Ebook - Photoshop CS5 Digital Classroom - tập 1

Ebook - Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 1 Tài liệu PTS CS5 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT. Các bạn theo dõi toàn bộ menu giáo trình dưới đây là mình sẽ post các chủ đề tiếp theo tương ứng. Photoshop CS5 đang gây sự chú ý đặc biệt trong cộng đồng người sử dụng bởi nhờ một số tính năng mới, các bước chỉnh sửa ảnh phức tạp và mất nhiều thời gian trước đây trở nên đơn giản và dễ dàng đối với cả người không am hiểu về phần mềm này. Starting Up About Photoshop Digital Classroom .1 Prerequisites .1 Adobe Photoshop CS5 versions .1 System requirements .2 Starting Adobe Photoshop CS5 .2 Resetting Adobe Photoshop CS5 preferences 3 A note about color warnings 4 Loading lesson files 5 Working with the video tutorials 6 Setting up for viewing the video tutorials 6 Viewing the video tutorials with the Adobe Flash Player .7 Additional resources .8 Lesson 1: Exploring Photoshop Starting up 9 Taking a look at the final project 10 Creating a panorama from three images . 11 Cropping your image . 12 Adding a selection to your image . 14 Fading one image into another . 15 Using the new Content-Aware feature . 17 Using the improved selection features . 18 Refining your selection . 20 Adding a Type layer 23 Adding the Vertical text . 23 Making some waves using the Puppet Warp feature 24 Lesson 2:Getting to Know the Workspace Starting up . 27 Opening an existing document in Adobe Bridge Mini Bridge 28 Discovering the Tools panel .29 Accessing Tools and their options .32 Hidden tools .33 Navigating the image area 36 Using the Zoom tool 37 Using the Hand tool 39 Tabbed windows .40 Maximizing productivity with screen modes .41 Using panels .45 Putting the panel system to use .45 Choosing other panels 48 Expanding your panels .49 Customizing your panels .50 Self study 51 Review 52 Lesson 3: Using Adobe Bridge Starting up 53 What is Adobe Bridge? .54 Navigating through Bridge .54 Using folders in Adobe Bridge .56 Making a Favorite 58 Creating and locating metadata .59 Using keywords 62 Creating a Metadata Template 63 Opening a file from Adobe Bridge .65 Searching for files using Adobe Bridge .66 Searching by name or keyword .66 Using the Filter panel .67 Saving a Collection .68 Automation tools in Adobe Bridge 69 Batch renaming your files .69 Automated tools for Photoshop: Web Photo Gallery .70 Saving or uploading your Web Gallery .72 Automated tools for Photoshop: PDF contact sheet 74 Changing the view .75 Self study 77 Review 77 Lesson 4: The Basics of Working with Photoshop Starting up 79 A look at the finished project 80 Opening an existing document .81 Understanding document settings 81 Viewing an image’s size and resolution 81 Combining the images .83 Using Copy and Paste 83 Dragging and dropping to copy an image .83 Transforming and editing combined images .86 Changing the size of a placed image .86 Removing a background 88 Understanding the stacking order of layers 89 Refining the edges of copied images 90 Adding text 91 Saving files 92 Understanding file formats .92 Choosing a file format 94 Saving a JPEG file 94 Saving for print 94 Changing the color settings .95 Adjusting image size .96 Saving a Photoshop PDF file 98 Self study .98 Review 99 Lesson 5: Making the Best Selections Starting up . 101 The importance of a good selection 102 Using the Marquee tools . 102 Creating a square selection 106 Creating a selection from a center point 108 Changing a selection into a layer . 110 Working with the Magic Wand tool . 111 The Lasso tool 114 Adding to and subtracting from selections 114 Using the Quick Selection tool . 116 Understanding the Refine Selection Edge feature . 117 Making difficult selections with the Refine Edge feature 120 Using Quick Mask . 122 Saving selections 125 Copying and pasting a selection . 126 Using the Pen tool for selections . 127 Using the Pen tool to select an area of an image . 130 More Pen tool selection techniques 132 Converting a path to a selection 136 Self study . 137 Review . 137 Lesson 6: Painting and Retouching Starting up . 139 Setting up your color settings 140 Color primer 140 Understanding color gamut 140 The RGB color model 141 The CMYK color model 141 Working in the RGB mode . 142 Editing color settings 143 Selecting colors . 146 Starting to paint 148 Using the Color panel . 149 Using the Brush tool . 150 Changing opacity . 152 Save time—learn the shortcuts 153 Using the New Brushes 154 Using the Airbrush feature . 157 Creating a Border using the Bristle brushes . 158 Applying color to an image 159 Changing blending modes . 160 The Eyedropper tool . 163 Retouching images 165 Using the Clone Stamp tool 166 Repairing fold lines 167 The History panel . 169 The Spot Healing Brush 170 The Healing Brush . 170 Using the Patch tool . 172 Using the Clone Source panel 173 Cloning from another source . 176 Self study . 178 Review . 178 Lesson 7: Creating a Good Image Starting up . 179 Choosing your color settings . 180 Opening the file . 181 Why you should work in RGB . 182 Reading a histogram 182 Making the Curve adjustment 184 Defining the highlight and shadow . 187 Locating the White and Black Point . 187 Inputting the white and black point values . 188 Adjusting the midtones 194 Setting the neutral 197 Sharpening your image 200 Comparing your image with the original 203 Taking care of red eye . 204 Using the Camera Raw plug-in . 205 Using Camera Raw controls 210 Saving a DNG file 212 Reopening a DNG file 214 Self study . 214 Review . 215 Lesson 8: Getting to Know Layers Starting up . 217 Discovering layers . 218 The Layers panel 218 Getting a handle on layers . 219 Creating a new blank file 219 Naming your layer . 220 Selecting layers . 223 Tips for selecting layers 224 Moving layers . 225 Changing the visibility of a layer . 226 Using masks in a layer . 227 Preserve transparency . 228 Creating a composition 231 Moving images in from other documents 232 Creating a layer mask 234 Editing the layer mask . 235 Cloning layers . 238 Aligning and distributing layers 239 Applying filters to layers . 240 Creating a type layer 242 Applying a layer style 244 Creating a clipping mask 245 Self study . 248 Review . 248 Lesson 9: Taking Layers to the Max Starting up . 249 Making color changes using adjustment layers . 250 Refining the adjustment layer mask 253 Adjusting the Hue/Saturation layer . 256 Adding a pattern fill layer 257 Defining the pattern . 257 Applying the pattern 258 Using the new Black & White adjustment layer 260 Adding a tint 264 Applying a gradient to the adjustment layer 265 Layer styles . 266 Creating the text layer . 266 Applying the Outer Glow layer style 268 Applying the Bevel and Emboss layer style 271 Changing the shading . 272 Changing the fill opacity . 273 Saving the style . 274 Accessing the style 274 Self study . 276 Review . 276 Lesson 10: Getting Smart in Photoshop Starting up . 277 Creating a composition using Smart Objects 278 Opening an image as a Smart Object . 278 Converting a layer to a Smart Object . 281 Placing a Smart Object 283 Editing a Smart Object . 284 Editing the contents of a Smart Object 286 Modifying multiple Smart Object layers . 289 Replacing the contents of a Smart Object layer 290 Working with Smart Filters . 292 Modifying a Smart Filter . 296 Self study . 297 Creating multiple Smart Objects . 297 Working with Illustrator files . 297 Review . 298 Lesson 11: Using Adobe Photoshop Filters Starting up . 299 Filter basics . 300 Starting to use filters 300 Using the Clouds filter . 301 Using the Filter Gallery 304 Applying filters in the Gallery 305 Taking advantage of Smart Filters 308 Applying a Smart Filter 309 Smart Filter options . 311 Enabling and disabling effects . 313 Using a filter effects mask 313 Using the Vanishing Point filter . 317 Building your own perspective planes 319 Building an attached plane 320 Self study . 322 Review . 322 Lesson 12: Creating Images for Web and Video Starting up . 323 Viewing the completed file 324 Changing your units of measurement 327 Creating the web page 328 Adding the Text . 328 Adding Style to the text . 330 Creating the text for the links 331 Positioning and distribution of text . 332 Creating slices 333 Slicing it up . 335 Selecting and combining slices . 335 Applying attributes to your slices . 337 Using Save For Web & Devices 338 Optimizing the image slices 342 Saving files for video 343 Creating animation 346 Working in Frame mode . 346 Saving an animated GIF . 349 Creating animation for video . 350 Working in Timeline mode . 350 Self study . 355 Review . 355 Lesson 13: Introducing 3D Starting up . 357 Creating a 3D object . 358 Getting an image ready for 3D . 358 Wrapping the image around a soda can 359 Adjusting the lighting . 362 Animating the soda can . 363 Testing your animation 364 Using the Repoussé feature to create 3D Text . 365 Rasterizing your 3D images 369 Self study . 370 Review . 371 Lesson 14: Adobe Photoshop CS5 New Features Mini Bridge . 373 Puppet Warp 376 Turn 2D objects into 3D using Repoussé 377 Content-Aware r etouching 378 Selections made easier 378

doc8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1561 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ebook - Photoshop CS5 Digital Classroom - tập 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ebook - Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 1 Tài liệu PTS CS5 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT. Các bạn theo dõi toàn bộ menu giáo trình dưới đây là mình sẽ post các chủ đề tiếp theo tương ứng. Photoshop CS5 đang gây sự chú ý đặc biệt trong cộng đồng người sử dụng bởi nhờ một số tính năng mới, các bước chỉnh sửa ảnh phức tạp và mất nhiều thời gian trước đây trở nên đơn giản và dễ dàng đối với cả người không am hiểu về phần mềm này. Starting Up About Photoshop Digital Classroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Prerequisites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Adobe Photoshop CS5 versions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 System requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Starting Adobe Photoshop CS5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Resetting Adobe Photoshop CS5 preferences . . . . . . . . . . . .3 A note about color warnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Loading lesson files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Working with the video tutorials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Setting up for viewing the video tutorials . . . . . . . . . . . . . . . .6 Viewing the video tutorials with the Adobe Flash Player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Additional resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Lesson 1: Exploring Photoshop Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Taking a look at the final project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Creating a panorama from three images . . . . . . . . . . . . . . . 11 Cropping your image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Adding a selection to your image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Fading one image into another . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Using the new Content-Aware feature . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Using the improved selection features . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Refining your selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Adding a Type layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Adding the Vertical text. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Making some waves using the Puppet Warp feature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lesson 2:Getting to Know the Workspace Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Opening an existing document in Adobe Bridge Mini Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Discovering the Tools panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Accessing Tools and their options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Hidden tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Navigating the image area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Using the Zoom tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Using the Hand tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Tabbed windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Maximizing productivity with screen modes . . . . . . . . . . .41 Using panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Putting the panel system to use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Choosing other panels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Expanding your panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Customizing your panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Self study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Lesson 3: Using Adobe Bridge Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 What is Adobe Bridge? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Navigating through Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Using folders in Adobe Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Making a Favorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Creating and locating metadata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Using keywords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Creating a Metadata Template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Opening a file from Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Searching for files using Adobe Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . .66 Searching by name or keyword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Using the Filter panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Saving a Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Automation tools in Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Batch renaming your files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Automated tools for Photoshop: Web Photo Gallery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Saving or uploading your Web Gallery . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Automated tools for Photoshop: PDF contact sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Changing the view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Self study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Lesson 4: The Basics of Working with Photoshop Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 A look at the finished project. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Opening an existing document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Understanding document settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Viewing an image’s size and resolution . . . . . . . . . . . . . . . .81 Combining the images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Using Copy and Paste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Dragging and dropping to copy an image . . . . . . . . . . . . .83 Transforming and editing combined images . . . . . . . . . . .86 Changing the size of a placed image. . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Removing a background. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Understanding the stacking order of layers . . . . . . . . . . . .89 Refining the edges of copied images . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Adding text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Saving files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Understanding file formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Choosing a file format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Saving a JPEG file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Saving for print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Changing the color settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Adjusting image size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Saving a Photoshop PDF file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Self study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Lesson 5: Making the Best Selections Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 The importance of a good selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Using the Marquee tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Creating a square selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Creating a selection from a center point . . . . . . . . . . . . . . 108 Changing a selection into a layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Working with the Magic Wand tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 The Lasso tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Adding to and subtracting from selections. . . . . . . . . . . . 114 Using the Quick Selection tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Understanding the Refine Selection Edge feature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Making difficult selections with the Refine Edge feature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Using Quick Mask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Saving selections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Copying and pasting a selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Using the Pen tool for selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Using the Pen tool to select an area of an image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 More Pen tool selection techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Converting a path to a selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Self study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Lesson 6: Painting and Retouching Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Setting up your color settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Color primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Understanding color gamut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 The RGB color model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 The CMYK color model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Working in the RGB mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Editing color settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Selecting colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Starting to paint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Using the Color panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Using the Brush tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Changing opacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Save time—learn the shortcuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Using the New Brushes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Using the Airbrush feature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Creating a Border using the Bristle brushes . . . . . . . . . . . 158 Applying color to an image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Changing blending modes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 The Eyedropper tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Retouching images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Using the Clone Stamp tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Repairing fold lines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 The History panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 The Spot Healing Brush. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 The Healing Brush. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Using the Patch tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Using the Clone Source panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Cloning from another source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Self study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Lesson 7: Creating a Good Image Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Choosing your color settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Opening the file. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Why you should work in RGB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Reading a histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Making the Curve adjustment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Defining the highlight and shadow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Locating the White and Black Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Inputting the white and black point values . . . . . . . . . . . 188 Adjusting the midtones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Setting the neutral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Sharpening your image. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Comparing your image with the original. . . . . . . . . . . . . . 203 Taking care of red eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Using the Camera Raw plug-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Using Camera Raw controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Saving a DNG file. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Reopening a DNG file. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Self study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Lesson 8: Getting to Know Layers Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Discovering layers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 The Layers panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Getting a handle on layers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Creating a new blank file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Naming your layer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Selecting layers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Tips for selecting layers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Moving layers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Changing the visibility of a layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Using masks in a layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Preserve transparency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Creating a composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Moving images in from other documents . . . . . . . . . . . . 232 Creating a layer mask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Editing the layer mask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Cloning layers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Aligning and distributing layers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Applying filters to layers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Creating a type layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Applying a layer style. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Creating a clipping mask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Self study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Lesson 9: Taking Layers to the Max Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Making color changes using adjustment layers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Refining the adjustment layer mask . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Adjusting the Hue/Saturation layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Adding a pattern fill layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Defining the pattern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Applying the pattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Using the new Black & White adjustment layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Adding a tint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Applying a gradient to the adjustment layer . . . . . . . . . . 265 Layer styles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Creating the text layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Applying the Outer Glow layer style . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Applying the Bevel and Emboss layer style. . . . . . . . . . . . 271 Changing the shading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Changing the fill opacity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Saving the style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Accessing the style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Self study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Lesson 10: Getting Smart in Photoshop Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Creating a composition using Smart Objects . . . . . . . . . . 278 Opening an image as a Smart Object . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Converting a layer to a Smart Object . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Placing a Smart Object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Editing a Smart Object. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Editing the contents of a Smart Object. . . . . . . . . . . . . . . . 286 Modifying multiple Smart Object layers. . . . . . . . . . . . . . . 289 Replacing the contents of a Smart Object layer. . . . . . . . 290 Working with Smart Filters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Modifying a Smart Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Self study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Creating multiple Smart Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Working with Illustrator files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Lesson 11: Using Adobe Photoshop Filters Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Filter basics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Starting to use filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Using the Clouds filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Using the Filter Gallery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Applying filters in the Gallery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Taking advantage of Smart Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Applying a Smart Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Smart Filter options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Enabling and disabling effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Using a filter effects mask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Using the Vanishing Point filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Building your own perspective planes. . . . . . . . . . . . . . . . 319 Building an attached plane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Self study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Lesson 12: Creating Images for Web and Video Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Viewing the completed file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Changing your units of measurement . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Creating the web page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Adding the Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Adding Style to the text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Creating the text for the links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Positioning and distribution of text. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Creating slices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Slicing it up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Selecting and combining slices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Applying attributes to your slices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Using Save For Web & Devices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Optimizing the image slices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Saving files for video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Creating animation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Working in Frame mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Saving an animated GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Creating animation for video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Working in Timeline mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Self study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Lesson 13: Introducing 3D Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Creating a 3D object. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Getting an image ready for 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Wrapping the image around a soda can . . . . . . . . . . . . . . 359 Adjusting the lighting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Animating the soda can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Testing your animation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Using the Repoussé feature to create 3D Text . . . . . . . . . 365 Rasterizing your 3D images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Self study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Lesson 14: Adobe Photoshop CS5 New Features Mini Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Puppet Warp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Turn 2D objects into 3D using Repoussé . . . . . . . . . . . . . . 377 Content-Aware r etouching. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Selections made easier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docEbook - Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 1.doc
Tài liệu liên quan