Điều trị suy thượng thận cấp

ĐIỀU TRỊ SUY THƯỢNG THẬN CẤP ĐỊNH NGHĨA Là một cấp cứu nội khoa có thể gây tử vong Xảy ra khi nhu cầu về hormon vượt quá khả năng sản xuất của tuyến thượng thận Do thiếu cortisol là chủ yếu, có thể kèm thiếu aldosteron ở mức độ ít hơn NGUYÊN NHÂN Cơn suy thượng thận / bệnh tuyến thương thận có sẵn: Bệnh Addison Điều trị bằng op’DDD, aminoglutethimide, ketoconazol, . Sau PT cắt bỏ TTT 2. Cơn suy thượng thận / suy thương thận thứ phát Do u tuyến yên Do ngưng corticoid đột ngột 3. Cơn suy thượng thận / tuyến thương thận bình thường XH thượng thận hay tạo huyết khối Do suy thượng thận chức năng 4. Giảm dự trữ thượng thận do nguyên nhân khác 5. Hội chứng Debré-Fibriger (do thiếu men 21-OHase)

ppt13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều trị suy thượng thận cấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑIEÀU TRÒ SUY THÖÔÏNG THAÄN CAÁP ÑÒNH NGHÓA Laø moät caáp cöùu noäi khoa coù theå gaây töû vong Xaûy ra khi nhu caàu veà hormon vöôït quaù khaû naêng saûn xuaát cuûa tuyeán thöôïng thaän Do thieáu cortisol laø chuû yeáu, coù theå keøm thieáu aldosteron ôû möùc ñoä ít hôn NGUYEÂN NHAÂN Côn suy thöôïng thaän / beänh tuyeán thöông thaän coù saün: Beänh Addison Ñieàu trò baèng op’DDD, aminoglutethimide, ketoconazol, …. Sau PT caét boû TTT 2. Côn suy thöôïng thaän / suy thöông thaän thöù phaùt Do u tuyeán yeân Do ngöng corticoid ñoät ngoät 3. Côn suy thöôïng thaän / tuyeán thöông thaän bình thöôøng XH thöôïng thaän hay taïo huyeát khoái Do suy thöôïng thaän chöùc naêng 4. Giaûm döï tröõ thöôïng thaän do nguyeân nhaân khaùc 5. Hoäi chöùng Debreù-Fibriger (do thieáu men 21-OHase) THIEÁU CORTISOL Giaûm ñ/ö tim vaø maïch maùu vôùi catecholamin Giaûm thaûi nöôùc töï do Thieáu mineralocorticoid Giaûm taân taïo glucose Trieäu chöùng khoâng ñaëc hieäu Haï HA Haï Na maùu Taêng kali, toan chuyeån hoùa Haï ÑH TRUÏY MAÏCH & TÖÛ VONG SUY THÖÔÏNG THAÄN CAÁP Toång traïng suy suïp, meät moûi Trieäu chöùng tim maïch RL tri giaùc Trieäu chöùng tieâu hoùa Beänh Addison Suy tuyeán yeân H/c Cushing TRIEÄU CHÖÙNG LAÂM SAØNG CHAÅN ÑOAÙN Haï HA chöa roû nguyeân nhaân Duøng corticoid Duøng khaùng ñoâng ? ÑIEÀU TRÒ NGAY, KHOÂNG CHÔØ KEÁT QUAÛ CLS TRIEÄU CHÖÙNG CAÄN LAÂM SAØNG Natri maùu thöôøng giaûm Kali maùu bình thöôøng hay hôi taêng Coù theå toan maùu nheï Suy thöôïng thaän nguyeân phaùt: taêng kali maùu gaây loaïn nhòp vaø lieät Haï ñöôøng huyeát Cortisol maùu giaûm ngay caû khi bò stress ÑIEÀU TRÒ 1.Dòch truyeàn: - Maën ngoït ñaúng tröông toác ñoä nhanh ñeå ñieàu trò tình traïng maát nöôùc, haï HA vaø haï ÑH - Maát trung bình khoûang 3 lít - Giôø ñaàu: buø 1 lít, 2-3 lít / 8 giôø sau - Chuù yù tim maïch 2. Corticoid: - Nhaèm ñieàu trò haï HA, haï Na maùu, taêng kali vaø haï ÑH - Hydrocortisone 100 mg TM ngay khi chaån ñoaùn - Pha 100 mg vaøo dòch truyeàn toác ñoä 10 mg/ giôø, hay:- Hydrocortisone 100 mg TM x 4 laàn / ngaøy ñaàu - Khi Hydrocortisone giaûm lieàu 20 mcg/dl Bình thöôøng Suy thöôïng thaän caáp TIEÂN LÖÔÏNG & PHOØNG NGÖØA Theo doõi caån thaän trong 24-48 giôø ñaàu Khi oån ñònh seõ chuyeån sang thuoác uoác (Hydrocortisone vieân) Töû vong do shock, taêng kali maùu gaây loaïn nhòp Giaùo duïc söùc khoûe ñeà phoøng STT caáp Duøng corticoid ñuùng chæ ñònh STT maïn phaûi ñieàu trò thay theá suoát ñôøi Khi bò caûm cuùm phaûi x 2 lieàu / 3 ngaøy Neáu naëng phaûi tieâm hydrocortisone, dòch truyeàn DUØNG CORTICOID TREÂN BEÄNH NHAÂN STT MAÏN KHI PHAÃU THUAÄT Ñieàu chænh HA, ÑH, ñieän giaûi Hydrocortisone 100 mg TB khi vaøo phoøng moå Hydrocortisone 50 mg TM hay TB / 6 giôø trong phoøng hoài söùc haäu phaãu Giaûm 25 mg Hydrocortisone / 6giôø trong 24 giôø tieáp, sau ñoù giaûm daàn ñeán lieàu duy trì trong 3- 5 ngaøy Neáu coù soát, haï HA hay coù bieán chöùng khaùc: duy trì Hydrocortisone 200- 400 mg / ngaøy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptĐiều trị suy thượng thận cấp.ppt
Tài liệu liên quan