Chảy máu não

Chảy máu não Lâm sàng ã Chảy máu mμng não ã Chảy máu trong nhu mô Nguyên nhân - Anộvrisme - MAV - Cavernome - Bất th- ờng tĩnh mạch - Thông ĐTM mμng cứng Anộvrismes ã Chiếm khoảng 5% dân số ã Hậu quả: –30-50% tử vong –Sống 50%, tình trạn lâm sμng xấu trong não vỡ

pdf65 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1695 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chảy máu não, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch¶y m¸u n·o Le Scanner sans contraste permet de differencier en urgence Hémorragie et Ischémie L©m sµng • Ch¶y m¸u mµng n·o • Ch¶y m¸u trong nhu m« Nguyªn nh©n - Anévrisme - MAV - Cavernome - BÊt th- êng tÜnh m¹ch - Th«ng §TM mµng cøng Anévrismes • ChiÕm kho¶ng 5% d©n sè • HËu qu¶: – 30-50% tö vong – Sèng 50%, t×nh tr¹n l©m sµng xÊu trong n·o vì Anévrismes • BiÕn chøng: –Ch¶y l¹i 50% trong 6 th¸ng –Co th¾t m¹ch ++++ –ø n- íc n·o thÊt +/- trong n·o vì C§ H×nh ¶nh • Chôp m¹ch • Scanner vµ Angioscanner • IRM vµ AngioIRM (ARM) Ph×nh m¹ch no • 85%-90% ë vïng ®a gi¸cWillis vµ c¶nh trong • 10% §M sèng nÒn • <5% ®Çu xa (Osler, NÊm) Lu«n ph¶i thÊy râ cæ Ph×nh khæng lå Ph×nh m¹ch trªn CHT Ph×nh m¹ch: ARM IRM vµ ARM Ph×nh m¹ch trong n·o 1. Vì tói ph 2. Ph×nh ch- a vì ×nh 1. Ph×nh bÞ vì • Ch¶y m¸u mµng n·o • M¸u tô vµ ch¶y m¸u trong n·o Ch¶y m¸u mµng n·o Angio-scanner • < 10 mm : – Khi ch- a cã ch¶y m¸u th –§· cã ch¶y : 0,5 %/ n¨m • > 10 mm: 1% • > 25 mm: 6% Ph×nh m¹ch trong n·o × tû lÖ ch¶y 0,05 %/ n¨m Ph×nh ch- a vì • Ph×nh cã triÖu chøng: –Héi chøng nøt tói ph× –§au ®Çu –HiÖu øng khèi (thiÕu hôt TK tiÕn triÓn, d©y TK) –ThiÕu m¸u do di chuyÓn côc m¸u ®«ng • Ph×nh ph¸t hiÖn t×nh cê nh Angio- 2. Ph×nh ch- a vì IRM ChÈn ®o¸n c¸c ph • Ph¸t hiÖn ë nh÷ng ng- êi cã nguy c¬: –YÕu tè gia ®×nh(>2 ng- êi trong gia ® –Gan thËn ®a nang –Héi chøng Marfan (gi·n m¹ch m¸u, §MC...), Ehler-Danlos (tæn th- ¬ng m¹ch,tim,da), Rendu-Osler (u m¸u ch¶y m¸u gia ® ×nh ch­a vì ×nh) §MC, hë van ×nh) §iÒu trÞ 1. PhÉu thuËt 2. Nót m¹ch++++ Mise en place coïls Ph×nh th«ng tr- íc H×nh 3D Tr- íc nót m¹ch Sau nót C§ ph©n biÖt C§ Ph©n biÖt Nguyªn nh©n - Ph×nh m¹ch - MAV - Cavernome - BÊt th- êng tÜnh m¹ch - Th«ng §TM mµng cøng MAV L©m sµng •Tô m¸u+/-ch¶y m¸u d- íi nhÖn+/ thÊt 50% •BiÓu hiÖn kh¸c: - §éng kinh: 25% - §au ®Çu, thiÕu hôt TK, t no -, ch¶y m¸u n·o ×nh cê : 25% Ch¶y m¸u Scanner Angio/IRM MAV 2 lo¹i ch¶y m¸u; hai th¸i ®é kh¸c nhau Tô m¸u nh©n x¸m THA+++ Kh«ng chôp m¹ch Tô m¸u nhu m« thuú Chôp m¹ch MAV • Nèi bÊt th- êng §M-TM • Nidus KT kh¸c nhau •C§: Angio; ARM • T¨ng tèc ; c- íp m¸u MAV: IRM ARM MAV: Angio Hématome: Scanner- IRM Scanner, IRM Hématome T1 T2 Angio - ARM Traitement 1. Chirurgie 2. Embolisation++++ 3. Radiochirurgie Angiome AV vermis Traitement: embolisation avec Histoacryl MAV embolisée MAV fronto-rolandique dte Post embol Nguyªn nh©n - Anévrismes - MAV - Cavernomes - B©t th- êng tÜnh m¹ch - Th«ng mµng cøng (FD) Cavernome • TT trßn h×nh qu¶ d©u, kh«ng ®Òu "muèi tiªu", kÝch th- íc kh¸c nhau • ThÓ ®¬n ®éc hay gia ®×nh (>2) • IRM: T2*+++ • Angio - T2* Cavernomes multiples: T2 T2* thÓ gia ®×nh Cavernome Nguyªn nh©n - Anévrisme - MAV - Cavernome - BÊt th- êng tÜnh m¹ch - FD BÊt th- êng tÜnh m¹ch BÊt th­êng tÜnh m¹ch • gäi angiomes veineux • Ph× ®¹i TM dÉn l- u • Ph¸t hiÖn t×nh cê • ChÈn ®o¸n: Scanner - IRM C+; Angio •HiÕm ch¶y m¸u • Kh«ng can thiÖp Th«ng mµng cøng( • Th«ng gi÷a §m mµng cøng vµ xoang TM • L©m sµng :tiÕng thæi; låi m¾t; liÖt vËn nh·n; ch¶y m¸u… • NhiÒu thÓ • ChÈn ®o¸n; Angio Fistule durale) Ca l©m sµng Ph×nh h×nh thoi Ph×nh cuèi §M c¶nh trong? ARM: méningiome ch©n b- ím tr- íc? Anévrisme / Méningiome ? Cavernome T2 SE T2* GRE Ph×nh huyÕt khèi Ph×nh khæng lå huyÕt khèi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChảy máu não.pdf
Tài liệu liên quan