Bài giảng Điện tử cơ bản - Chương 2: Diode và các mạch ứng dụng - Nguyễn Lê Tường

Mạch xén với nguồn DC được bổ sung Mạch ghim là mạch cố định đỉnh trên hay đỉnh dưới của tín hiệu ở một giá trị điện áp nhất định

pdf14 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Điện tử cơ bản - Chương 2: Diode và các mạch ứng dụng - Nguyễn Lê Tường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông 2 DIODE VAØ CAÙC MAÏCH ÖÙNG DUÏNG Bài giảng Kỹ thuật giao tiếp máy tínhTh.S Nguyễn Lê Tường14 Diode chænh löu Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường15 Diode chænh löu Ñaëc tính V-A cuûa diode chænh löu Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường16 Moâ hình töông ñöông Moâ hình 1 Moâ hình 2 Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường17 Caùc loaïi diode Diode Tunnel Diode Zener Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường18 Diode Schottky Power diode Light-Emitting Diode LED ñôn LED 7 ñoaïn Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường19 Light-Emitting Diode LED ma traän Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường20 ÖÙng duïng cuûa diode chænh löu Maïch chænh löu baùn kyø + - Vin VoutR + - Vin VoutR + - 0 < t < T/2 Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường21 + - Vin VoutR + - T/2 < t < T ÖÙng duïng cuûa diode chænh löu Maïch chænh löu toaøn kyø R + - Vout Vin Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường22 ÖÙng duïng cuûa diode chænh löu Tuï loïc thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå oån ñònh ñieän aùp ra + - Vin VoutR C Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường23 R + - Vout Vin C Maïch xeùn Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường24 Maïch xeùn Maïch xeùn vôùi nguoàn DC ñöôïc boå sung Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường25 Maïch xeùn Maïch xeùn vôùi nguoàn DC ñöôïc boå sung Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường26 Maïch ghim Maïch ghim laø maïch coá ñònh ñænh treân hay ñænh döôùi cuûa tín hieäu ôû moät giaù trò ñieän aùp nhaát ñònh Bài giảng Kỹ thuật điện tửTh.S Nguyễn Lê Tường27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_giang_dien_tu_co_ban_chuong_2_diode_va_cac_mach_ung_dung.pdf
Tài liệu liên quan