Công tác thi công đất - Chương III: Tính khối lượng công tác đất

Một tuyến cống tròn đường kính 1.2m, dài 100m trên mặt đất nằm ngang có mặt cắt rãnh đào như hình vẽ. Biết h =2m, b=1.8m, hệ số mái dốc m=0.65. - Biết độ tơi ban đầu của đất sau khi đào lên bằng 22%, độ tơi sau cùng của đất sau khi đầm nén là 4%. Bỏ qua thể tích bê tông lót và hố ga

pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 1851 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác thi công đất - Chương III: Tính khối lượng công tác đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4/16/2013 1 GV: LÖÔNG TOAØN HIEÄP 1. TÍNH KHỐI LƢỢNG ĐẤT CÔNG TRÌNH TẬP TRUNG V = V1 + 2V2 + 2V3 + 4V4 V1 = a.b.H H 2 bd a 2 1 V2         H 2 ac b 2 1 V3         H 2 bd 2 ac 3 1 V4                4/16/2013 2 Trong đó: a,b – Chiều dài và chiều rộng mặt đáy c,d – Chiều dài và chiều rộng mặt trên H – Chiều sâu của hố    cddbcaabH 6 1 V  Trong đó: F1 – Diện tích tiết diện trước F2 – Diện tích tiết diện sau L – Chiều dài của hình khối Ftb - Diện tích của tiết diện trung bình, tại đó chiều cao của tiết diện bằng trung bình cộng của chiều cao hai tiết diện trước và sau. 2. TÍNH KHỐI LƢỢNG ĐẤT CÔNG TRÌNH CHẠY DÀI   .L 6 hhm 2 FF V 2 2121           cotgα H B i 1 m  4/16/2013 3  Trƣờng hợp mặt đất nằm ngang 2.1. Một số công thức xác định tiết diện ngang của công trình đất chạy dài F = h(b + m.h) Tiết diện ngang công trình đất ở nơi mặt đất ngang bằng  Trƣờng hợp mặt đất dốc phẳng Tiết diện ngang công trình đất ở nơi mặt đất dốc 21 21 hm.h 2 hh bF    2 mm m 21   B = b + 2.m.h 4/16/2013 4  Trƣờng hợp mặt đất dốc không phẳng                              2222 54 4 43 3 32 2 21 1 aa h aa h aa h aa hF    221 2 2211 hhhmhmbB   Thể tích đất đổ đống 2.2. Khối lƣợng đất đổ đống V = Va + Vb + Vc V = V’a(1 + K1a) + V’b(1 + K1b) + V’c(1 + K1c) Trong đó:  Va , Vb , Vc là các thể tích đống đất đổ tương ứng thể tích đất đào V’a , V’b, V’c trong các loại đất khác nhau.  K1a , K1b , K1c là độ tơi xốp ban đầu của các loại đất khác nhau 4/16/2013 5  Khối lƣợng đất nguyên thổ cần để lấp hố đào           100 K100 .WWW 0ch1 Trong đó: Wh – Thể tích hình học hố đào; Wc – Thể tích hình học công trình chôn trong hố đào; K0 – Độ tơi xốp sau khi đầm;  Số lƣợng đất còn thừa: W = Wh – W1 3. TÍNH KHỐI LƢỢNG SAN NỀN Một số hình ảnh công tác san nền 4/16/2013 6 Trong thực tế, tùy theo đặc điểm tự nhiên của khu đất, tùy theo tính chất của công trình và mặt bằng thi công mà thƣờng có 3 phƣơng pháp chủ yếu: PP MẶT CẮT PP ĐƢỜNG ĐỒNG MỨC PP PHỐI HỢP Để biểu diễn địa hình có thể dùng pp mặt cắt bao gồm: mặt cắt dọc và mặt cắt ngang. PHƢƠNG PHÁP MẶT CẮT 4/16/2013 7 PHƢƠNG PHÁP MẶT CẮT XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÁC MẶT CẮT VẼ MẶT CẮT DỌC, CẮT NGANG NỘI DUNG TiẾN HÀNH TRA QCTC, THIẾT KẾ ĐƢỜNG ĐỎ TÍNH TOÁN KHỐI LƢỢNG - Một tuyến cống tròn đường kính 1.2m, dài 100m trên mặt đất nằm ngang có mặt cắt rãnh đào như hình vẽ. Biết h =2m, b=1.8m, hệ số mái dốc m=0.65. - Biết độ tơi ban đầu của đất sau khi đào lên bằng 22%, độ tơi sau cùng của đất sau khi đầm nén là 4%. Bỏ qua thể tích bê tông lót và hố ga. B À I T Ậ P 1. Thể tích đất nguyên thổ của đất đào cho toàn tuyến cống? 2. Thể tích đất đào lên đổ đống hai bên rãnh?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluong_hoang_hiepp1_c_ii_tinh_khoi_luong_cong_tac_dat_9962.pdf
Tài liệu liên quan