöa xe b»ng thuû lùc ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c III. Thêi gian - Sau 2 tuÇn nép ®ñ c¸c bµi tËp. Bµi 5 Söa ch÷a vµ b¶o d­ìng c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi - M· bµi: HAR.02 17 05 Giíi thiÖu : C¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi lµ mét bé phËn cña khung vá xe «t«. Dïng ®Ó n©ng h¹ ghÕ ngåi b»ng khÝ nÐn ®­îc nhanh chãng, nhÑ nhµng vµ ªm dÞu. - C¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi ®­îc sö dông trªn c¸c ghÕ nghåi cña xe kh¸ch, bao gåm c¸c bé phËn: xi lanh, pitt«ng, trôc pitt«ng vµ cÇn, trôc ®iÒu khiÓn. Do yªu cÇu lµm viÖc cña c¬ cÊu liªn tôc, chÞu ma s¸t lín vµ chÞu nhiÖt ®é cao nªn c¸c chi tiÕt, bé phËn dÔ bÞ h­ háng cÇn ®­îc tiÕn hµnh kiÓm tra, b¶o d­ìng th­êng xuyªn vµ söa ch÷a kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt vÒ chøc n¨ng ®ãng më nhanh, nhÑ nhµng vµ ªm dÞu. Môc tiªu thùc hiÖn: 1. Ph¸t biÓu ®óng yªu cÇu, nhiÖm vô vµ ph©n lo¹i cña c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi. 2. Gi¶i thÝch ®­îc cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi. 3.Tr×nh bµy ®óng c¸c hiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng cña c¬ cÊu. 4. Gi¶i thÝch ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b¶o d­ìng, söa ch÷a c¬ cÊu. 5.Th¸o l¾p, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a ®­îc c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi ®óng yªu cÇu kü thuËt. Néi dung chÝnh: 1. NhiÖm vô, yªu cÇu vµ ph©n lo¹i c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi. 2. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi 3. HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng cña c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi. 4. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b¶o d­ìng, söa ch÷a c¬ cÊu. 5.Th¸o l¾p, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi. häc taÞ phßng häc chuyªn m«n ho¸ I. NhiÖm vô, yªu cÇu vµ ph©n lo¹i C¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi 1. NhiÖm vô C¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi dïng ®Ó n©ng h¹ ghÕ ngåi b»ng khÝ nÐn ®­îc nhanh chãng, nhÑ nhµng vµ ªm dÞu. 2. Yªu cÇu - §ãng më nhanh, nhÑ nhµng vµ ªm. - CÊu t¹o ®¬n gi¶n vµ cã ®é bÒn cao. 3. Ph©n lo¹i - C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ b»ng khÝ nÐn(dïng nhiÒu, cÊu t¹o ®¬n gi¶n) - C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ b»ng thuû lùc II. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña C¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi 1. CÊu t¹o a) Xi lanh thuû lùc - Xi lanh thuû lùc lµm b»ng thÐp èng cã ®é bãng cao cho pitt«ng dÞch chuyÓn, ë ®u«i xi lanh ®­îc liªn hÖ víi vá ngoµi t¹o thµnh ®Çu nèi liªn kÕt víi khung ghÕ tùa. b) Pitt«ng - Pitt«ng l¾p chÆt víi trôc pitt«ng, trªn pitt«ng cã ®Öm kÝn vµ l¾p van mét chiÒu. - Trôc pitt«ng bªn trong lµm rçng ®Ó l¾p trôc ®Èy më van mét chiÒu.. c) CÇn ®iÒu khiÓn vµ ty ®Èy - CÇn ®iÒu khiÓn cÊu t¹o nh­ mét ®ßn bÈy, cã chèt xoay vµ ®­îc l¾p phÝa sau khung ghÕ. - Ty ®Èy mét ®Çu liªn hÖ víi cÇn ®iÒu khiÓn, ®Çu cßn l¹i tiÕp xóc víi trôc ®Èy më van mét chiÒu. GhÕ ngåi GhÕ tùa n©ng h¹ Trôc pitt«ng pitt«ngnÐn CÇn ®iÒu khiÓn Cum xi lanh & pitt«ng Ty ®Èy H×nh 5-1 S¬ ®å cÊu t¹o c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi 2. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng Khi cÇn n©ng hoÆc h¹ ghÕ tùa theo yªu cÇu, ng­êi ngåi kÐo cÇn ®iÒu khiÓn, lµm cho ty ®Èy ®Èy trôc më van mét chiÒu më th«ng khÝ nÐn gi÷a hai ng¨n cña xi lanh, ®Èy xi lanh vµ khung ghÕ tùa dÞch chuyÓn. §ång thêi ng­êi ngåi Ên ®Èy ghÕ tùa h¹ xuèng theo ®é nghiªng yªu cÇu, sau ®ã th«i kÐo cÇn ®iÒu khiÓn ®Ó gi÷ nguyªn vÞ trÝ ghÕ tùa. Khi cÇn n©ng ghÕ tùa lªn mét gãc nµo ®ã, ng­êi ngåi kÐo cÇn ®iÒu khiÓn, lµm cho ty ®Èy ®Èy trôc më van mét chiÒu më th«ng khÝ nÐn gi÷a hai ng¨n cña xi lanh, lµm cho xi lanh vµ khung ghÕ tùa håi vÞ. §ång thêi ng­êi ngåi trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu hoÆc mét vÞ trÝ nµo ®ã, ghÕ tùa sÏ tù n©ng lªn theo ®é nghiªng yªu cÇu, sau ®ã th«i kÐo cÇn ®iÒu khiÓn ®Ó gi÷ nguyªn vÞ trÝ ghÕ tùa. IV. HiÖn t­îng vµ nguyªn nh©n h­ háng A. H¦ HáNG Cña c¬ cÊu n©ng hg¹ ghÕ ngåi 1. C¬ cÊu ho¹t ®éng cã tiÕng ån a) HiÖn t­îng Khi kÐo cÇn ®iÒu khiÓn ®Ó n©ng h¹ ghÕ, cã tiÕng ån kh¸c th­êng ë côm c¬ cÊu. b) Nguyªn nh©n - Trôc pitt«ng cong, lß xo g·y. - C¸c thanh dÉn ®éng láng hoÆc ®øt c¸c bu l«ng ®Çu nèi. 2. C¬ cÊu kh«ng n©ng h¹ ®­îc a) HiÖn t­îng Khi kÐo cÇn ®iÒu khiÓn nh­ng ghÕ tùa kh«ng h¹ hoÆc n©ng ®­îc. b) Nguyªn nh©n - Van mét chiÒu háng hoÆc bÞ kÑt. - Pitt«ng mßn hoÆc xi lanh bÞ nøt hë lµm tho¸t khÝ nÐn ra ngoµi. B. kiÓm tra h­ háng c¬ cÊu 1. KiÓm tra khi ®iÒu khiÓn n©ng h¹ ghÕ ngåi - Khi n©ng h¹ ghÐ tùa, chó ý nghe tiÕng ån kh¸c th­êng ë côm c¬ cÊu, nÕu cã tiÕng ån kh¸c th­êng vµ kh«ng æn ®Þnh cÇn phaØ kiÓm tra vµ söa ch÷a kÞp thêi. 2. KiÓm tra bªn ngoµi c¬ cÊu - KiÓm tra c¸c vÕt nøt g·y, láng cña c¸c ®Çu nèi. - KiÓm tra ®é cong vªnh cña cÇn ®iÒu khiÓn, trôc më van vµ trôc pitt«ng. - Dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó quan s¸t c¸c vÕt nøt bªn ngoµi xi lanh. V. néi dung b¶o d­ìng c¬ cÊu 1. Lµm s¹ch bªn ngoµi xi lanh vµ trôc pitt«ng 2. VÆn chÆt c¸c bul«ng cña ®Çu nèi côm xi lanh vµ trôc pitt«ng. 3. KiÓm tra nøt hë bªn ngoµi côm xi lanh vµ van ®iÒu khiÓn. 4. Thay thÕ chi tiÕt theo ®Þnh kú (van, vßng kÝn vµ lß xo ) 5. Tra mì trôc pitt«ng. 6. KiÓm tra ho¹t ®éng cña c¬ cÊu VI. C©u hái vµ bµi tËp 1. Nguyªn nh©n h­ háng cña c¬ cÊu ®ãng më bÞ kÑt, kh«ng më ®­îc? 2. Tr×nh bµy néi dung kiÓm tra vµ b¶o d­ìng bªn ngoµi c¬ cÊu ? 3. (Bµi tËp) Tr×nh bµy cÊu t¹o c¸c lo¹i c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi dïng trªn «t« ? tHùC tËp söa ch÷a vµ b¶o d­ìng c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi I. tæ chøc chuÈn bÞ n¬i lµm viÖc 1. Môc ®Ých: - RÌn luyÖn kü n¨ng th¸o l¾p hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - NhËn d¹ng c¸c bé ph©n cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn 2. Yªu cÇu: - Th¸o, l¾p thµnh th¹o, ®óng quy tr×nh vµ ®óng yªu cÇu kü thuËt. - NhËn d¹ng ®­îc c¸c bé phËn hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Sö dông dông cô hîp lý, chÝnh x¸c. - §¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh th¸o, l¾p - Tæ chøc n¬i lµm viÖc khoa häc, ng¨n n¾p, gän gµng. 3. ChuÈn bÞ: a) Dông cô: - ThiÕt bÞ kiÓm tra ¸p lùc hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Dông cô th¸o l¾p hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Khay ®ùng dông cô, chi tiÕt - Gi¸ n©ng cÇu xe, kÝch n©ng vµ gç chÌn kª lèp xe. - §ång hå so, ®ång hå ¸p suÊt - Pan me, th­íc cÆp, c¨n l¸ b) VËt t­: - GiÎ s¹ch - GiÊy nh¸m - Nhiªn liÖu röa, dÇu mì b«i tr¬n - C¸c van khÝ nÐn, lß xo vµ c¸c jo¨ng ®Öm.... - Tµi liÖu ph¸t tay vÒ c¸c quy tr×nh vµ tra cøu c¸c yªu cÇu kü thuËt söa ch÷a hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - Bè trÝ n¬i lµm viÖc cho nhãm häc viªn ®ñ diÖn tÝch, ¸nh s¸ng vµ th«ng giã. II. th¸o l¾p c¬ cÊu A. quy tr×nh Th¸o c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi 1.ChuÈn bÞ dông cô vµ n¬i lµm viÖc - Bé dông cô tay nghÒ th¸o l¾p - KÝch n©ng, gi¸ kª chÌn lèp xe. - Gi¸ n©ng gi÷ ghÕ ngåi 2. Lµm s¹ch bªn ngoµi côm c¬ cÊu - Dïng b¬m h¬i vµ thæi khÝ nÐn lµm s¹ch cÆn bÈn b¸m bªn ngoµi côm c¬ cÊu. 3. Th¸o c¬ cÊu - Th¸o cÇn ®iÒu khiÓn. - Th¸o c¸c bu l«ng h·m hai ®Çu côm xi lanh vµ trôc pitt«ng. - Th¸o côm xi lanh vµ trôc pitt«ng ra ngoµi ghÕ ngåi. 4. Th¸o rêi côm xi lanh vµ pitt«ng - Th¸o ®ai èc n¾p (hoÆc ®Çu nèi) - Th¸o trôc pitt«ng, pitt«ng vµ van ra khái xi lanh - Th¸o lß xo 5. Lµm s¹ch vµ kiÓm tra chi tiÕt - Lµm s¹chvµ kiÓm tra c¸c chi tiÕt b. Quy tr×nh l¾p Ng­îc l¹i quy tr×nh th¸o (sau khi söa ch÷a vµ thay thÕ c¸c chi tiÕt h­ háng) C¸c chó ý - Kª kÝch vµ chÌn lèp xe an toµn vµ ch¾c ch¾n. - Tra mì b«i tr¬n c¸c chi tiÕt - Thay thÕ c¸c chi tiÕt theo ®Þnh kú b¶o d­ìng (van, lß xo, c¸c ®Öm kÝn cao su...) III. B¶o d­ìng c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi 1. ChuÈn bÞ dông cô vµ n¬i lµm viÖc - Bé dông cô tay th¸o l¾p c¬ cÊu - KÝnh phãng ®¹i - Mì b«i tr¬n vµ dung dÞch röa 2. Th¸o vµ lµm s¹ch c¸c chi tiÕt - Th¸o cÇn ®iÒu khiÓn - Th¸o côm xi lanh vµ trôc pitt«ng - Th¸o rêi côm xi lanh - Dïng dung dÞch röa, b¬m h¬i, giÎ s¹ch ®Ó lµm s¹ch, kh« bªn ngoµi c¸c chi tiÕt 3. KiÓm tra bªn chi tiÕt - KiÓm tra bªn ngoµi c¸c chi tiÕt : Pitt«ng, côm van vµ xi lanh... 4. L¾p c¬ cÊu - Thay thÕ c¸c chi tiÕt háng theo ®Þnh kú - L¾p côm pitt«ng vµ xi lanh - L¾p côm pitt«ng vµ xi lanh lªn ghÕ ngåi - L¾p cÇn ®iÒu khiÓn. 5. KiÓm tra tæng hîp vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp - KiÓm tra sù ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®ãng më ªm, nhÑ nhµng. - VÖ sinh dông cô vµ n¬i b¶o d­ìng s¹ch sÏ, gän gµng C¸c chó ý - Kª kÝch, chÌn lèp xe an toµn - KiÓm tra vµ quan s¸t kü c¸c chi tiÕt bÞ nøt vµ chên háng ren. - Sö dông dông cô ®óng lo¹i vµ vÆn chÆt ®ñ lùc quy ®Þnh. - Thay thÕ c¸c chi tiÕt theo ®Þnh kú vµ bÞ h­ háng ( van, c¸c ®Öm cao su...) IV. Söa ch÷a c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi 1. Trôc pitt«ng, pitt«ng, c¸c ®Çu nèi vµ cÇn ®iÒu khiÓn a) H­ háng vµ kiÓm tra - H­ háng trôc pitt«ng, c¸c ®Çu nèi vµ cÇn ®iÒu khiÓn : cong nøt trôc, mßn pitt«ng, van, ®Öm kÝn vµ c¸c ®Çu nèi. - KiÓm tra : Dïng pan me vµ ®ång hå so ®Ó ®o ®é cong cña trôc vµ ®é mßn cña pitt«ng, ®Çu nèi, dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó kiÓm tra c¸c vÕt nøt, mßn cña c¸c chi tiÕt. b) Söa ch÷a - Trôc cong cã thÓ n¾n hÕt cong, b¹c vµ c¸c ®Çu nèi mßn qu¸ giíi h¹n cho phÐp cã thÓ hµn ®¾p gia c«ng l¹i kÝch th­íc ban ®Çu hoÆc thay thÕ. - Pitt«ng, van mßn cÇn thay thÕ c¶ côm. 2. Xi lanh vµ côm van a) H­ háng vµ kiÓm tra - H­ háng xi lanh vµ c¸c côm van: mßn, nøt xi lanh vµ mßn van. - KiÓm tra : Dïng ®ång hå so ®o ®é mßn cña lç xi lanh so víi tiªu chuÈn kü thuËt. Dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó quan s¸t c¸c vÕt nøt xi lanh, ®­êng èng vµ c¸c van.’ b) Söa ch÷a Xi lanh mßn x­íc, nøt nhÑ cã thÓ hµn vµ doa bãng, xi lanh vµ van mßn nhiÒu ®Òu ®­îc thay thÕ. C¸c bµi tËp më réng vµ n©ng cao i. Tªn bµi tËp 1. C¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi b»ng thuû lùc? 2. LËp b¶ng kiÓm tra, ph©n lo¹i chi tiÕt cña c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi b»ng thuû lùc B¶ng kiÓm tra ph©n lo¹i chi tiÕt Ngµy kiÓm tra : Ngµy th¸ng n¨m 2004 Nhãm ( ng­êi) kiÓm tra : Tªn chi tiÕt, bé phËn : C¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ nghåi Lo¹i «t« : TT Tªn chi tiÕt § vÞ tÝnh Sè L­îng §ñ, thiÕu KÝch th­íc mßn T×nh tr¹ng KT Thay thÕ Söa ch÷a 1 Lß xo C¸i 04 ®ñ - Nøt x 2 Trôc pitt«ng - 4 §ñ 0,3 - Mßn x 3 Xi lanh - 4 - 0,2 - Mßn x 4 C¸c van 4 - - Nøt x Phßng kü thuËt Ng­êi kiÓm tra II. Yªu cÇu cÇn ®¹t 1. Tr×nh bµy ®­îc cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi thuû lùc 2. LËp b¶ng kiÓm tra chi tiÕt cña c¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi thuû lùc ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c III. Thêi gian - Sau 2 tuÇn nép ®ñ c¸c bµi tËp. Bµi 6 söa ch÷a vµ b¶o d­ìng m¸y nÐn khÝ b×nh khÝ nÐn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn - M· bµi: HAR.02 17 06 Giíi thiÖu : M¸y nÐn khÝ, b×nh chøa khÝ nÐn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn lµ mét bé phËn cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn, dïng ®Ó t¹o ra khÝ nÐn cã ¸p suÊt ®óng yªu cÇu vµ ph©n phèi khÝ nÐn ®Õn c¸c c¬ cÊu trªn «t«. Do yªu cÇu lµm viÖc cña m¸y nÐn khÝ, b×nh chøa khÝ nÐn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn lu«n chÞu ma s¸t mµi mßn, ¸p lùc khÝ nÐn vµ sù ¨n mßn cña h¬i n­íc trong khÝ nÐn, nªn c¸c chi tiÕt dÔ bÞ h­ háng, rß rØ khÝ nÐn ra ngoµi, lµm cho c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kh«ng cßn t¸c dông. V× vËy c«ng viÖc tiÕn hµnh kiÓm tra, ®iÒu chØnh cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn vµ b¶o d­ìng, söa ch÷a kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt cña hÖ thèng. Môc tiªu thùc hiÖn: 1. Ph¸t biÓu ®óng yªu cÇu, nhiÖm vô cña m¸y nÐn khÝ, b×nh chøa khÝ nÐn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn. 2. Tr×nh bµy ®­îc cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña m¸y nÐn khÝ. 3. Gi¶i thÝch ®óng c¸c hiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng cña m¸y nÐn khÝ, b×nh chøa khÝ nÐn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn. 4. Tr×nh bµy ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b¶o d­ìng, söa ch÷a m¸y nÐn khÝ, b×nh chøa khÝ nÐn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn 5.Th¸o l¾p, kiÓm tra vµ b¶o d­ìng söa ch÷a ®­îc m¸y nÐn khÝ, b×nh chøa khÝ nÐn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn ®óng yªu cÇu kü thuËt. Néi dung chÝnh: 1. NhiÖm vô, yªu cÇu cña m¸y nÐn khÝ, b×nh chøa khÝ nÐn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn 2. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña m¸y nÐn khÝ 3. HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng cña m¸y nÐn khÝ, b×nh chøa khÝ nÐn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn. 4. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b¶o d­ìng, söa ch÷a m¸y nÐn khÝ, b×nh chøa khÝ nÐn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn 5. Th¸o l¾p, kiÓm tra vµ b¶o d­ìng söa ch÷a m¸y nÐn khÝ, b×nh chøa khÝ nÐn vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn. häc trªn líp I. NhiÖm vô, yªu cÇu cña bé phËn cung cÊp khÝ nÐn 1. NhiÖm vô - Bé phËn cung cÊp khÝ nÐn dïng ®Ó t¹o khÝ nÐn cã ¸p lùc ®óng yªu cÇu vµ cung cÊp ®ñ l­îng khÝ nÐn cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn trªn «t«. 2. Yªu cÇu - ¸p suÊt khÝ nÐn æn ®Þnh ( 7 - 9 kg/cm2) - CÊu t¹o ®¬n gi¶n, cã ®é an toµn vµ ®é bÒn cao II. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña bé phËn cung cÊp khÝ nÐn Van n¹p N¾p m¸y Van gi¶m t¶i Pitt«ng Xi lanh C¸c te Puly Trôc khuûu T truyÒn Van nÐn 1. M¸y nÐn khÝ a) CÊu t¹o (h×nh 6-1 ) H×nh 6-1. S¬ ®å cÊu t¹o m¸y nÐn khÝ M¸y nÐn khÝ dïng trªn «t« gåm cã : Pu ly, hai xi lanh, pitt«ng vµ n¾p xi lanh, trôc khuûu, thanh truyÒn, van nÐn, van n¹p vµ van ®iÒu chØnh ¸p suÊt. b) Nguyªn t¾c ho¹t ®éng Khi ®éng c¬ ho¹t ®éng, pu ly quay nhê lµm cho trôc khuûu vµ pitt«ng cña m¸y nÐn khÝ chuyÓn ®éng. Khi pitt«ng ®i xuèng t¹o ch©n kh«ng trong xi lanh hót më van n¹p, cho kh«ng khÝ ngoµi trêi ®­îc hót qua bÇu läc vµ n¹p vµo xi lanh. Khi pitt«ng ®i lªn, van n¹p ®ãng kÝn, kh«ng khÝ trong xi lanh bÞ nÐn ®Èy më van nÐn, ®­a kh«ng khÝ nÐn qua n¾p xi lanh ®Õn b×nh chøa khÝ nÐn. - Khi ¸p suÊt trong b×nh chøa khÝ nÐn ®¹t 0,75MPa th× van ®iÒu chØnh ¸p suÊt b¾t ®Çu ho¹t ®éng. Lóc nµy kh«ng khÝ nÐn t¨ng ¸p suÊt më van ¸p suÊt ®i theo ®­êng èng, ®Èy më më th«ng van n¹p gi÷a hai xi lanh, c¾t ®­êng dÉn khÝ nÐn ®Õn b×nh chøa vµ kh«ng khÝ nÐn ®­îc th«ng tõ xi lanh nµy qua xi lanh kh¸c. Khi ¸p gi¶m xuèng, van ®iÒu chØnh ¸p suÊt sÏ ®ãng kÝn, më th«ng ®­êng dÉn khÝ nÐn ®Õn b×nh chøa khÝ nÐn nh­ ban ®Çu. 2. Van an toµn a) CÊu t¹o (h×nh 6-2) Van an toµn l¾p trªn n¾p xi lanh cña m¸y nÐn khÝ gåm cã: Th©n van, mét ®Çu l¾p víi èng nèi khÝ nÐn (®Õ van), mét ®Çu l¾p vÝt ®iÒu chØnh. Th©n van Lß xo VÝt ®iÒu chØnh Chèt bi Van bi §Õ van H×nh 6-2. S¬ ®å cÊu t¹o van an toµn H×nh 4-3 CÊu t¹o van toµn 1- Chèt kiÓm tra; 2- VÝt ®iÒu chØnh; 3- Lß xo ; 4- Th©n van; 5- Van bi ;6-§Çu nèi khÝ nÐn; 7 –Lç th«ng khÝ trêi Bªn trong th©n van l¾p van bi, lß xo vµ cã lç th«ng víi khÝ trêi. b) Nguyªn t¾c ho¹t ®éng Khi ¸p suÊt khÝ nÐn trong hÖ thèng v­ît qu¸ 0,9 MPa t¹o ra ¸p lùc th¾ng søc c¨ng lß xo, ®Èy më van bi ®Ó x¶ khÝ nÐn ra ngoµi kh«ng khÝ qua lç th«ng trªn th©n van. - VÝt ®iÒu chØnh ®Ó ®iÒu chØnh søc c¨ng lß xo thay ®æi ¸p suÊt më van bi. - Khi cÇn kiÓm tra, Ên chèt bi sÏ më th«ng khÝ nÐn ra ngoµi kh«ng khÝ. 3. Van ®iÒu chØnh ¸p suÊt N¾p ®iÒu chØnh Bi ®Þnh vÞ lß xo Lß xo Ty ®Èy N¾p van Van bi Th©n van Bé loc M¸y nÐn khÝ Tõ b×nh chøa khÝ nÐn §Õ van a) CÊu t¹o (h×nh 6-3) H×nh 6-3. S¬ ®å cÊu t¹o van ®iÒu chØnh ¸p suÊt H×nh 4-6 CÊu t¹o van ®iÒu chØnh ¸p suÊt 1- N¾p van; 2- Chôp lß xo; 3- Lß xo ; 4- Ty ®Èy; 5- Lç ty ®Èy; ;6-§Öm ®iÒu chØnh; 7 –Lç th«ng c¬ cÊu gi¶m ¸p 8, 10- ®Çu nè ren; 9-Th©n van; 11-Van bi Van ®iÒu chØnh ¸p suÊt l¾p gi÷a m¸y nÐn khÝ vµ b×nh chøa khÝ nÐn gåm cã: Th©n van l¾p hai van bi vµ bé läc, ®Õ van cã ty ®Èy vµ l¾p víi n¾p ®iÒu chØnh cã hai viªn bi ®Þnh vÞ vµ lß xo, ®Õ van cã r·nh th«ng víi khÝ trêi b) Nguyªn t¾c ho¹t ®éng - Khi ¸p suÊt khÝ nÐn trong b×nh nÐn khÝ nhá h¬n 0,6 MPa th× hai van bi ®ãng kÝn lç th«ng ®Õn b×nh khÝ nÐn vµ më th«ng khÝ nÐn ra ngoµi kh«ng khÝ qua r·nh trªn ®Õ van. - Khi ¸p suÊt khÝ nÐn trong b×nh ®¹t 0,7 – 0,9 MPa th× hai van bi bÞ ®Èy cïng víi ty ®Èy, ®ãng ®­êng th«ng lç bªn víi kh«ng khÝ vµ më th«ng khÝ nÐn tõ b×nh chøa ®Õn c¬ cÊu van gi¶m t¶i më van n¹p, th«ng hai xi lanh vµ ngõng cÊp khÝ nÐn cña m¸y nÐn khÝ. Do ®ã, sôt ¸p suÊt (nhá h¬n 0,6 MPa) trong hÖ thèng phanh vµ van ®iÒu chØnh sÏ x¶y ra vµ qu¸ tr×nh ®ãng hai van bi lÆp l¹i nh­ ban ®Çu ®Ó lu«n æn ®Þnh ¸p suÊt cña khÝ nÐn (0,75 – 0,9) MPa - Cã thÓ vÆn n¾p ®iÒu chØnh ®Ó ®iÒu chØnh søc c¨ng lß xo thay ®æi ¸p suÊt më van bi. 4. B×nh chøa vµ ®­êng èng dÉn khÝ nÐn (h×nh 6-4) H×nh 6-4. S¬ ®å cÊu t¹o b×nh chøa vµ èng dÉn khÝ nÐn §ång hå b¸o ¸p suÊt B×nh chøa khÝ nÐn èng dÉn khÝ nÐn - B×nh chøa khÝ nÐn ®­îc lµm b»ng thÐp, l¾p gi÷a m¸y nÐn khÝ vµ tæng van ®iÒu khiÓn, dïng chøa khÝ nÐn ®ñ cho 10 lÇn phanh. Trong b×nh chøa cã l¾p ®ång hå b¸o ¸p suÊt vµ van x¶ h¬i n­íc. - C¸c èng dÉn khÝ nÐn lµm b»ng thÐp, cã hai ®Çu loe vµ c¸c ®ai èc ren ®Ó l¾p nèi víi c¸c bé phËn cña hÖ thèng phanh ®¶m b¶o kÝn vµ chÞu ®­îc ¸p lùc khÝ nÐn III. HiÖn t­îng vµ nguyªn nh©n h­ háng cña côm m¸y nÐn khÝ A. Nh÷ng h­ háng cña côm m¸y nÐn khÝ 1. Khi c¸c bé phËn cung cÊp khÝ nÐn lµm viÖc cã tiÕng kªu ån kh¸c th­êng a) HiÖn t­îng Khi «t« ho¹t ®éng cã nhiÒu tiÕng ån kh¸c th­êng ë côm m¸y nÐn khÝ vµ b×nh chøa. b) Nguyªn nh©n - M¸y nÐn khÝ mßn, h­ háng c¸c chi tiÕt hoÆc thiÕu dÇu b«i tr¬n. - D©y ®ai láng 2. ¸p suÊt khÝ nÐn kh«ng ®ñ quy ®Þnh a) HiÖn t­îng . Khi ®éng c¬ ho¹t ®éng nh­ng ®ång hå b¸o ¸p suÊt nhá h¬n quy ®Þnh. b) Nguyªn nh©n - M¸y nÐn khÝ mßn, h­ háng c¸c chi tiÕt: pitt«ng, xi lanh, xÐc m¨ng vµ c¸c van... - §­êng èng dÉn khÝ nÐn nøt hë rß khÝ nÐn ra ngoµi. - Van ®iÒu chØnh ¸p suÊt háng B. KiÓm tra côm m¸y nÐn khÝ 1. KiÓm tra bªn ngoµi c¸c bé phËn cña côm m¸y nÐn khÝ - Dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó quan s¸t c¸c vÕt nøt, ch¶y rØ bªn ngoµi m¸y nÐn khÝ, b×nh chøa vµ c¸c èng dÉn khÝ nÐn. - KiÓm tra ®é c¨ng cña d©y ®ai m¸y nÐn khÝ vµ ¸p suÊt b¸o trªn ®ång hå, nÕu kh«ng ®ñ quy ®Þnh cÇn tiÕn hµnh söa ch÷a kÞp thêi. 2. KiÓm tra khi vËn hµnh - Khi vËn hµnh «t« kiÓm tra ¸p suÊt cña khÝ nÐn vµ nghe tiÕng kªu ån kh¸c th­êng ë côm m¸y nÐn khÝ, nÕu cã tiÕng ån kh¸c th­êng vµ ¸p suÊt kh«ng ®ñ quy ®Þnh theo yªu cÇu cÇn phaØ kiÓm tra vµ söa ch÷a kÞp thêi. IV. néi dung b¶o d­ìng côm m¸y nÐn khÝ 1. Lµm s¹ch bªn ngoµi c¸c bé phËn 2. KiÓm tra ch¶y rØ vµ h­ háng bªn ngoµi c¸c bé phËn 3. B¶o d­ìng thay dÇu b«i tr¬n m¸y nÐn khÝ vµ ®iÒu chØnh ®é c¨ng d©y ®ai. 4. KiÓm tra vµ x¶ híi n­íc trong b×nh chøa khÝ nÐn 5. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh c¸c van an toµn vµ van ®iÒu chØnh ¸p suÊt 6. KiÓm tra vµ vÆn chÆt c¸c bé phËn. V. C©u hái vµ bµi tËp 1. NhiÖm vô cña m¸y nÐn khÝ trªn «t« ? 2. H­ háng nµo cña côm m¸y nÐn khÝ vµ b×nh chøa khÝ nÐn lµm cho ¸p suÊt khÝ nÐn kh«ng ®ñ quy ®Þnh ? 4. (Bµi tËp)Tr×nh bµy cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña m¸y nÐn khÝ ? tHùC tËp b¶o d­ìng vµ söa ch÷a côm m¸y nÐn khÝ I. tæ chøc chuÈn bÞ n¬i lµm viÖc 1. Môc ®Ých: - RÌn luyÖn kü n¨ng th¸o l¾p côm m¸y nÐn khÝ - NhËn d¹ng c¸c bé ph©n chÝnh cña côm m¸y nÐn khÝ 2. Yªu cÇu: - Th¸o, l¾p thµnh th¹o, ®óng quy tr×nh vµ ®óng yªu cÇu kü thuËt. - NhËn d¹ng ®­îc c¸c bé phËn côm m¸y nÐn khÝ - Sö dông dông cô hîp lý, chÝnh x¸c. - §¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh th¸o, l¾p - Tæ chøc n¬i lµm viÖc khoa häc, ng¨n n¾p, gän gµng. 3. ChuÈn bÞ: a) Dông cô: - ThiÕt bÞ kiÓm tra ¸p lùc phanh. - Dông cô th¸o l¾p côm m¸y nÐn khÝ - Khay ®ùng dông cô, chi tiÕt - Gi¸ n©ng cÇu xe, kÝch n©ng vµ gç chÌn kª lèp xe. - §ång hå so, ®ång hå ¸p suÊt - Pan me, th­íc cÆp, c¨n l¸ b) VËt t­: - GiÎ s¹ch - GiÊy nh¸m - Nhiªn liÖu röa, dÇu mì b«i tr¬n - XÐc m¨ng, pitt«ng, c¸c van khÝ nÐn, lß xo vµ c¸c jo¨ng ®Öm.... - Tµi liÖu ph¸t tay vÒ c¸c quy tr×nh vµ tra cøu c¸c yªu cÇu kü thuËt söa ch÷a côm m¸y nÐn khÝ. - Bè trÝ n¬i lµm viÖc cho nhãm häc viªn ®ñ diÖn tÝch, ¸nh s¸ng vµ th«ng giã. II. TH¸O L¾P côm m¸y nÐn khÝ A. Quy tr×nh th¸o c¸c bé phËn trªn «t« 1.ChuÈn bÞ dông cô vµ n¬i lµm viÖc - Bé dông cô tay nghÒ th¸o l¾p hÖ thèng phanh - KÝch n©ng, gi¸ kª chÌn lèp xe. 2. Lµm s¹ch bªn ngoµi côm hÖ thèng phanh - Dïng b¬m n­íc ¸p suÊt cao vµ phun n­íc röa s¹ch c¸c cÆn bÈn bªn ngoµi gÇm «t«. - Dïng b¬m h¬i vµ thæi khÝ nÐn lµm s¹ch cÆn bÈn vµ n­íc b¸m bªn ngoµi côm dÉn ®éng phanh 3. Th¸o m¸y nÐn khÝ - Th¸o d©y ®ai - Th¸o m¸y nÐn khÝ 4. Th¸o b×nh chøa khÝ nÐn - X¶ khÝ nÐn - Th¸o c¸c èng dÉn khÝ nÐn - Th¸o b×nh chøa khÝ nÐn 5. Th¸o rêi m¸y nÐn khÝ (gièng phÇn th¸o l¾p ®éng c¬) - Th¸o puly, n¾p m¸y, c¸c van... - Th¸o nhãm pitt«ng, thanh truyÒn vµ trôc khuûu... 6. Lµm s¹ch chi tiÕt vµ kiÓm tra - Dïng giÎ s¹ch vµ dung dÞch röa lµm s¹ch c¸c chi tiÕt vµ khiÓm tra B. Quy tr×nh l¾p * Ng­îc l¹i quy tr×nh th¸o (sau khi söa ch÷a vµ thay thÕ c¸c chi tiÕt h­ háng) C¸c chó ý. - Kª chÌn lèp xe an toµn khi lµm viÖc d­íi gÇm xe. - Tra mì b«i tr¬n c¸c chi tiÕt vµ thay dÇu b«i tr¬n m¸y nÐn khÝ. - Thay thÕ c¸c chi tiÕt theo ®Þnh kú b¶o d­ìng (c¸c ®Öm, d©y ®ai, c¸c van, xÐc m¨ng) - §iÒu chØnh ¸p suÊt khÝ nÐn vµ ®é c¨ng cña d©y ®ai. III. B¶o d­ìng côm m¸y nÐn khÝ A. quy tr×nh b¶o d­ìng 1. Lµm s¹ch bªn ngoµi c¸c bé phËn 2. Th¸o rêi c¸c bé phËn vµ lµm s¹ch. 3. KiÓm tra h­ háng chi tiÕt 4. Thay thÕ chi tiÕt theo ®Þnh kú (xÐc m¨ng, c¸c van, ®Öm kÝn vµ d©y ®ai) 5. Tra mì, l¾p c¸c chi tiÕt vµ thay dÇu b«i tr¬n. 6. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ®é c¨ng d©y ®ai vµ van ¸p suÊt B. §iÒu chØnh hµnh ®é c¨ng d©y ®ai vµ van ¸p suÊt 1. §iÒu chØnh ®é c¨ng d©y ®ai cña m¸y nÐn khÝ (§é c¨ng d©y ®ai cña m¸y nÐn khÝ = 10-15 mm) a) KiÓm tra Dïng th­íc ®o chuyªn dïng ®o kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ d©y ®ai ch­a Ên lùc, sau ®ã dïng tay Ên d©y ®ai ®Õn vÞ trÝ c¶m thÊy cã lùc c¶n lín vµ dõng l¹i ®Ó ®äc kÕt qu¶ trªn th­íc vµ so s¸nh víi tiªu chuÈn cho phÐp ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu chØnh. b) §iÒu chØnh Th¸o c¸c ®ai èc cña b¸nh ®ai ®iÒu chØnh vµ dÞch chuyÓn ®Èy c¨ng d©y ®ai võa ®ñ ®é c¨ng tiªu chuÈn, sau ®ã h·m chÆt c¸c ®ai èc. 2. §iÒu chØnh van ¸p suÊt (¸p suÊt khÝ nÐn trong b×nh chøa lu«n æn ®Þnh tõ 0,75 – 0,9 MPa) a) KiÓm tra VËn hµnh ®éng c¬ vµ qua s¸t ®ång hå b¸o ¸p suÊt, nÕu ¸p suÊt kh«ng ®óng tiªu chuÈn cÇn tiÕn hµnh ®iÒu chØnh. b) §iÒu chØnh Th¸o n¾p van vµ vÆn n¾p ®iÒu chØnh (h×nh 6-4) ®Ó thay ®æi søc c¨ng lß xo, sau ®ã vËn hµnh ®éng c¬ vµ kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ trªn ®ång hå b¸o ¸p suÊt, nÕu ch­a ®¹t yªu cÇu cÇn tiÕp tôc ®iÒu chØnh ®¹t ¸p suÊt tõ 0,75 – 0,9 MPa. IV. söa ch÷a côm m¸y nÐn khÝ vµ b×nh ch­a khÝ nÐn 1. M¸y nÐn khÝ a) H­ háng vµ kiÓm tra - H­ háng m¸y nÐn khÝ: nøt, mßn rç trôc khuûu, vßng bi, xi lanh, pitt«ng, xÐc m¨ng, puly vµ c¸c van. - KiÓm tra : Dïng th­íc cÆp, pan me vµ ®ång hå so ®Ó ®o ®é mßn cña trôc khuûu, vßng bi, xi lanh, pitt«ng, xÐc m¨ng, puly vµ dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó kiÓm tra c¸c vÕt nøt, rç vµ so víi tiªu chuÈn kü thuËt. b) Söa ch÷a - H­ háng m¸y nÐn khÝ: nøt, mßn rç trôc khuûu, vßng bi, xi lanh, pitt«ng, xÐc m¨ng, puly vµ c¸c van. - Söa ch÷a c¸c h­ háng vµ b¶o d­ìng c¸c chi tiÕt cña m¸y nÐn khÝ gièng nh­ söa ch÷a c¸c chi tiÕt trôc khuûu, vßng bi, xi lanh, pitt«ng, xÐc m¨ng, puly cña ®éng c¬. 2. Van an toµn vµ ®iÒu chØnh ¸p suÊt a) H­ háng vµ kiÓm tra - H­ háng chÝnh cña van an toµn vµ van ®iÒu chØnh ¸p suÊt lµ : nøt, mßn, ch¸y rç bÒ mÆt tiÕp xóc, vßng kÝn vµ g·y lß xo. - KiÓm tra : Dïng th­íc cÆp, pan me, ®ång hå so ®Ó ®o ®é mßn cña c¸c van vµ dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó kiÓm tra c¸c vÕt nøt, rç vµ so víi tiªu chuÈn kü thuËt. b) Söa ch÷a - C¸c van an toµn, ®iÒu chØnh ¸p suÊt bÞ nøt, mßn, ch¸y rç bÒ mÆt tiÕp xóc, vßng kÝn vµ g·y lß xo ®Òu ®­îc thay thÕ ®óng lo¹i. 3. B×nh chøa khÝ nÐn vµ c¸c èng dÉn khÝ nÐn a) H­ háng vµ kiÓm tra - H­ háng cña b×nh chøa khÝ nÐn vµ c¸c èng dÉn khÝ nÐn lµ : nøt, rØ thñng vµ cong chay háng ren lµm hë khÝ nÐn ra ngoµi. - KiÓm tra : Dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó quan s¸t c¸c vÕt nøt, thñng bªn ngoµi c¸c chi tiÕt. b) Söa ch÷a - B×nh chøa khÝ nÐn vµ c¸c èng dÉn khÝ nÐn bÞ nøt, rØ thñng vµ cong, chên háng ren cÇn ®­îc tiÕn hµnh hµn ®¾p söa nguéi vµ gß n¾n hÕt cong. C¸c bµi tËp më réng vµ n©ng cao i. Tªn bµi tËp 1. M¸y nÐn khÝ ? 2. LËp b¶ng kiÓm tra, ph©n lo¹i B¶ng kiÓm tra c¸c bé phËn Ngµy kiÓm tra : Ngµy th¸ng n¨m 2004 Nhãm ( ng­êi) kiÓm tra : Tªn bé phËn : Côm m¸y nÐn khÝ vµ b×nh chøa khÝ nÐn Lo¹i «t« : BMAZ TT Tªn chi tiÕt § vÞ tÝnh Sè L­îng §ñ, thiÕu KÝch th­íc mßn T×nh tr¹ng KT Thay thÕ Söa ch÷a 1 Xi lanh C¸i 02 mßn x 2 Pitt«ng - 02 §ñ -Nøt, x 3 XÐc m¨ng Bé 02 - 0,4 - mßn - 4 Thanh truyÒn - 2 mßn - 5 Trôc khuûu - 1 mßn - 6 B×nh chøa khÝ nÐn 2 rØ x 7 Van ®iÒu chØnh P 1 - - Cong X Phßng kü thuËt Ng­êi kiÓm tra II. Yªu cÇu cÇn ®¹t 1. Tr×nh bµy ®­îc cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng c¸c bé phËn cña m¸y nÐn khÝ. 2. LËp b¶ng kiÓm tra ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c III. Thêi gian - Sau 2 tuÇn nép ®ñ c¸c bµi tËp. §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp §¸p ¸n bµi 1 C©u 1. NhiÖm vô : - HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn trªn «t« dïng ®Ó cung cÊp, ph©n phèi khÝ nÐn ®Õn c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn vµ ®µn håi b»ng khÝ nÐn, ®¶m b¶o n©ng cao c¸c tÝnh n¨ng hiÖn ®¹i cña «t«. Yªu cÇu : - Cung cÊp khÝ nÐn ®ñ c«ng suÊt vµ æn ®Þnh ¸p suÊt ®¹t 0,75Mpa. - C¸c c¬ cÊu ho¹t ®éng b»ng khÝ nÐn nhanh chãng vµ ®¶m b¶o ªm dÞu. - CÊu t¹o ®¬n gi¶n, vËn hµnh ªm vµ cã ®é bÒn cao. C©u 2. Khi ®éng c¬ ho¹t ®éng, m¸y nÐn khÝ lµm viÖc hót kh«ng khÝ ngoµi trêi vµo xi lanh vµ nÐn ®Õn ¸p suÊt quy ®Þnh sau ®ã n¹p vµo b×nh chøa khÝ nÐn. Khi ¸p suÊt trong b×nh chøa khÝ nÐn ®¹t 0,75MPa th× van ®iÒu chØnh ¸p suÊt b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®Ó æn ®Þnh ¸p suÊt ®óng quy ®Þnh. KhÝ nÐn ®­îc ph©n phèi ®Õn c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn trªn «t« th«ng qua c¸c bé ®iÒu khiÓn cña tõng hÖ thèng vµ c¬ cÊu nh­: - C¬ cÊu phanh b»ng khÝ nÐn. - C¬ cÊu treo b»ng khÝ nÐn. - C¬ cÊu ®ãng më n¾p ®éng c¬ vµ ®ãng më cña xe - C¬ cÊu n©ng h¹ ghÕ ngåi b»ng khÝ nÐn. §¸p ¸n bµi 2 C©u 1. - C¸c b×nh xÕp hoÆc b×nh cÇu nøt thñng, gi¶m ¸p suÊt khÝ nÐn hoÆc dÇu thñ lùc. - Bé ®iÒu tiÕt hoÆc bé ph©n phèi h­ háng. - Thanh æn ®Þnh, c¸c cÇn d·n ®éng hoÆc c¸c vßng ®µn håi cong g·y, láng c¸c mèi l¾p nèi - M¸y nÐn háng hoÆc ®øt chïng d©y ®ai lµm ¸p suÊt gi¶m. C©u 2. - C¬ cÊu treo b»ng khÝ nÐn (dïng cho «t« kh¸ch trung b×nh, v× cÊu t¹o lín, phøc t¹p vµ chÞu ¸p lùc trung b×nh) §¸p ¸n bµi 3 C©u 1. - Trôc pitt«ng cong, lß xo g·y. - C¸c thanh dÉn ®éng láng hoÆc ®øt c¸c bu l«ng ®Çu nèi. C©u 2. - Van ®iÒu khiÓn h­ háng hoÆc bÞ kÑt ë vÞ trÝ ®ãng. - Pitt«ng mßn hoÆc xi lanh bÞ nøt hë lµm tho¸t khÝ nÐn ra ngoµi. - §­êng èng dÉn khÝ nÐn nøt hë. §¸p ¸n bµi 4 C©u 1. - Van ®iÒu khiÓn h­ háng hoÆc bÞ kÑt ë vÞ trÝ më. - Lß xo g·y hoÆc yÕu. - Trôc pitt«ng bÞ cong. C©u 2. - Van ®iÒu khiÓn h­ háng hoÆc bÞ kÑt ë vÞ trÝ ®ãng. - Pitt«ng mßn hoÆc xi lanh bÞ nøt hë lµm tho¸t khÝ nÐn ra ngoµi. - §­êng èng dÉn khÝ nÐn nøt hë. §¸p ¸n bµi 5 C©u 1. - Van mét chiÒu háng hoÆc bÞ kÑt. - Pitt«ng mßn hoÆc xi lanh bÞ nøt hë lµm tho¸t khÝ nÐn ra ngoµi. C©u 2. - KiÓm tra c¸c vÕt nøt g·y, láng cña c¸c ®Çu nèi. - KiÓm tra ®é cong vªnh cña cÇn ®iÒu khiÓn, trôc më van vµ trôc pitt«ng. - Dïng kÝnh phãng ®¹i ®Ó quan s¸t c¸c vÕt nøt bªn ngoµi xi lanh. - Lµm s¹ch vµ vÆn chÆt c¸c ®Çu nèi.. §¸p ¸n bµi 6 C©u 1. - T¹o khÝ nÐn cã ¸p lùc ®óng yªu cÇu vµ cung cÊp ®ñ l­îng khÝ nÐn cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn trªn «t« C©u 2. - M¸y nÐn khÝ mßn, h­ háng c¸c chi tiÕt: pitt«ng, xi lanh, xÐc m¨ng vµ c¸c van... - §­êng èng dÉn khÝ nÐn nøt hë rß khÝ nÐn ra ngoµi. - Van ®iÒu chØnh ¸p suÊt háng Tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn tÊt TiÕn-§ç Xu©n KÝnh-Gi¸o tr×nh kü thuËt söa ch÷a «t«-m¸y næ-2002 2. NguyÔn Oanh-Kü thuËt söa ch÷a «t« vµ ®éng c¬ næ hiÖn ®¹i-Khung gÇm bÖ «t«-NXB ban GDCN.TP.Hå ChÝ MInh-1992. 3. NguyÔn §øc Tuyªn-NguyÔn Hoµng ThÕ - Sö dông- B¶o d­ìng vµ söa ch÷a «t«-NXB §¹i häc vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp-TËp I-II-1989. 4.NguyÔn Thanh TrÝ-Ch©u ngäc Thanh-H­íng dÉn sö dông b¶o tr× vµ söa ch÷a xe «t« ®êi míi-NXB TrÎ-1996. 5.TrÇn Duy §øc ( dÞch)-B¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a «t«-NXB C«ng nh©n kü thuËt Hµ néi-1987. 6. Th¸i nguyÔn b¹ch Liªn - KÕt cÊu vµ tÝnh to¸n «t« - NXB Giao th«ng vËn t¶i 1984 7. NguyÔn Kh¾c Trai - CÊu t¹o gÇm xe con vµ hÖ thèng truyÒn lùc «t« con - Bé m«n «t« -§¹i häc b¸ch khoa Hµ néi 8. TOYOTA - HIACE - Repair Manual For Chassis & Body- 1989

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTai liệu SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN.doc