Chương II: Hệ thống cung cấp điện ô tô

1. Chức năng của bộ tiết chế 2. Nguyên lý hoạt động của bộ tiết chế không tiếp điểm và tiếp điểm 3. Ưu và nhược điểm của 2 loại tiết chế 4. Tại sao phải điều khiển dòng điện qua cuộ rôto? Nếu không điều khiển thì gây ảnh hưởng gì?

pdf62 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 4229 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương II: Hệ thống cung cấp điện ô tô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƢƠNG II: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN ¤ T¤ 1. Nhiệm vụ và yêu cầu hệ thống cung cấp điện 2. Ắc quy khởi động 3. Máy phát điện 4. Bộ tiết chế NỘI DUNG 9/20/2013 1Chương 2 9/20/2013 2Chương 2 Bài 2: Khái quát HTCCĐ ô tô - Ắc quy khởi động 1. Giới thiệu chung HTCCĐ Ắc quy Tiết chế Khóa điện 9/20/2013 3 Hình 1. Sơ đồ bố trí chung HT cung cấp điện. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 2. Nhiệm vụ - Yêu cầu HTCCĐ 9/20/2013 4 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... a. Nhiệm vụ b. Yêu cầu Chương 2 3. Ắc quy 9/20/2013 5 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... a. Nhiệm vụ Chương 2 9/20/2013 6 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b. Yêu cầu c. Phân loại ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 a, Cấu tạo 3 4 5 6 7 2 1 1……………… 2. ……………… 3. ……………… 4. ……………… 5. ……………… 6. ……………… 7. ……………… Hình 2. Cấu tạo ắc quy a xít. 3.2. Cấu tạo và hoạt động của ắc quy chì a xít 9/20/2013 7Chương 2 9/20/2013 8 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... a. Cấu tạo ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 9/20/2013 9 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b. Nguyên lý làm việc ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Quá trình phóng điện Chương 2 9/20/2013 10 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Quá trình nạp điện Chương 2 VD: Kí hiệu ắc quy: GS N150 – 150Ah N Dung lượng 3.3. Thông số và đặc tính của ắc quy axít a, Ký hiệu (tự học) 1……………… 2. ……………… 3. ……………… 4. ……………… 9/20/2013 11Chương 2 9/20/2013 12 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b, Đặc tính của ắc quy Chương 2 a, Nạp điện cho ắc quy có In không đổi G§I G§II A B C 8 10 2V 2,4V 2,7V U tI Б- CT- 68 3CT- 54 t I tII 3.4. Phƣơng pháp nạp điện cho ắc quy 9/20/2013 13 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 Ƣu điểm: Nhƣợc điểm: 9/20/2013 14 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 0 2 4 6 8 10 12 14 2V UI Q In E U = E CT8Б4 3CT42 3CT42 + b, Nạp điện cho ắc quy có Un không đổi 9/20/2013 15 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 c, Hiện tƣợng nguyên nhân hƣ hỏng 9/20/2013 16 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 1. Sơ đồ hệ thống cung cấp điện , nhiệm vụ và yêu cầu? 2. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại ắc quy khởi động? 3. Cấu tạo chung ắc quy axit và nguyên lý hoạt động? 4. Các thông số đặc trưng của ắc quy? 5. Các phương pháp nạp điện cho ắc quy? Câu hỏi thảo luận 9/20/2013 17Chương 2 9/20/2013 18Chương 2 Bài 3: MÁY PHÁT ĐIỆN 1. Nguyên lý tạo ra dòng điện xoay chiều N S 9/20/2013 19Chương 2 9/20/2013 20 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 a, Nhiệm vụ b, Yêu cầu 2. Nhiệm vụ - yêu cầu MPĐ 9/20/2013 21 …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. Chương 2 8.Quạt 9.Puli 10. Chân gắn 111 2 3 4 5 110 9 8 7 6 3. Máy phát điện xoay chiều kích thích điện từ a, Cấu tạo 1…………………. 2…………………. 3…………………. 4…………………. 5…………………. 6…………………. 7…………………. 8…………………. 9…………………. 10………………… 9/20/2013 22Chương 2 * R« to Nguyên lý tạo ra dòng điện xoay chiều (lý thuyết) 9/20/2013 23 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 * R« to Nguyên lý tạo ra dòng điện xoay chiều (thực tế) 9/20/2013 24 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 * R« to Cực từ và đường sức từ 9/20/2013 25 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 * Chổi than và vòng tiếp điện (vòng trượt) 9/20/2013 26 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 * Stato 9/20/2013 27 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 * Bộ chỉnh lưu 9/20/2013 28 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 b, Hoạt động máy phát điện 9/20/2013 29Chương 2 b, Hoạt động máy phát điện 9/20/2013 30 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 Mạch điện bên trong máy phát 9/20/2013 31Chương 2 9/20/2013 32 Mạch điện bên trong máy phát ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 +Bộ chỉnh lưu V t a, Nhiệm vụ 4. Bộ chỉnh lƣu dòng điện 9/20/2013 33 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Chương 2 Sơn đỏ 2 1 + - - + 1 2 + -- + Đi ốt thuận Đi ốt nghịch Sơn đen b, Cấu tạo 9/20/2013 34Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 1 2 3 4 5 6 I III II b, Cấu tạo 9/20/2013 35Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... c, Hoạt động 9/20/2013 36Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 4. Sửa chữa máy phát điện xoay chiều 3 pha a, Hiện tượng: 9/20/2013 37Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b, Nguyên nhân: 4. Sửa chữa máy phát điện xoay chiều 3 pha a, Hiện tượng: 9/20/2013 38Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b, Nguyên nhân: 4. Sửa chữa máy phát điện xoay chiều 3 pha a, Hiện tượng: 9/20/2013 39Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b, Nguyên nhân: 1. Nguyên lý cơ bản tạo dòng điện xoay chiều 2. Cấu tạo và hoạt động chung của MPĐ xoay chiều 3 pha 3. Nguyên lý hoạt động của bộ chỉnh lưu dòng điện 4. Các dạng hư hỏng thường gặp của MPĐ xoay chiều 5. Tại sao cuộn roto của MPĐ trên ô tô không dùng nam châm vĩnh cửu mà phải dùng nam châm điện 6. Tại sao MPĐ không dùng 1 pha mà phải dùng 3 pha Câu hỏi thảo luận 9/20/2013 40Chương 2 Bài 4: BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN Nhiệm vụ Phân loại: 1. Nhiệm vụ - phân loại 9/20/2013 41Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Phân loại: 9/20/2013 42Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Máy phát Tiếp điểm động R F M P1 2. Sơ đồ, hoạt động tiết chế loại 2 tiếp điểm P2 9/20/2013 43Chương 2 Khi điện áp máy phát thấp:………………………........... hoạt động 9/20/2013 44 Khi điện áp máy phát cao:…….…………………........... Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 3. Sơ đồ, hoạt động tiết chế không tiếp điểm a, Sơ đồ 9/20/2013 45Chương 2 b, hoạt động: 9/20/2013 46Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 3. Sơ đồ, hoạt động tiết chế không tiếp điểm Nguyên tắc đóng-mở Transistor 9/20/2013 47Chương 2 Nguyên tắc đóng-mở Transistor 9/20/2013 48 …………………………..………………………………………………………… …………………………..………………………………………………………… ……………..…………………………..………………………………………… …………………………………………..………………………………………… ……………………………..…………………………..………………………… …………………………………………………………..………………………… ……………………………………………..…………………………..………… …………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………..……………………… ………..………………………………………………………………………..… ………………………..…………………………………………………………… ………………………..…………………………………………………………… Chương 2 B Cuén Stator Cuén R«tor A Bé n¾n ®iÖn M¸y ph¸t TiÕt chÕ IC ZD k + - T1 T2 F E R1 4. Sơ đồ, hoạt động tiết chế không tiếp điểm(IC) 9/20/2013 49Chương 2 9/20/2013 50 hoạt động Chương 2 …………………………..………………………………………………………… …………………………..………………………………………………………… ……………..…………………………..………………………………………… …………………………………………..………………………………………… ……………………………..…………………………..………………………… …………………………………………………………..………………………… ……………………………………………..…………………………..………… …………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………..……………………… ………..………………………………………………………………………..… ………………………..…………………………………………………………… ………………………..…………………………………………………………… Ƣu điểm: Loại không tiếp điểm: b, Ưu – nhược điểm loại tiếp điểm và không tiếm điểm Loại tiếp điểm: 9/20/2013 51Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Ƣu điểm: Loại không tiếp điểm: b, Ưu – nhược điểm loại tiếp điểm và không tiếm điểm Loại tiếp điểm: 9/20/2013 52Chương 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Sơ đồ mạch nạp một số xe thông dụng trên thị trường Xe TOYOTA VIOS 2007 9/20/2013 53Chương 2 9/20/2013 54 hoạt động Chương 2 …………………………..………………………………………………………… …………………………..………………………………………………………… ……………..…………………………..………………………………………… …………………………………………..………………………………………… ……………………………..…………………………..………………………… …………………………………………………………..………………………… ……………………………………………..…………………………..………… …………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………..……………………… ………..………………………………………………………………………..… ………………………..…………………………………………………………… ………………………..…………………………………………………………… Xe TOYOTA - HIACE 2007 9/20/2013 55Chương 2 Sơ đồ mạch nạp một số xe thông dụng trên thị trường 9/20/2013 56 hoạt động Chương 2 …………………………..………………………………………………………… …………………………..………………………………………………………… ……………..…………………………..………………………………………… …………………………………………..………………………………………… ……………………………..…………………………..………………………… …………………………………………………………..………………………… ……………………………………………..…………………………..………… …………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………..……………………… ………..………………………………………………………………………..… ………………………..…………………………………………………………… ………………………..…………………………………………………………… Xe Focus 2008 9/20/2013 57Chương 2 Sơ đồ mạch nạp một số xe thông dụng trên thị trường 9/20/2013 58 hoạt động Chương 2 …………………………..………………………………………………………… …………………………..………………………………………………………… ……………..…………………………..………………………………………… …………………………………………..………………………………………… ……………………………..…………………………..………………………… …………………………………………………………..………………………… ……………………………………………..…………………………..………… …………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………..……………………… ………..………………………………………………………………………..… ………………………..…………………………………………………………… ………………………..…………………………………………………………… ef l r r l b r c r ¡c quy §Ìn b¸o n¹p Bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p Cuén d©y kÝch tõ Cuén d©y stator Côm ®ièt B3 B Xe Huyndai 9/20/2013 59Chương 2 Sơ đồ mạch nạp một số xe thông dụng trên thị trường 9/20/2013 60 hoạt động Chương 2 …………………………..………………………………………………………… …………………………..………………………………………………………… ……………..…………………………..………………………………………… …………………………………………..………………………………………… ……………………………..…………………………..………………………… …………………………………………………………..………………………… ……………………………………………..…………………………..………… …………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………..……………………… ………..………………………………………………………………………..… ………………………..…………………………………………………………… ………………………..…………………………………………………………… 1. Chức năng của bộ tiết chế 2. Nguyên lý hoạt động của bộ tiết chế không tiếp điểm và tiếp điểm 3. Ưu và nhược điểm của 2 loại tiết chế 4. Tại sao phải điều khiển dòng điện qua cuộ rôto? Nếu không điều khiển thì gây ảnh hưởng gì? Câu hỏi thảo luận 9/20/2013 61Chương 2 9/20/2013 62Chương 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc2_7442.pdf
Tài liệu liên quan