Luật học - Chuyên đề Luật cạnh tranh

Quyền sở hữu tài sản Quyền tự do kinh doanh Quyền cạnh tranh lành mạnh và chống độc quyền

ppt50 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luật học - Chuyên đề Luật cạnh tranh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề: Luật cạnh tranhThs luật Đinh Hoài Nam Giảng viên Chính - khoa luật ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Hội thẩm Tòa án nhân dân TP Hà NộiNội dung chuyên đềVai trò của pháp luật cạnh tranh và phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật Cạnh tranh 2004Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh Pháp luật điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh Cơ quan quản lý cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranhGiải quyết vụ việc cạnh tranh Ba trụ cột của kinh tế thị trườngQuyền sở hữu tài sảnQuyền tự do kinh doanhQuyền cạnh tranh lành mạnh và chống độc quyềnVai trò của pháp luật cạnh tranh và phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật Cạnh tranh 2004Khái niệm về cạnh tranhVai trò của pháp luật cạnh tranhGiới thiệu về Luật cạnh tranh của một số nước Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Luật cạnh tranh 2004 Khái niệm cạnh tranhCạnh tranh được hiểu là những nỗ lực của hai hay nhiều người (hoặc nhóm người) cùng nhằm đạt môt mục tiêu xác định.Trong kinh doanh, khái niệm cạnh tranh có những đặc trưng sau:Phải tồn tại những thị trườngCó sự tham gia của ít nhất hai hay nhiều người cung cấp hoặc có nhu cầuNhững người này có ít nhất một mục tiêu đối khángPhạm vi điều chỉnh của Luật cạnh tranh 2004Luật cạnh tranh điều chỉnh các hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh.Đối tượng điều chỉnh của Luật cạnh tranh 2004Tổ chức, cá nhân kinh doanh, hiệp hội ngành nghề trên thị trường;Doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề nước ngoài hoạt động ở Việt Nam;Doanh nghiệp đặc thù trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước.Các văn bản quy định chi tiết, thi hành Luật cạnh tranh 2004Nghị đinh 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh.Nghị đinh 120/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.Nghị định 06/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.Nghị đinh 05/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh.  Nghị định 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấpQuyết đinh 27/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh.Quyết định 20/2006/QĐ-BTM về việc ban hành các mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.Vai trò của Pháp luật cạnh tranhHiệu quả kinh tếNgăn cản độc quyềnBảo vệ người tiêu dùngMột số khái niệm cơ bảnThÞ tr­êng liªn quanHiÖp héi ngµnh nghÒ Hµnh vi h¹n chÕ c¹nh tranh Hµnh vi c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh ThÞ phÇn cña doanh nghiÖp ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vô nhÊt ®Þnh ThÞ phÇn kÕt hîp Vô viÖc c¹nh tranh Tè tông c¹nh tranh ThÞ tr­êng liªn quan ThÞ tr­êng liªn quan bao gåm thÞ tr­êng s¶n phÈm liªn quan vµ thÞ tr­êng ®Þa lý liªn quan. ThÞ tr­êng s¶n phÈm liªn quan lµ thÞ tr­êng cña nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô cã thÓ thay thÕ cho nhau vÒ ®Æc tÝnh, môc ®Ých sö dông vµ gi¸ c¶.ThÞ tr­êng ®Þa lý liªn quan lµ mét khu vùc ®Þa lý cô thÓ trong ®ã cã nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô cã thÓ thay thÕ cho nhau víi c¸c ®iÒu kiÖn c¹nh tranh t­¬ng tù vµ cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ víi c¸c khu vùc l©n cËn.Mục đích sử dụng của hàng hóa, dịch vụMục đích sử dụng của hàng hóa, dịch vụ được xác định căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu nhất của hàng hóa, dịch vụ đó. Đặc tính của hàng hóa, dịch vụĐặc tính của hàng hóa, dịch vụ được xác định theo một hoặc một số căn cứ sau đây:Tính chất vật lý;Tính chất hóa học;Tính năng kỹ thuật;Tác dụng phụ đối với người sử dụng;Khả năng hấp thụ. HiÖp héi ngµnh nghÒHiÖp héi ngµnh nghÒ bao gåm hiÖp héi ngµnh hµng vµ hiÖp héi nghÒ nghiÖp.Hµnh vi h¹n chÕ c¹nh tranhHµnh vi h¹n chÕ c¹nh tranh lµ hµnh vi cña doanh nghiÖp lµm gi¶m, sai lÖch, c¶n trë c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, bao gåm hµnh vi tho¶ thuËn h¹n chÕ c¹nh tranh, l¹m dông vÞ trÝ thèng lÜnh thÞ tr­êng, l¹m dông vÞ trÝ ®éc quyÒn vµ tËp trung kinh tÕ.Hµnh vi c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nhHµnh vi c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh lµ hµnh vi c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh tr¸i víi c¸c chuÈn mùc th«ng th­êng vÒ ®¹o ®øc kinh doanh, g©y thiÖt h¹i hoÆc cã thÓ g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña Nhµ n­íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña doanh nghiÖp kh¸c hoÆc ng­êi tiªu dïng. ThÞ phÇn cña doanh nghiÖp ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vô nhÊt ®ÞnhThÞ phÇn cña doanh nghiÖp ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vô nhÊt ®Þnh lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a doanh thu b¸n ra cña doanh nghiÖp nµy víi tæng doanh thu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh lo¹i hµng ho¸, dÞch vô ®ã trªn thÞ tr­êng liªn quan hoÆc tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a doanh sè mua vµo cña doanh nghiÖp nµy víi tæng doanh sè mua vµo cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh lo¹i hµng ho¸, dÞch vô ®ã trªn thÞ tr­êng liªn quan theo th¸ng, quý, n¨m. ThÞ phÇn kÕt hîpThÞ phÇn kÕt hîp lµ tæng thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng liªn quan cña c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo tho¶ thuËn h¹n chÕ c¹nh tranh hoÆc tËp trung kinh tÕ.Vô viÖc c¹nh tranhVô viÖc c¹nh tranh lµ vô viÖc cã dÊu hiÖu vi ph¹m quy ®Þnh cña LuËt c¹nh tranh bÞ c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®iÒu tra, xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.Tè tông c¹nh tranhTè tông c¹nh tranh lµ ho¹t ®éng cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n theo tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt, xö lý vô viÖc c¹nh tranh theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.Giá cả của hàng hóa, dịch vụGiá cả của hàng hóa, dịch vụ là giá ghi trong hóa đơn bán lẻ theo quy định của pháp luật. Thị trường địa lý liên quanThị trường địa lý liên quan là một khu vực địa lý cụ thể trong đó có các hàng hoá, dịch vụ có thể thay thế cho nhau với các điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu vực địa lý lân cận. Rào cản gia nhập thị trường Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp. Các rào cản về tài chính bao gồm chi phí đầu tư vào sản xuất, phân phối, xúc tiến thương mại hoặc khả năng tiếp cận với các nguồn cung cấp tài chính.Quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước.Các quy định về điều kiện kinh doanh, sử dụng hàng hóa, dịch vụ; các chuẩn mực nghề nghiệp. Thuế nhập khẩu và hạn ngạch nhập khẩu.Tập quán của người tiêu dùng.Các rào cản gia nhập thị trường khác.Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranhTháa thuËn h¹n chÕ c¹nh tranhL¹m dông vÞ trÝ thèng lÜnh thÞ tr­êng; l¹m dông vÞ trÝ ®éc quyÒnTËp trung kinh tÕTháa thuËn h¹n chÕ c¹nh tranh1. Tho¶ thuËn Ên ®Þnh gi¸ hµng ho¸, dÞch vô mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp;2. Tho¶ thuËn ph©n chia thÞ tr­êng tiªu thô, nguån cung cÊp hµng ho¸, cung øng dÞch vô;3. Tho¶ thuËn h¹n chÕ hoÆc kiÓm so¸t sè l­îng, khèi l­îng s¶n xuÊt, mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô;4. Tho¶ thuËn h¹n chÕ ph¸t triÓn kü thuËt, c«ng nghÖ, h¹n chÕ ®Çu t­;5. Tho¶ thuËn ¸p ®Æt cho doanh nghiÖp kh¸c ®iÒu kiÖn ký kÕt hîp ®ång mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô hoÆc buéc doanh nghiÖp kh¸c chÊp nhËn c¸c nghÜa vô kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®èi t­îng cña hîp ®ång;6. Tho¶ thuËn ng¨n c¶n, k×m h·m, kh«ng cho doanh nghiÖp kh¸c tham gia thÞ tr­êng hoÆc ph¸t triÓn kinh doanh;7. Tho¶ thuËn lo¹i bá khái thÞ tr­êng nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ c¸c bªn cña tho¶ thuËn;8. Th«ng ®ång ®Ó mét hoÆc c¸c bªn cña tho¶ thuËn th¾ng thÇu trong viÖc cung cÊp hµng ho¸, cung øng dÞch vô.Các trường hợp miễn trừ1. Miễn trừ có thời hạn đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm (chỉ áp dụng cho khoản 1,2,3,4,5 Điều 8) nếu đáp ứng 1 trong các điều kiện sau đây nhằm hạ giá thành, có lợi cho người tiêu dùng:a) Hợp lý hoá cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh;b) Thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ;Các trường hợp miễn trừ (tiếp)c) Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm;d) Thống nhất các điều kiện kinh doanh, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá;đ) Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa;e) Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể.Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động nhằm gây hạn chế cạnh tranh và thuộc một trong các trường hợp sau đây: Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan;Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan; cBốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan. Doanh nghiệp có vị trí độc quyềnDoanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan. Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm Cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hiện các hành vi sau đây:1. Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh;2. Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng;3. Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng;4. Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh;5. Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;6. Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm 1. Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh;2. Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng;3. Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng;4. Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh;5. Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;6. Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới;7. Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng;8. Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng.Pháp luật điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh ChØ dÉn g©y nhÇm lÉnX©m ph¹m bÝ mËt kinh doanh Ðp buéc trong kinh doanhGiÌm pha doanh nghiÖp kh¸cG©y rèi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¸cQuảng c¸o nh»m c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nhKhuyÕn m¹i nh»m c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nhPh©n biÖt ®èi xö cña HiÖp héiB¸n hµng ®a cÊp bÊt chÝnhTập trung kinh tế Tập trung kinh tế là hành vi của doanh nghiệp bao gồm:Sáp nhập doanh nghiệp;Hợp nhất doanh nghiệp;Mua lại doanh nghiệp;Liên doanh giữa các doanh nghiệp;Các hành vi tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật.Trường hợp tập trung kinh tế bị cấm Cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan, trừ trường hợp miễn trừ hoặc trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện tập trung kinh tế vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.Thông báo việc tập trung kinh tếCác doanh nghiệp tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp đó phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành tập trung kinh tế.Trường hợp thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế thấp hơn 30% trên thị trường liên quan hoặc trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện tập trung kinh tế vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật thì không phải thông báo. Trường hợp miễn trừ đối với tập trung kinh tế bị cấm Tập trung kinh tế bị cấm quy định tại Điều 18 có thể được xem xét miễn trừ trong các trường hợp sau đây:Một hoặc nhiều bên tham gia tập trung kinh tế đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản;Việc tập trung kinh tế có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ Cơ quan quản lý cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranhM« h×nh c¬ quan qu¶n lý c¹nh tranh cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éngCôc Qu¶n lý c¹nh tranhHéi ®ång c¹nh tranhCục Quản lý cạnh tranh Cục Quản lý cạnh tranh là tổ chức trực thuộc Bộ Thương mại có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong việc đối phó với các vụ kiện trong thương mại quốc tế liên quan đến bán phá giá, trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ. Hội đồng cạnh tranh - Vị trí và chức năng Hội đồng cạnh tranh là cơ quan thực thi quyền lực nhà nước độc lập, có chức năng xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh. Hội đồng cạnh tranh - Nhiệm vụ và quyền hạn Tổ chức xử lý các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật. Thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh để giải quyết một vụ việc cạnh tranh cụ thể.Yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn hành chính sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật.Giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật.Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh Quy định tại Mục 8-Luật cạnh tranh và được quy định cụ thể tại Nghị định số 120/2005/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnhnh tranh. 1. Mức phạt tiền cho các hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền hoặc tập trung kinh tế tối đa đến 10% tổng doanh thu của tổ chức, cá nhân vi phạm trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạmXử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh (tiếp) 2. Mức phạt tiền cho các hành vi cạnh tranh không lành mạnh: - Chi dân gây nhâm lân, xâm pham bí mât kinh doanh, ép buôc trong kinh doanh, gièm pha doanh nghiêp khác, gây rôi hoat đông kinh doanh cua doanh nghiêp khác có thê bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. - Quang cáo, khuyên mai nhăm canh tranh không lành manh, phân biêt đôi xưử trong hiêp hôi có thể bị phạt từ 15.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. - Bán hàng đa câp bât chính có thể bị phạt từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồngXử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh (tiếp) 3. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về pháp luật cạnh tranh khác: Hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin, tài liệu, hành vi vi phạm các quy định khác liên quan đến quá trình điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế trước khi có quyết định cho hưởng miễn trừ có thể bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nhưng không vượt quá 3% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm (cụ thể xem tại Điều 41 Nghị định số 120/2005/NĐ-CP). Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh (tiếp) 4. Ngoài việc bị phạt tiền, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể trong Luật cạnh tranh và Nghị định số 120/2005/NĐ-CP. Các hình thức xử phạt bổ sung Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh.Các biện pháp khắc phục hậu quả (1)Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;Buộc chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất; buộc bán lại phần doanh nghiệp đã mua;Buộc cải chính công khai;Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh;Buộc sử dụng hoặc bán lại các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã mua nhưng không sử dụng;Các biện pháp khắc phục hậu quả (2)Buộc loại bỏ những biện pháp ngăn cản, kìm hãm doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;Buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở;Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng;Buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng đã thay đổi mà không có lý do chính đáng;Buộc khôi phục lại hợp đồng đã huỷ bỏ mà không có lý do chính đáng.Các hành vi vi phạm Luật cạnh tranh phổ biến ở Việt NamThỏa thuận ấn định giáTừ chối cung cấp dịch vụThỏa thuận hạn chế sản lượngThông thầuBán phá giáĐộc quyền hành chínhGiÌm pha doanh nghiÖp kh¸cQuảng c¸o nh»m c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nhB¸n hµng ®a cÊp bÊt chÝnhGiải quyết vụ việc cạnh tranh Gi¶i quyÕt vô viÖc c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nhGi¶i quyÕt vô viÖc h¹n chÕ c¹nh tranhKhiÕu n¹i quyÕt ®Þnh xö lý vô viÖc c¹nh tranhSơ đồ tố tụng cạnh tranhKhiếu nại vụ việc cạnh tranh Điều tra sơ bộ Điều tra chính thức Hội đồng cạnh tranhPhiên điều trần Quyết định xử lý vụ việc CT KN QĐ XL VV CT tới HĐCT Toà án Đình chỉ điều tra Khởi tố vụ án hình sự Quyết định về hành vi CT không lành mạnh của Cục QLCT Thi hànhKhiếu nại lên BTMThi hànhThi hànhThi hànhThi hànhBáo cáo điều tra Điêu tra bổ sung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptluat_canh_tranh_3853.ppt
Tài liệu liên quan