Bài giảng Trang bị điện (tiếp)

5.3 Máy phay đứng 6A54 +Thông số kỹ thuật -Kích thước của bàn chi tiết : 1600x630mm -Hành trình di chuyển lớn nhất : - Di chuyển dọc của bàn : 1300mm - Di chuyển ngang của bàn : 600mm - Di chuyển theo chiều đứng của đầu phay : 650mm -Số tốc độ trục chính : 18 (25- 1250 vg/ph) -Phạm vi điều chỉnh tốc độ ăn dao : D=10:1

pdf75 trang | Chia sẻ: chaien | Lượt xem: 2234 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Trang bị điện (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRANG BỊ ĐIỆN PHẦN I : KHÍ CỤ ĐIỆN CHƯƠNG I : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.1 Nút ấn : + Nút ấn tự phục hồi : com NO NC Lß xo TiÕp ®iÓm Nóm nhÊn H×nh1.1: CÊu t¹o nót nhÊn. H×nh1.2: Mét d¹ng nót nhÊn cña h·ng Schneider. CHƯƠNG I : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.1 Nút ấn : + Nút ấn tự phục hồi : - T¸c dông Nót nhÊn thêng ®îc l¾p ë mÆt tríc cña c¸c tñ ®iÒu khiÓn, nã dïng ®Ó ra lÖnh ®iÒu khiÓn. TÝn hiÖu do nót nhÊn tù phôc håi t¹o ra cã d¹ng xung. CHƯƠNG 1 : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN - Ký hiệu : + Ký hiÖu theo b¶n vÏ ViÖt Nam (Nga) TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. + Ký hiÖu theo b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng + Ký hiÖu theo b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. CHƯƠNG 1 : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.1 Nút ấn : + Nút ấn tự không tự phục hồi : ( Dừng khẩn cấp ) H×nh1.3: Mét d¹ng nót dõng khÈn cña h·ng Schneider. NhÈn vµo nóm khi cÊn chuyÓn tr¹ng th¸i c¸c tiÕp ®iÓm. Xoay nóm theo chiÒu mòi tªn khi muèn tr¶ c¸c tiÕp ®iÓm vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu CHƯƠNG 1 : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.1 Nút ấn : + Nút ấn tự không tự phục hồi : - T¸c dông Nót dõng khÈn ®îc dïng ®Ó dõng nhanh hÖ thèng khi x¶y ra sù cè. Th«ng thêng ngêi ta dïng tiÕp ®iÓm thêng ®ãng ®Ó cÊp ®iÖn cho toµn bé m¹ch ®iÒu khiÓn. Khi hÖ thèng x¶y ra sù cè nhÊn vµo nót dõng khÈn lµm më tiÕp ®iÓm thêng ®ãng ra c¾t ®iÖn toµn bé m¹ch ®iÒu khiÓn. CHƯƠNG 1 : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN - Ký hiệu : + Ký hiÖu theo b¶n vÏ ViÖt Nam (Nga) TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. + Ký hiÖu theo b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng + Ký hiÖu theo b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. CHƯƠNG 1 : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.2 Công tắc: + Công tắc : H×nh1.4: C«ng t¾c 1 pha cña h·ng Schneider. H×nh1.5: C«ng t¾c 3 pha cña h·ng Schneider. CHƯƠNG 1 : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.2 Công tắc : +Công tắc: - T¸c dông C«ng t¾c thùc tÕ thêng ®îc dïng lµm c¸c kho¸ chuyÓn m¹ch (chuyÓn chÕ ®é lµm viÖc trong m¹ch ®iÒu khiÓn), hoÆc dïng lµm c¸c c«ng t¾c ®ãng më nguån (cÇu dao). CHƯƠNG 1 : KHÍ CỤ ĐIỆN - Ký hiệu : + Ký hiÖu theo b¶n vÏ ViÖt Nam (Nga) TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. + Ký hiÖu theo b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng + Ký hiÖu theo b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. + Ký hiÖu cña c«ng t¾c 3 pha CHƯƠNG 1 : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.3 Công tắc hành trình : +Cấu tạo công tắc hành trình Bánh xe con cóc Đòn bẩy. Lß xo. Tiếp điểm Cấu tạo công tắc hành trình Lực tác dụng. CHƯƠNG 1 : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.3Công tắc hành trình : +Cấu tạo công tắc hành trình H×nh1.6: Mét sè kiÓu c«ng t¾c hµnh tr×nh cña h·ng OMRON. CHƯƠNG 1 :PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.3 Công tắc hành trình +Công tắc hành trình - T¸c dông C«ng t¾c hµnh tr×nh thêng dïng ®Ó nhËn biÕt vÞ trÝ chuyÓn ®éng cña c¸c c¬ cÊu m¸y hoÆc dïng ®Ó giíi h¹n c¸c hµnh tr×nh chuyÓn ®éng. CHƯƠNG 1 : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN - Ký hiệu : + Ký hiÖu theo b¶n vÏ ViÖt Nam (Nga) TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. + Ký hiÖu theo b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng + Ký hiÖu theo b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. CHƯƠNG 1 : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.4 Công tắc từ + Công tắc từ cấu tạo gồm hai bộ phận : Nam châm vĩnh cửu + Tiếp điểm lưỡi gà Nam ch©m vÜnh cöu TiÕp ®iÓm lìi gµ CHƯƠNG 1 : PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN 1.4 Công tắc từ Tác dụng : Trong thùc tÕ c«ng t¾c tõ ®îc øng dông ®Ó nhËn biÕt vÞ trÝ cña c¸c c¬ cÊu trong c¸c m¸y mµ kh«ng cÇn tiÕp xóc. Trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn ng- êi ta dïng c«ng t¾c tõ ®Ó nhËn biÕt vÞ trÝ cña pittong chuyÓn ®éng trong xi lanh. C«ng t¾c tõ Nam ch©m vÜnh cöu Xilanh Pittong H×nh 1.7: øng dông c«ng t¾c tõ CHƯƠNG 1 :PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN - Ký hiệu : + Ký hiÖu theo b¶n vÏ ViÖt Nam (Nga) TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. + Ký hiÖu theo b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng + Ký hiÖu theo b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU 2.1 Rơ le điện từ 0 1 2 A B Cuộn dây Mạch Từ Lò xo Tiếp điểm Cấu tạo Rơ le điện từ CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU 2.1 Rơ le điện từ H×nh1.21: R¬le ®iÖn tõ h·ng OMRON. CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU 2.1 Rơ le điện từ  M¹ch tõ: Cã t¸c dông dÉn tõ. §èi víi r¬ le ®iÖn tõ 1 chiÒu, g«ng tõ ®îc chÕ t¹o tõ thÐp khèi thêng cã d¹ng h×nh trô trßn (v× dßng ®iÖn mét chiÒu kh«ng g©y nªn dßng ®iÖn xo¸y do ®ã kh«ng ph¸t nãng m¹ch tõ). §èi víi r¬ le ®iÖn tõ xoay chiÒu, m¹ch tõ thêng ®îc chÕ t¹o tõ c¸c l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn ghÐp l¹i (®Ó lµm gi¶m dßng ®iÖn xo¸y fuco g©y ph¸t nãng)  Cuén d©y: Khi ®Æt mét ®iÖn ¸p ®ñ lín vµo hai ®Çu A vµ B, trong cuén d©y sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y qua, dßng ®iÖn nµy sinh ra tõ trêng, tõ trêng khÐp m¹ch qua m¹ch tõ t¹o nªn lùc hót ®iÖn tõ hót n¾p m¹ch tõ lµm thay ®æi tr¹ng th¸i cña tiÕp ®iÓm.  Lß xo: Dïng ®Ó gi÷ n¾p.  TiÕp ®iÓm: Thêng cã mét hoÆc nhiÒu cÆp tiÕp ®iÓm, 0-1 lµ tiÕp ®iÓm th- êng më, 0-2 lµ tiÕp ®iÓm thêng ®ãng. CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU 2.1 Rơ le điện từ  Nguyªn lý Khi cha cÊp ®iÖn vµo hai ®Çu A-B cña cuén d©y, lùc hót ®iÖn tõ b»ng kh«ng. C¸c c¬ cÊu cña r¬le n»m ë vÞ trÝ nh h×nh 1.19. Khi ®Æt mét ®iÖn ¸p ®ñ lín vµo A-B, dßng ®iÖn ch¶y trong cuén d©y sinh ra tõ trêng t¹o ra lùc hót ®iÖn tõ. NÕu lùc hót ®iÖn tõ th¾ng ®îc lùc ®µn håi cña lß xo th× n¾p ®îc hót xuèng, tiÕp ®iÓm 0-1 më ra vµ 0-2 ®ãng l¹i. NÕu kh«ng cÊp ®iÖn vµo hai ®Çu A-B n÷a th× c¸c tiÕp ®iÓm l¹i trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU - Ký hiệu : + Ký hiÖu theo b¶n vÏ ViÖt Nam (Nga) TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. Cuén d©y + Ký hiÖu theo b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng Cuén d©y + Ký hiÖu theo b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm thêng më. TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. Cuén d©y CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU 2.2. C«ng t¾c t¬  VÒ c¬ b¶n cÊu t¹o cña c«ng t¾c t¬ gièng víi r¬le ®iÖn tõ, chØ kh¸c nhau ë chç r¬le dïng ®Ó ®ãng c¾t tÝn hiÖu trong c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn cßn c«ng t¾c t¬ dïng ®Ó ®ãng c¾t ë m¹ch ®éng lùc (cã ®iÖn ¸p cao, dßng ®iÖn lín) do ®ã cuén d©y cña c«ng t¾c t¬ lín h¬n, tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c t¬ còng lín h¬n (chÞu ®îc dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p cao h¬n).  TiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c t¬ cã hai lo¹i: TiÕp ®iÓm chÝnh (dïng ®Ó ®ãng c¾t cho m¹ch ®éng lùc), tiÕp ®iÓm phô (dïng ®Ó ®iÒu khiÓn phô trî). §Ó h¹n chÕ ph¸t sinh hå quang khi tiÕp ®iÓm chÝnh ®ãng c¾t, tiÕp ®iÓm chÝnh thêng cã cÊu t¹o d¹ng cÇu vµ ®îc ®Æt trong buång dËp hå quang. CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU - Ký hiệu : + Ký hiÖu cña cuén d©y vµ tiÕp ®iÓm phô gièng nh r¬le trung gian. + Ký hiÖu cña tiÕp ®iÓm chÝnh. Ký hiÖu theo b¶n vÏ ViÖt Nam. Ký hiÖu theo b¶n vÏ ch©u ¢u. Ký hiÖu theo b¶n vÏ NhËt B¶n. HoÆc CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU 2.3. R¬ le thêi gian M¹ch trÔ thêi gian ®iÖn tö. Cuén d©y TiÕp ®iÓm Nguån cÊp T R¬le VR C CT a, b, H×nh 1.25: a, S¬ ®å khèi cña r¬le thêi gian b, S¬ ®å nguyªn lý cña mét r¬le thêi gian ®¬n gi¶n. CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU 2.3. R¬ le thêi gian H×nh 1.26: R¬ le thêi gian cña h·ng OMRON R¬le sèR¬le t¬ng tù CHƯƠNG 2 : PHẦN TỬ XỬ LÝ TÍN HIỆU - Ký hiệu : + Ký hiÖu theo b¶n vÏ ViÖt Nam (Nga) TiÕp ®iÓm thêng më ®ãng chËm TiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm Cuén d©y + Ký hiÖu theo b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm thêng më ®ãng chËm TiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm Cuén d©y + Ký hiÖu theo b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm thêng më ®ãng chËm TiÕp ®iÓm thêng ®ãng më chËm. Cuén d©y TLR CHƯƠNG 3 : CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ 3.1. CÇu ch× b, H×nh 1.28: a, CÊu t¹o cña cÇu ch×. b, CÇu ch× c«ng nghiÖp h·ng Merlin Gerin N¾pVá D©y ch¶y a, CHƯƠNG 3 : CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ +T¸c dông B¶n chÊt cña cÇu ch× lµ mét ®o¹n d©y dÉn yÕu nhÊt trong m¹ch, khi cã sù cè ®o¹n d©y nµy bÞ ®øt ra ®Çu tiªn. Trong thùc tÕ cÇu ch× dïng ®Ó b¶o vÖ sù cè ng¾n m¹ch hoÆc qu¸ t¶i dµi h¹n. + Ký hiÖu Ký hiÖu theo b¶n vÏ ViÖt Nam Ký hiÖu theo b¶n vÏ ch©u ¢u Ký hiÖu theo b¶n vÏ NhËt B¶n CHƯƠNG 3 : CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ 3.2. Aptomat CHƯƠNG 3 : CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ +T¸c dông Aptomat dïng ®Ó ®ãng c¾t vµ b¶o vÖ m¹ch ®iÖn. Víi gi¸ thµnh ngµy cµng rÎ, hiÖn nay nã thay thÕ hÇu hÕt c¸c vÞ trÝ cña cÇu ch×. + Ký hiÖu Ký hiÖu theo b¶n vÏ ViÖt Nam Ký hiÖu theo b¶n vÏ ch©u ¢u Ký hiÖu theo b¶n vÏ NhËt B¶n CHƯƠNG 3 : CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ 3.3 R¬ le nhiÖt Thanh l- ìng kim T¶i Líi TiÕp ®iÓm Lß xoPhÇn tö gia nhiÖt H×nh 1.30: a, CÊu t¹o. b, R¬le nhiÖt 3 pha cña h·ng Telemecanique. a, b, CHƯƠNG 3 : CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ - Ký hiệu : + Ký hiÖu theo b¶n vÏ ViÖt Nam (Nga) TiÕp ®iÓm thêng më TiÕp ®iÓm thêng ®ãng Thanh nhiÖt + Ký hiÖu theo b¶n vÏ Ch©u ¢u TiÕp ®iÓm thêng më TiÕp ®iÓm thêng ®ãng Thanh nhiÖt + Ký hiÖu theo b¶n vÏ NhËt B¶n TiÕp ®iÓm thêng më TiÕp ®iÓm thêng ®ãng. Thanh nhiÖt CHƯƠNG 4 : CƠ CẤU CHẤP HÀNH 4.1. §éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu H×nh 1.31: a: Stator; b: L¸ thÐp stator; c: L¸ thÐp rotor d: D©y ng¾n m¹ch; e: Rotor f: Ký hiÖu ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha rotor lång sãc. b, a, b, c d, e, f, CHƯƠNG 4 : CƠ CẤU CHẤP HÀNH 4.2. §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu Nam ch©m vÜnh cöu(kÝch tõ) PhÇn øng Cuén d©y kÝch tõ PhÇn øng H×nh1.39: a, §éng c¬ 1 chiÒu kÝch tõ b»ng nam ch©m vÜnh cöu. b, §éng c¬ 1 chiÒu kÝch tõ b»ng nam ch©m ®iÖn. b, a, CHƯƠNG 4 : CƠ CẤU CHẤP HÀNH Ký hiÖu cña ®éng c¬: §éng c¬ ®iÖn 1 chiÒu kÝch tõ b»ng nam ch©m vÜnh cöu. §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp. §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song. §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp. §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ hçn hîp. CHƯƠNG 4 : CƠ CẤU CHẤP HÀNH - Nguyªn lý Khi cÊp nguån mét chiÒu cho phÇn øng cña ®éng c¬ trong cuén d©y phÇn øng cã dßng ®iÖn ch¶y qua, theo quy t¾c bµn tay tr¸i t¬ng t¸c gi÷a dßng ®iÖn ch¶y trong cuén d©y phÇn øng víi tõ trêng phÇn kÝch tõ t¹o nªn moment quay lµm quay rotor (phÇn øng). Tèc ®é cña rotor ®îc tÝnh theo c«ng thøc: n = U /k. - R.I/k.  Trong ®ã: U : §iÖn ¸p phÇn øng. R : §iÖn trë phÇn øng. I : Dßng ®iÖn phÇn øng. k : HÖ sè cÊu t¹o.  : Tõ th«ng phÇn kÝch tõ. PHẦN II: MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN THƯỜNG GẶP Sơ đồ 1 : Sơ đồ khởi động động cơ KĐB ro to lồng sóc quay một chiêu mở máy trực tiếp PHẦN II: MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN THƯỜNG GẶP Sơ đồ 2 : Sơ đồ khởi động động cơ KĐB đổi nối Y-Δ PHẦN II: MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN THƯỜNG GẶP Sơ đồ 3 : Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB quay 2 chiều PHẦN II: MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN THƯỜNG GẶP Sơ đồ 4 : Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB quay 1 chiều 2 cấp tốc độ PHẦN II: MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN THƯỜNG GẶP Sơ đồ 5 : Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB quay 2 chiều 2 cấp tốc độ PHẦN II: MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN THƯỜNG GẶP Sơ đồ 6 : Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB quay 1 chiều 4 cấp tốc độ PHẦN II: MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN THƯỜNG GẶP Sơ đồ 7 : Sơ đồ truyền động lên xuống của máy nâng PHẦN II: MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN THƯỜNG GẶP Sơ đồ 8 : Sơ đồ mở máy động cơ KĐB qua biến áp tự ngẫu PHẦN II: MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN THƯỜNG GẶP Sơ đồ 9 : Sơ đồ mở máy động cơ KĐB nhờ nối thêm điện trở Stato PHẦN III: TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CÔNG CỤ CHƯƠNG I : MÁY TIỆN MÁY TIỆN 1K62 MÁY TIỆN 1K62 Máy Tiện 1K62 MÁY MÀI C¸c bé phËn c¬ b¶n : Th©n m¸y 1, Bµn m¸y 3: Sd, ô ph«i 2: Sv, ô ®éng 4, vÊu hµnh tr×nh7, ô ®¸ mµi 5: SK. MÁY MÀI TRÒN NGOÀI 3A161 Quay ®¸ mµi Q® Quay chi tiÕt Qct TÞnh tiÕn bµn m¸y Tbm ivQ®¸ §C Tbµn §Çu vµo §Çu ra Qchi tiÕt is §C MÁY MÀI TRÒN NGOÀI 3A161 CHƯƠNG 3 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY KHOAN 3.1 Khái niệm chung  M¸y khoan dïng ®Ó gia c«ng c¸c lç h×nh trô, h×nh c«n th«ng vµ kh«ng th«ng, ®Ó doa vµ gia c«ng tinh, chÝnh x¸c nh÷ng lç ®· ®- îc khoan hay lµ nh÷ng lç do ®óc hay dËp mµ cã s½n, ®Ó tiÖn trong lç b»ng dao tiÖn, ®Ó c¾t ®êng ren b»ng tar« vµ cã khi cßn ®Ó thùc hiÖn mét sè viÖc kh¸c n÷a.  M¸y khoan gåm c¸c lo¹i :  M¸y khoan ®øng mét trôc, m¸y khoan cÇn, m¸y khoan nhiÒu trôc, m¸y khoan t©m ®Ó khoan lç t©m ë hai ®Çu cña ph«i, m¸y khoan bµo, m¸y khoan chuyªn dïng ... CHƯƠNG 3 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY KHOAN 3.2 Đặc điểm truyền động  TruyÒn ®éng chÝnh ë m¸y khoan thêng dïng ®éng c¬ lång sãc mét hay nhiÒu tèc ®é, truyÒn ®éng ¨n dao thêng ®îc thùc hiÖn tõ ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh.  C¸c truyÒn ®éng cña m¸y khoan ®Òu lµm viÖc víi phô t¶i dµi h¹n.  HÖ thèng truyÒn ®éng vµ m¹ch ®iÖn khèng chÕ tù ®éng cña m¸y khoan kh«ng cã g× ®Æc biÖt, nhng nã gi÷ vai trß rÊt quyÕt ®Þnh trong m¸y. CHƯƠNG 3 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY KHOAN 3.3. Máy khoan đứng 2A125 1.Thân máy 2. Hộp tốc độ 3. Hộp chạy dao 4. Bàn máy S24 S1 3 2 n S 1 CHƯƠNG 3 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY KHOAN 3.3.1 Trang bị điện cho máy khoan 2A125 CHƯƠNG 3 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY KHOAN 3.4 Trang bị điện trong máy khoan cần 3A53 + M¸y khoan cÇn lµ lo¹i m¸y kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm cña m¸y khoan ®øng b»ng c¸ch g¸ chi tiÕt ®øng yªn vµ trôc chÝnh di ®éng ®- îc ®Õn vÞ trÝ khoan thÝch hîp khi gia c«ng. V× vËy m¸y khoan cÇn lµ lo¹i m¸y khoan ®iÒu khiÓn rÊt nhÑ nhµng, kh¶ n¨ng lµm viÖc ®îc më réng vµ cã thÓ gia c«ng ®îc nh÷ng chi tiÕt lín. CHƯƠNG 3 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY KHOAN 3.4 Trang bị điện trong máy khoan cần 3A53 1. Trụ máy 2. Bệ máy 3. Ống đỡ 4. Cần khoan 5. Trục vít me 6. Hộp tốc độ 7. Bàn máy 8. Động cơ 9. Động cơ nâng cần khoan S 1 7 V3 3 5 V1 n 46 V2 9 8 2 CHƯƠNG 3 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY KHOAN 3.4 Trang bị điện trong máy khoan cần 3A53 + Các chuyển động cơ bản trong máy khoan cần  ChuyÓn ®éng chÝnh t¹o ra tèc ®é c¾t gät n lµ chuyÓn ®éng quay trßn cña trôc chÝnh.  ChuyÓn ®éng ch¹y dao s lµ chuyÓn ®éng th¼ng ®øng cña trôc chÝnh.  ChuyÓn ®éng ®iÒu chØnh v1 lµ chuyÓn ®éng th¼ng ®øng cña cÇn khoan trªn èng ®ì (3).  ChuyÓn ®éng ®iÒu chØnh v2 lµ chuyÓn ®éng híng kÝnh cña hép tèc ®é trªn cÇn khoan.  ChuyÓn ®éng ®iÒu chØnh v3 lµ chuyÓn ®éng cña cÇn khoan cïng víi èng ®ì (3) quanh trô (1). CHƯƠNG 3 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY KHOAN 3.4.1Trang bị điện trong máy khoan cần 3A53 CHƯƠNG 4 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY DOA 4.1 Khái niệm chung + Đặc điểm công nghệ : Máy doa dùng để gia công lỗ mà kích thước giữa các tâm lỗ yêu cầu độ chính xác cao. Ngoài ra còn có thể thực hiện một số nguyên công khác như : Khoan, phay bằng dao phay mặt đầu, gia công ren Gia công trên máy doa đạt được độ chính xác và độ bóng rất cao + Phân loại : Máy doa đứng, máy doa ngang, máy doa tọa độ CHƯƠNG 4 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY DOA 1. Bệ máy ; 2. Trụ Sau; 3 Giá đỡ trục dao; 4 Bàn giá chi tiết gia công; 5. Trụ chính ; 6. Trụ trước CHƯƠNG 4 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY DOA 4.2 Đặc điểm chuyển động trong máy doa + Chuyển động chính : Chuyển động quay của dao doa + Chuyển động ăn dao : - Chuyển động ngang hoặc dọc của chi tiết gia công - Chuyển động dọc trục của trục chính mang đầu doa + Chuyển động phụ: - Chuyển động theo chiều thẳng đứng của ụ dao và các truyền động bơm dầu của hệ thống bôi trơn và động cơ bơm nước làm mát CHƯƠNG 4 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY DOA 4.3 Yêu cầu trong các truyền động và trang bị điện + Truyền động chính : - Đảo chiều quay - Phạm vi điều chỉnh tốc độ : D =100:1 (Doa ngang), D=250 :1 ( Doa tọa độ ). - Hãm dừng nhanh - Động cơ Xoay chiều ro to lồng xóc ( 1 hay nhiều cấp tốc độ) -Máy doa cỡ nặng và doa tọa độ : Động cơ 1 chiều + Truyền động ăn dao : -Phạm vi đều chỉnh tốc độ : D=1500;1 - Yêu cầu ổn định tốc độ, tác động nhanh và dừng chính xác - Đảm bảo liên động với truyền động chính trong chế độ làm việc tự động CHƯƠNG 4 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY DOA 4.4 Máy doa ngang 2620 + Thông số kỹ thuật - Đường kính trục chính : 90mm - Kích thước bàn : 1120x900 mm - Công suất động cơ chính : 7,5-10kw - Tốc độ quay của trục chính (12,5-1600 ) vg/ph - Công suất động cơ truyền động ăn dao : 2,1 kw - Tốc độ quay của động cơ truyền động ăn dao : 2,1-1500 v/ph CHƯƠNG 4 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY DOA 4.4 Máy doa ngang 2620 Truyền động chính : CHƯƠNG 4 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY DOA 4.4 Máy doa ngang 2620 Truyền ăn dao : + Tốc độ ăn dao (2,2-1760)mm/ph + Di chuyển nhanh đầu dao v= 3780mm/ph + Tốc độ ăn dao được thay đổi bằng Cách thay đổi sức điện động của Khuếch đại máy điện (MĐKĐ) +1CK, 2CK cuộn điều khiển Thông qua hai tầng khuếch đại Điện áp và công suất CHƯƠNG 4 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY DOA 4.5 Máy doa tọa độ 2A450 + Máy doa tọa độ dùng để gia công nhiều lỗ có tọa độ khác nhau trên một chi tiết gia công tiện. Cho phép nhận được độ chính xác gia công cao. Trên máy có thể thực hiện được các phép đo kích thước lấy dấu và kiểm tra kích thước giữa các tâm lỗ. + Trang bị điện : -Động cơ chính : P=8kw, n=1440 vg/ph - Phạm vi điều chỉnh tốc độ : D=10:1 CHƯƠNG 4 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY DOA 4.5 Máy doa tọa độ 2A450 CHƯƠNG 4 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY DOA 4.5 Máy doa tọa độ 2A450 CHƯƠNG 5 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY PHAY 5.1 Khái niệm chung Máy phay dùng để gia công bề mặt trong, ngoài của chi tiết, phay rãnh, phay ren và bánh răng bằng dao phay. Quá trình gia công bề mặt trên máy phay thực hiện bằng hai chuyển động phối hợp : + Chuyển đồng quay của dao phay ( CĐC) + Chuyển động tịnh tiến của chi tiết gia công theo phương thẳng đứng, theo chiều dọc hoặc chiều ngang •Phân loại : -Máy dùng chung ( phay ngang, phay đứng, phay giường ) -Máy chuyên dùng ( Phay ren, phay bánh răng, phay chép hình ) CHƯƠNG 5 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY PHAY 5.2 Các chuyển động trong máy phay + Chuyển động chính của máy phay Chuyển động quay của dao phay : Động cơ xoay chiều ( 1 hoặc nhiều cấp tốc độ : pvdc D=20:1 đến D=60:1) + Chuyển động ăn dao Chuyển động ăn dao là chuyển động dịch chuyển của chi tiết so với dao phay. -Trong các máy phay cỡ nhỏ và trung bình, truyền động ăn dao được thực hiện qua truyền động chính qua hệ thống tay gạt và hộp số. -Máy phay cỡ nặng : yêu cầu chất lượng điều chỉnh cao thường dùng động cơ điện một chiều + Chyển động phụ Di chuyển nhanh của đầu phay, di chuyển xà, xiết nới xà, bơm dầu của hệ thống bôi trơn, bơm nước của hệ thống làm mát dùng bộ truyền động xoay chiều động cơ không đồng bộ roto lồng xóc. CHƯƠNG 5 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY PHAY 5.3 Máy phay đứng 6A54 +Thông số kỹ thuật -Kích thước của bàn chi tiết : 1600x630mm -Hành trình di chuyển lớn nhất : - Di chuyển dọc của bàn : 1300mm - Di chuyển ngang của bàn : 600mm - Di chuyển theo chiều đứng của đầu phay : 650mm -Số tốc độ trục chính : 18 (25- 1250 vg/ph) -Phạm vi điều chỉnh tốc độ ăn dao : D=10:1 -Tốc độ di chuyển ngang của bàn : 4-40mm/ph -Tốc độ di chuyển theo chiều đứng của đầu dao phay ( 40-400mm/ph) -Tốc độ di chuyển nhanh của bàn 2m/ph, đầu dao 0,8m/ph CHƯƠNG 5 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY PHAY 1. Thân máy 2. Đầu trục chính có thể quay Xung quanh trục nằm ngang 3. Bàn máy gá chi tiết 4. Bàn di trượt CHƯƠNG 5 : MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY PHAY 5.4 Trang bị điện máy phay 6A54

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftrang_bi_dien_3686.pdf
Tài liệu liên quan