Bài 12: Gia công bánh răng trụ thẳng

Nội dung P2 Bài 6: Phay rãnh V Bài 7: Bài tập nâng cao (Càng) Bài 8: Bài tập tổng hợp (Đòn kẹp) Bài 9: Phay 4 và 6 cạnh Bài 10: Phay rãnh then Bài 12: Phay bánh răng trụ thẳng (Phân độ gián tiếp) Bài 14: Phay bánh răng xoắn Bài 15: Phay thanh răng thẳng Bài 16: Phay thanh răng nghiêng Đề cương

ppt15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 4181 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 12: Gia công bánh răng trụ thẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gia coâng baùnh raêng truï thaúng Baèng phöông phaùp phay ñònh hình treân maùy phay ngang vaïn naêng Baøi 12 Phay baùnh raêng truï thaúng Khaùi nieäm veà baùnh raêng caùc loaïi baùnh raêng truï ñöôøng cong söôøn raêng thoâng soá baùnh raêng caùc phöông phaùp cheá taïo phöông phaùp phay ñònh hình dao phay trình töï phay caùc tröôøng hôïp sai hoûng caùc tröôøng hôïp sai hoûng kieåm tra baùnh raêng µ Truyeàn ñoäng vôùi baùnh raêng truï Ñöôøng cong söôøn raêng Duøng cho baùnh raêng trong ngaønh cheá taïo maùy Duøng cho baùnh raêng trong trong kyõ ngheä ñoàng hoà Thoâng soá baùnh raêng CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG BAÙNH RAÊNG Xoïc raêng Laên raêng Phay ñònh hình Dao phay raêng modul Trình töï phay baùnh raêng truï thaúng Laép dao phay modul leân truïc gaù dao vaø kieåm tra ñoä ñoàng taâm Dao phay modul, truïc gaù dao phay Laép chi tieát giöõa 2 chuoâi nhoïn vaø chænh cho ngay taâm dao phay EÂ-ke, Caên maãu Ñieàu chænh keùo chia ñaàu phaân ñoä Ñaàu phaân ñoä, uï ñoäng, ñoàng hoà so Laép vaø ñieàu chænh ñaàu phaân ñoä vaø uï ñoäng leân baøn maùy phay Ñieàu chænh soá voøng quay vaø löôïng chay dao Cho dao quay, naâng baøn cho dao chaïm vaøo chi tieát Quay baøn doïc cho dao ra khoûi chi tieát; naâng baøn leân ñuùng chieàu saâu raêng Phay raêng thöù nhaát Quay baøn cho dao ra khoûi chi tieát, sang moät böôùc raêng, phay tieáp raêng keá Tieáp tuïc nhö treân cho ñeán raêng cuoái Caùc daïng sai hoûng khi phay baùnh raêng truï thaúng Raêng khoâng ñeàu: Do thao taùc phaân ñoä sai: Queân di chuyeån keùo theo caây ghim Laøm xeâ dòch keùo chia khi phaân ñoä Khoâng xoaù ñoä rô trong uï chia Raêng ñeàu nhöng raêng cuoái bò to hoaëc leùp Tính khoaûng chia sai, dö hoaëc thieáu 1 loã Sieát khoâng chaët keùo chia, khi chia bò roäng ra hoaëc heïp laïi Raêng bò leäch Raø dao khoâng ñuùng taâm chi tieát Laép uÏ chia vaø uï ñoäng khoâng song song vôùi taâm baøn maùy Bieân daïng raêng khoâng ñuùng Choïn dao sai: module hoaëc soá hieäu dao Caét chieàu saâu raêng khoâng ñuùng Raêng ñeàu, nhöng ñænh raêng phía to phía leùp Laép chi tieát leäch taâm: Maâm caëp khoâng chính xaùc Chi tieát vaø truïc gaù khoâng ñoàng taâm Söôøn raêng bò traày söôùt, coù ñoä boùng thaáp Dao moøn Choïn thoâng soá caét goït khoâng ñuùng Laép dao bò ñaûo Chi tieát bò rung Kieåm tra baùnh raêng Kieåm tra beà daày raêng Döôùi ñaây laø baûng tra heä soá E vaø H Kieåm tra baùnh raêng Kieåm tra phaùp tuyeán chung Kích thöôùc W ñöôïc xaùc ñònh nhu sau: (Vôùi raêng coù goùc aên khôùp a= 20o) W=m(1,476065k + 0,013996Z) Trong ñoù: W- Kích thöôùc phaùp tuyeán chung m- Module cuûa raêng k- Heä soá tra baûng (ÔÛ ñoù n laø soá raêng ño) Z- Soá raêng cuûa baùnh raêng Kieåm tra baùnh raêng Kieåm tra ñoä ñaûo cuûa baùnh raêng Kieåm tra ñoä song song cuûa raêng Diametral Pitch Diametral Pitch laø raêng heä Anh coù caùc khaùc bieät so vôùi raêng module heä Phaùp nhö sau: Goùc aên khôùp a = 14o 30‘ Caùc kích thöôùc tính theo Inch (1 inch = 25,4 mm) 25,4 mm : pitch = töông ñöông côõ raêng module Boä dao pitch cuõng goàm 8 dao nhöng soá 1 caét töø 135 Z ñeán thanh raêng vaø soá 8 caét 12 ñeán 13 raêng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBAI 12 banhrangthang.ppt
  • pptBAI 14 ranh xoan.ppt
  • pptBAI 15 RANG THANG.ppt
  • pptBAI 16 RANG NGHIENG.ppt
  • pptBAI 8 PHAY DON KEP.ppt
  • pptBAI 9 PHAY CHIA DEU KHOANG.ppt
  • pptbai tap 7 cang.ppt
  • pptbaitap-6-ranhv.PPT
  • pptBÀI 10 phay ranh then.ppt
  • pptde cuong phay.ppt
Tài liệu liên quan