Cơ bản về điều hòa không khí

Kinh teá 2) Khoâng ñoäc haïi 3) Khoâng noå 4) Khoâng aên moøn 5) Khoâng chaùy 6) Beàn vöõng 7) Aån nhieät hoùa hôi cao 8) Deã hoùa hôi vaø ngöng tuï

ppt78 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2301 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ bản về điều hòa không khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3/12/99 1 Xin chaøo Khoùa hoïc cô baûn veà ÑHKK Muïc tieâu khoùa hoïc: Khi hoaøn thaønh, khoùa hoïc seõ giuùp baïn: 1) Hieåu khaùi nieäm cô baûn veà heä thoáng ÑHKK. 2) Laøm quen vôùi daõy saûn phaåm cuûa Daikin. Btu/Hr Moâi chaát laïnh Löu löôïng gioù Ñieän naêng tieâu thuï 1a) Chu trình laïnh cô baûn Thuaät ngöõ chung v.v……... Btu/giôø laø gì? Ñoù laø ñôn vò ño löôøng nhieät löôïng. Coâng suaát laïnh laø gì? Coâng suaát laïnh laø toång löôïng nhieät bò laáy ñi khoûi phoøng ñeå ñaït ñöôïc caùc ñieàu kieän ñöôïc yeâu caàu. 1a) Chu trình laïnh cô baûn Ñieän naêng tieâu thuï laø gì? Toång naêng löôïng ñieän ñöôïc yeâu caàu ñeå laøm maùt moät khoâng gian cuï theå. Tæ leä löu löôïng gioù laø gì? Toång löu löôïng khoâng khí ñöôïc phaân boá trong moät phoøng. Moâi chaát laïnh laø gì? Ñoù laø moät moâi chaát trung gian vaän chuyeån nhieät töø nôi naøy sang nôi khaùc. 1a) Chu trình laïnh cô baûn 1a) Chu trình laïnh cô baûn - Nhieät aån vaø nhieät hieän - Nhieät ñoä baàu öôùt vaø baàu khoâ Tính chaát vaät lyù cuûa ÑHKK Nhieät aån vaø nhieät hieän Daïng naêng löôïng lieân quan ñeán caùc dao ñoäng cuûa caùc phaân töû vaät chaát Nhieät Nhieät hieän Nhieät taïo ra söï thay ñoåi trong nhieät ñoä Nhieät khoâng taïo ra söï thay ñoåi trong nhieät ñoä Nhieät aån Nhieät aån vaø nhieät hieän Nhieät aån vaø nhieät hieän Giai ñoaïn thay ñoåi Cho bieát möùc ñoä noùng hay laïnh Nhieät ñoä baàu khoâ vaø baàu öôùt Ño cöôøng ñoä hoaëc möùc ñoä nhieät cuûa moät vaät. Nhieät ñoä Nhieät ñoä baàu khoâ Nhieät ñoä baàu öôùt Nhieät ñoä ñöôïc theå hieän treân nhieät keá coá ñònh. Nhieät ñoä cho bieát ñoä aåm xung quanh taïi nhieät ñoä ñöôïc cho. Ñoä aåm töông ñoái Nhieät ñoä baàu khoâ vaø baàu öôùt Ñoä aåm töông ñoái & nhieät R.H. cao = möùc ñoä nhieät aån cao Tröôøng hôïp 2 caàn coâng suaát laïnh lôùn hôn Taûi nhieät trong phoøng goàm nhöõng thaønh phaàn naøo? Taûi nhieät phoøng ñöôïc ñònh nghóa nhö laø nhieät ñöôïc theâm vaøo phoøng 1) Nhieät maët trôøi Toång löôïng taûi nhieät = + + + + ……... 1a) Chu trình laïnh cô baûn 2) Ñeøn ñieän 3) Maùy moùc/Thieát bò 4) Nhieät cô theå How to transfer the Heat Load from Indoor to Outdoor? 1a) Chu trình laïnh cô baûn A medium is required to transfer Heat from one source to another 1a) Chu trình laïnh cô baûn 1) Khoâng khí 2) nöôùc 3) ammonia 4) fron ……….. V.v. Nhieàu chaát lieäu ñaõ ñöôïc söû duïng nhö laø chaát truyeàn nhieät trung gian (moâi chaát). 1a) Chu trình laïnh cô baûn Ví duï 1) Kinh teá 2) Khoâng ñoäc haïi 3) Khoâng noå 4) Khoâng aên moøn 5) Khoâng chaùy 6) Beàn vöõng 7) Aån nhieät hoùa hôi cao 8) Deã hoùa hôi vaø ngöng tuï Caùc yeáu toá sau ñaây ñöôïc caân nhaéc khi chuùng ta choïn moâi chaát thích hôïp nhaát 1a) Chu trình laïnh cô baûn Freon vaãn ñöôïc söû duïng laø chaát trao ñoåi nhieät trung gian (hay moâi chaát laïnh) thoâng duïng nhaát Bao goàm: R22 R134a R407C R410A ………. V.v. 1a) Chu trình laïnh cô baûn 1a) Chu trình laïnh cô baûn ÑHKK ñöôïc xaây döïng treân chu trình laïnh cô baûn maø noù ñöôïc keát hôïp töø nhöõng thaønh phaàn chuû yeáu sau : Beân trong daøn giaûi nhieät Beân trong daøn laïnh 1) Daøn bay hôi [ Daøn laïnh] 2) Maùy neùn 3) Daøn ngöng tuï [ Daøn noùng] 4) Thieát bò tieát löu The evaporator cools the air in the room by evaporating the refrigerant that passes through it. Heat is removed from room and is carried away by R22 …. 1a) Chu trình laïnh cô baûn Vôùi nguoàn cung caáp moâi chaát laïnh lieân tuïc ñeán moät heä thoáng môû, noù khoâng hieäu quaû vaø toán keùm. 1a) Chu trình laïnh cô baûn ….. Do ñoù chuùng ta caàn moät heä thoáng kheùp kín Löu löôïng gioù Caùc thaønh phaàn chuû yeáu cuûa moät heä thoáng laïnh 1a) Chu trình nhieät cô baûn Tim laøm gì trong cô theå con ngöôøi chuùng ta? Noù bôm vaø tuaàn hoaøn maùu trong cô theå. 1a) Chu trình laïnh cô baûn 1a) Chu trình laïnh cô baûn 1) Maùy neùn Roto 1a) Chu trình laïnh cô baûn Caùc loaïi maùy neùn 2) Maùy neùn pistoâng 3) Maùy neùn xoaén oác 4) Maùy neùn truïc vít 5) Maùy neùn li taâm Chöùc naêng cuûa daøn ngöng tuï laø thaûi nhieät töø phoøng ra khoâng khí beân ngoaøi. 1a) Chu trình laïnh cô baûn Van tieát löu duøng ñeå ñieàu chænh löu löôïng moâi chaát laïnh trong heä thoáng vaø deã daøng thay ñoåi traïng thaùi (töø loûng sang hôi). 1a) Chu trình laïnh cô baûn Analogy of Air Conditioning System 1a) Chu trình laïnh cô baûn The Analogy of the Refrigeration System 1a) Chu trình laïnh cô baûn Tim Lôùp da Lôùp da beân trong (Caûm thaáy maùt) ÑHKK 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Tieát löu tröïc tieáp (Moâi chaát laïnh) Heä thoáng Chiller 1. Phöông phaùp tieát löu tröïc tieáp Ñoù laø phöông phaùp maø söï trao ñoåi nhieät dieãn ra giöõa khoâng khí ñöôïc ñieàu hoøa vaø moâi chaát laïnh (R22) 1b) Phaân loaïi Heä thoáng ÑHKK heat heat heat 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Chu trình laøm maùt 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Heä thoáng Chiller Tieát löu tröïc tieáp (Moâi chaát laïnh) 2. Phöông phaùp Chiller Ñaây laø phöông phaùp maø söï trao ñoåi nhieät dieãn ra giöõa khoâng khí ñöôïc ñieàu hoøa vaø nöôùc. 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Heä thoáng laøm maùt nöôùc Khu vöïc ñöôïc ñieàu hoøa Löu löôïng gioù Chu trình moâi chaát laïnh Daøn noùng Fan Coil (Daøn laïnh) Chu trình Chiller heat heat heat 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Giaûi nhieät baèng gioù Giaûi nhieät baèng nöôùc * Tieát löu tröïc tieáp (Giaûi hieät baèng khoâng khí) Heä thoáng giaûi nhieät baèng khoâng khí Moät heä thoáng maø nhieät ôû trong moâi chaát cuûa daøn noùng ñöôïc laøm maùt tröïc tieáp baèng khoâng khí beân ngoaøi. 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Heä thoáng giaûi nhieät baèng khoâng khí Moät heä thoáng maø nhieät ôû trong moâi chaát cuûa daøn noùng ñöôïc laøm maùt tröïc tieáp baèng khoâng khí beân ngoaøi. Maùy neùn Daøn ngöng tuï Daøn bay hôi Moâi chaát laïnh Thieát bò tieát löu 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Split (2 cuïm) i. Direct Expansion 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Packaged Packaged (nguyeân cuïm) Single Air Conditioners Direct Expansion (Refrigerant) Chilled Water System Water Cooled Air Cooled Split Packaged Remote Condenser b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK R25 - R100 MA Series MK Series VRV Multi-Split (Single Circuit Multi Circuit) (VRV) Multi-Split (Single Circuit Multi Circuit) (VRV) 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Daøn bay hôi Maùy neùn TXV/EXV Daøn ngöng tuï OÁng ga veà OÁng ga loûng CU (Condensing Units) FCU (Fan Coil Units) Model Daøn laïnh FT25 ~ FT60 FHC35 ~ FHC125 FH35 ~ FH125 FAY71 ~ FAY100 Daøn noùng R25 ~ R60 R71 ~ R125 Air Cooled Split Unit Single ÑHKK Tieát löu tröïc tieáp (Moâi chaát laïnh) Heä thoáng Chiller Water Cooled Air Cooled Split Packaged Remote Condenser 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK R25 - R100 MA Series MK Series VRV Vaän chuyeån nhieät Thaûi nhieät Single Multi-Split (Single Circuit Multi Circuit) (VRV) Air Cooled Multi Split Unit Model MA Series MK Series 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Vaän chuyeån nhieät Thaûi nhieät Air Cooled Packaged Unit 1) Air Cooled Roof Top Type 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK 2) Window Units Split 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Vaän chuyeån nhieät Thaûi nhieät Packaged Packaged 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Water Cooled Split System Water Cooled C.U. Packaged ÑHKK (Tieát löu tröïc tieáp (Moâi chaát laïnh) Heä thoáng Chiller Water Cooled Air Cooled 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Split Split Water Cooled Packaged Moät heä thoáng maø nhieät ñöôïc chuyeån töø moâi chaát laïnh sang nöôùc trong daøn ngöng tuï, vaø nöôùc töø daøn ngöng tuï ra khoâng khí taïi thaùp giaûi nhieät. Model UCPJ100N ñeán UCJ4000NS 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Water Cooled Air Cooled Water Cooled 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Model UWAJ125 to UWAJ750 (Scroll) UWAJ1180 to UWAJ3550 (Single Screw) UWA37 to UWA270 (Reciprocating) Air Cooled Packaged Chiller Packaged 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Model UWJ150 to UWJ900 (pistoâng) UWJ1320 to UWJ4000 (Truïc vít ñôn) 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Water Cooled Packaged Chiller Compressor Condenser Evaporator EXV Condenser Water Loop Cooling Tower To FCU/AHU Water Air Trao ñoåi nhieät Maïch nöôùc chiller Khoâng gian ñieàu hoøa Chu trình khoâng khí Chu trình nöôùc giaûi nhieät Chu trình nöôùc Chiller 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Loaïi Mini Skyair cho coâng suaát leân ñeán 6 kW (AÂm traàn/AÙp traàn Noái oáng gioù) 1b) Phaân loaïi heä thoáng ÑHKK Loaïi RA Split cho coâng suaát leân ñeán 6 kW (Chuû yeáu laø loaïi treo töôøng) Loaïi Skyair is cho coâng suaát treân 6 kW (AÂm traàn/AÙp traàn/Noái oáng gioù) TOÙM TAÉT Vaän chuyeån nhieät Thaûi nhieät 3) Laøm quen 3a) Danh muïc saûn phaåm * Daøn laïnh Daøn giaûi nhieät 3) Laøm quen 3a) Danh muïc saûn phaåm 3a) Danh muïc saûn phaåm Daønlaïnh 3a) Danh muïc saûn phaåm VRV * Daøn noùng 3) Laøm quen 3b) Toùm taét caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm Loaïi treo töôøng Deã laép ñaët trong phoøng Khoâng yeâu caàu traàn giaû Hôïp thaåm myõ EÂm hôn loaïi cöûa soå Thieát keá chaéc Boä loïc saïch khoâng khí Heä thoáng ÑHKK 2 maûnh kW Btu/h IkW Amp FT25 R25 2.60 8,900 0.82 3.90 FT35 R35 3.50 11,900 1.10 5.10 FT50 R50 5.30 18,100 2.00 10.10 FT60 R60 6.40 21,800 2.41 11.80 FAY71 R71 7.80 26,600 3.00 14.20 FAY100 R100 10.60 36,100 3.80 18.20 FT25 - 2.6 8,900 0.04 0.16 FT35 - 3.5 11,900 0.04 0.16 FT50 - 5.3 18,100 0.05 0.24 FT60 - 6.4 21,800 0.06 0.29 - MA45 4.68 16,000 1.24 6.10 - MA56 5.94 20,300 1.65 7.60 - MA90 8.80 30,000 2.76 12.80 CTK25F - 2.50 8,500 0.02 0.14 CTK35F - 3.50 11,900 0.03 0.16 CTK45F - 4.50 15,300 0.03 0.17 - 2MK58F 5.80 19,800 1.93 9.90 - 3MK58F 5.80 19,800 1.93 9.90 - 3MK75F 7.50 25,600 2.50 12.80 - 4MK75F 7.50 25,600 2.40 12.30 Loaïi treo töôøng Super Mutli** (Daøn laïnh) Type Kieåu daøn laïnh Coâng suaát Nguoàn ñieän cung caáp Kieåu daøn noùng Loaïi ñôn Loaïi ñôn (Sky Air) Loaïi 1 daøn noùng, nhieàu daøn laïnh* (Daøn laïnh) 3b) Toùm taét caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm Loaïi aùp traàn Thích hôïp cho phoøng khoâng coù khoâng gian traàn Laép ñaët döôùi traàn Deã baûo trì Khoâng khí laïnh thoåi ra toát hôn Thöôøng coù coâng suaát lôùn hôn Boä loïc coù tuoåi thoï cao Töï ñoäng ñaûo gioù Chöùc naêng töï chaån ñoaùn söï coá 3b) Toùm taét caùc chi tieát veà lôïi ích saûn phaåm Loaïi aâm traàn 4 höôùng thoåi phaân boå khoâng khí toát hôn Thích hôïp vôùi traàn cao Deã laép ñaët Goïn gaøng hôn Coâng suaát lôùn hôn Töï ñoäng ñaûo gioù Boä loïc coù tuoåi thoï cao 3b) Toùm taét caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm Loaïi tuû ñöùng ñaët saøn (Thoåi thaúng) Deã laép ñaët Deã baûo trì Töï ñoäng ñaûo gioù Chöùc naêng töï chaån ñoaùn söï coá Loaïi ñaët saøn (noái oáng gioù) Deã laép ñaët Deã baûo trì Coâng suaát lôùn hôn 3b) Toùm taét caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm Heä thoáng ÑHKK 2 maûnh kW Btu/h IkW Amp FHC35 R35 3.58 12,200 1.21 6.40 FHC50 R50 5.34 18,200 2.01 10.00 FHC60 R60 6.44 22,000 2.42 13.20 FHYC71 R71 7.80 26,600 3.10 14.50 FHYC100 R100 10.60 36,100 3.90 18.80 FHYC125 R125 13.00 44,500 4.50 9.50 FHK35 R35 3.54 12,100 1.41 6.00 FHK45 R50 5.19 17,700 2.25 9.60 FHK60 R60 6.60 22,800 2.76 13.20 FHK71 R71 7.80 26,600 3.10 14.40 FH35 R35 3.54 12,100 1.43 6.10 FH45 R50 5.19 17,700 2.25 9.70 FH60 R60 6.60 22,800 2.70 12.90 FH71 R71 7.80 26,600 3.10 14.20 FH100 R100 10.60 36,100 3.90 8.00 FH125 R125 13.00 44,500 4.50 9.40 FHB35 R35 3.54 12,100 1.47 6.30 FHB45 R45 5.19 17,700 2.33 10.10 FHB60 R60 6.60 22,800 2.78 13.30 FHYB71 R71 7.80 26,600 3.20 14.80 FHYB100 R100 10.60 36,100 3.90 8.10 FHYB125 R125 13.00 44,500 4.60 9.90 Loaïi aâm traàn Loaïi aâm traàn goùc Loaïi aùp traàn Loaïi giaáu traàn noái oáng gioù Loaïi 2 maûnh ñôn (Sky Air) (F & K Series) Loaïi 2 maûnh ñôn (Sky Air) (F & K Series) Loaïi 2 maûnh ñôn (Sky Air) (F & K Series) Loaïi 2 maûnh ñôn (Sky Air) (F & K Series) Loaïi Kieåu daøng laïnh Kieåu daøng noùng Coâng suaát Nguoàn ñieän cung caáp Loaïi 2 maûnh ñôn Baïn coù theå ñieàu khieån ñoäc laäp Deã baûo trì Thieát keá beàn Daøn laïnh khi hoaït ñoäng khoâng gaây tieáng oàn 3b) Toùm taéc caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm Loaïi 1 daøn noùng nhieàu daøn laïnh Ít daøn noùng hôn Coù theå laøm maùt nhieàu phoøng cuøng moät luùc Thieát keá linh hoaït Giaûm chi phí laép ñaët Tieát kieäm ñieän naêng 3b) Toùm taét caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm 3b) Toùm taéc caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm 3b) Toùm taét caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm 3b) Toùm taét caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm Multi Split System 3b) Toùm taét caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm Heä thoáng VRV 3b) Toùm taét caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm VRV söû duïng cho coâng suaát treân 14.5 kW VRV laø töø vieát taét cuûaVariable Refrigerant Volume. Ñoù laø moät heä thoáng Air-Cooled Multi-Split System. Noù coù theå coù ñöôøng oáng toái ña laø 150m vaø coù theå noái tôùi 40 daøn laïnh. VRV laø moät heä thoáng khoâng söû duïng nöôùc bôûi vì noù duøng moâi chaát laïnh vaø taïi sao VRV ñöôïc söû duïng thay cho RA Split laø bôûi vì: Thieát keá linh hoaït Tieát kieäm ñieän naêng Ñieàu khieån nhieät ñoä chính xaùc Laép ñaët deã daøng Baûo trì nhanh choùng Tieát kieäm khoâng gian Coù theå hoaït ñoäng töông thích vôùi caùc yeâu caàu töï ñoäng cuûa chuû ñaàu tö 3b) Toùm taét caùc chi tieát veà lôïi ích/saûn phaåm Hỏi & Trả lời

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptKINTHC~1.PPT
Tài liệu liên quan