Quản trị kinh doanh - Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi

Chất lượng mối quan hệ (Relationship quality • Nội hóa tri thức (Knowledge internalization) • Đáp ứng thị trường (Market responsiveness) • Định hướng học hỏi (learning orientation) • Đinh hướng kinh doanh (entrepreurial orientation)

pdf19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 699 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị kinh doanh - Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch3-1 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-2 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Mục tiêu- ý nghĩa • Khám phá cho được các yếu tố cơ bản nhằm tạo ra năng lực lõi • Định hướng cho việc đầu tư và phát triển nguồn lực nhằm phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững • Đảm bảo việc thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-3 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Khám phá các năng lực cốt lõi Phân tích chuỗi giá trị * * Nguồn lực * Hữu hình * Vô hình Các khả năng tiềm tàng Nhóm của nguồn lực Nguồn của lợi thế cạnh tranh Các năng lực cốt lõi Cạnh tranh chiến lược Lợi nhuận trên mức trung bình Lợi thế cạnh tranh Đạt được thông qua các năng lực cốt lõi Khám phá Các năng lực cốt lõi Tiêu chuẩn của các lợi thế Quan trọng Hiếm Chi phí đắt để bắt chước Không có khả năng thay thế * * * Kết hợp bên ngoài Phân tích c ỗi giá trị PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-4 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Cách thức mà chúng ta sẽ nhóm gộp các yếu tố nguồn lực, khả năng và năng lực cốt lõi để tạo ra giá trị cho khách hàng như thế nào? Liệu sự thay đổi của môi trường có làm cho những năng lực cốt lõi của chúng ta trở nên lỗi thời hay không? Và ... Các sản phẩm thay thế sẵn có để thay thế các năng lực cốt lõi của chúng ta không? Các năng lực cốt lõi của chúng ta có thể bắt chước một cách dễ dàng không? Những câu hỏi quan trọng cho các nhà quản trị trong phân tích môi trường bên trong PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-5 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Nguồn lực * Hữu hình * Vô hình Khám phá các năng lực cốt lỏi PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-6 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Nguồn lực hữu hình Tài chính* Vật chất* Nguồn nhân lực* Tổ chức* Những gì một công ty phải có để hoạt động Nguồn lực vô hình Năng lực đột phá về công nghệ* Năng lực đổi mới* Danh tiếng* Nguồn lực PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-7 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Khám phá các năng lực cốt lõi Nguồn lực * Hữu hình * Vô hình Các khả năng tiềm tàng Nhóm của nguồn lực PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-8 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Những gì một công ty làm ... Năng lực tiềm tàng được thể hiện qua: khả năng sản xuất của một công ty hoặc năng lực kết hợp các nguồn lực của một công ty để hoàn thành các mục tiêu mong ước. Năng lực tiềm tàng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-9 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Khám phá các năng lực cốt lõi Nguồn lực * Hữu hình * Vô hình Các khả năng tiềm tàng Nhóm của nguồn lực Nguồn của lợi thế cạnh tranh Các năng lực cốt lõi Khám phá Các năng lực cốt lõi PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-10 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Những gì một công ty làm... Đó là cái có giá trị chiến lược “là cốt lõi của những gì làm cho một tổ chức có được những năng lực độc đáo, duy nhất trong việc cung cấp giá trị tới khách hàng của nó.” Leonard-Barton, Bowen, Clark, Holloway & Wheelwright McKinsey & Co. đề nghị nhận dạng 3 đến 4 năng lực cốt lõi làm nền tảng cho các hành động chiến lược. Năng lực cốt lõi PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-11 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Khám phá năng lực cốt lõi Nguồn lực * Hữu hình * Vô hình Các khả năng tiềm tàng Các nhóm của nguồn lực Nguồn của lợi thế cạnh tranh Các năng lực cốt lõi Khám phá Các năng lực cốt lõi Tiêu chuẩn của các lợi thế - Quan trọng - Hiếm - Chi phí đắt để bắt chước - Không có khả năng thay thế - Kết hợp bên ngoài PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-12 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Để một năng lực tiềm tàng trở thành một năng lực cốt lõi, nó phải đạt các tiêu chí sau (VRIN): Các năng lực cốt lõi Có giá trị (Valueable) Hiếm (Rare) Chi phí đắt để bắt chước(Inimitable) Không có khả năng thay thế (Nonsubstitutable) Những gì một công ty làm Đó là cái có giá trị chiến lược PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-13 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Năng lực lõi- năng lực động: các yếu tố VRIN (Nguồn: Nguyễn Đình Thọ- Nguyễn thị Mai Trang) • Chất lượng mối quan hệ (Relationship quality • Nội hóa tri thức (Knowledge internalization) • Đáp ứng thị trường (Market responsiveness) • Định hướng học hỏi (learning orientation) • Đinh hướng kinh doanh (entrepreurial orientation) PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-14 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Các hoạt động hỗ trợ Các hoạt động chủ yếu Phát triển công nghệ Quản trị nguồn nhân lực Cơ sở hạ tầng của công ty Thu mua Hậu cần đầu vào Vận hành Hậu cầnđầu ra Tiếp thị và bán hàng Dịch vụ Lợ i n hu ận Lợi nhuận Phân tích chuỗi giá trị Nhận dạng các nguồn lực và năng lực tiềm tàng có khả năng làm tăng giá trị PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-15 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Kết hợp bên ngoài Sự lựa chọn có tính chiến lược để mua một vài hoạt động từ các nhà cung cấp bên ngoài Các hoạt động hỗ trợ Các hoạt động chủ yếu Phát triển công nghệ Quản trị nguồn nhân lực Cơ sở hạ tầng của công ty Thu mua Hậu cần đầu vào Vận hành Hậu cần đầu ra Tiếp thị và bán hàng Dịch vụ Lợ i n hu ận Lợi nhuận PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-16 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Những lý do chủ yếu cho việc sử dụng nguồn lực bên ngoài (outsourcing) Hoàn thiện các hoạt động kinh doanh trọng yếu Giải phóng các nguồn lực hướng đến các mục đích quan trọng hơn Cung cấp các cơ hội để tiếp cận những năng lực tiềm tàng tốt nhất thế giới Thúc đẩy quá trình tái cấu trúc lại doanh nghiệp Chia sẽ các rủi ro PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-17 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Các năng lực cốt lõi--những lời cảnh báo và nhắc nhở Không nên cho rằng các năng lực cốt lõi sẽ tiếp tục là một nguồn của lợi thế cạnh tranh trong tương lai Tất cả các năng lực cốt lõi có khả năng trở thành sự cứng nhắc và trì trệ Những năng lực cốt lõi đã lỗi thời thường tạo ra sức ì của tổ chức và ngăn cản công ty phản ứng một cách thỏa đáng với những thay đổi từ môi trường bên ngoài Sự thiện cận và cứng nhắc của chiến lược có thể bóp chết khả năng tăng trưởng và thích ứng của công ty với những thay đổi của môi trường hoặc các đe dọa của cạnh tranh PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-18 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Khám phá các năng lực cốt lõi Phân tích chuỗi giá trị * * Nguồn lực * Hữu hình * Vô hình Các khả năng tiềm tàng Nhóm của nguồn lực Nguồn của lợi thế cạnh tranh Các năng lực cốt lõi Cạnh tranh chiến lược Lợi nhuận trên mức trung bình Khám phá Các năng lực cốt lõi Tiêu chuẩn của các lợi thế Quan trọng Hiếm Chi phí đắt để bắt chước Không có khả năng thay thế * * * Kết hợp bên ngoài Phân tích c ỗi giá trị PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ch3-19 Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Khám phá các năng lực cốt lõi Phân tích chuỗi giá trị * * Nguồn lực * Hữu hình * Vô hình Các khả năng tiềm tàng Nhóm của nguồn lực Nguồn của lợi thế cạnh tranh Các năng lực cốt lõi Cạnh tranh chiến lược Lợi nhuận trên mức trung bình Lợi thế cạnh tranh Đạt được thông qua các năng lực cốt lõi Khám phá Các năng lực cốt lõi Tiêu chuẩn của các lợi thế Quan trọng Hiếm Chi phí đắt để bắt chước Không có khả năng thay thế * * * Kết hợp bên ngoài Phân tích c ỗi giá trị PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4_phan_tich_ba_n_trong_tiep_theo_pdf_2586.pdf
Tài liệu liên quan