Điều trị: Huyết khối tĩnh mạch sâu

ĐIỀU TRỊ: HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU HKTMS  Thuyên tắc phổi (P.E) Thụy Điển (1999) : 1,6 - 1,8 / 1000 (PE) Europeen (1992) : 1,6/1000  0,9%(PE)  ở BV. Mỹ Gensini (1997) : 19% PTTQ  0,8%(PE) Thrift (1992) : 1-20% PT khớp gối háng  1-10%(PE) Kujah (1993)-Paris : 17,5% chấn thương Nhật (1981) Okabe : 9,4% (TQ)  0,4-4% (PE) Đài Loan (1987) Jou IM : 47,6 (Khớp)  3% (PE) Hong kong(1991) Chau KY: 27%CH1,77%(PE) HKTMS ở Việt Nam 1992 - 1998 : 63 1998 - 1999 : 29 * Yếu tố thuận lợi : + Bất động + Sau mổ : khớp, vùng chậu + Viêm tĩnh mạch huyết khối + Thai kỳ + Bệnh tim + Bệnh về máu

ppt29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điều trị: Huyết khối tĩnh mạch sâu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TS. BS. LEÂ NÖÕ HOØA HIEÄP 92 TRÖÔØNG HÔÏP TAÏI KHOA LNMM Bv. BÌNH DAÂN PHAÀN 2 I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ (1) HKTMS coù ôû Chaâu AÙ Nhaät (1984) OKABE : 9,4% PTTQ, HAYASHI 13,3% PT saûn Trung Quoác (1987) CHENG : 8,5%/TQ ; JOU IM 47,6% PT Khôùp Nam Trieàu Tieân (1996) YOO MC : 16%PT (Khôùp) Singapore (2001) LEE : 66,7% Baát ñoäng ; 30% PT TQ Malaysia (1996) DHILLON : 62,5% PTCH. Vieät Nam (1999) LNHH : 92 TH. I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ (2) HKTMS  Thuyeân taéc phoåi (P.E) Thuïy Ñieån (1999) : 1,6 - 1,8 / 1000 (PE) Europeen (1992) : 1,6/1000  0,9%(PE)  ôû BV. Myõ Gensini (1997) : 19% PTTQ  0,8%(PE) Thrift (1992) : 1-20% PT khôùp goái haùng  1-10%(PE) Kujah (1993)-Paris : 17,5% chaán thöông Nhaät (1981) Okabe : 9,4% (TQ)  0,4-4% (PE) Ñaøi Loan (1987) Jou IM : 47,6 (Khôùp)  3% (PE) Hong kong(1991) Chau KY: 27%CH1,77%(PE) AÂU MYÕ CHAÂU AÙ Thrombus growth results in proximal progression along the vein Deep vein thrombosis  Damage to veins (FTS)  Fulmonary embolism HKTMS ôû Vieät Nam 1992 - 1998 : 63 1998 - 1999 : 29 * Yeáu toá thuaän lôïi : + Baát ñoäng + Sau moå : khôùp, vuøng chaäu + Vieâm tónh maïch huyeát khoái + Thai kyø + Beänh tim + Beänh veà maùu ÑAËT VAÁN ÑEÀ (3) 92 II. MUÏC ÑÍCH 1. Xaùc ñònh HKTMS coù ôû VN vaø ngaøy caøng taêng. 2. Phaân tích : + Yeáu toá thuaän lôïi  Phoøng ngöøa + Caùc phöông tieän chaån ñoaùn. + Keát quaû ñieàu trò. III. TÖ LIEÄU VAØ P/P NGHIEÂN CÖÙU - Tieàn cöùu - Laâm saøng - caét doïc. IV. KEÁT QUAÛ (1) IV.1 Tuoåi vaø phaùi : 92 tröôøng hôïp Nam : 50 (54,35%) Nöõ : 42 (45,65%) Tuoåi treû nhaát : 16 tuoåi Tuoåi giaø nhaát : 85 tuoåi Tuoåi trung bình : 37 tuoåi IV.2 Lyù do nhaäp vieän : + Chaân to, ñau : 100% Phaûi : 27 (29,35%) Traùi : 65 (70,65%) IV. 3 LAÂM SAØNG : TH % Chi to 92 100% Chi naëng 92 100% Chi ñau 92 100% Saéc toá da 7 7,6% TM noâng suy 19 20,6% Chi ñoû, noùng 11 11,95% Soát 14 15,21% IV. KEÁT QUAÛ (2) IV. 4 Thôøi gian khôûi beänh ñeán nhaäp vieän : Th/g (tuaàn) TH % 4 tuaàn 24 92 100% IV. KEÁT QUAÛ (3) IV.5 YEÁU TOÁ THUAÄN LÔÏI TH % + Sau phaãu thuaät chænh hình: 9 9,7% Coå X ñuøi (1), Khôùp goái (2), X ñuøi (2) Thaân X ñuøi (3), Thoaùt vò ñóa ñeäm (1) + Sau PT toång quaùt : 11 12% U sau phuùc maïc (4), Taussig (2) Wertheim (5) + Vieâm TM huyeát khoái 15 16,3% + Thai kyø 4 + HC thaän hö 1 + Beänh tim 5 + Tieåu ñöôøng 4 56 60,87% + Khoâng roõ nguyeân nhaân 36 39,13% 92 100% IV. KEÁT QUAÛ (4) IV.6 CAÄN LAÂM SAØNG : Echo doppler huyeát khoái ôû : + TM saâu 92 + TM chuû döôùi 2 + TM chaäu 5 + TM hieån 6 Echo tim : Bình thöôøng 9 Beänh van tim 3 ECG : - TNV 17 92 - Nhòp nhanh 8 - BT 67 Veùinography huyeát khoái 5 CT Scan buïng khoâng haïch di caên buïng 8 XN Sinh hoùa : HIV (+) 3 TQ,TCK   veà BT 92 Tieåu caàu BT 92 IV.7 CHAÅN ÑOAÙN :  (+) HKTMS Chaân to, ñau, naëng Echo : HKTMS (++)   Chaân voi Suy TM noâng huyeát khoái DVP  PE   IV.8 ÑIEÀU TRÒ (1) 92 NOÄI : 90 TH NGOAÏI : 2 TH  Thuoác : Heùparine kinh ñieån : Lieàu bolus : 100 uI/Kg TM chaäm sau ñoù : 100 uI/Kg truyeàn TM  Theo doõi : + TCK 2 x 3 laàn chöùng. + Ñeám plaquette. + Th/gian : 7 - 10 ngaøy. + Laâm saøng : - Chi veà bình thöôøng - Heát ñau - Heát naëng THROMBECTOMIE AVEC FOGARTY Foley catheter Fogarty catheter ÑIEÀU TRÒ : NGOAÏI (1) PHAÃU THUAÄT : Laáy huyeát khoái baèng Fongarty. KEÁT QUAÛ : + 1 (+) + 1 (-) : nhieãm ñoäc da. La mise de fils cave Fils cave IV.9 Ñieàu trò (2) :  Baêng thun baát ñoäng sôùm (Heùparine ) vöøa chaët, ñuû cao Th/g : 3 thaùng  Keát quaû : Echo doppler kieåm tra : Coøn ít huyeát khoái ôû TM saâu Ñaõ coù tuaàn hoaøn phuï  xuaát vieän  Ñieàu trò ngoaïi truù : + Fraxiparine (H.BPM) 100 uI/Kg/24H tieâm döôùi da.  Theo doõi : - taùi khaùm moãi 2 tuaàn - Echo doppler : moãi thaùng TOÁT : 92,1% Taùi phaùt : 5 TH (7,9%) V. BAØN LUAÄN (1) : V.1 Nguyeân nhaân & yeáu toá thuaän lôïi :  HARRISON (1998) : HKTMS : - Chaán thöông, PTCH - Phaãu thuaät TQ, saûn - Nhieãm truøng - Ung thö - BN naèm lieät giöôøng - Thuyeân taéc phoåi  EMMERICH (Paris 1997) : 167 HKTMS  18 ung thö (10,7%)  HKTMS  Ung thö Bv. BD : 7 ung thö  HKTMS (7,6%) BÌNH DAÂN : PTCH 9,7% PTTQ 12% Vieâm TM 16,3% Baát ñoäng 30%  SIRAGUSA (YÙ) : 32 TH thay khôùp haùng  7 TH (21,9%) HKTMS Bv BD : 9,7% PTCH  1/3 khôùp haùng, goái  Tieåu ñöôøng : autopsie 20 TH  1 TH HKTMS (5%) Bv BD : 4 / 92 (4,3%)  LUDWIG : 50% phuï nöõ coù thai 7 ngaøy + Tieàn söû HK + Suy tónh maïch + Vieâm tónh maïch 2/- Ñaët IVC Filter Bv BD : 88,05% > 7 ngaøy  TOÁT : 92,1% Taùi phaùt : 7,9% Bv BD :  Ngoaïi : 2 TH Toát : 1 TH VI. KEÁT LUAÄN 1/- HKTMS coù ôû VN : 92 TH töø 1992 - 1999 Nguyeân nhaân : - bieát roõ ôû 60,87%. - chöa bieát roõ ôû 39,13% 2/- Yeáu toá thuaän lôïi : + Vieâm TMHK 16% + PT TQ 12% + PT CH (Haùng, goái) 9,7% + Baát ñoäng 30%  Ngöøa  Vaän ñoäng sôùm : sau moå, caùch soáng  toát beänh noäi khoa ñi keøm Fraxiparine tröôùc, trong, sau, moå. 3/- Chaån ñoaùn : Laâm saøng + Echo doppler Phleùbographie ( Khi nghi ngôø) 4/-  Noäi laø chuû yeáu (97,83%) : Keát quaû toát : 92,1% Taùi phaùt : 7,9%.  Ngoaïi : 2 TH (2,17%) 5/- FRAXIPARINE : tieän lôïi, an toaøn, höõu hieäu vaø kinh teá 21,7% CAÛM ÔN SÖÏ THEO DOÕI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptĐiều trị- Huyết khối tĩnh mạch sâu.ppt
Tài liệu liên quan