Bài tập kỹ thuật thủy khí

Câu 1: Van một chiều ở cửa ống hút của một máy bơm ly tâm là một viên bi dạng cầu, biết bán kính viên bi là R=25cm. Chất lỏng là nước có khối lượng riêng r=998,2kg/m3. Áp suất mặt thoáng phía ngoài là áp suất khí trời pa=98100 N/m2, lấy g=9,81m/s2. 1/ Xác định áp lực tuyệt đối của chất lỏng phía ngoài ống hút tác dụng lên bề mặt cầu phía dưới? 2/ Xác định giá trị áp suất tuyệt đối pot để cầu tự động mở cho chất lỏng đi vào phía trong ống hút? Bỏ qua khối lượng viên bi.

doc16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 4314 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập kỹ thuật thủy khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP KỸ THUẬT THỦY KHÍ Lớp học phần: Giáo viên giảng dạy:Nguyễn Thị Hiền Yêu cầu sinh viên khi tham gia học phần Kỹ thuật thủy khí: pa 30cm 3m 50cm pot Câu 1: Van một chiều ở cửa ống hút của một máy bơm ly tâm là một viên bi dạng cầu, biết bán kính viên bi là R=25cm. Chất lỏng là nước có khối lượng riêng r=998,2kg/m3. Áp suất mặt thoáng phía ngoài là áp suất khí trời pa=98100 N/m2, lấy g=9,81m/s2. 1/ Xác định áp lực tuyệt đối của chất lỏng phía ngoài ống hút tác dụng lên bề mặt cầu phía dưới? 2/ Xác định giá trị áp suất tuyệt đối pot để cầu tự động mở cho chất lỏng đi vào phía trong ống hút? Bỏ qua khối lượng viên bi. Cho công thức tính chỏm cầu: V=(p/3)z2(3R-z) Với R là bán kính cầu, z là chiều cao của chỏm. Câu 2: Cho hệ thống ống dẫn đặt trên một mặt phẳng nằm ngang như hình vẽ: Các thông số ống 1, 2, 3, 4 lần lượt như sau: l1=3000m; d1=600mm; l2=1600m; d2=300mm; l3=900m; d3=400mm; l4=2400mm; d4=500mm; lưu lượng tháo ra trên một mét chiều dài ống 4 là q4=0,005 (). Hệ số nhám n= 0,007 cho tất cả các đường ống, tính hệ số đặc trưng K của từng ống theo công thức K = (với R là bán kính thủy lực của từng ống). 1/ Tính lưu lượng nếu tổn thất từ A đến B là 60m cột nước? 2/ Nếu dùng một ống đơn để dẫn chất lỏng từ A đến B, tính chiều dài ống đơn tương đương có đường kính d=500mm? A C D B o 1 2 3 4 o Câu 3: pod h1=1,8m A pa B 30o h=0,2m h2=0,9m Mét cöa van d¹ng ch÷ nhËt ch¾n ngang kªnh ®­îc ®Æt nghiªng d­íi mét gãc vµ ®­îc quay quanh mét æ trôc A nh­ h×nh vÏ. ChiÒu réng cöa b=2,4m. Cho träng l­îng van lµ G=2000N; N­íc kªnh ë 25oC cã träng l­îng riªng N/m3. Bá qua ma s¸t ë æ trôc; ¸p suÊt trªn mÆt tho¸ng phÝa sau lµ ¸p suÊt khÝ trêi, phÝa tr­íc van cã ¸p suÊt d­ t¹i mÆt tho¸ng lµ 0,1at. 1/ X¸c ®Þnh ¸p lùc tuyÖt ®èi do chÊt láng phÝa bªn tr¸i t¸c dông lªn cöa van? 2/ X¸c ®Þnh trÞ sè cña lùc ph¶i ®Æt vµo d©y têi t¹i B ®Ó kÐo cöa van lªn theo ph­¬ng th¼ng ®øng? Câu 4: Cho hệ thống dẫn chất lỏng ( tỷ trọng d=0,9) như hình vẽ, dòng chảy phun ra ngoài khí trời bằng vòi thu hẹp dần DE (chiều dài vòi không đáng kể). Áp suất tại điểm D có giá trị dư 0,3at; hệ số nhám của đường ống n=0,008; tổn thất cục bộ qua vòi DE =. Lấy g=9,81m/s2 ; Biết trạng thái chảy trong đường ống là trạng thái chảy rối. 1/ Xác định lưu lượng chất lỏng chảy trong ống trên? 2/ Xác định chiều cao chất lỏng H trong bể chứa? pa Khóa xcv=0,5 xK=10 A D E H l1=24m l2=36m d1=150mm d2=75mm B C Câu 5: pod h1=0,9m h2=1,8m D=2m Chất lỏng đựng trong một vật chứa hình nón như hình vẽ. Biết tỷ trọng chất lỏng d=0,84. Áp suất dư tại mặt thoáng chất lỏng pod=0,132 bar. Các thông số còn lại cho như trên hình vẽ? 1/ Xác định áp lực dư của chất lỏng tác dụng lên bề mặt cong xung quanh phía trong nón? 2/ Xác định trị số áp lực tuyệt đối của chất lỏng tác dụng lên đáy nón? Cho công thức tính thể tích nón cụt: V=(p/3)a (R2+Rr+r2) Với R,r là bán kính đáy lớn đáy nhỏ, a là chiều cao của nón cụt. Câu 6: ChÊt láng cã khèi l­îng riªng r=700kg/m3 tõ b×nh chøa cã tiÕt diÖn lín ch¶y ra ngoµi kh«ng khÝ theo c¸c èng nèi tiÕp nhau. BiÕt l1= 3,5m; l2=5m; l3 = 5m; l4=2,5m; l5 = 2m; tÊt c¶ c¸c èng cã ®­êng kÝnh d1=75mm; vßi ra cã d2=50mm; ¸p suÊt d­ t¹i mÆt tho¸ng bÓ chøa lµ 2kPa . Cho l­u l­îng ch¶y trong èng lµ Q =6 (l/s); hÖ sè nhít ®éng häc . HÖ sè tæn thÊt côc bé cöa vµo ; t¹i c¸c vÞ trÝ uèn ®Òu b»ng xu=1,7; qua kho¸ K xk=120; qua vßi xv=1,2 (tÝnh to¸n víi vËn tèc sau tæn thÊt); , g=9,81m/s2. Trong tr­êng hîp ch¶y rèi tÝnh l theo c«ng thøc: vµ . Ch¶y tÇng lÊy a=2. 1/ T×m H = ? 2/ NÕu muèn l­u l­îng trong èng t¨ng gÊp ®«i gi¸ trÞ ë trªn, ph¶i hiÖu chØnh khãa K øng víi hÖ sè tæn thÊt b»ng bao nhiªu? Câu 7: pot A B 10 m 6 m 8 m 4 m 3 m E Một van chắn tự động AB đóng mở chất lỏng có dạng hình tam giác và có thể quay quanh trục đi qua E như hình vẽ. Biết chất lỏng có tỷ trọng d=0,88; áp suất trên mặt thoáng chất lỏng có giá trị tuyệt đối 1,13 at. 1/ Xác định áp lực dư chất lỏng tác dụng lên cửa van AB? 2/ Xác định lực đẩy của lò xo sao cho cửa van ở vị trí cân bằng cân bằng như hình vẽ ? Câu 8: Nước ở 20oC (có g=9789 N/m3 và n=0,0101cm2/s) ở hai bình chứa A và B được nối với nhau bằng hai ống dẫn bằng thép mới (hệ số nhám n=0,007). Ống 1 và 2 có đường kính lần lượt là d1=150mm và d2=300mm, chiều dài ống 1 là l1=20m. Các hệ số tổn thất cục bộ tại cửa vào xcv=0,5; cửa ra xcr=1; tại vị trí mở rộng xmr=0,56 (ứng với vận tốc trong ống 1). Áp suất mặt thoáng bể A có giá trị tuyệt đối 1,25at; mặt thoáng bể B là áp suất khí trời. 1/ Tìm lưu lượng chảy từ A sang B? Nếu H=2m, biết trạng thái chảy trong các ống là chảy rối và lấy a=1,1. 2/ Vẽ định tính đường năng, đường đo áp dư của hệ thống trên? 1 2 pa pot 7m 25m Van xv=3.5 H A B A B b a D Câu 9: Cho một cầu chứa đầy chất lỏng có tỷ trọng =0,86; bán kính cầu R =0,5m. Gắn vào điểm A một ống đo áp, chất lỏng trong ống đo áp có tỷ trọng =13,6, ứng với độ dâng cao b=350mm. Khoảng cách từ mặt phân cách hai chất lỏng đến điểm A là a=0,15m. 1/ Xác định áp suất dư tại điểm B là điểm cao nhất của chất lỏng trong cầu? 2/ Xác định áp lực tuyệt đối của chất lỏng tác dụng lên bề mặt nửa cầu ADB? Câu 10: èng xi ph«ng dÉn chÊt láng ( cã g = 9810N/m3) nh­ h×nh vÏ. BiÕt ¸p suÊt d­ ë mÆt tho¸ng bÓ A lµ 0,3at; ¸p suÊt ë mÆt tho¸ng bÓ B lµ ¸p suÊt khÝ trêi; h = 1,8m; H =1,2m; l1 = 2,4m; l2 = 6m; l3 = 3,6m; d = 200mm; cho hÖ sè nh¸m n = 0,01 ; biÕt tr¹ng th¸i ch¶y trong èng lµ ch¶y rèi; a = 1; hÖ sè tæn thÊt t¹i cöa vµo ; t¹i cöa ra ; t¹i 2 vÞ trÝ uèn cong ®Òu cã . NhiÖt ®é chÊt láng 15oC; lÊy g = 9,81m/s2. 1/ T×m l­u l­îng Q ch¶y trong èng xi ph«ng? 2/ X¸c ®Þnh ¸p suÊt tuyÖt ®èi t¹i ®Çu ®o¹n èng 3 ( Sau vÞ trÝ uèn cong)? Câu 11: 45o A pot W 2m B I E Một cửa van chắn AE dạng hình chữ nhật rộng b=3m; cạnh AE = 3,5m; đoạn BI =0,5m; đoạn IE=0,5m. Chất lỏng có tỷ trọng d=0,84; áp suất trên mặt thoáng có giá trị tuyệt đối 1,05at. Lấy g=9,81m/s2. 1/ Xác định áp lực tuyệt đối của chất lỏng tác dụng lên cửa van? 2/ Van có thể quay quanh trục đi qua I vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, xác định thể tích vật đối trọng W (được nối với I bởi một cánh tay đòn dài 2m) sao cho cơ cấu cân bằng như hình vẽ? Biết vật đối trọng làm bằng bê tông có tỷ trọng d=2,5. Cửa van đồng chất có khối lượng M =0,8 tấn. Câu 12: Cho sơ đồ cấp nước như hình vẽ: Các thông số ống 1, 2, 3 lần lượt như sau: l1=1200m; d1=250mm; l2=1800m; d2=200mm; l3=1500m; d3=150mm; lưu lượng tháo đơn vị trên ống 3 là q3=0,01 (). Hệ số nhám n= 0,01 cho tất cả các đường ống, tính hệ số đặc trưng K của từng ống theo công thức K= (với R là bán kính thủy lực của từng ống). Trọng lượng riêng của nước g=9810N/m3, lấy g=9,81m/s2. , lưu lượng bơm Q=87,4(l/s) và áp suất dư tại A là 16 bar. Xác định H=? Xác định áp suất tuyệt đối tại điểm D Bơm C D A 2 3 1 H Câu 13: pot z A E B Cho một trụ chứa chất lỏng có tỷ trọng =0,85; bán kính đáy trụ R =1m; chiều dài đường sinh trụ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ L =2,5m. Độ ngập sâu chất lỏng trong trụ z=0,7m. Biết áp suất mặt thoáng chất lỏng trong trụ có giá trị tuyệt đối pot=1,15at. 1/ Xác định áp lực tuyệt đối của chất lỏng tác dụng lên mặt cong AE ? 2/ Xác định áp lực dư của chất lỏng tác dụng lên mặt AEB? Câu 14: DÇu cã tû träng d = 0,85 ®­îc dÉn tõ bÓ chøa ra ngoµi theo mét ®­êng èng cã ®­êng kÝnh d2 = 100mm; tæng chiÒu dµi èng dÉn lµ l = 25m; ®Çu èng cã l¾p mét vßi phun T cã ®­êng kÝnh d1=50mm víi chiÒu dµi a = 20cm; hÖ sè tæn thÊt t¹i vÞ trÝ cöa vµo ; t¹i 2 vÞ trÝ uèn ®Òu cã ; t¹i vßi ra (tÝnh víi vËn tèc sau tæn thÊt); hÖ sè nh¸m n=0,01; biÕt tr¹ng th¸i ch¶y trong èng lµ ch¶y rèi. Bá qua tæn thÊt däc ®­êng trªn vßi phun T cã chiÒu dµi a; H=10m cho g = 9,81m/s2; lÊy a = 1,1; ¸p suÊt trªn mÆt tho¸ng bÓ cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lµ 1,3at. 1/ X¸c ®Þnh l­u l­îng Q? 2/ X¸c ®Þnh ¸p suÊt d­ t¹i ®iÓm A lµ ®iÓm sau tæn thÊt uèn cong. Câu 15: 30o B B A pot E A a h=2m G Một tấm phẳng tam giác ABE ngập trong chất lỏng có trọng lượng riêng d=0,8. Biết áp suất trên mặt thoáng có giá trị tuyệt đối pot=122,6kPa. Tam giác cân tại đỉnh E, cạnh AB = 5m; chiều cao tương ứng hạ từ đỉnh E xuống đáy AB là a=3m. 1/ Xác định áp lực tuyệt đối tác dụng lên tấm phẳng? 2/ Xác định trị số áp lực dư tác dụng lên tấm phẳng. Biết mômen quán tính của tấm phẳng lấy đối với trục EG: JC=. Câu 16: Nước được dẫn trong hệ thống ống đặt trên cùng một mặt phẳng và đổ ra ngoài khí trời tại E như hình vẽ. Biết QE=12 (l/s); tại D lấy ra một lưu lượng QD=10 (l/s); lưu lượng tháo dọc trên đường ống 2 là q=0,05 (l/s.m). Các thống số của ống dẫn cho như sau: l1=150m; K1=158,4 (l/s); l2=170m; K2=113,5 (l/s); l3=140m; K3=186,3 (l/s); l4=200m; K4=186,3 (l/s); l5=150m; K5=186,3 (l/s); g=9810 N/m3 A B C D E QD QE H l1 l2 l3 l4 l5 1/ Tìm chiều cao cột áp tại C? 2/ Nếu độ cao tối đa cột tháp cho phép xây tại A là Hmax=10m thì áp suất dư trên mặt thoáng bể chứa phải bằng bao nhiêu? Câu 17: pot H a b Mét vËt h×nh l¨ng trô ®¸y vu«ng (c¹nh lµ a) ®Ëy kÝn mét lç h×nh ch÷ nhËt (mét c¹nh lµ b vµ mét c¹nh lµ L). C¸c d÷ liÖu bµi to¸n cho nh­ sau: ¸p suÊt mÆt tho¸ng cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lµ 0,96at; H=3m; a=60cm; b=30cm; L=2m; tû träng chÊt láng d=1,1. X¸c ®Þnh ¸p lùc tuyÖt ®èi t¸c dông lªn l¨ng trô? Câu 18: ChÊt láng (tû träng d =0,8) ch¶y trong mét èng xi ph«ng cã ®­êng kÝnh d1 = 150mm; ®Çu èng cã l¾p mét èng thu hÑp dÇn víi ®­êng kÝnh miÖng ra lµ d2 = 75mm; H = 4,2m; h =5,8m; l=12m; HÖ sè tæn thÊt côc bé cöa vµo ; VÞ trÝ uèn ë S ; qua ®o¹n co hÑp (tÝnh víi vËn tèc sau v2); t¹i vÞ trÝ cöa ra ; a = 20cm; hÖ sè nh¸m cña èng n=0,01; biÕt tr¹ng th¸i ch¶y trong èng lµ ch¶y rèi. ¸p suÊt trªn mÆt tho¸ng bÓ lµ ¸p suÊt khÝ trêi; a =1,1; g=9,81m/s2. Bá qua tæn thÊt däc ®­êng trªn ®o¹n èng thu hÑp cã chiÒu dµi a. 1/ T×m l­u l­îng trong èng xi ph«ng? 2/ T×m ¸p suÊt tuyÖt ®èi t¹i ®iÓm A? 3/ VÞ trÝ nµo trong èng cã ¸p suÊt nhá nhÊt? X¸c ®Þnh ¸p suÊt ch©n kh«ng t¹i ®ã. Bản lề h R d1 d2 a b B A Câu 19: Một van AB có dạng là một phần tư trụ dùng để đóng mở chất lỏng trong một cơ cấu khép kín như hình vẽ. Biết trụ có bán kính R=80cm; chiều dài đường sinh trụ L=1,3m; h=900mm; a=120cm; b=120cm. Chất lỏng trong bể có tỷ trọng d1= 0,9; chất lỏng ngoài ống đo áp có tỷ trọng d2=3,5. Mặt thoáng ống đo áp hở ra ngoài khí trời. 1/ Tìm áp lực dư chất lỏng tác dụng lên bề mặt trụ AB? 2/ Người ta có gắn tại A một bản lề, xác định lực giữ để cho cơ cấu cân bằng như hình vẽ? Câu 20: Trong mét ®¸m ch¸y, muèn dËp t¾t ®­îc ngän löa th× tia n­íc phun th¼ng ®øng tõ vßi h×nh nãn côt lªn cÇn ph¶i ®¹t ®é cao h =20m (vßi dµi l = 1m). T¹i mÆt c¾t cuèi èng cã ®­êng kÝnh D ¸p suÊt d­ lµ 1 at, ®­êng kÝnh D = 100mm, X¸c ®Þnh l­u tèc Q vµ ®­êng kÝnh d cña miÖng vßi, nÕu hÖ sè ®iÒu chØnh ®éng n¨ng vµ hÖ sè c¶n cña vßi øng víi vËn tèc t¹i cöa ra lµ . Søc c¶n kh«ng khÝ kh«ng ®¸ng kÓ, bá qua tæn thÊt däc ®­êng trong vßi phun. Cho . Câu 21: R d1 d2 a H D b h Một van dạng nón ngược dùng để đóng mở chất lỏng trong một cơ cấu khép kín như hình vẽ. Biết chất lỏng trong bể có tỷ trọng d1 =0,8; chất lỏng ở ống đo áp có tỷ trọng d2=8. Cho đường kính van D=1m; h=0,4m; H=0,6m; b=1m; a=0,8m; R=300mm. Lấy g=9,81m/s2. 1/ Tìm áp lực dư chất lỏng tác dụng lên van? 2/ Nếu van làm bằng thép có khối lượng riêng r=7800kg/m3 thì van có bị đẩy lên không? Nếu không tìm lực kéo van lên theo phương thẳng đứng? Câu 22: Một bơm hút chất lỏng từ bể chứa A sang bể chứa B như hình vẽ. Biết chất lỏng có tỷ trọng d=0,87. Đường kính ống dẫn d=150mm, áp suất mặt thoáng bể A là áp suất khí trời; mặt thoáng bể B có giá trị áp suất dư là 0,3at. Coi chất lỏng trong hai bể là tĩnh. 1/ Tìm năng lượng bơm cần thiết phải có (Hp) để cấp cho chất lỏng (với hiệu suất bơm chỉ đạt 80%) để lưu lượng từ bể A sang B đạt Q=30(l/s)? Biết tổn thất từ bể A sang bể B bao gồm cả tổn thất qua bơm là và H=16m. 2/ Vẽ đường năng của hệ thống đã cho? P po pa H B A Câu 23: po Khí A B I a H Một miếng phẳng dạng tròn AB, tâm I có bán kính R=1,5m. Tấm phẳng có thể quay quanh một bản lề đi qua I như hình vẽ. Góc nghiêng a=30o, H=0,8m . Một nửa tấm tròn BI bên khoang chứa chất lỏng có tỷ trọng d=0,88; áp suất trên mặt thoáng có giá trị dư là 0,27at. 1/ Tìm áp lực dư chất lỏng tác dụng lên nửa tròn BI? 2/ Tìm áp suất tuyệt đối của khí phía bên khoang của nửa tròn AI để cho tấm phẳng cân bằng như hình vẽ? C G G Biết mômen quán tính của nửa hình tròn lấy đối với trục GG đi qua tâm C là: Câu 24: Mét hÖ thèng cÊp n­íc cho nhµ m¸y ®­îc bè trÝ trªn mét mÆt ph¼ng n»m ngang nh­ h×nh vÏ. L­u l­îng ra t¹i D lµ QD=15(l/s); lÊy ra t¹i B mét l­u l­îng QB =7 (l/s); l­u l­îng th¸o ®Òu däc theo èng 3 lµ q3=0,015; ®é cao cét ¸p t¹i D lµ 1m; BiÕt g = 9810N/m3, c¸c ®Æc tr­ng èng lµ: TT L (m) d (mm) K (l/s) 1 420 150 158,4 2 350 200 340,8 3 200 200 340,8 4 600 250 616,4 1/ T×m ®é cao cét ¸p t¹i ®iÓm C? 2/ T×m ®é cao cét ¸p t¹i ®iÓm A? h d1 d2 a H D b pa Câu 25: Một van chứa dạng cầu dùng để đóng mở chất lỏng trong một cơ cấu khép kín như hình vẽ. Biết chất lỏng trong bể có tỷ trọng d1 =0,8; chất lỏng ở ống đo áp có tỷ trọng d2=7. Cho đường kính van D=1,4m; h=60cm; H=50cm; b=1m; a=80cm. Lấy g=9,81m/s2. Áp suất mặt thoáng ống đo áp là áp suất khí trời. 1/ Tìm áp lực dư chất lỏng tác dụng lên cầu? 2/ Nếu trọng lượng cầu là Q=2000N thì cần tăng, hay giảm áp suất mặt thoáng ống đo áp để cầu được cân bằng như hình vẽ? Tìm giá trị áp suất cần thay đổi đó? Công thức tính thể tích chỏm cầu: Với: R là bán kính cầu; z chiều cao của chỏm. Câu 26: Một bơm ly tâm hút nước ở 40oC (có trọng lượng riêng g=9737N/m3) từ bể chứa lên theo đường ống hút như hình vẽ. Lưu lượng bơm Q=31,4 (l/s); đường kính ống hút d=200mm; độ nhớt động học của nước n=0,661.10-2 cm2/s. Hệ số nhám của ống n=0,014. Hệ số tổn thất qua lưới xL=3,4; uốn cong xu=0,86. Lấy a=1,1 nếu chất lỏng chảy rối, a=2 nếu chất lỏng chảy tầng trong ống; g=9,81m/s2. 1/ Xác định số chỉ của chân không kế nếu chiều cao đặt bơm hs=8m? Biết chiều dài ống dẫn từ lưới chắn rác đến vị trí đặt chân không kế là 15m. 2/ Chất lỏng có bị hóa hơi ở vị trí đặt chân không kế không? Nếu áp suất hơi bão hòa của nước ở nhiệt độ này là pbh=7,5kN/m2. Nếu xảy ra hiện tượng hóa hơi cần khắc phục hiện tượng này bằng những cách nào để bơm hoạt động bình thường? Câu 27: pa h H a b c A Một đập chắn nước bằng bê tông có tỷ trọng d=2,5. Các kích thước cho như sau: h=7m; H=20m; a=3m; b=4m; c=11m. Chiều rộng đập L=10m. Áp suất mặt thoáng là áp suất khí trời, trọng lượng riêng của nước g=9810N/m3. 1/ Xác định áp lực dư của nước tác dụng lên đập? (Xác định riêng cho từng phần ngập ứng với h và H). 2/ Tìm tổng mô men của áp lực dư chất lỏng và trọng lượng bản thân đập với đường chân đập đi qua điểm A? Trong trường hợp này đập có cân bằng không? Bỏ qua lực đẩy nổi của chất lỏng ở chân đập. Câu 28: B¬m P duy tr× ho¹t ®éng cho n­íc ch¶y trong hÖ thèng ®­êng èng nh­ h×nh vÏ. ChiÒu dµi c¸c èng lÇn l­ît lµ l1 = 400m, l2 = 300m, l3 = 250m vµ l4 = 500m, ®­êng kÝnh c¸c èng lÇn l­ît nh­ sau d1=d4=300mm, d2 = d3 = 200mm. X¸c ®Þnh hÖ sè K theo c«ng thøc , víi ®é nh¸m cña èng n=0,011; R lµ b¸n kÝnh thñy lùc cña tõng èng. Cao ®é ®iÓm A lµ zA = 2m, cao ®é ®iÓm D lµ zD=12m. Coi chÊt láng ch¶y rèi ë trong èng, cho g=9810N/m3. 1/ H·y x¸c ®Þnh ¸p suÊt cÇn thiÕt cña m¸y b¬m ®Ó chuyÓn l­u l­îng n­íc Q = 75 (l/s) ®Õn èng thø 4 ®Ó võa ph©n phèi hÕt chÊt láng ra khái èng? BiÕt r»ng ®iÓm D cuèi èng 4 hë ra ngoµi khÝ trêi. 2/ NÕu thay b¬m b»ng mét bÓ chøa cã mÆt tho¸ng hë ra ngoµi khÝ trêi th× chiÒu cao cét chÊt láng trong bÓ ph¶i lµ bao nhiªu? A B¬m P B C D 1 2 3 4 h H b S A B R Câu 29: Chất lỏng chứa đầy trong một đường hầm dạng vòm như hình vẽ. Biết chất lỏng ở trạng thái tĩnh tuyệt đối, áp suất đo được ở chân đường hầm có giá trị tuyệt đối là pt=1,72at. Chất lỏng có tỷ trọng d=0,88. H=3m; h=0,6m; a=2m. Vòm AB là một phần hình trụ có bán kính R =1,5m. 1/ Tìm áp suất dư tại điểm S là điểm cao nhất của đường hầm? 2/ Xác định áp lực dư chất lỏng tác dụng lên mái vòm AB ứng với 1m dài của đường hầm? Câu 30: pot H h a b Van Chất lỏng (có tỷ trọng d=0,8) chảy từ bể chứa ra ngoài khí trời bằng một đường ống có kích thước không thay đổi như hình vẽ. Các dữ liệu bài toán cho như sau: đường kính ống d=150mm;H=10m; h=12m; a=30m; b=60m. Ống thép có hệ số nhám n=0,007 (coi chất lỏng chảy rối trong ống). Hệ số tổn thất tại cửa vào xcv=0,5; qua hai vị trí uốn đều bằng xu=0,85; qua van xv=40. Lấy g=9,81m/s2; a=1,2. Biết áp suất mặt thoáng bể có giá trị tuyệt đối pot=0,95at. 1/ Tìm lưu lượng chảy trong hệ thống trên? 2/ Vẽ đường năng, đường đo áp tuyệt đối của hệ thống đã cho?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập kỹ thuật thủy khí.doc