Lấy mẫu và thao tác mẫu

Lấy mẫu và thao tác mẫu Loại mẫu Mẫu máu đo có thể có chống đông hay không chống đông Chống đông có thể sử dụng: - Chống đông Sodium (Na ) - Chống đông Lithium (Li) - Chống đông cân bằng Chỉ đối với mẫu Glucose: EDTA có thể được sử dụng Không dùng chống đông cho Cartridges đông máu Có thể sử dụng huyết thanh (plasma) cho cTnI Thao tác mẫu Thao tác bảo vệ: - Găng tay - Rửa tay - Lau vết bẩn trên máu và bề mặt làm việc - Vứt bỏ cartridge nếu cartridge dính đầy máu có thể làm máu vào máy

ppt18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1431 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lấy mẫu và thao tác mẫu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Laáy maãu vaø thao taùc maãu Loaïi maãu Maãu maùu ño coù theå coù choáng ñoâng hay khoâng choáng ñoâng Choáng ñoâng coù theå söû duïng: - Choáng ñoâng Sodium (Na ) - Choáng ñoâng Lithium (Li) - Choáng ñoâng caân baèng Loaïi maãu Chæ ñoái vôùi maãu Glucose: EDTA coù theå ñöôïc söû duïng Khoâng duøng choáng ñoâng cho Cartridges ñoâng maùu Coù theå söû duïng huyeát thanh (plasma) cho cTnI Loaïi maãu Maãu maùu coù theå laáy: - Maùu ñoäng maïch - Maùu mao maïch (skin puncture) - Maùu tónh maïch - Maùu tónh maïch troän (töø tim) Nhöõng loaïi choáng ñoâng khaùc coù theå aûnh höôûng ñeán keát quaû ño Thao taùc maãu Thao taùc baûo veä: - Gaêng tay - Röûa tay - Lau veát baån treân maùu vaø beà maët laøm vieäc - Vöùt boû cartridge neáu cartridge dính ñaày maùu coù theå laøm maùu vaøo maùy Thao taùc maãu :Maãu sinh hoùa vaø khí maùu Söû duïng Syringe khoâng hay coù choáng ñoâng tröôùc cho maãu ño ion - Choáng ñoâng khoâng quaù 10U/ml Laáy maãu maùu tôùi vò trí thích hôïp Troän maãu : - Ñaûo ngöôïc maãu 7 laàn - Xoay maãu theo voøng soá 8 khoaûng 5 s. - Boû 2 hay 3 gioït maùu ñaàu tröôùc khi cho vaøo cartridge Khoâng ñeå maãu khí maùu ra khoâng khí Thao taùc maãu :Maãu sinh hoùa vaø khí maùu Laáy maùu ngoaøi da : sinh hoùa vaø khí maùu Lau saïch vò trí laáy Khoâng neïn ñaàu ngoùn tay ñeå laùy maùu Maãu ñoâng maùu Khoâng duøng duïng cuï laáy maãu coù choáng ñoâng Chæ söû duïng duïng cuï baèng plstic - OÁng - Syringes - OÁng mao maïch Khoâng söû duïng maùu laáy ngoaøi da ( Skin punture) cho ACT Söû duïng maùu ngoaøi da cho PT/INR MAÃu cTnI Duïng cuï laáy maùu mao maïch phaûi laøm ñaày ít nhaát 1 nöûa Loaïi maãu Whole blood - no sample processing Theå tích maãu ~ one to three drops of blood Thôøi gian cho pheùp töø luùc laáy maãu ra Thôøi gian ño

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptLấy mẫu và thao tác mẫu.ppt
Tài liệu liên quan