Chỉ bằng bộ lọc Spherize và một vài công cụ đơn giản, bạn sẽ tạo ra cho mình một quả cầu mà tưởng như chỉ có thể làm bằng những công cụ 3D

Chỉ bằng bộ lọc Spherize và một vài công cụ đơn giản, bạn sẽ tạo ra cho mình một quả cầu mà tưởng như chỉ có thể làm bằng những công cụ 3D. ướBc đầu tiên hiển nhiên là mở chương trình Photoshop lên, sau đó bạn dùng Rectangule Tool (U) tạo ra một hình chữ nhật thon dài có chiều dài bằng khoảng 16.5 lần chiều rông. ạBn có thể đo bằng Ruler (Ctrl + R) của Photoshop cũng được. Nhân đôi layer có thanh màu đen này lên 6 lần, kéo chúng ra những vị trí khác nhau . Lưu ý khi kéo giữ phím Shift, sau đó chọn hết tất cả các layer lại rồi vào Layer > Distribute > Horizontal Centers để các thanh này có khoảng cách bằng nhau. Nhấn Ctrl + E để trộn các layer này lại với nhau. Nhân đôi layer này, chọn layer vừa tạo ra rồi nhấn Ctrl + T, 0 click phải chuột vào layer rồi chọn Rotate 90 CW để tạo ra hình lưới như sau: Dùng Elliptical Marquee Tool tạo ra một vùng chọn hình tròn như hình. Lưu ý khi kéo rê chuột để tạo vùng chọn, nhấn giữ Shift để vùng chọn này tròn tuyệt đối, ngoài ra khi đang rê chuột, bạn có thể giữ phím Spacebar để di chuyển vùng màn hình nhìn thấy. Vào Filter > Distort > Spherize. ạBn cho Amount bằng 100 và Mode là Normal. Nhấn Ctrl + J để tạo ra một layer mới chỉ chứa vùng chọn, bạn có thể xóa những layer còn lại.

pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chỉ bằng bộ lọc Spherize và một vài công cụ đơn giản, bạn sẽ tạo ra cho mình một quả cầu mà tưởng như chỉ có thể làm bằng những công cụ 3D, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch b ng b l c Spherize và m t vài công c đ n gi n, b n s t o ra cho mình m t qu c u mà t ng nhỉ ằ ộ ọ ộ ụ ơ ả ạ ẽ ạ ộ ả ầ ưở ư ch có th làm b ng nh ng công c 3D.ỉ ể ằ ữ ụ B c đ u tiên hi n nhiên là m ch ng trìnhướ ầ ể ở ươ Photoshop lên, sau đó b n dùngạ Rectangule Tool (U) t o raạ m t hình ch nh t thon dài có chi u dài b ng kho ng 16.5 l n chi u rông. B n có th đo b ngộ ữ ậ ề ằ ả ầ ề ạ ể ằ Ruler (Ctrl + R) c aủ Photoshop cũng đ c.ượ Nhân đôi layer có thanh màu đen này lên 6 l n, kéo chúng ra nh ng v trí khác nhau . L u ý khi kéo gi phímầ ữ ị ư ữ Shift, sau đó ch n h t t t c các layer l i r i vàoọ ế ấ ả ạ ồ Layer > Distribute > Horizontal Centers đ các thanh này cóể kho ng cách b ng nhau.ả ằ Nh nấ Ctrl + E đ tr n các layer này l i v i nhau. Nhân đôi layer này, ch n layer v a t o ra r i nh nể ộ ạ ớ ọ ừ ạ ồ ấ Ctrl + T, click ph i chu t vào layer r i ch n Rotate 90ả ộ ồ ọ 0 CW đ t o ra hình l i nh sau:ể ạ ướ ư Dùng Elliptical Marquee Tool t o ra m t vùng ch n hình tròn nh hình. L u ý khi kéo rê chu t đ t o vùngạ ộ ọ ư ư ộ ể ạ ch n, nh n giọ ấ ữ Shift đ vùng ch n này tròn tuy t đ i, ngoài ra khi đang rê chu t, b n có th giể ọ ệ ố ộ ạ ể ữ phím Spacebar đ di chuy n vùng màn hình nhìn th y.ể ể ấ Vào Filter > Distort > Spherize. B n choạ Amount b ng 100 vàằ Mode là Normal. Nh nấ Ctrl + J đ t o ra m t layer m i ch ch a vùng ch n, b n có th xóa nh ng layer còn l i.ể ạ ộ ớ ỉ ứ ọ ạ ể ữ ạ Ch n layer v a t o, vàoọ ừ ạ Layer > Layer Styles > Gradient Overlay. click đúp vào vùng Gradient, click đúp ti pế vào hai h p màu bên d i thanhộ ướ Gradient đ ch n màu, và hai màu b n ch n s là màu xanh sáng và màuể ọ ạ ọ ẽ đ đ m.ỏ ậ Nhân đôi layer này lên, nh nấ Ctrl + T, rê chu t l i g n góc khung bao đ n khi có đ c m t mũi tên cong haiộ ạ ầ ế ượ ộ đ u. Nh n gi và kéo rê chu t đ xoay kho ng 45ầ ấ ữ ộ ể ả 0. Ngoài ra b n cũng vàoạ Layer Style đ ch nh l iể ỉ ạ màu Gradient cho layer này thành đ nh t và xanh đen.ỏ ạ Nh p đúp vào layerấ background, trong h p tho i hi n ra, b n nh n OK đ bi n background thành layer 0.ộ ạ ệ ạ ấ ể ế Ch n layer 0 và vàoọ Layer > Layer Styles > Gradient Overlay. Dùng màu #aa616b và #2c354d. Style là Radial và Scale là 140%. Tr c khi nh n OK, b n rê chu t ra vùng hình nh, nh n giướ ấ ạ ộ ả ấ ữ chu t và kéo đ di chuy n vùng màu nh sáng lên đ nh trên c a qu c u.ộ ể ể ư ỉ ủ ả ầ Ch n hai layer ch a m t tr c và sau c a qu c u, nhân đôi chúngọ ứ ặ ướ ủ ả ầ lên, sau đó ch n hai layer v a t o ra vàọ ừ ạ nh nấ Ctrl + E. T đây b n s có m t layer qu c u. Vàoừ ạ ẽ ộ ả ầ Layer > Layer Style > Color Overlay, ch n màu đen.ọ Ti p theo vàoế Filter > Blur > Gaussian Blur và cho Radius b ng 15. Sau đó ch vi c resize vàằ ỉ ệ cho Opacity xu ng 20% đ t o ra bóng qu c u.ố ể ạ ả ầ Ch n layer ch a m t tr c qu c u và vàoọ ứ ặ ướ ả ầ Layer Style m t l n n a. Ch nộ ầ ữ ọ Inner Shadow và dùng màu tr ng,ắ ch nh ch đ tr n làỉ ế ộ ộ Color Dodge và opacity là 60%. Ngoài ra góc đ c dùng là 100ượ 0, Distance là 3 pixel và Size là 7 pixels. Áp d ng m t l n n a v i m t sau c a qu c u, và chúng ta có đ c hi u ng làm tăng đ n i c a qu c uụ ộ ầ ữ ớ ặ ủ ả ầ ượ ệ ứ ộ ổ ủ ả ầ lên. Ch n t t c các layer l i r i nhân đôi lên, sau đó ch n t t c các layer copy và nh nọ ấ ả ạ ồ ọ ấ ả ấ Ctrl + E. Ch n layer v aọ ừ t o ra, vàoạ Filter > Blur > Gaussian Blur và cho Radius là 20 pixel. Chuy nể Blend mode thành Overlay và chúng ta đã hoàn thành qu c u “gi 3D”.ả ầ ả Th i gian hoàn thành qu c u này kho ng 30 phút, tuy ch dùng nh ng b l c đ n gi n vàờ ả ầ ả ỉ ữ ộ ọ ơ ả blend mode nh ng đây s là cách làm r t hi u qu nh m t o hi u ng 3D cho logo ho c icon.ư ẽ ấ ệ ả ằ ạ ệ ứ ặ Chúc các b n thành công!ạ Genk Bài vi t liên quan:ế Ngu n:ồ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChỉ bằng bộ lọc Spherize và một vài công cụ đơn giản, bạn sẽ tạo ra cho mình một quả cầu mà tưởng n_.pdf
Tài liệu liên quan