Bài giảng Điện tử cơ bản - Chương 4: Mạch khuếch đại thuật toán Operational Amplifier - OA - Nguyễn Lê Tường

Tuần tự thực hiện ba bước sau: Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V_+ Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V_"- " Cho V_+=V, tìm mối quan hệ giữa V_"in " và V_0

pdf13 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Điện tử cơ bản - Chương 4: Mạch khuếch đại thuật toán Operational Amplifier - OA - Nguyễn Lê Tường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông 4 Maïch khueách ñaïi thuaät toaùn Operational Amplifier - OA Bài giảng Kỹ thuật ñieän töûTh.S Nguyễn Lê Tường55 Caáu taïo vaø kyù hieäu Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường56 Caáu taïo Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường57 Ñaëc tuyeán laøm vieäc Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường58 - Vùng khuếch đại tuyến tính: trong vùng này điện áp ngõ ra Vo tỉ lệ với tín hiệu ngõ vào theo quan hệ tuyến tính. Nếu sử dụng mạch khuếch đại điện áp vòng hở (Open Loop) thì vùng này chỉ nằm trong một khoảng rất bé. - Vùng bão hoà dương: bất chấp tín hiệu ngõ vào ngõ ra luôn ở +Vcc. - Vùng bão hoà âm: bất chấp tín hiệu ngõ vào ngõ ra luôn ở -Vcc. Thoâng soá Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường59 Phương phaùp phaân tích Op-amp Sơ đồ tương đương Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường60 Tuần tự thực hiện ba bước sau: - Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V+ - Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V _ - Cho V+=V_, tìm mối quan hệ giữa Vin và Vo Caùc maïch öùng duïng Op-amp Maïch khueách ñaïi ñaûo - + Ii=0R1 R2 Vi Vo I Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường61 o 2 v i 1 V RA = V R = − Maïch khueách ñaïi khoâng ñaûo - + Ii=0R1 R2 Vi Vo I Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường62 o 1 2 2 v i 1 1 V R +R RA = 1 V R R = = + Maïch ñeäm - + Vi Vo , Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường63 =o iV V ov i VA = 1 V = Maïch khueách ñaïi coäng ñaûo daáu - + R2 Vo R11 R12 R13 Vi1 Vi2 Vi3 - + Vi I=I1+I2+I3 I1 I2 I3 Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường64 + +2 2 2o o1 o2 o3 i1 i2 i3 11 12 12 R R RV =V +V +V =-( V V V ) R R R =11 12 13 1R =R =R R 2 o i1 i2 i3 11 RV =- (V +V +V ) R Maïch khueách ñaïi coäâng khoâng ñaûo daáu , - + R2 Vo Vi R1 R11 Vi1 R12Vi2 Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường65   +    2 12 11 o o1 o2 i1 i2 1 11 12 11 12 R R RV =V +V =(1+ ) ( )V ( )V R R +R R +R 11 12R =R +2 i1 i2 o 1 R V VV =(1+ )( ) R 2 =11 12 1 2R =R =R R +o i1 i2V =V V Maïch khueách ñaïi vi sai , - + R4 Vo R3 R1 Vi1 R2 Vi2 =1 3 2 4R =R , R R − 2 o i1 i1 1 RV = (V V ) R Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường66 + = −4 2 4o o1 o2 i2 i1 3 1 2 3 R R RV =V V (1+ )( )V V R R +R R =1 2 3 4R =R = R R −o i1 i1V =V V Maïch tích phaân , - + RVi Vo i C A − ∫o i 1V = V dt RC Maïch vi phaân Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường67 - + R Vi Vo i C A i i o dVV =-RC dt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_dien_tu_co_ban_chuong_4_mach_khuech_dai_thuat_toan.pdf