Bài giảng Điện tử cơ bản - Chương 3: Transistor lưỡng cực Bipolar Junction Transistor - BJT - Nguyễn Lê Tường

Điện áp trên chuyển tiếp emitter V_BE ứng với một dòng điện I_B= const giảm khi nhiệt độ tăng ├ ε_T=(dV_BE)/dT┤| □( ) (I_B=" const " )=-(2÷2,5)mV/ ^∘ C S là độ bất ổn định: tiêu chuẩn đánh giá độ ổn định của các mạch điện. Trường hợp lí tưởng: S=1, mạch ổn định nhất. Nếu S càng lớn, mạch càng kém ổn định.

pdf27 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Điện tử cơ bản - Chương 3: Transistor lưỡng cực Bipolar Junction Transistor - BJT - Nguyễn Lê Tường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông 3 Transistor löôõng cöïc Bipolar Junction Transistor - BJT Bài giảng Kỹ thuật ñieän töûTh.S Nguyễn Lê Tường28 Caáu taïo vaø kyù hieäu Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường29 Caáu taïo vaø kyù hieäu Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường30 CBE III += CBOEC III += α Cheá ñoä laøm vieäc • Cheá ñoä khuyeách ñaïi (JE phaân cöïc thuaän, JC− phaân cöïc nghòch) • Cheá ñoä khoùa ñieän töû hay cheá ñoä ñoùng môû: • chuyeån tieáp JE, JC ñeàu phaân cöïc thuaän (traïng thaùi daãn baõo hoøa hay coøn goïi laø traïng thaùi môû), Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường31 • chuyeån tieáp JE, JC ñeàu phaân cöïc nghòch (traïng thaùi ngöng daãn hay coøn goïi laø traïng thaùi taét) Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa transistor BJT Maïch Emitter chung (EC) Maïch Collector chung (CC) Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường32 Maïch Base chung (BC) Mạch khuếch đai E chung (EC) Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường33 • Ñieän aùp UCE khoaûng 60% ÷ 70% Vcc • Maïch khueách ñaïi ñieän aùp • Doøng ñieän tín hieäu ra lôùn hôn doøng tín hieäu vaøo nhöng kho6nf ñaùng keå • Tín hieäu ra ngöôïc pha vôùi tín hieäu vaøo • Ñöôïc öùng duïng nhieàu nhaát trong thieát bò ñieän töû Mạch khuếch ñaïi C chung (CC) Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường34 • Bieân ñoä tín hieäu ra baèng bieân ñoä tín hieäu vaøo • Cöôøng ñoä doøng ñieän tín hieäu ra maïnh hôn tín hieäu vaøo gaáp nhieàu laàn • Tín hieäu ra cuøng pha vôùi tín hieäu vaøo • Ñöôïc öùng duïng nhieàu trong caùc maïch khueách ñaïi ñeäm vaø maïch oån aùp nguoàn Mạch khuếch ñaïi B chung (BC) Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường35 • Raát ít ñöôïc söû duïng trong thöïc teá Maïch EC Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường36 Ñieåm laøm vieäc tónh vaø ñöôøng taûi moät chieàu Maïch Emitter chung (EC) Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường37 Phaân cöïc BJT Yeâu caàu oån ñònh ñieåm laøm vieäc tónh • Doøng ngöôïc collector cuûa BJT taêng nhanh theo nhieät ñoä • Caùc heä soá truyeàn ñaït doøng ñieän α, β taêng theo nhieät ñoä • Ñieän aùp treân chuyeån tieáp emitter VBE öùng vôùi moät doøng ñieän IB = const giaûm ( ) ( )       − += 75 1 1212 TT TT ββ Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường38 khi nhieät ñoä taêng ( ) ( ) CmVconstI dT dV o B BE T /5,22 ÷−===ε CBO C I IS ∂ ∂ = S laø ñoä baát oån ñònh: tieâu chuaån ñaùnh giaù ñoä oån ñònh cuûa caùc maïch ñieän.. Tröôøng hôïp lí töôûng: S = 1, maïch oån ñònh nhaát. Neáu S caøng lôùn, maïch caøng keùm oån ñònh. Caùc maïch phaân cöïc BJT Maïch phaân cöïc ñònh doøng IB khoâng coù RE Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường39 Caùc maïch phaân cöïc BJT Maïch phaân cöïc ñònh doøng IB khoâng coù RE (*)CECCCERCC VRIVVV C +=+= (**)BEBBBERCC VRIVVV B +=+= ( ) BEQCC VVI −=⇔** • Baøi toaùn tính toaùn VBEQ=0.7 V , Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường40 B BQ R BC II β= CCCCCE RIVV −= ( ) C CECC C I VV R − =⇔* (**) CC BE CC BEB CB V V V VR II β − − ⇔ = = • Baøi toaùn thieát keá Caùc maïch phaân cöïc BJT Maïch phaân cöïc ñònh doøng IB coù RE, Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường41 Caùc maïch phaân cöïc BJT Maïch phaân cöïc ñònh doøng IB coù RE, (*) CCC R CE RE C C CE E EV V V V I R V I R= + + = + + (**) BCC R BE RE B B BE E EV V V V I R V I R= + + = + + Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường42 ( ) ( ) 1 1 1 + + ≈ ++ + += β ββ B E B EB BE R R R RR RRS Maïch phaân cöïc caàu phaân aùp Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường43 21 21 BB BB BB RR RR R + × = 21 2 BB B CCBB RR RVE + = EEBEBBBBB RIVRIE ++= CC C C CE E EV I R V I R= + + E BB R RS += 1 Maïch phaân cöïc hoài tieáp cöïc C Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường44 ( ) C BCC R R BE C B C B B BEV V V V I I R I R V= + + = + + + ( ) CCC R CE C B C CEV V V I I R V= + = + + ( ) ( ) ( ) BC BC CB BC RR RR RR RRS αββ −+ + = ++ + += 11 1 Moät soá daïng phaân cöïc khaùc 50 /= Siβ 100 /= Siβ 100 /= Siβ Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường45 Ví duï 1  Cho mạch phân cực với đặc tuyến ngõ ra của BJT như hình dưới. Xác định VCC, RC, RB. I C 8 IC(mA) Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường46 I I B 0 2 4 6 10 20 UCE(V) IB=40µA Ví duï 1 ( ) ( )8 2.5= = ⇒ = ΩccCsat C c VI mA R k R ( )20 0.7 40− −= = =CC BEB V V V VI Aµ VCE =VCC-RCIC VCC=20V VBE=0.7V Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường47 B BR R ( )482.5⇒ = ΩBR k Để có các điện trở tiêu chuẩn ta chọn: RB=470 KΩ, RC=2.4 KΩ.. Ví duï 2  Thiết kế mạch phân cực như hình dưới. IC=2mA, VCE=10V I C Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường48 I B IE 150 /= Siβ Ví duï 2 Thực nghiệm, thường chọn VE khoảng 1/10VCC. ( )1 1 20 2 10 10 = = =E CCV V V ( )2 1 2 = = = = ΩE EE E C V V VR k I I mA 20 10 2− − − −V V V V V V ( )1 1 2 13.333 150 = = =B CI I Aµβ Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường49 ( )4 2 = = = ΩC CE Ec C R k I mA ( )20 0.7 2 17.3= − − = − − = EB CC BE R V V V V V ( )17.3 1.3 13.333 = = = ΩBB B V VR M I Aµ Chọn RB=1.2 MΩ Ví duï 3  Thiết kế mạch phân cực có dạng như hình dưới RCR1 Vcc=20V VCE=10V ( )2 6,8= ΩR k R1=39kΩ hoặc 47kΩ R =1kΩ Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường50 IC=2mA RE min 80 /= Siβ 100µFR2 IB E RC=4kΩ Cheá ñoä khoùa ñieän töû Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường51 Cheá ñoä khoùa ñieän töû Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường52 Cheá ñoä khoùa ñieän töû Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường53 Maïch gheùp Darlington Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường54

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_dien_tu_co_ban_chuong_3_transistor_luong_cuc_bipol.pdf
Tài liệu liên quan