Đề thi môn học: Kết cấu tính toán động cơ đốt trong

Câu 1: Phổồng phaùp quy dỏựn khọỳi lổồỹng caùc chi tióỳt chuyóứn õọỹng trong cồ cỏỳu khuyớu truỷc thanh truyóửn. Câu 2: Phỏn bióỷt goùc lóỷch cọng taùc vaỡ goùc lóỷch khuyớu cuớa õọỹng cồ nhióửu xi lanh bọỳ trờ mọỹt haỡng. Lỏỷp baớng xaùc õởnh hồỹp lổỷc T trổồỡng hồỹp õọỹng cồ 4 kyỡ 4 xi lanh, thổù tổỷ laỡm vióỷc 1-3-4-2. Câu 3: Âàỷc õióứớm kóỳt cỏỳu hóỷ thọỳng bọi trồn tuỏửn hoaỡn cổợồng bổùc carte khọ

doc7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2493 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi môn học: Kết cấu tính toán động cơ đốt trong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 01 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Xaïc âënh qui luáût chuyãøn vë cuía piston bàòng phæång phaïp giaíi têch, ruït ra cäng thæïc xaïc âënh váûn täúc vaì gia täúc. C©u 2: Nhiãûm vuû, âiãöu kiãûn laìm viãûc, yãu cáöu váût liãûu chãú taûo piston. C©u 3: Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, nguyªn lý c¸c d¹ng bÇu läc ly t©m. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 02 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Xaïc âënh qui luáût chuyãøn vë cuía piston bàòng phæång phaïp âäö thë cho biãút täúc âäü âäüng cå n = 3000 v/ph, S = 120mm, Ltt = 240 mm. C©u 2: Phán têch âàûc âiãøm kãút cáúu cuía âènh vaì âáöu piston. C©u 3: Phán têch âàûc âiãøm kãút cáúu cuía báöu loüc tinh. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè:03 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Xaïc âënh váûn täúc chuyãøn dëch cuía pis ton bàòng phæång phaïp âäö thë cho biãút: täúc âäü âäüng cå n = 3000 v/ph, S = 120mm, Ltt = 240 mm. C©u 2: Phán têch âàûc âiãøm kãút cáúu pháön thán piston, caïc giaíi phaïp chäúng boï keût piston ? C©u 3: Tr×nh bµy s¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng b«i tr¬n c­ìng bøc carte ­ít Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 04 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Xaïc âënh gia täúc chuyãøn dëch cuía piston bàòng phæång phaïp âäö thë Täle cho biãút: täúc âäü âäüng cå n = 3000 v/ph, S = 120mm, Ltt = 240 mm. C©u 2: Phæång phaïp quy dáùn khäúi læåüng caïc chi tiãút chuyãøn âäüng trong cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön. C©u 3: Phán têch âàûc âiãøm kãút cáúu cuía báöu loüc thä. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè:05 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Phæång phaïp quy dáùn khäúi læåüng caïc chi tiãút chuyãøn âäüng trong cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön. C©u 2: Phán biãût goïc lãûch cäng taïc vaì goïc lãûch khuyíu cuía âäüng cå nhiãöu xi lanh bäú trê mäüt haìng. Láûp baíng xaïc âënh håüp læûc ST træåìng håüp âäüng cå 4 kyì 4 xi lanh, thæï tæû laìm viãûc 1-3-4-2. C©u 3: Âàûc âiãøím kãút cáúu hãû thäúng bäi trån tuáön hoaìn cæîång bæïc carte khä Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 06 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Xaïc âënh hãû læûc vaì mä men taïc duûng lãn cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön âäüng cå 1 xi lanh C©u 2: Phán têch æu nhæåüc âiãøm caïc phæång phaïp làõp gheïp chäút piston. C©u 3: Caïc phæång phaïp bäi trån trong âäüng cå âäút trong. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 07 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Xaïc âënh hãû læûc vaì mä men taïc duûng lãn cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön âäüng cå chæî V 2 xi lanh. C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu, nguyãn ly ïlaìm viãûc cuía hãû thäúng khäng taíi cuía bäü chãú hoìa khê. C©u 3: Phán têch cäng duûng cuía baïnh âaì, phæång phaïp xaïc âënh khäúi læåüng vaì kêch thæåïc cuía baïnh âaì. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 08 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Phán biãût goïc lãûch cäng taïc vaì goïc lãûch khuyíu cuía âäüng cå nhiãöu xi lanh bäú trê mäüt haìng. Láûp baíng xaïc âënh håüp læûc ST træåìng håüp âäüng cå 4 kyì 4 xi lanh, thæï tæû laìm viãûc 1-3-4-2 C©u 2: Nhiãûm vuû, yãu cáöu vaì âàûc âiãøm kãút cáúu cuía seïc màng khê ?. C©u 3: Ph­¬ng ph¸p qui dÉn khèi l­îng cña c¸c chi tiÕt trong hÖ thèng phèi khÝ dïng xu p¸p treo. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 09 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Muûc âêch vaì phæång phaïp xáy dæûng âäö thë phuû taíi taïc duûng chäút khuyíu? C©u 2: Nhiãûm vuû, yãu cáöu vaì âàûc âiãøm kãút cáúu cuía seïc màng dáöu ? C©u 3: C¬ së chän c¸c d¹ng biªn d¹ng cam. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 10 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Muûc âêch vaì phæång phaïp xáy dæûng âäö thë maìi moìn chäút khuyíu? C©u 2: Nhiãûm vuû, yãu cáöu vaì âàûc âiãøm kãút cáúu cuía thanh truyãön ? C©u 3: X¸c ®Þnh tiÕt diÖn thêi gian cña c¬ cÊu phèi khÝ. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè:11 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Thãú naìo laì âäüng cå âæåüc cán bàòng, phæång phaïp cán bàòng âäüng cå 1 xilanh ? C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu cuía âáöu to thanh truyãön, taûi sao cáön thiãút phaíi tàng âäü cæïng væîng cuía nàõp âáöu to ? C©u 3: C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh l­îng nhiªn liÖu cung cÊp chu tr×nh cña b¬m Bosch. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 12 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Phæång phaïp cán bàòng âäüng cå bàòng cå cáúu Langreïtche. C©u 2: Nhiãûm vuû, yãu cáöu vaì âàûc âiãøm kãút cáúu bu läng thanh truyãön. C©u 3: Nguyªn lý lµm viÖc cña con ®éi thuû lùc. Cho biÕt ­u ®iÓm cña lo¹i con ®éi nµy so víi c¸c lo¹i kh¸c. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 14 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Khaío saït tênh cán bàòng âäüng cå 2 xi lanh 4 kyì thàóng haìng trong hai træåìng håüp goïc lãûch khuyíu 180 vaì 360. C©u 2: S¬ ®å hÖ thèng lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ, (Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, nguyªn lý, ­u nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p lµm m¸t nµy). C©u 3: Ph©n tÝch kÕt cÊu cña c¸c lo¹i con ®éi h×nh nÊm, h×nh trô, con l¨n. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 15 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Khaío saït tênh cán bàòng âäüng cå 2 xi lanh 4 kyì thàóng haìng trong hai træåìng håüp goïc lãûch khuyíu 180 vaì 360. C©u 2: Nhiãûm vuû, yãu cáöu váût liãûu cuía truûc khuyíu. Cho biãút caïc loaûi truûc khuyíu vaì phaûm vi sæí duûng. C©u 3: Ph©n tÝch c¸c ph­¬ng ¸n dÉn ®éng trôc cam? Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 16 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Xaïc âënh hãû læûc vaì mä men taïc duûng lãn cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön âäüng cå 1 xi lanh C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu caïc pháön cuía truûc khuyíu, cho biãút caïc giaíi phaïp tàng bãön cho truûc khuyíu ? C©u 3: CÊu t¹o trôc cam phèi khÝ, c¸ch x¸c ®Þnh gãc lÖch ®Ønh cam cïng tªn vµ cam kh¸c tªn. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 17 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Så âäö caïc læûc vaì mä men taïc duûng lãn khuyíu truûc khi tênh toaïn sæïc bãön truûc khuyíu theo phæång phaïp phán âoaûn. C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu cuía äúng loït xi lanh. C©u 3: VÏ mét xup¸p vµ ph©n tÝch ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c¸c phÇn. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 18 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Cho baíng säú liãûu a 20 140 260 380 500 620 T(MN/m2) Biãút âäüng cå coï 6 xi lanh thæï tæû laìm viãûc âäüng cå laì 1-4-2-6-3-5, a Zmax = 20o, xaïc âënh khuyíu nguy hiãøm træåìng håüp læûc phaïp tuyãún cæûc âaûi. C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu cuía bäü âäi båm cao aïp (BOSCH). C©u 3: VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch nguyªn lý lµm viÖc, ­u nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ¸n phèi khÝ dïng xu p¸p treo vµ xu p¸p ®Æt. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 19 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Cho baíng säú liãûu: a 35 155 275 395 515 635 T(MN/m2) Biãút âäüng cå coï 6 xi lanh thæï tæû laìm viãûc âäüng cå laì 1-4-2-6-3-5, a Tmax = 35o, xaïc âënh khuyíu nguy hiãøm træåìng håüp læûc tiãúp tuyãún cæûc âaûi. C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu, nguyãn ly ïlaìm viãûc cuía hãû thäúng tàng täúc trong bäü chãú hoìa khê. C©u 3: Ph©n tÝch nhiÖm vô, yªu cÇu cña hÖ thèng phèi khÝ. Ph¹m vi sö dông c¸c ph­¬ng ¸n phèi khÝ. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 20 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Phán têch cäng duûng cuía baïnh âaì, phæång phaïp xaïc âënh khäúi læåüng vaì kêch thæåïc cuía baïnh âaì. C©u 2: S¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng lµm m¸t b»ng n­íc tuÇn hoµn c­ìng bøc 2 vßng kÝn? kÕt cÊu, nguyªn lý lµm viÖc cña qu¹t giã. C©u 3: Phán têch âàûc âiãøm kãút cáúu cuía caïc loaûi båm dáöu (daûng båm baïnh ràng). Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 21 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Khaío saït tênh cán bàòng âäüng cå 2 xi lanh 4 kyì thàóng haìng trong hai træåìng håüp goïc lãûch khuyíu 180 vaì 360. C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu, nguyãn lyï laìm viãûc cuía voìi phun kên. C©u 3: Âàûc âiãøm kãút cáúu cuía äúng loït xi lanh. Khoa C¬ KhÝ Bé m«n §éng Lùc §Ò thi sè: 22 §Ò thi m«n häc: KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong Tæ tr­ëng Bé m«n C©u 1: Xaïc âënh hãû læûc vaì mä men taïc duûng lãn cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön âäüng cå 1 xi lanh C©u 2: Caïc yãu cáöu âäúi våïi hãû thäüng cung cáúp nhiãn liãûu âäüng cå Âiezel. C©u 3: CÊu t¹o trôc cam phèi khÝ, c¸ch x¸c ®Þnh gãc lÖch ®Ønh cam cïng tªn vµ cam kh¸c tªn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdethi_kcttdc_tcd_0386.doc
Tài liệu liên quan