Bài tập lớn tuabin: Tính nhiệt và vẽ cấu tạo bình ngưng kiểu bề mặt

Các thông số đã cho trứơc: Hơi vào bình ngưng : - Lưu lượng Gh = 30(kg/s) - Độ khô x = 86% - Chế độ vận hành : tải nửa đỉnh - Nhiệt độ nước làm mát tn1 = 28 oC CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM FILE WORD + PDF + BẢNG KẾT QUÁ ( XLS )

doc5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2275 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn tuabin: Tính nhiệt và vẽ cấu tạo bình ngưng kiểu bề mặt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÍNH NHIEÄT VAØ VEÕ CAÁU TAÏO BÌNH NGÖNG KIEÅU BEÀ MAËT ˜¬™ Caùc thoâng soá ñaõ cho tröùôc: Hôi vaøo bình ngöng: -Löu löôïng = 30(kg/s) -Ñoä khoâ x=86% -Cheá ñoä vaän haønh :taûi nöûa ñænh -Nhieät ñoä nöôùc laøm maùt =28 oC +Löôïng nöôùc laøm maùt: = 30.65=1950 (kg/s) vôùi m=65 +Möùc haâm noùng cuûa nöôùc laøm maùt: oC vôùi =2100 (kj/kg) =4,175 (kj/kgñoäK) +Nhieät ñoä nöôùc ra : oC +Ñoä cheânh nhieät ñoä trung bình: oC vôùi =4 oC +Nhieät ñoä ngöng tuï; = +=4+35,74=39,74 oC Tính laïi : tra baûng ta ñöôïc :i’=166,4132 kj/kg i”=2573,532 kj/kg vôùi x=0,86 ta tính laïi = 2070,1222 kj/kg +Choïn ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng trao ñoåi nhieät =25 mm +Choïn vaän toác nöôùc ñi trong oáng : w=2 m/s +Heä soá truyeàn nhieät trung bình : Vôùi kw/m2K (choïn C=2,69 kw/m2K) Tra ñoà thò ta ñöôïc caùc giaù trò =1 =0,95 a=0,85 töø ñoù ta ñöïôc k=3,072(kw/m2K) +Dieän tích beà maët trao ñoåi nhieät: m2 Kieåm tra laïi d=38,4 (kg/m2h) (d ñaõ choïn laø 40 kg/m2h) Cheânh leäch laø 4% < 5% chaáp nhaän ñöôïc +Choïn beà daøy oáng =1,25 mm +Tra khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc =996,2 kg/m3 +Giaù trò ñöôøng kính trong cuûa oáng =22,5 mm +Soá oáng 1 chaëng : oáng +Choïn soá chaëng laø 2, ta coù toång soá oáng cuûa 2 chaëng laø 2.2462=4924 oáng +Chieàu daøi hieäu duïng cuûa oáng : m +Ñöôøng kính maët saøn : vôùi m choïn t=0,04 m choïn m TÍNH TRÔÛ LÖÏC ÑÖÔØNG OÁNG: +Trôû löïc cuûa doøng chaûy trong oáng: vôùi töø caùc giaù trò ñaõ tính ta ñöôïc sau khi ñaõ theâm 15% =13294,08 Pa +Trôû löïc luùc nöôùc ñi vaøo vaø ra khoûi oáng : Ta choïn =1 =0.4 m/s =2550,27 Pa +Trôû löïc cuûa doøng chaûy trong caùc buoàng nöôùc: ta coù =1 =5977,2 Pa +Trôû löïc phía hôi : vôùi C=0,024 vaän toác hôi =100 m/s =64,25 Pa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrung Tin.doc
  • pdfTrung Tin.pdf
  • xlstuabin2.xls
Tài liệu liên quan