Tài liệu sửa chữa bộ phận chuyển động của động cơ

Học xong môđun này học viên sẽ có khả năng: 1- Trình bày đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết cố định của động cơ 2- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa: nắp máy, thân máy, xi lanh và các te. 3- Kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng phần cố định đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa. 4- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết cố định của động cơ đảm bảo chính xác và an toàn.

doc26 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/07/2013 | Lượt xem: 1103 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu sửa chữa bộ phận chuyển động của động cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bé lao ®éng - th­¬ng binh vµ x· héi Tæng côc d¹y nghÒ Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ d¹y nghÒ (VTEP) S¸ch h­íng dÉn gi¸o viªn Hµ Néi - 2004 Logo tr×nh ®é ®µo t¹o M« ®un : söa ch÷a bé phËn chuyÓn ®éng cña ®éng c¬ M· sè : HAR 01 20 NghÒ SöA CH÷A ¤T¤ Tr×nh ®é lµnh nghÒ (ChÌn mét h×nh minh ho¹ tuú thuéc vµo tõng nghÒ) Tuyªn bè b¶n quyÒn : Tµi liÖu nµy thuéc lo¹i s¸ch gi¸o tr×nh Cho nªn c¸c nguån th«ng tin cã thÓ ®­îc phÐp dïng nguyªn b¶n hoÆc trÝch dïng cho c¸c môc ®Ých vÒ ®µo t¹o vµ tham kh¶o . Mäi môc ®Ých kh¸c cã ý ®å lÖch l¹c hoÆc sö dông víi môc ®Ých kinh doanh thiÕu lµnh m¹nh sÏ bÞ nghiªm cÊm. Tæng Côc D¹y nghÒ sÏ lµm mäi c¸ch ®Ó b¶o vÖ b¶n quyÒn cña m×nh. Tæng Côc D¹y NghÒ c¸m ¬n vµ hoan nghªnh c¸c th«ng tin gióp cho chóng t«I söa ch÷a,hiÖu ®Ýnh vµ hoµn thiÖn tèt h¬n tµI liÖu nµy. §Þa chØ liªn hÖ: Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ nghÒ nghiÖp TiÓu Ban Ph¸t triÓn Ch­¬ng tr×nh Häc liÖu ................ M· tµi liÖu M· quèc tÕ ISBN : ...... Lêi tùa (Vµi nÐt giíi thiÖu xuÊt xø cña ch­¬ng tr×nh vµ tµi liÖu) Tµi liÖu nµy lµ mét trong c¸c kÕt qu¶ cña Dù ¸n GDKT-DN ….. (Tãm t¾t néi dung cña Dù ¸n) (Vµi nÐt giíi thiÖu qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi liÖu vµ c¸c thµnh phÇn tham gia) (Lêi c¶m ¬n c¸c c¬ quan liªn quan, c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®· tham gia … ) (Giíi thiÖu tµi liÖu vµ thùc tr¹ng) S¸ch h­íng dÉn gi¸o viªn lµ tµI liÖu h­íng dÉn gi¶ng d¹y cho tõng m« ®un/m«n häc trong hÖ thèng m« ®un vµ m«n häc ®µo t¹o cho nghÒ …………… ………………………ë cÊp ®é …….. C¸c th«ng tin trong tµi liÖu cã gi¸ trÞ h­íng dÉn gi¸o viªn thiÕt kÕ vµ tæ chøc c¸c bµi d¹y cho m« ®un/m«n häc mét c¸ch hîp lý. Gi¸o viªn vÉn cã thÓ thay ®æi hoÆc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ bèi c¶nh thùc tÕ trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o . §©y lµ tµi liÖu thö nghiÖm sÏ ®­îc hoµn chØnh ®Ó trë thµnh S¸ch h­íng dÉn gi¸o viªn chÝnh thøc trong hÖ thèng d¹y nghÒ. Hµ néi, ngµy …. th¸ng…. n¨m…. Gi¸m ®èc Dù ¸n quèc gia Môc lôc ®Ò môc Trang Lêi tùa 3 Môc lôc 5 ............ Giíi thiÖu vÒ m« ®un VÞ trÝ, ý nghÜa, vai trß m« ®un: Bé phËn cè ®Þnh cña ®éng c¬ bao gåm th©n m¸y, n¾p m¸y c¸c te vµ xi lanh. C¸c chi tiÕt nµy ®ãng mét vai trß lµ bé khung cña ®éng c¬. §éng c¬ lµm viÖc æn ®Þnh, kh«ng rung giËt va ®Ëp mét phÇn ®­îc quyÕt ®Þnh bëi chÊt l­îng cña bé phËn cè ®Þnh cïng víi sù l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt, hÖ thèng trªn chóng. V× vËy cÇn ph¶i cÇn ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra ®Ó kÞp thêi b¶o d­ìng, söa ch÷a theo yªu cÇu giíi thiÖu trong c¸c bµi häc cña m« ®un ” Söa ch÷a bé phËn cè ®Þnh cña ®éng c¬”. Môc tiªu cña m« ®un: Nh»m ®µo t¹o cho häc viªn cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o, nhiÖm vô ®Ó ph©n tÝch ®­îc hiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng cña n¾p m¸y, th©n m¸y, xi lanh vµ c¸c te. §ång thêi cã ®ñ kü n¨ng ph©n ®Þnh vÒ cÊu t¹o, tiÕn hµnh b¶o d­ìng kiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c h­ háng cña phÇn cè ®Þnh ®éng c¬, víi viÖc sö dông ®óng, hîp lý dông cô, c¸c trang thiÕt bÞ ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh, yªu cÇu kü thuËt, an toµn vµ ®¹t n¨ng suÊt cao. Môc tiªu thùc hiÖn cña m« ®un Häc xong m«®un nµy häc viªn sÏ cã kh¶ n¨ng: Tr×nh bµy ®óng nhiÖm vô, cÊu t¹o c¸c chi tiÕt cè ®Þnh cña ®éng c¬ Ph©n tÝch ®óng hiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a: n¾p m¸y, th©n m¸y, xi lanh vµ c¸c te. KiÓm tra, söa ch÷a vµ b¶o d­ìng phÇn cè ®Þnh ®óng quy tr×nh, quy ph¹m vµ ®óng tiªu chuÈn kü thuËt trong söa ch÷a. Sö dông ®óng, hîp lý c¸c dông cô kiÓm tra, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a c¸c chi tiÕt cè ®Þnh cña ®éng c¬ ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ an toµn. Néi dung chÝnh cña m« ®un: M« ®un gåm 4 bµi: Söa ch÷a th©n m¸y Söa ch÷a n¾p m¸y, c¸cte Söa ch÷a xi lanh B¶o d­ìng phÇn cè ®Þnh cña ®éng c¬ C¸c h×nh thøc d¹y - häc chÝnh trong m« ®un T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ : C«ng dông cña th©n m¸y, n¾p m¸y, xi lanh vµ c¸c te. §iÒu kiÖn lµm viÖc, vËt liÖu chÕ t¹o, th©n m¸y,n¾p m¸y, xi lanh vµ c¸c te. CÊu t¹o cña th©n m¸y, n¾p m¸y, xi lanh vµ c¸c te. HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra th©n m¸y, n¾p m¸y, xi lanh vµ c¸c te. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng  Nghe giíi thiÖu vÒ :Quy tr×nh th¸o l¾p n¾p m¸y, c¸c te vµ xi lanh. Xem tr×nh diÔn vÒ : Th¸o l¾p n¾p m¸y, c¸c te vµ xi lanh cña ®éng c¬ KiÓm tra tra th©n m¸y, n¾p m¸y, c¸c te vµ xi lanh. Thùc hµnh vÒ : Th¸o l¾p n¾p m¸y, c¸c te vµ èng lãt xi lanh. KiÓm tra, söa ch÷a n¾p m¸y, th©n m¸y, c¸c te vµ xi lanh liÖt kª c¸c nguån lùc cÇn thiÕt cho m« ®un ThiÕt bÞ: §éng c¬ ®èt trong B¶n vÏ treo t­êng vµ phim trong vÒ cÊu t¹o th©n m¸y, n¾p m¸y, èng lãt xi lanh. M¸y chiÕu Overhead vµ protretor ThiÕt bÞ thö ¸p lùc n­íc trong ®éng c¬ M¸y doa xi lanh M¸y khoan M¸y mµi c¬ M¸y hµn Tµi liÖu ph¸t tay: PhiÕu kiÓm tra h­ háng cña th©n m¸y, n¾p m¸y, c¸c te vµ xi lanh. Quy tr×nh th¸o l¾p n¾p m¸y, c¸c te vµ èng lãt xi lanh. Dông cô: Dông cô th¸o l¾p «t« Dông cô ®o kiÓm tra: pan me, th­íc cÆp, ®ång hå so, c¨n l¸, th­íc th¼ng Dông cô l¾p èng lãt xi lanh b»ng tay Bµn rµ VËt t­: Khay ®ùng GiÎ s¹ch Bét mµu C¸t rµ DÇu chèng rØ Keo dan plactÝc C¸c nguån lùc kh¸c: Phßng chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng C¬ së söa ch÷a « t« Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông vµ b¶o d­ìng c¸c lo¹i «t« Tæ chøc thùc hiÖn bµi d¹y Bµi 1 Söa ch÷a th©n m¸y m· bµi: har 01 19 01 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: VËt thËt vµ b¶n vÏ treo t­êng c¸c lo¹i th©n m¸y. Phim trong vÒ: th©n m¸y M¸y chiÕu overhead Dông cô : pan me, ®ång hå so, c¨n l¸, th­íc th¼ng §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng VËt t­ : Khay ®ùng, giÎ s¹ch, keo d¸n platÝc Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  PhiÕu kiÓm tra h­ háng cña th©n m¸y. Quy tr×nh th¸o l¾p ®éng c¬. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ: NhiÖm vô Ph©n lo¹i CÊu t¹o HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a th©n m¸y. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: Nghe giíi thiÖu quy tr×nh th¸o l¾p ®éng c¬. Thùc hµnh kiÓm tra th©n m¸y C. Tæ chøc cho häc viªn thùc tËp : Sö dông c¸c ®éng c¬ ë x­ëng thùc hµnh ®Ó häc sinh thùc hµnh Chia nhãm thùc tËp. Mçi nhãm cã thÓ 1 hoÆc 2 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). C¸c nhãm tiÕn hµnh t×m hiÓu cÊu t¹o cña th©n m¸y, kiÓm tra ph¸t hiÖn háng háng cña th©n m¸y. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : NhiÖm vô Ph©n lo¹i CÊu t¹o HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a th©n m¸y. Thêi ®iÓm kiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y tiÕp theo. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn d­íi h×nh thøc tr¾c nghiÖm. Kü n¨ng : KiÓm tra th©n m¸y Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra sau khi kÕt thóc thêi gian thùc tËp t¹i x­ëng C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn dùa vµo néi dung tr×nh bµy cña häc viªn qua phiÕu thùc kiÓm tra h­ háng cña th©n m¸y.. Gi¸o viªn qua s¸t qu¸ tr×nh häc viªn thùc hiÖn bµi tËp, sau ®ã ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ ®· ®­îc ®Æt ra trong b¶ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. PhiÕu kiÓm tra th©n m¸y TT Danh môc kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt BiÖn ph¸p söa ch÷a Tèt H­ háng Phôc håi Thay thÕ 1 C¸c lç ren 2 C¸c vÝt cÊy 3 Nøt, vì 4 MÆt ph¼ng l¾p ghÐp 5 §é th¼ng hµng c¸c lç gèi ®ì chÝnh 6 §é mßn c¸c lç gèi ®ì chÝnh 7 §é mßn gèi ®ì trôc cam Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ cã hiÖu qu¶ 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, ng¨n n¾p, gän gµng 0,5 Tæng céng 10 Häc viªn ®¹t ®iÓm kü thuËt ≥ 4 míi ®­îc céng c¸c ®iÓm kh¸c, nÕu ch­a ®¹t ph¶i thùc tËp l¹i. C¸c c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ Tr¾c nghiÖm ghÐp ®«i: Cét bªn tr¸i lµ danh môc c¸c lo¹i ®éng c¬, bªn ph¶i lµ c¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña th©n m¸y. H·y ghÐp phï hîp tõng lo¹i ®éng c¬ víi ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, b»ng c¸ch ghi ch÷ c¸i t­¬ng øng bªn c¹nh ch÷ sè chØ lo¹i ®éng c¬. Lo¹i ®éng c¬ KÕt cÊu th©n m¸y 1.... §éng x¨ng hai kú a. Cã c¸nh phiÕn t¶n nhiÖt 2.... §éng c¬ dïng xup¸p ®Æt b. Cã khoang n­íc 3....§éng c¬ lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ c. Cã cöa n¹p, cöa x¶ 4.... §éng c¬ lµm dïng xu p¸p treo d. Cã ®­êng thæi, cöa thæi 5....§éng c¬ lµm m¸t b»ng n­íc e. Kh«ng cã cöa n¹p, cöa x¶ Tr¾c nghiÖm ®a lùa chän Th©n m¸y bÞ nøt do: Ma s¸t Do va ®Ëp m¹nh øng suÊt nhiÖt C¶ ba nguyªn nh©n VÕt nøt ë th©n m¸y cã thÓ kiÓm tra b»ng c¸ch: KiÓm tra ¸p suÊt n­íc Dïng bét phÊn tr¾ng KiÓm tra b»ng tõ tr­êng C¶ ba ph­¬ng ph¸p trªn §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp Tr¾c nghiÖm ghÐp ®«i: 1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – e; 5 – b; Tr¾c nghiÖm ®a lùa chän: b, c; d PhiÕu kiÓm tra th©n m¸y: Víi néi dung phiÕu thùc hµnh cña tõng c¸ nh©n vÒ: kiÓm tra th©n m¸y dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp cña tõng häc viªn. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y Trung b×nh céng cña c©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh 1. PhÇn lý thuyÕt: 10 ®iÓm - HÖ sè 1 KÕt qu¶ kiÓm tra tr¾c nghiÖm ®a lùa chän: 4 ®iÓm KÕt qu¶ kiÓm tra tr¾c nghiÖm ghÐp ®«i : 6 ®iÓm 2. Bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 Bµi 2 Söa ch÷a n¾p m¸y vµ c¸c te m· bµi: har 01 19 02 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: VËt thËt vµ b¶n vÏ treo t­êng c¸c lo¹i n¾p m¸y, c¸c te. Phim trong vÒ: n¾p m¸y, c¸c te M¸y chiÕu overhead Dông cô : pan me, th­íc cÆp, ®ång hå so, c¨n l¸, th­íc th¼ng §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng VËt t­ : Khay ®ùng, giÎ s¹ch, keo d¸n platÝc, bét mµu, giÊy nh¸m mÞn Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  Quy tr×nh th¸o l¾p n¾p m¸y, c¸c te PhiÕu kiÓm tra h­ háng cña n¾p m¸y, c¸c te Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ: NhiÖm vô Ph©n lo¹i CÊu t¹o HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a n¾p m¸y, c¸c te. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: Nghe giíi thiÖu quy tr×nh th¸o l¾p n¾p m¸y c¸c te. Thùc hµnh kiÓm tra n¾p m¸y vµ c¸c te Tæ chøc cho häc viªn thùc tËp : Sö dông c¸c ®éng c¬ ë x­ëng thùc hµnh ®Ó häc sinh nhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i ®éng c¬. Chia nhãm thùc tËp. Mçi nhãm cã thÓ 1 hoÆc 2 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). C¸c nhãm tiÕn hµnh t×m hiÓu cÊu t¹o vµ kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña n¾p m¸y, c¸c te. C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : NhiÖm vô Ph©n lo¹i CÊu t¹o HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a n¾p m¸y, c¸c te. Thêi ®iÓm kiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y tiÕp theo. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn d­íi h×nh thøc tr¾c nghiÖm. Kü n¨ng : Th¸o l¾p n¾p m¸y vµ c¸c te. KiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña n¾p m¸y, c¸c te. Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra sau khi kÕt thóc thêi gian thùc tËp t¹i x­ëng C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn dùa vµo néi dung tr×nh bµy cña häc viªn qua phiÕu thùc kiÓm tra h­ háng cña n¾p m¸y vµ cac te. Gi¸o viªn qua s¸t qu¸ tr×nh häc viªn thùc hiÖn bµi tËp, sau ®ã ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ ®· ®­îc ®Æt ra trong b¶ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. PhiÕu kiÓm tra n¾p m¸y vµ c¸c te TT Danh môc kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt BiÖn ph¸p söa ch÷a Tèt H­ háng Phôc håi Thay thÕ N¾p m¸y 1 C¸c lç ren 2 Nøt 3 Cong vªnh C¸c te 4 Mãp 5 Thñng Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ cã hiÖu qu¶ 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, ng¨n n¾p, gän gµng 0,5 Tæng céng 10 Häc viªn ®¹t ®iÓm kü thuËt ≥ 4 míi ®­îc céng c¸c ®iÓm kh¸c, nÕu ch­a ®¹t ph¶i thùc tËp l¹i. C¸c c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ C©u hái ®óng / sai §óng / sai: §éng c¬ dïng xu p¸p treo, n¾p m¸y cã cöa n¹p vµ cöa x¶ vµ c¬ cÊu xu p¸p. §óng / sai: N¾p m¸y lµ n¬i l¾p ®Æt toµn bé c¸c c¬ cÊu, hÖ thèng cña ®éng c¬. §óng / sai: N¾p m¸y ®éng c¬ ®iªzen dµy h¬n n¾p m¸y ®éng c¬ x¨ng v× tû sè nÐn cao h¬n. §óng / sai: Cã thÓ rµ n¾p m¸y trªn mÆt th©n m¸y ®Ó x¸c ®Þnh cong, vªnh cña c¶ hai chi tiÕt. §óng / sai: Cã thÓ rµ n¾p m¸y trªn mÆt th©n m¸y ®Ó x¸c ®Þnh ®é kÝn gi÷a hai chi tiÕt. C©u hái lùa chän TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n sau lµm r¹n nøt n¾p m¸y ®Òu ®óng, ngo¹i trõ : R¹n nøt xÈy ra do øng suÊt nhiÖt Do sù chuyÓn ®éng cña c¸c chi tiÕt Do lùc xiÕt bu l«ng qu¸ cao R¹n nøt do cã sù va ®Ëp m¹nh. TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n sau ®©y lµm cho n¾p m¸y bÞ cong vªnh ®Òu ®óng, ngo¹i trõ: N¾p m¸y bÞ vªnh do lùc xiÕt gi÷a c¸c bu l«ng kh«ng ®Òu Do quy tr×nh th¸o hoÆc xiÕt c¸c bu l«ng kh«ng ®óng yªu cÇu kü thuËt. Do th¸o n¾p m¸y ra khái ®éng c¬ võa ngõng ho¹t ®éng Do cho n­íc lµm m¸t vµo ®éng c¬ khi ®ang ho¹t ®éng §¸p ¸n c¸c c©u hái vµ bµi tËp C©u hái ®óng / sai 1. §óng; 2. Sai; 3. §óng; 4. Sai; 5. Sai; 6. §óng C©u hái lùa chän b; 2. d §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y §iÓm trung b×nh céng cña c¸c c©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh KÕt qu¶ kiÓm tra lý thuyÕt: 10 ®iÓm – HÖ sè 1 C©u I . 6 ®iÓm C©u II. 4 ®iÓm 2. KÕt qu¶ bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 Bµi 3 Söa ch÷a xi lanh m· bµi: har 01 19 03 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: VËt thËt vµ b¶n vÏ treo t­êng vÒ c¸c lo¹i èng lãt xi lanh. Phim trong vÒ: c¸c lo¹i èng lãt xi lanh. M¸y chiÕu overhead Dông cô : Dông cô th¸o vµ l¾p èng lãt xi lanh b»ng tay, clª, bóa mÒm, th­íc ®o s©u, ®ång hå so ®o trong §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng VËt t­ : Khay ®ùng, giÎ s¹ch, dÇu nhên, bét graphÝt, dÇu chèng rØ Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  Quy tr×nh th¸o l¾p èng lãt xi lanh PhiÕu kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña xi lanh Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ: NhiÖm vô Ph©n lo¹i CÊu t¹o HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a xi lanh Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: Nghe giíi thiÖu quy tr×nh th¸o l¾p èng lãt xi lanh. Thùc hµnh kiÓm tra xi lanh Thùc hµnh th¸o l¾p èng lãt xi lanh Tæ chøc cho häc viªn thùc tËp : Sö dông c¸c ®éng c¬ ë x­ëng thùc hµnh ®Ó häc sinh nhËn d¹ng xi lanh, th¸o l¾p vµ kiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña xi lanh. Chia nhãm thùc tËp. Mçi nhãm cã thÓ 1 hoÆc 2 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : NhiÖm vô Ph©n lo¹i CÊu t¹o HiÖn t­îng, nguyªn nh©n h­ háng, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa xi lanh Thêi ®iÓm kiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y tiÕp theo. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn d­íi h×nh thøc tr¾c nghiÖm. Kü n¨ng : Th¸o l¾p èng lãt xi lanh. KiÓm tra ph¸t hiÖn h­ háng cña xi lanh . Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra sau khi kÕt thóc thêi gian thùc tËp t¹i x­ëng C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn dùa vµo néi dung tr×nh bµy cña häc viªn qua phiÕu kiÓm tra h­ háng cña xi lanh vµ ®èi chiÕu thùc tr¹ng. §ång thêi quan s¸t qu¸ thao ®éng t¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi tËp, sau ®ã ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ ®· ®­îc ®Æt ra trong b¶ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. PhiÕu kiÓm tra xi lanh TT Danh môc kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt BiÖn ph¸p söa ch÷a Tèt H­ háng Phôc håi Thay thÕ 1 VÕt x­íc 2 R¹n nøt 3 §é c«n 4 §é « van 5 §é nh« mÆt ®Çu èng lãt Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ cã hiÖu qu¶ 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, ng¨n n¾p, gän gµng 0,5 Tæng céng 10 Häc viªn ®¹t ®iÓm kü thuËt ≥ 4 míi ®­îc céng c¸c ®iÓm kh¸c, nÕu ch­a ®¹t ph¶i thùc tËp l¹i. C¸c c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ C©u hái ®óng / sai §óng / sai: NhiÖt ®é bÒ mÆt trong cña èng lãt ­ít thÊp h¬n èng lãt kh«. §óng / sai: èng lãt kh« cã thµnh dµy h¬n vµ nÆng h¬n èng lãt ­ít v× chÞu lùc lín h¬n. §óng / sai: èng lãt ­ít dÔ bÞ nøt h¬n èng lãt kh« v× øng suÊt nhiÖt lín §óng / sai: MÆt trong cña xi lanh bÞ x­íc do n­íc lµm m¸t cã nhiÒu chÊt kho¸ng §óng / sai: Xi lanh ®óc liÒn th©n m¸y söa ch÷a thuËn tiÖn vµ ®¶m b¶o kinh tÕ h¬n xi lanh rêi. §óng / sai: DÇu b«i tr¬n cã nhiÒu t¹p chÊt lµm cho mÆt trong xi lanh bÞ x­íc C©u hái lùa chän MÆt ®Çu cña èng lãt ­ít ph¶i cao h¬n mÆt ph¼ng th©n m¸y 0,10 – 0,15mm víi môc ®Ých: T¨ng ®é kÝn gi÷a n¾p m¸y vµ th©n m¸y. §Þnh vÞ mÆt n¾p m¸y víi mÆt ph¼ng th©n m¸y. §Ó dÔ lÊy n¾p m¸y ra khái th©n m¸y khi th¸o. Ro¨ng lµm kÝn ë èng lãt ­ít ®­îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu: ThÐp Gang Cao su §­êng kÝnh xi lanh lµ 82mm, ®é « van cña xi lanh cho phÐp lµ : 0, 5740 mm 0, 5047 mm 0, 0547 mm Hµnh tr×nh cña pit t«ng lµ 110mm, ®é c«n cho phÐp cña xi lanh lµ: 0,132mm 0, 232mm 0,323mm MÆt ®Çu èng lãt xi lanh cã gãc v¸t 1 X 450 víi môc ®Ých: §Ó tr¸nh bã kÑt pit t«ng khi lµm viÖc §Ó dÔ l¾p èng lãt vµo th©n m¸y §Ó l¾p pÝt t«ng vµo xi lanh dÔ dµng. C©u hái suy luËn Hµy nªu Ýt nhÊt ba nguyªn nh©n èng lãt ­ít ®­îc dïng phæ biÕn trªn ®éng c¬ ®Æc biÖt lµ ®éng c¬ ®iªzen. Tr×nh bµy chi tiÕt c¸c yÕu tè ®Ó quyÕt ®Þnh èng lãt xi lanh cÇn ®­îc thay míi. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y §iÓm trung b×nh céng cña c¸c c©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh KÕt qu¶ kiÓm tra lý thuyÕt: 10 ®iÓm – HÖ sè 1 C©u I . 4 ®iÓm C©u II. 3 nhaaƒ C©u III. 3 ®iÓm 2. KÕt qu¶ bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 Bµi 4 B¶o d­ìng bé phËn cè ®Þnh m· bµi: har 01 19 04 C«ng viÖc chuÈn bÞ Trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc: M¸y chiÕu pr«jecter Dông cô : Dông cô ®å nghÒ, m¸y nÐn khÝ, chæi l«ng §Þa ®iÓm: Phßng häc chuyªn m«n ho¸ X­ëng thùc tËp t¹i tr­êng VËt t­ : Khay ®ùng, giÎ s¹ch, bét giÆt, vµ phô tïng thay thÕ: ®Öm lãt, bul«ng... Tµi liÖu ph¸t tay: Mçi häc viªn ®­îc ph¸t  Quy tr×nh néi dung b¶o d­ìng bé phËn cè ®Þnh PhiÕu kiÓm tra x¸c ®Þnh néi dung cÇn b¶o d­ìng Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc T¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vÒ: Môc ®Ých, néi dung b¶o d­ìng ®éng c¬ Môc ®Ých, néi dung b¶o d­ìng bé phËn cè ®Þnh. Thùc tËp t¹i x­ëng tr­êng ®Ó: Thùc hµnh b¶o d­ìng bé phËn cè ®Þnh. Tæ chøc cho häc viªn thùc tËp : Sö dông c¸c ®éng c¬ ë x­ëng thùc hµnh ®Ó häc sinh thùc hµnh b¶o d­ìng bé phËn cè ®Þnh. Chia nhãm thùc tËp. Mçi nhãm cã thÓ 1 hoÆc 2 häc viªn (tuú theo sè l­îng ®éng c¬ hiÖn cã). C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ : KiÕn thøc : Môc ®Ých, néi dung b¶o d­ìng ®éng c¬ Môc ®Ých, néi dung b¶o d­ìng bé phËn cè ®Þnh. Thêi ®iÓm kiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra vµo ®Çu giê cña bµi d¹y tiÕp theo. C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn d­íi h×nh thøc tr¾c nghiÖm. Kü n¨ng : KiÓm tra ph¸t hiÖn hiÖn t­îng . B¶o d­ìng c¸c bé phËn cè ®Þnh. Thêi ®iÓm kiÓm tra : TiÕn hµnh kiÓm tra sau khi kÕt thóc thêi gian thùc tËp t¹i x­ëng C¬ së ®¸nh gi¸ : Gi¸o viªn dùa vµo néi dung tr×nh bµy cña häc viªn qua phiÕu kiÓm tra b¶o d­ìng, ®ång thêi quan s¸t thao ®éng t¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi tËp, sau ®ã ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ ®· ®­îc ®Æt ra trong b¶ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc viªn. TiÕn hµnh b¶o d­ìng kiÓm tra ph¸t hiÖn t­îng h­ háng vµ ®¸nh dÊu (X) vµo c¸c « trèng trong b¶ng kiÓm tra sau: PhiÕu kiÓm b¶o d­ìng c¸c bé phËn cè ®Þnh TT Danh môc kiÓm tra T×nh tr¹ng kü thuËt BiÖn ph¸p söa ch÷a Tèt H­ háng Phôc håi Thay thÕ 1 Quan s¸t bªn ngoµi 2 C¸c bu l«ng b¾t chÆt ®éng c¬ víi bÖ 3 C¸c chç nèi ®Çu ®éng c¬ 4 MÆt l¾p ghÐp n¾p m¸y víi th©n m¸y 5 §é chÆt cña bu l«ng n¾p m¸y 6 §é chÆt cña bu l«ng c¸c te Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp TT Ho¹t ®éng Tiªu chuÈn cña ho¹t ®éng ®iÓm 1 ChuÈn bÞ §Çy ®ñ dông cô, vËt t­ cÇn thiÕt 0,5 2 Kü thuËt §óng quy tr×nh vµ cã hiÖu qu¶ 6 3 Thao t¸c ChÝnh x¸c, hîp lý 1 4 Thêi gian Kh«ng v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh 1 5 An toµn Kh«ng xÈy ra tai n¹n, kh«ng lµm háng thiÕt bÞ 1 6 Tæ chøc n¬i lµm viÖc S¹ch sÏ, ng¨n n¾p, gän gµng 0,5 Tæng céng 10 Häc viªn ®¹t ®iÓm kü thuËt ≥ 4 míi ®­îc céng c¸c ®iÓm kh¸c, nÕu ch­a ®¹t ph¶i thùc tËp l¹i. C¸c c©u hái vµ bµi tËp kiÓm tra ®¸nh gi¸ C©u hái ®óng / sai §óng / sai: NhiÖt ®é bÒ mÆt trong cña èng lãt ­ít thÊp h¬n èng lãt kh«. §óng / sai: èng lãt kh« cã thµnh dµy h¬n vµ nÆng h¬n èng lãt ­ít v× chÞu lùc lín h¬n. §óng / sai: èng lãt ­ít dÔ bÞ nøt h¬n èng lãt kh« v× øng suÊt nhiÖt lín §óng / sai: MÆt trong cña xi lanh bÞ x­íc do n­íc lµm m¸t cã nhiÒu chÊt kho¸ng §óng / sai: Xi lanh ®óc liÒn th©n m¸y söa ch÷a thuËn tiÖn vµ ®¶m b¶o kinh tÕ h¬n xi lanh rêi. §óng / sai: DÇu b«i tr¬n cã nhiÒu t¹p chÊt lµm cho mÆt trong xi lanh bÞ x­íc C©u hái lùa chän MÆt ®Çu cña èng lãt ­ít ph¶i cao h¬n mÆt ph¼ng th©n m¸y 0,10 – 0,15mm víi môc ®Ých: T¨ng ®é kÝn gi÷a n¾p m¸y vµ th©n m¸y. §Þnh vÞ mÆt n¾p m¸y víi mÆt ph¼ng th©n m¸y. §Ó dÔ lÊy n¾p m¸y ra khái th©n m¸y khi th¸o. Ro¨ng lµm kÝn ë èng lãt ­ít ®­îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu: ThÐp Gang Cao su §­êng kÝnh xi lanh lµ 82mm, ®é « van cña xi lanh cho phÐp lµ : 0, 5740 mm 0, 5047 mm 0, 0547 mm Hµnh tr×nh cña pit t«ng lµ 110mm, ®é c«n cho phÐp cña xi lanh lµ: 0,132mm 0, 232mm 0,323mm MÆt ®Çu èng lãt xi lanh cã gãc v¸t 1 X 450 víi môc ®Ých: §Ó tr¸nh bã kÑt pit t«ng khi lµm viÖc §Ó dÔ l¾p èng lãt vµo th©n m¸y §Ó l¾p pÝt t«ng vµo xi lanh dÔ dµng. C©u hái suy luËn Hµy nªu Ýt nhÊt ba nguyªn nh©n èng lãt ­ít ®­îc dïng phæ biÕn trªn ®éng c¬ ®Æc biÖt lµ ®éng c¬ ®iªzen. Tr×nh bµy chi tiÕt c¸c yÕu tè ®Ó quyÕt ®Þnh èng lãt xi lanh cÇn ®­îc thay míi. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn bµi d¹y §iÓm trung b×nh céng cña c¸c c©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp thùc hµnh KÕt qu¶ kiÓm tra lý thuyÕt: 10 ®iÓm – HÖ sè 1 C©u I . 4 ®iÓm C©u II. 3 nhaaƒ C©u III. 3 ®iÓm 2. KÕt qu¶ bµi tËp thùc hµnh: 10 ®iÓm – HÖ sè 2 Nh÷ng gîi ý vÒ tµi liÖu ph¸t tay Nh÷ng tµi liÖu ph¸t tay cÇn cã trong m« ®un/ m«n häc: Bµi kiÓm tra: C¸c lo¹i bµi kiÓm tra cÇn thiÕt ®· ®­îc gîi nªn trong Gi¸o tr×nh, kÓ c¶ c¸c bµi më réng vµ n©ng cao. Tµi liÖu khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi B¶ng sè liÖu S¬ ®å, b¶ng biÓu Tµi liÖu h­íng dÉn häc tËp Quy tr×nh c«ng nghÖ cÇn cho thÝ nghiÖm, thùc hµnh Tµi liÖu ®äc thªm …. ( Trong chuyªn môc nµy, ng­êi biªn so¹n S¸ch thÓ hiÖn mét ®o¹n §èi tho¹i d­íi d¹ng Know- how víi gi¸o viªn vÒ : C¸c chñng lo¹i, tÝnh chÊt ,yªu cÇu, c¸ch chuÇn bÞ vµ c¸ch sö dông tõng lo¹i tµI liÖu ph¸t tay nh­ thÕ nµo. ) KÕ ho¹ch vµ c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp m« ®un/m«n häc C¸c d¹ng bµi kiÓm tra, bµi tËp vµ thùc hµnh cuèi m« ®un/ m«n häc C¸ch chÊm ®iÓm cho tõng bµi C¸ch tÝnh ®iÓm vµ ®¸nh gi¸ cuèi cïng KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ cho c¸c tr­êng hîp chuyªn biÖt Tµi liÖu tham kh¶o ( CÇn nªu râ c¸c tµi liªu ®· sö dông ®Ó so¹n s¸ch h­íng dÉn vµ c¸c tµi liÖu cÇn tham kh¶o cho gi¸o viªn ®Ó tæ chøc ®µo t¹o.NÕu cã thÓ ghi râ nguån cung cÊp cho tõng lo¹i )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTài liệu sửa chữa bộ phận chuyển động của động cơ.doc
Tài liệu liên quan