Câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

Phần thứ nhất câu hỏi trắc nghiệm Chương một Nhập môn tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm câu hỏi đúng - sai Câu 1: Trẻ em là “người lớn thu nhỏ lại”, sự khác nhau giữa trẻ em và người lớn chỉ là sự chênh lệch về tầm vóc, kích thước, chứ không có sự khác biệt về chất. Đúng------- Sai------- Câu 2: Trẻ em là một thực thể khác với người lớn, vận động và phát triển theo quy luật riêng của trẻ em. Đúng------- Sai------- Câu 3: Theo quan điểm duy vật biện chứng, mỗi thời đại lịch sử đều có trẻ em của riêng mình và sự phát triển của chúng thường diễn ra theo những quy luật khác nhau. Đúng------- Sai------- Câu 4: Những người theo thuyết "Tiền định" cho rằng yếu tố môi trường có vai trò quyết định sự phát triển tâm lí của trẻ em. Đúng------- Sai------- Câu 5: Các nhà tâm lí học theo thuyết "Duy cảm" cho rằng, trẻ em khi sinh ra như “tờ giấy trắng”, “tấm bảng sạch sẽ”, sự phát triển của trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào tác động bên ngoài, do vậy người lớn muốn vẽ lên cái gì thì nó là cái đó. Đúng------- Sai------- Câu 6: Trong khi các thuyết “Tiền định” và “Duy cảm” đều mắc sai lầm chung là phủ nhận tính tích cực của cá nhân, thì thuyết “Hội tụ hai yếu tố” đã khắc phục được sai lầm này bằng cách quy vai trò quyết định sự phát triển tâm lí của trẻ em vào cả hai yếu tố di truyền và môi trường. Đúng------- Sai------ Câu 7: Các quan điểm quyết định luận sinh học hoặc quyết định luận xã hội về sự phát triển tâm lí của trẻ em đều mắc sai lầm là tuyệt đối hoá các yếu tố bẩm sinh- di truyền và yếu tố môi trường, không thấy vai trò quyết định của hoạt động cá nhân và vai trò chủ đạo của giáo dục. Đúng------- Sai------ Câu 8: Quan điểm tâm lí học duy vật biện chứng phủ nhận hoàn toàn vai trò của yếu tố di truyền đối với sự phát triển tâm lí của trẻ. Đúng------- Sai------- Câu 9: Sự phát triển tâm lí của trẻ em không phải là sự tăng hay giảm một yếu tố tâm lí nào đó mà là sự biến đổi về chất lượng tâm lí. Sự thay đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất trong các cấu trúc tâm lí của trẻ em. Đúng------- Sai------ Câu 10: Cơ chế phát triển chủ yếu của động vật là di truyền, còn cơ chế phát triển của con người là lĩnh hội kinh nghiệm loài người trong nền văn hoá. Đúng------- Sai------ Câu 11: ở động vật chỉ có kinh nghiệm loài, kinh nghiệm cá thể. Còn con người, ngoài hai loại kinh nghiệm trên còn có kinh nghiệm xã hội - lịch sử. Đúng------- Sai-------

doc213 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 6073 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học lứa tuổi và sư phạm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phÈm chÊt cña t×nh b¹n nh­ t«n träng, th¼ng th¾n, hiÓu biÕt, tin cËy, gi÷ bÝ mËt cho nhau vµ s½n sµng gióp ®ì lÉn nhau vµ coi ®ã nh­ mét ‘‘bé luËt’’ trong t×nh b¹n. Tuy nhiªn, ®«i khi thiÕu niªn kh«ng hiÓu ®óng vÒ biÓu hiÖn cña c¸c phÈm chÊt nµy, do vËy ®¸nh gi¸ kh«ng ®óng hµnh vi, th¸i ®é cña b¹n. – Mong muèn ®­îc b¹n bÌ thõa nhËn vµ t«n träng lµ nhu cÇu quan träng nhÊt trong ®êi sèng tinh thÇn vµ t×nh c¶m cña thiÕu niªn. Gi¸o dôc lÉn nhau lµ mét nÐt ®Æc thï trong quan hÖ víi b¹n cña c¸c em. – ThiÕu niªn cã nh÷ng rung c¶m nÆng nÒ nÕu quan hÖ cña c¸c em víi b¹n cã sù bÊt hoµ, thiÕu thèn b¹n th©n hoÆc t×nh c¶m bÞ ph¸ vì. – Sù lªn ¸n ch©n thµnh vµ th¼ng th¾n cña tËp thÓ, sù tÈy chay cña b¹n bÌ... sÏ lµ nh÷ng t×nh huèng rÊt khã chÞu víi thiÕu niªn. §iÒu nµy sÏ t¹o hai xu h­íng: Mét lµ, thiÕu niªn sÏ söa ch÷a khuyÕt ®iÓm cña b¶n th©n. Hai lµ, thóc ®Èy c¸c em t×m kiÕm b¹n bÌ ngoµi nhµ tr­êng. C©u 34: Giao tiÕp víi b¹n kh¸c giíi ë løa tuæi thiÕu niªn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: – Tù ý thøc ph¸t triÓn m¹nh mÏ khiÕn thiÕu niªn nhanh chãng nhËn thøc ®­îc ®Æc diÓm giíi tÝnh cña m×nh. – ThiÕu niªn b¾t ®Çu biÓu hiÖn quan t©m lÉn nhau, ­a thÝch nhau do ®ã quan t©m ®Õn vÎ ngoµi cña m×nh: + §èi víi nam giíi, lóc ®Çu cßn cã tÝnh chÊt t¶n m¹n, biÓu hiÖn b»ng ph­¬ng thøc ®Æc thï cña trÎ con nh­ x« ®Èy, trªu chäc c¸c b¹n n÷... + N÷ giíi tuy kh«ng hµi lßng vÒ nh÷ng hµnh vi cña c¸c em nam, nh­ng c¸c em ý thøc ®­îc ®éng c¬ cña nh÷ng hµnh vi ®ã nªn kh«ng bùc tøc, giËn dçi. + VÒ sau quan hÖ nµy ®­îc thay ®æi, xuÊt hiÖn tÝnh ng­îng ngïng, nhót nh¸t, e thÑn,... thËm chÝ ®­îc che giÊu b»ng th¸i ®é thê ¬, gi¶ t¹o, ‘‘khinh bØ’’ ®èi víi ng­êi kh¸c giíi. – XuÊt hiÖn c¸c nhãm hçn hîp (nam vµ n÷), høng thó víi ng­êi b¹n häc kh¸c giíi cã ý nghÜa kh«ng nhá ®èi víi sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña c¸c em. §©y lµ mét ®éng lùc tù hoµn thiÖn b¶n th©n cña tõng thiÕu niªn. – Quan hÖ víi b¹n kh¸c giíi còng cã thÓ dÉn ®Õn viÖc ®ua ®ßi, ch¬i bêi, ®Çu ãc bÞ ph©n t¸n, kÕt qu¶ häc tËp vµ c«ng t¸c bÞ gi¶m sót. KLSP: – Ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc cÇn ph¶i khÐo lÐo, tÕ nhÞ khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. Kh«ng nªn can thiÖp th« b¹o, dïng c¸c biÖn ph¸p b¹o lùc, ¸p ®Æt ®èi víi c¸c em. – Nªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ phong phó, hÊp dÉn ®Ó gióp trÎ hiÓu biÕt nhau vµ x©y dùng nh÷ng t×nh b¹n v« t­, trong s¸ng, gióp nhau trong häc tËp vµ tu d­ìng. C©u 35: §Æc ®iÓm næi bËt trong tù ý thøc cña thiÕu niªn: – Løa tuæi thiÕu niªn ®· xuÊt hiÖn nhu cÇu quan t©m ®Õn néi t©m cña m×nh, ®Õn nh÷ng phÈm chÊt nh©n c¸ch, xuÊt hiÖn nhu cÇu tù ®¸nh gi¸ so s¸nh m×nh víi ng­êi kh¸c. – VÒ néi dung: kh«ng ph¶i toµn bé nh÷ng phÈm chÊt nh©n c¸ch ®Òu ®­îc chó ý cïng mét lóc: + B¾t ®Çu tõ sù nhËn thøc hµnh vi cña b¶n th©n. + TiÕp theo lµ nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc, tÝnh c¸ch vµ n¨ng lùc cña b¶n th©n trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau. + Cuèi cïng lµ nh÷ng phÈm chÊt phøc t¹p thÓ hiÖn mèi quan hÖ nhiÒu mÆt cña nh©n c¸ch. – VÒ c¸ch thøc: ban ®Çu, thiÕu niªn cßn dùa vµo ®¸nh gi¸ cña nh÷ng ng­êi gÇn gòi, cã uy tÝn ®èi víi c¸c em. Sau ®ã dÇn dÇn h×nh thµnh khuynh h­íng ®éc lËp ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ b¶n th©n. – §Æc ®iÓm quan träng trong tù ý thøc cña løa tuæi nµy lµ sù m©u thuÉn gi÷a nhu cÇu t×m hiÓu b¶n th©n víi kÜ n¨ng ph©n tÝch tÝnh ®óng ®¾n nh÷ng biÓu hiÖn nh©n c¸ch ch­a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. §iÒu nµy dÉn ®Õn nh÷ng xung ®ét do m©u thuÉn gi÷a møc ®é k× väng cña c¸c em víi ®Þa vÞ thùc tÕ trong tËp thÓ, m©u thuÉn gi÷a th¸i ®é cña c¸c em víi b¶n th©n, víi nh÷ng phÈm chÊt nh©n c¸ch cña m×nh vµ th¸i ®é cña c¸c em víi ng­êi lín, víi b¹n cïng tuæi. – ý nghÜa quyÕt ®Þnh nhÊt ®Õn sù ph¸t triÓn tù ý thøc ë løa tuæi häc sinh THCS lµ cuéc sèng tËp thÓ cña c¸c em. – Tù ý thøc ph¸t triÓn cã vai trß thóc ®Èy thiÕu niªn b­íc vµo mét giai ®o¹n míi, c¸c em kh«ng chØ lµ kh¸ch thÓ cña ho¹t ®éng gi¸o dôc mµ cßn lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng tù gi¸o dôc. C©u 36: Nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt trong t×nh c¶m cña häc sinh THCS: – T×nh c¶m cña häc sinh THCS s©u s¾c vµ phøc t¹p h¬n c¸c em häc sinh tiÓu häc. – DÔ xóc ®éng, dÔ bÞ kÝch ®éng, t×nh c¶m mang tÝnh bång bét, vui buån chuyÓn ho¸ dÔ dµng... – TÝnh dÔ kÝch ®éng ®«i khi dÉn ®Õn nh÷ng xóc ®éng rÊt m¹nh mÏ nh­ vui qu¸ trín, buån ñ rò, lóc qu¸ h¨ng say, khi th× qu¸ ch¸n n¶n... – Trong t×nh c¶m cña thiÕu niªn ®«i khi tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn. VÝ dô: §èi víi em nhá nµy th× yªu th­¬ng quý mÕn, nh­ng víi em nhá kh¸c th× do¹ n¹t, trªu chäc... Víi ng­êi giµ khi th× tËn t×nh gióp ®â, nh­ng cã lóc l¹i trªu chäc, lµm trß... – T×nh c¶m cña thiÕu niªn b¾t ®Çu biÕt phôc tïng lÝ trÝ. §©y lµ løa tuæi ph¸t triÓn m¹nh mÏ t×nh c¶m ®¹o ®øc, t×nh c¶m b¹n bÌ vµ tËp thÓ. C©u 37: Sù ph¸t triÓn c¬ thÓ ë løa tuæi ®Çu thanh niªn: – Lµ thêi k× ph¸t triÓn t­¬ng ®èi ªm ¶ vÒ mÆt sinh lÝ: + NhÞp ®é t¨ng tr­ëng vÒ chiÒu cao vµ träng l­îng chËm l¹i. + Søc m¹nh c¬ b¾p t¨ng nhanh, lùc cña em trai khi 16 tuæi gÇn gÊp 2 lÇn so víi khi ë tuæi 12. + CÊu tróc bªn trong cña n·o trë nªn phøc t¹p, c¸c chøc n¨ng cña n·o ph¸t triÓn, t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt cho ho¹t ®éng ph©n tÝch, tæng hîp... cña vá b¸n cÇu ®¹i n·o trong qu¸ tr×nh häc tËp. + Ho¹t ®éng cña c¸c tuyÕn néi tiÕt trë nªn b×nh th­êng, sù kh«ng c©n ®èi cña hÖ tim m¹ch còng mÊt dÇn. – Nh×n chung, thanh niªn lµ thêi k× ®¹t ®­îc sù tr­ëng thµnh vÒ thÓ lùc, lµ løa tuæi cã c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi, khoÎ ®Ñp. C©u 38: VÞ trÝ trong gia ®×nh vµ x· héi cña løa tuæi ®Çu thanh niªn cã nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n: – Ho¹t ®éng cña thanh niªn ngµy cµng phong phó nªn vai trß x· héi vµ høng thó x· héi cña c¸c em kh«ng chØ më réng vÒ sè l­îng, ph¹m vi mµ cßn biÕn ®æi vÒ c¶ chÊt l­îng. – ë thanh niªn ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu vai trß cña ng­êi lín vµ hä thùc hiÖn c¸c vai trß ®ã ngµy cµng cã tÝnh ®éc lËp vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao h¬n. – Trong gia ®×nh, thanh niªn cã nhiÒu quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lín, ®­îc trao ®æi bµn b¹c mét sè c«ng viÖc trong gia ®×nh, biÕt quan t©m ®Õn nhiÒu mÆt cña ®êi sèng. – Ngoµi x· héi: + 14 tuæi gia nhËp §oµn TNCSHCM, tham gia c«ng t¸c tËp thÓ, c«ng t¸c x· héi víi tinh thÇn ®éc lËp vµ tr¸ch nhiÖm cao. + 18 tuæi cã quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi c«ng d©n, thanh niªn b¾t ®Çu suy nghÜ vÒ viÖc lùa chän nghÒ nghiÖp. – VÞ trÝ ‘‘kh«ng x¸c ®Þnh’’ cña thanh niªn lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. TÝnh chÊt ®ã vµ nh÷ng yªu cÇu ®Ò ra cho thanh niªn ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch ®éc ®¸o trong t©m lÝ cña c¸c em. C©u 39: §Æc ®iÓm ho¹t ®éng häc tËp cña løa tuæi ®Çu thanh niªn: – Néi dung häc tËp ngµy cµng nhiÒu, ®i s©u vµo nh÷ng tri thøc c¬ b¶n, nh÷ng quy luËt cña c¸c bé m«n khoa häc. – §ßi hái häc sinh cã tÝnh n¨ng ®éng, tÝnh ®éc lËp ë møc ®é cao, ph¸t triÓn t­ duy lÝ luËn. – Nhu cÇu tri thøc t¨ng lªn, ®éng c¬ häc tËp g¾n liÒn víi ®éng c¬ thùc tiÔn, ®éng c¬ nhËn thøc sau ®ã míi ®Õn c¸c ®éng c¬ cô thÓ kh¸c... – Th¸i ®é cã ý thøc ®èi víi viÖc häc tËp ngµy cµng ph¸t triÓn. §iÒu nµy ®· ph¸t triÓn tÝnh chñ ®Þnh cña c¸c qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ n¨ng lùc ®iÒu khiÓn b¶n th©n cña häc sinh trong häc tËp. – Th¸i ®é ®èi víi m«n häc trë nªn cã tÝnh lùa chän, h×nh thµnh høng thó häc tËp g¾n liÒn víi khuynh h­íng nghÒ nghiÖp. – H¹n chÕ: HiÖn t­îng häc lÖch, häc tñ cña häc sinh THPT. C©u 40: Nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt trong sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña häc sinh THPT: TÝnh chñ ®Þnh ®­îc ph¸t triÓn m¹nh ë tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh nhËn thøc: – Tri gi¸c cã môc ®Ých ®¹t tíi møc ®é rÊt cao. Quan s¸t trë nªn cã môc ®Ých, cã hÖ thèng toµn diÖn, chÞu sù ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng tÝn hiÖu thø hai, kh«ng t¸ch rêi khái t­ duy ng«n ng÷. – Ghi nhí cã chñ ®Þnh gi÷ vai trß chñ ®¹o, vai trß cña ghi nhí l«gÝc trõu t­îng, ghi nhí ý nghÜa ngµy mét t¨ng, t¹o ®­îc t©m thÕ ph©n ho¸ trong ghi nhí. – Chó ý cña thanh niªn còng cã tÝnh lùa chän, chó ý cã chñ ®Þnh t¨ng lªn. N¨ng lùc di chuyÓn vµ ph©n phèi chó ý còng ®­îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn mét c¸ch râ rÖt. – Thanh niªn häc sinh cã kh¶ n¨ng t­ duy lÝ luËn, t­ duy trõu t­îng mét c¸ch ®éc lËp, s¸ng t¹o. T­ duy chÆt chÏ, cã c¨n cø vµ nhÊt qu¸n h¬n, tÝnh phª ph¸n cña t­ duy ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, møc ®é t­ duy ®Æc tr­ng cña løa tuæi ch­a nhiÒu. C©u 41: Tù ý thøc cña løa tuæi ®Çu thanh niªn: – Nhu cÇu tù ý thøc ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ. H×nh ¶nh th©n thÓ lµ mét thµnh tè quan träng trong sù tù ý thøc cña thanh niªn míi lín. – Tù ý thøc lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi vµ tr¶i qua nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tù ý thøc diÔn ra m¹nh mÏ, s«i næi vµ cã tÝnh chÊt ®Æc thï: – Nhu cÇu t×m hiÓu, ®¸nh gi¸ nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lÝ cña m×nh theo quan ®iÓm vÒ môc ®Ých cuéc sèng vµ hoµi b·o cña b¶n th©n. – Sù tù ý thøc cña thanh niªn xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña cuéc sèng vµ ho¹t ®éng. – Néi dung cña tù ý thøc kh¸ phøc t¹p, c¸c em kh«ng chØ nhËn thøc c¸i t«i trong hiÖn t¹i mµ cßn nhËn thøc vÞ trÝ x· héi cña m×nh trong t­¬ng lai. – Thanh niªn kh«ng chØ cã nhu cÇu ®¸nh gi¸ mµ cßn cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ s©u s¾c vÒ nh÷ng phÈm chÊt, mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña nh÷ng ng­êi cïng sèng vµ cña chÝnh m×nh. §ång thêi c¸c em cã khuynh h­íng ®éc lËp trong viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ b¶n th©n... – Nhu cÇu tù gi¸o dôc cña thanh niªn häc sinh còng ®­îc ph¸t triÓn. C©u 42: So s¸nh tù ý thøc cña løa tuæi ®Çu thanh niªn vµ løa tuæi thiÕu niªn: – NÕu løa tuæi thiÕu niªn b¾t ®Çu xuÊt hiÖn nhu cÇu tù ®¸nh gi¸, so s¸nh m×nh víi ng­êi kh¸c th× ë thanh niªn míi lín nhu cÇu nµy ph¸t triÓn m¹nh mÏ. – NÕu tõ tuæi thiÕu niªn c¸c em b¾t ®Çu tri gi¸c nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ thÓ mét c¸ch hoµn toµn míi th× løa tuæi thanh niªn h×nh ¶nh th©n thÓ lµ mét thµnh tè quan träng trong tù ý thøc cña c¸c em. – NÕu nh­ ë thiÕu niªn, ban ®Çu sù ®¸nh gi¸ cña c¸c em cßn phô thuéc vµo ng­êi kh¸c, sau ®ã míi h×nh thµnh kh¶ n¨ng tù ®¸nh gi¸ vÒ b¶n th©n th× løa tuæi thanh niªn, c¸c em ®· cã nhu cÇu t×m hiÓu ®¸nh gi¸ theo quan ®iÓm cña riªng m×nh. – Thanh niªn kh«ng chØ nhËn thøc c¸i t«i cña m×nh trong hiÖn t¹i nh­ thiÕu niªn, mµ cßn nhËn thøc vÒ vÞ trÝ cña m×nh trong x· héi, trong t­¬ng lai. – ThiÕu niªn hiÓu râ m×nh cã nh÷ng phÈm chÊt nh©n c¸ch vµ béc lé râ chóng. Thanh niªn cã thÓ hiÓu râ nh÷ng phÈm chÊt phøc t¹p, biÓu hiÖn nh÷ng quan hÖ nhiÒu mÆt cña nh©n c¸ch. – ThiÕu niªn khã cã thÓ ý thøc cïng mét lóc toµn bé nh÷ng nÐt tÝnh c¸ch. Thanh niªn cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ toµn bé nh÷ng thuéc tÝnh nh©n c¸ch cña b¶n th©n. – Thanh niªn kh«ng chØ cã nhu cÇu ®¸nh gi¸, mµ cßn cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ s©u s¾c h¬n vµ tèt h¬n thiÕu niªn vÒ nh÷ng phÈm chÊt, mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña nh÷ng ng­êi xung quanh... C©u 43: Sù h×nh thµnh thÕ giíi quan ë løa tuæi ®Çu thanh niªn: – Tuæi thanh niªn lµ løa tuæi quyÕt ®Þnh cña sù h×nh thµnh thÕ giíi quan bëi ®©y lµ løa tuæi cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ mÆt trÝ tuÖ, nh©n c¸ch vµ x· héi ®Ó h×nh thµnh hÖ thèng quan ®iÓm riªng. – Sù h×nh thµnh thÕ giíi quan ®­îc thÓ hiÖn ë tÝnh tÝch cùc nhËn thøc: + ChØ sè ®Çu tiªn lµ sù ph¸t triÓn cña høng thó nhËn thøc víi nh÷ng vÊn ®Ò thuéc nguyªn t¾c chung nhÊt cña vò trô, nh÷ng quy luËt phæ biÕn cña tù nhiªn, x· héi vµ sù tån t¹i cña x· héi loµi ng­êi... + Thanh niªn quan t©m nhiÒu nhÊt vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn con ng­êi, vai trß cña con ng­êi trong lÞch sö, quan hÖ gi÷a con ng­êi vµ x· héi, gi÷a quyÒn lîi vµ nghÜa vô, gi÷a nghÜa vô vµ t×nh c¶m. + ý nghÜa cuéc sèng chiÕm vÞ trÝ trung t©m trong suy nghÜ cña c¸c em. V× vËy, c¸c em cã khuynh h­íng sèng mét cuéc sèng tÝch cùc v× x· héi, muèn mang l¹i lîi Ých cho ng­êi kh¸c, quan tÊm ®Õn ®êi sèng tinh thÇn nhiÒu h¬n phóc lîi vËt chÊt. – VÊn ®Ò lùa chän vÞ trÝ x· héi trong t­¬ng lai cho b¶n th©n vµ c¸c ph­¬ng thøc ®¹t ®Õn vÞ trÝ x· héi ®ã - X¸c ®Þnh ®­êng ®êi mµ tr­íc hÕt lµ vÊn ®Ò ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp. C©u 44: Tuæi ®Çu thanh niªn lµ løa tuæi mang tÝnh tËp thÓ cao nhÊt: – Giao tiÕp víi b¹n chiÕm vÞ trÝ lín h¬n h¼n so víi ng­êi lín tuæi hoÆc nhá tuæi h¬n. – Hoµn c¶nh giao tiÕp tù do, b×nh ®¼ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn trong viÖc ph¸t triÓn nhu cÇu, së thÝch thanh niªn. – §iÒu quan träng ®èi víi c¸c em lµ ®­îc sinh ho¹t víi b¹n cïng tuæi, lµ c¶m thÊy m×nh cÇn cho nhãm, cã uy tÝn vµ vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trong nhãm. – Sù më réng ph¹m vi giao tiÕp vµ sù phøc t¹p ho¸ ho¹t ®éng riªng cña thanh niªn khiÕn cho sè l­îng nhãm quy chiÕu t¨ng lªn râ rÖt. ViÖc tham gia vµo nhiÒu nhãm sÏ dÉn ®Õn nh÷ng sù kh¸c nhau nhÊt ®Þnh vµ cã thÓ cã xung ®ét vÒ vai trß nÕu c¸ nh©n ph¶i lùa chän c¸c vai trß kh¸c nhau. – Trong gi¸o dôc cÇn chó ý ®Õn ¶nh h­ëng cña nhãm vµ héi tù ph¸t ngoµi nhµ tr­êng... C©u 45: §Æc ®iÓm næi bËt trong t×nh c¶m cña häc sinh THPT: – Nhu cÇu t×nh b¹n t©m t×nh t¨ng lªn râ rÖt. – Trong quan hÖ víi b¹n, c¸c em cã yªu cÇu cao h¬n ®ång thêi còng nh¹y c¶m h¬n: kh«ng chØ cã kh¶ n¨ng xóc c¶m th©n t×nh, mµ cßn cã kh¶ n¨ng ®ång c¶m. – T×nh b¹n cña thanh niªn rÊt bÒn v÷ng, cã thÓ v­ît qua mäi thö th¸ch vµ cã thÓ kÐo dµi suèt cuéc ®êi. – Thanh niªn th­êng lÝ t­ëng ho¸ t×nh b¹n, hä nghÜ vµ mong muèn vÒ b¹n th­êng v­ît qu¸ thùc tÕ ë b¹n. – Quan niÖm cña thanh niªn vÒ t×nh b¹n vµ møc ®é th©n t×nh trong t×nh b¹n cã sù kh¸c nhau. Nguyªn nh©n kÕt b¹n còng rÊt phong phó. – Quan hÖ nam n÷ ®­îc tÝch cùc ho¸ mét c¸ch râ rÖt. Ph¹m vi quan hÖ b¹n bÌ ®­îc më réng. Nhu cÇu vÒ t×nh b¹n víi b¹n kh¸c giíi ®­îc t¨ng c­êng. XuÊt hiÖn nhu cÇu ch©n chÝnh vÒ t×nh yªu vµ t×nh c¶m s©u s¾c. C©u 46: Mèi t×nh ®Çu cña løa tuæi ®Çu thanh niªn cã ®Æc ®iÓm: – §ã lµ mét tr¹ng th¸i míi mÎ, nh­ng rÊt tù nhiªn trong ®êi sèng t×nh c¶m cña thanh niªn míi lín. – T×nh c¶m trong s¸ng, hån nhiªn, giµu c¶m xóc vµ kh¸ ch©n thµnh. V× vËy, nã cã thÓ trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy c¸c em hoµn thiÖn b¶n th©n. – Tuy nhiªn, t×nh yªu míi nµy còng cã thÓ ph¸t triÓn theo chiÒu h­íng tiªu cùc (t×nh c¶m kh«ng ®­îc ®¸p l¹i, hoÆc cã nh÷ng høng thó rung ®éng kh«ng hoµn toµn lµnh m¹nh) cã thÓ khiÕn c¸c em bÞ ph©n t¸n, sao nh·ng trong häc tËp. KLSP: – Ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc cÇn ph¶i thÊy ®©y lµ nh÷ng hiÖn t­îng phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn. – Trong bÊt cø tr­êng hîp nµo còng kh«ng ®­îc can thiÖp th« b¹o vµo t×nh c¶m th©n thiÕt nµy cña c¸c em. – CÇn cã th¸i ®é tÕ nhÞ vµ tr©n träng víi t×nh c¶m nµy, ®ång thêi h­íng nghÞ lùc, sù chó ý... cña c¸c em vµo ho¹t ®éng tËp thÓ. C©u 47: Sù lùa chän nghÒ nghiÖp cña häc sinh THPT cã nh÷ng ®Æc ®iÓm: – Lùa chän nghÒ trë thµnh c«ng viÖc khÈn thiÕt ®èi víi mçi häc sinh THPT. – ViÖc chän nghÒ bao gåm hai thµnh tè: nghÒ cô thÓ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña nghÒ. – Sù hiÓu biÕt vµ nh÷ng th«ng tin vÒ nghÒ cßn phiÕn diÖn vµ ch­a ®Çy ®ñ. C«ng t¸c h­íng nghiÖp cña nhµ tr­êng, ®oµn thÓ cßn nhiÒu h¹n chÕ. – Thanh niªn häc sinh th­êng chän nghÒ theo së thÝch, kh¶ n¨ng cña b¶n th©n víi yªu cÇu nghÒ nghiÖp, ý nghÜa x· héi cña nghÒ, hoÆc do ®Þnh h­íng cña c¸c bËc cha mÑ... – Tuy nhiªn hiÖn nay häc sinh THPT th­êng ®Þnh h­íng mét c¸ch phiÕn diÖn vµo viÖc häc tËp ë ®¹i häc, dÉn ®Õn hiÖn t­îng mÊt c©n ®èi trong ®µo t¹o ngµnh nghÒ, nguån nh©n lùc vµ thÞ tr­êng lao ®éng trong x· héi. – V× vËy, c«ng t¸c gi¸o dôc h­íng nghiÖp cã vai trß rÊt lín trong viÖc lùa chän nghÒ nghiÖp vµ vÞ trÝ x· héi trong t­¬ng lai cña c¸c em... C©u 48: Trong c«ng t¸c gi¸o dôc häc sinh THPT, ng­êi lín cÇn chó ý: – X©y dùng tèt mèi quan hÖ gi÷a thanh niªn víi ng­êi lín: quan hÖ b×nh ®¼ng, t«n träng lÉn nhau, tin t­ëng, hiÓu biÕt vµ chia sÎ... – Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng cña thanh niªn, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña hä. – Kh«ng quyÕt ®Þnh vµ kh«ng lµm thay, ng­êi lín cÇn gióp ®ì, tæ chøc thanh niªn mét c¸ch khÐo lÐo, tÕ nhÞ, l«i cuèn häc sinh tham gia mét c¸ch tÝch cùc, kÝch thÝch sù tù gi¸o dôc vµ gi¸o dôc lÉn nhau cña c¸c em. C©u 49: So s¸nh ®Æc ®iÓm t×nh b¹n cña løa tuæi thiÕu niªn vµ ®Çu thanh niªn: – §èi t­îng giao tiÕp cïng h­íng tíi b¹n cïng tuæi. – Ph¹m vi giao tiÕp cña thiÕu niªn ban ®Çu cßn réng, sau ®ã míi ®i vµo ph¹m vi hÑp h¬n lµ nhãm b¹n. Cßn ë thanh niªn, nhu cÇu vÒ t×nh b¹n t©m t×nh ®­îc t¨ng lªn râ rÖt – T×nh b¹n ®· b¾t ®Çu s©u s¾c tõ tuæi thiÕu niªn, nh­ng b­íc sang tuæi thanh niªn, t×nh b¹n cña c¸c em trë nªn s©u s¾c h¬n nhiÒu. – ThiÕu niªn vµ thanh niªn ®Òu cã yªu cÇu cao trong t×nh b¹n, nh­ng trong quan hÖ víi b¹n thanh niªn còng nh¹y c¶m h¬n: kh«ng chØ cã kh¶ n¨ng xóc c¶m ch©n t×nh mµ cßn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng l¹i xóc c¶m cña ng­êi kh¸c. – T×nh b¹n cña thanh niªn cã thÓ v­ît qua mäi thö th¸ch vµ cã thÓ kÐo dµi suèt c¶ cuéc ®êi. C©u 50: Néi dung c¬ b¶n cña thuyÕt liªn t­ëng trong d¹y häc: – ThuyÕt liªn t­ëng cho r»ng sù lÜnh héi kinh nghiÖm x· héi thùc chÊt lµ lÜnh héi c¸c liªn t­ëng. – Sù nhí l¹i mét sè sù vËt, hiÖn t­îng nµo ®ã th­êng dÉn ®Õn sù nhí l¹i mét sè sù vËt hay hiÖn t­îng kh¸c gäi lµ liªn t­ëng. V× vËy, trong d¹y häc muèn h×nh thµnh kh¸i niÖm, quy luËt... ph¶i dùa vµo c¸c liªn t­ëng. – C¸c lo¹i liªn t­ëng: + Liªn t­ëng khu vùc. + Liªn t­ëng biÖt hÖ. + Liªn t­ëng néi hÖ. + Liªn t­ëng liªn m«n. – Nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ: + ¦u ®iÓm: – Ph©n lo¹i ®­îc c¸c liªn t­ëng h×nh thµnh trong ý thøc, trong vèn hiÓu biÕt. – ThÊy ®­îc mèi liªn quan gi÷a c¸c liªn t­ëng. + H¹n chÕ: – Ch­a v¹ch ra ®­îc c¸c c¬ chÕ, c¸c giai ®o¹n h×nh thµnh liªn t­ëng nh­ thÕ nµo. – Kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng vai trß cña chñ thÓ trong sù h×nh thµnh c¸c liªn t­ëng. C©u 51: a/ Néi dung c¬ b¶n cña thuyÕt hµnh vi: – Ng­êi s¸ng lËp lµ J. Oats¬n (1878 - 1958). – T©m lÝ häc hµnh vi chñ tr­¬ng kh«ng m« t¶ hay gi¶ng gi¶i c¸c tr¹ng th¸i ý thøc, mµ chØ nghiªn cøu nh÷ng øng xö hay hµnh vi cña c¬ thÓ. – Hµnh vi ®­îc hiÓu lµ tæng sè c¸c cö ®éng bÒ ngoµi ®­îc n¶y sinh ë c¬ thÓ, nh»m ®¸p l¹i mét kÝch thÝch nµo ®ã. – Toµn bé hµnh vi, ph¶n øng cña con ng­êi vµ ®éng vËt ph¶n ¸nh b»ng c«ng thøc : S R (KÝch thÝch – ph¶n øng). – §iÒu kiÖn ho¸ trong thuyÕt hµnh vi ®ãng vai trß quan träng trong viÖc rÌn luyÖn, gi¸o dôc vµ h×nh thµnh nh©n c¸ch. b/ NhËn xÐt: – ThuyÕt hµnh vi cã nh÷ng ®ãng gãp to lín cho t©m lÝ häc: + X¸c ®Þnh ®­îc ph¹m trï c¬ b¶n trong nghiªn cøu t©m lÝ: ph¹m trï hµnh vi víi t­ c¸ch lµ biÓu hiÖn cña t©m lÝ, ý thøc vµ tõ ®ã x©y dùng ®­îc ph­¬ng ph¸p kh¸ch quan trong nghiªn cøu t©m lÝ häc. + T×m ra c¬ chÕ, cÊu tróc cña sù lÜnh héi, trong ®ã x¸c ®Þnh râ vai trß chøc n¨ng cña kÝch thÝch (xem nh­ ‘‘®Çu vµo’’) vµ ®¸p øng (xem nh­ ‘‘®Çu ra’’). – H¹n chÕ: + Kh«ng ®Ò cËp ®óng møc ho¹t ®éng tù gi¸c cña con ng­êi. + Phñ nhËn sù gia c«ng trÝ tuÖ cña chñ thÓ nhËn thøc. C©u 52: §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thuyÕt ho¹t ®éng: – Ho¹t ®éng lµ mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a kh¸ch thÓ vµ chñ thÓ, kÕt qu¶ lµ t¹o ra s¶n phÈm ‘‘kÐp’’. Ho¹t ®éng lµ ph­¬ng thøc tån t¹i cña con ng­êi trong x· héi; ho¹t ®éng lµ n¬i n¶y sinh t©m lÝ vµ còng lµ n¬i t©m lÝ vËn hµnh. – Ho¹t ®éng bao gåm hai qu¸ tr×nh: + Qu¸ tr×nh ®èi t­îng ho¸ (xuÊt t©m) + Qu¸ tr×nh chñ thÓ ho¸ (nhËp t©m) – Ho¹t ®éng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: + TÝnh ®èi t­îng. + TÝnh chñ thÓ. + TÝnh môc ®Ých. + TÝnh gi¸n tiÕp. – T©m lÝ, ý thøc vµ nh©n c¸ch ®­îc béc lé, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong ho¹t ®éng. C©u 53: Nh÷ng nguyªn t¾c vËn dông lÝ thuyÕt ho¹t ®éng vµo d¹y häc: – T©m lÝ còng nh­ ý thøc ®­îc n¶y sinh, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong ho¹t ®éng vµ th«ng qua ho¹t ®éng. – Ho¹t ®éng võa t¹o ra t©m lÝ, võa sö dông t©m lÝ lµm kh©u trung gian cña ho¹t ®éng t¸c ®éng vµo ®èi t­îng - nguyªn t¾c thèng nhÊt ý thøc vµ ho¹t ®éng. – TÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh t©m lÝ, c¸c chøc n¨ng t©m lÝ kÓ c¶ ý thøc nh©n c¸ch ph¶i ®­îc nghiªn cøu trong cÊu tróc ho¹t ®éng. Theo lÝ thuyÕt ho¹t ®éng, cuéc ®êi con ng­êi lµ mét dßng ho¹t ®éng trong ®ã cã ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc cïng thùc hiÖn theo c¬ chÕ di s¶n x· héi: thÕ hÖ tr­íc truyÒn l¹i nh÷ng kinh nghiÖm x· héi lÞch sö cho thÕ hÖ sau, ®ång thêi thÕ hÖ sau lÜnh héi vµ tiÕp tôc ph¸t huy, ph¸t triÓn. VËn dông ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn ho¹t ®éng vµo d¹y häc, tr­íc hÕt lµ ph¶i cho c¶ thÇy vµ trß ®Òu thùc sù trë thµnh chñ thÓ cña ho¹t ®éng d¹y vµ häc ®Ó ®¹t ®Ých cuèi cïng lµ h×nh thµnh ph¸t triÓn nh©n c¸ch thÕ hÖ trÎ. C©u 54: a/ Ho¹t ®éng d¹y lµ ho¹t ®éng chuyªn biÖt cña ng­êi lín (ng­êi ®­îc ®µo t¹o nghÒ d¹y häc) tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng häc cña trß, nh»m gióp chóng lÜnh héi nÒn v¨n ho¸ x· héi, t¹o ra sù ph¸t triÓn t©m lÝ, h×nh thµnh nh©n c¸ch. b/ Môc ®Ých cña ho¹t ®éng d¹y lµ gióp trÎ lÜnh héi nÒn v¨n ho¸ - x· héi, t¹o ra sù ph¸t triÓn t©m lÝ, h×nh thµnh nh©n c¸ch. C©u 55: B¶n chÊt cña ho¹t ®éng d¹y: – ThÇy gi¸o lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng d¹y. – Chøc n¨ng cña thÇy trong ho¹t ®éng nµy lµ kh«ng lµm nhiÖm vô s¸ng t¹o ra tri thøc míi, còng kh«ng lµm nhiÖm vô t¸i t¹o tri thøc cò mµ nhiÖm vô chñ yÕu, ®Æc tr­ng lµ tæ chøc qu¸ tr×nh t¸i t¹o nµy ë trÎ. – Khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng d¹y, thÇy gi¸o kh«ng lµm nhiÖm vô ph¸t triÓn chÝnh m×nh mµ nh»m tæ chøc t¸i t¹o nÒn v¨n ho¸ - x· héi, nh»m t¹o ra c¸i míi trong t©m lÝ häc sinh. – VÊn ®Ò cèt lâi trong ho¹t ®éng d¹y häc lµ ph¶i t¹o ra ®­îc tÝnh tÝch cùc trong ho¹t ®éng cña häc sinh, lµm cho c¸c em võa ý thøc ®­îc ®èi t­îng cÇn chiÕm lÜnh, võa biÕt c¸ch chiÕm lÜnh ®­îc ®èi t­îng. ChÝnh tÝnh tÝch cùc nµy cña häc sinh trong ho¹t ®éng häc quyÕt ®Þnh chÊt l­îng häc tËp. – Ho¹t ®éng d¹y cña thÇy cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi ho¹t ®éng häc cña trß hîp thµnh ho¹t ®éng d¹y häc, trong ®ã ng­êi d¹y thùc hiÖn chøc n¨ng tæ chøc ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng häc, trß cã chøc n¨ng hµnh ®éng tÝch cùc ®Ó lÜnh héi kinh nghiÖm x· héi biÕn thµnh kinh nghiÖm b¶n th©n, t¹o ra sù ph¸t triÓn t©m lÝ. C©u 56: a. ViÖc n¾m ®­îc tri thøc, h×nh thµnh kÜ n¨ng, kÜ x¶o còng nh­ c¸c ph­¬ng thøc hµnh vi kh¸c th«ng qua viÖc thùc hiÖn mét ho¹t ®éng kh¸c trong cuéc sèng hµng ngµy gäi lµ häc mét c¸ch ngÉu nhiªn. b. KÕt qu¶ cña c¸ch häc nµy lµ: – Nh÷ng kinh nghiÖm lÜnh héi ®­îc kh«ng trïng hîp víi nh÷ng môc ®Ých trùc tiÕp cña chÝnh ho¹t ®éng hay hµnh vi. – ChØ lÜnh héi ®­îc nh÷ng g× liªn quan trùc tiÕp víi c¸c nhu cÇu, høng thó, c¸c nhiÖm vô tr­íc m¾t, cßn nh÷ng c¸i kh¸c th× bá qua. – ChØ mang l¹i nh÷ng tri thøc tiÒn khoa häc, cã tÝnh chÊt ngÉu nhiªn, rêi r¹c vµ kh«ng hÖ thèng. – ChØ h×nh thµnh nh÷ng n¨ng lùc thùc tiÔn do kinh nghiÖm hµng ngµy trùc tiÕp mang l¹i. C©u 57: a. Ho¹t ®éng häc lµ ho¹t ®éng ®Æc thï cña con ng­êi, ®­îc ®iÒu khiÓn bëi môc ®Ých tù gi¸c lµ lÜnh héi nh÷ng tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o míi, nh÷ng h×nh thøc hµnh vi vµ nh÷ng d¹ng ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh. b. B¶n chÊt cña ho¹t ®éng häc: – §èi t­îng cña ho¹t ®éng häc lµ tri thøc vµ nh÷ng kÜ n¨ng, kÜ x¶o t­¬ng øng víi nã. – Ho¹t ®éng häc lµ ho¹t ®éng h­íng vµo sù thay ®æi chÝnh m×nh. – Ho¹t ®éng häc lµ ho¹t ®éng ®­îc ®iÒu khiÓn mét c¸ch cã ý thøc, nh»m tiÕp thu tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o. – Ho¹t ®éng häc kh«ng chØ h­íng vµo viÖc tiÕp thu nh÷ng tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o míi mµ cßn h­íng vµo viÖc tiÕp thu c¶ nh÷ng tri thøc cña chÝnh b¶n th©n ho¹t ®éng (ph­¬ng ph¸p giµnh tri thøc - c¸ch häc). – Ho¹t ®éng häc lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o cña häc sinh. C©u 58: - ‘‘NguyÖn väng hoµn thiÖn tri thøc’’ ®­îc hiÖn th©n ë ®èi t­îng ho¹t ®éng, ®­îc gäi lµ ®éng c¬ hoµn thiÖn tri thøc. – BiÓu hiÖn cña ®éng c¬ nµy lµ häc sinh cã lßng khao kh¸t më réng tri thøc, mong muèn cã nhiÒu hiÓu biÕt, say mª trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô häc tËp. – §Æc ®iÓm cña lo¹i ®éng c¬ nµy lµ: + Kh«ng chøa ®ùng xung ®ét bªn trong. + Chñ thÓ kh«ng cã nh÷ng c¨ng th¼ng t©m lÝ. + Lµ lo¹i ®éng c¬ tèi ­u theo quan ®iÓm s­ ph¹m. KLSP: – §éng c¬ kh«ng cã s½n, kh«ng ¸p ®Æt, mµ ph¶i ®­îc h×nh thµnh dÇn trong qu¸ tr×nh häc sinh ®i s©u chiÕm lÜnh ®èi t­îng häc tËp d­íi vai trß tæ chøc, ®iÒu khiÓn cña thÇy gi¸o. – Lµm n¶y sinh nhu cÇu nhËn thøc ë c¸c em th«ng qua nh÷ng h×nh thøc tæ chøc d¹y häc hÊp dÉn, l«i cuèn sù tham gia tÝch cùc cña häc sinh, h×nh thµnh høng thó, t¹o ra niÒm say mª cña c¸c em trong ho¹t ®éng... C©u 59: – Tr­êng hîp nh÷ng mèi quan hÖ cña c¸ nh©n ®­îc hiÖn th©n ë ®èi t­îng häc tËp ®­îc gäi lµ ®éng c¬ quan hÖ x· héi. – BiÓu hiÖn: Häc sinh còng say s­a häc tËp, nh­ng sù say s­a ®ã v× søc hÊp dÉn l«i cuèn cña mét ‘‘c¸i kh¸c’’ bªn ngoµi môc ®Ých trùc tiÕp cña viÖc häc tËp. – §Æc ®iÓm cña ®éng c¬ quan hÖ x· héi: + ë mét møc ®é nµo ®ã mang tÝnh chÊt c­ìng b¸ch vµ cã lóc xuÊt hiÖn nh­ lµ mét vËt c¶n cÇn kh¾c phôc trªn con ®­êng ®i tíi môc ®Ých c¬ b¶n. + G¾n liÒn víi sù c¨ng th¼ng t©m lÝ, ®ßi hái nh÷ng nç lùc bªn trong, ®«i khi c¶ sù ®Êu tranh víi chÝnh b¶n th©n m×nh. KLSP: – §éng c¬ kh«ng cã s½n, kh«ng ¸p ®Æt, mµ ph¶i ®­îc h×nh thµnh dÇn trong qu¸ tr×nh häc sinh ®i s©u chiÕm lÜnh ®èi t­îng häc tËp d­íi vai trß tæ chøc, ®iÒu khiÓn cña thÇy gi¸o. – Lµm n¶y sinh nhu cÇu nhËn thøc ë c¸c em th«ng qua nh÷ng h×nh thøc tæ chøc d¹y häc hÊp dÉn, l«i cuèn sù tham gia tÝch cùc cña häc sinh, h×nh thµnh høng thó, t¹o ra niÒm say mª cña c¸c em trong ho¹t ®éng... C©u 60: §Ó h×nh thµnh ®éng c¬ hoµn thiÖn tri thøc cho häc sinh, cÇn chó ý: – Lµm n¶y sinh nhu cÇu cña c¸c em ®èi víi c¸c tri thøc khoa häc. – Ng­êi thÇy lu«n s¸ng t¹o trong viÖc tæ chøc cho häc sinh tù ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®iÒu míi l¹ vµ nh÷ng tri thøc míi. – Ph¶i lµm cho nhu cÇu cña c¸c em g¾n liÒn víi c¸c mÆt kh¸c cña ho¹t ®éng häc tËp: môc ®Ých, qu¸ tr×nh hay kÕt qu¶. – Ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p t¸c ®éng phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh ®Ó cã kh¶ n¨ng kh¬i dËy tiÒm n¨ng cña chóng. – Ph¸t huy tèi ®a c¸c mÆt m¹nh: tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña c¸c em. C©u 61: a. Mçi kh¸i niÖm cña mçi m«n häc thÓ hiÖn trong tõng tiÕt, tõng bµi lµ nh÷ng môc ®Ých cña ho¹t ®éng häc tËp. – Môc ®Ých nµy chØ b¾t ®Çu h×nh thµnh khi chñ thÓ b¾t tay vµo thùc hiÖn hµnh ®éng häc tËp. Khi ®ã chñ thÓ x©m nhËp vµo ®èi t­îng, néi dung môc ®Ých xuÊt hiÖn sÏ ®Þnh h­íng cho hµnh ®éng qua ®ã chñ thÓ chiÕm lÜnh ®­îc n¨ng lùc míi, tri thøc míi. – Trong qu¸ tr×nh chiÕm lÜnh ®èi t­îng häc tËp lu«n cã sù chuyÓn ho¸ gi÷a môc ®Ých vµ ph­¬ng tiÖn. Môc ®Ých cuèi cïng ®­îc h×nh thµnh mét c¸ch tÊt yÕu trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn mét hÖ thèng c¸c hµnh ®éng häc tËp. b. Muèn h×nh thµnh môc ®Ých häc tËp cho häc sinh ph¶i lÊy hµnh ®éng häc tËp cña c¸c em lµm c¬ së. Th«ng qua viÖc th©m nhËp vµo ®èi t­îng, häc sinh sÏ n¾m ®­îc nh÷ng dÊu hiÖu b¶n chÊt, nh÷ng mèi quan hÖ bªn trong cã tÝnh quy luËt cña c¸c sù vËt, hiÖn t­îng...dÇn dÇn thay ®æi møc ®é lµm chñ nh÷ng kh¸i niÖm, nh÷ng gi¸ trÞ, nh÷ng chuÈn mùc, nh÷ng quy luËt, nh÷ng ph­¬ng thøc hµnh vi, hµnh ®éng. V× vËy, nhµ gi¸o dôc cÇn ph¶i tæ chøc ho¹t ®éng, hµnh ®éng cã néi dung, hÊp dÉn vÒ h×nh thøc, cã kh¶ n¨ng l«i cuèn sù tham gia tÝch cùc, s¸ng t¹o cña c¸c em... C©u 62: B¶n chÊt t©m lÝ cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh kh¸i niÖm: – Kh¸i niÖm cã hai n¬i ‘‘tró ngô’’: mét lµ, ë ®èi t­îng, hai lµ, ë trong ®Çu chñ thÓ. Kh¸i niÖm cã trong ®Çu chñ thÓ lµ kÕt qu¶ cña sù h×nh thµnh b¾t ®Çu tõ bªn ngoµi chñ thÓ, b¾t nguån tõ ®èi t­îng, – Qu¸ tr×nh ‘‘chuyÓn chç ë’’ nh­ vËy chÝnh lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh kh¸i niÖm ë chñ thÓ. Muèn t¹o ra qu¸ tr×nh ‘‘chuyÓn chç ë’’ ®ã ph¶i lÊy hµnh ®éng cña chñ thÓ th©m nhËp vµo ®èi t­îng lµm c¬ së. – Trong d¹y häc, muèn h×nh thµnh kh¸i niÖm cho häc sinh ph¶i lÊy hµnh ®éng víi ®èi t­îng cña häc sinh lµm c¬ së nh»m t¸ch l«gÝc cña ®èi t­îng chuyÓn vµo trong ®Çu cña häc sinh. – Nh­ vËy, nguån gèc xuÊt ph¸t cña kh¸i niÖm lµ ë ®å vËt, n¬i mµ con ng­êi ®· ‘‘göi’’ n¨ng lùc cña m×nh, b©y giê muèn cã kh¸i niÖm Êy th× ph¶i lÊy l¹i nh÷ng n¨ng lùc ®· ®­îc ‘‘göi’’ vµo ®ã. C¸ch ‘‘lÊy l¹i’’ ®ã lµ ph¶i cã nh÷ng hµnh ®éng tu¬ng øng ®Ó h×nh thµnh kh¸i niÖm. C©u 63: CÊu tróc chung cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh kh¸i niÖm: – Mét lµ, lµm n¶y sinh nhu cÇu nhËn thøc ë häc sinh. – Hai lµ, tæ chøc cho häc sinh hµnh ®éng nh»m ph¸t hiÖn l«gÝc cña kh¸i niÖm. – Ba lµ, dÉn d¾t häc sinh v¹ch ra ®­îc nh÷ng nÐt b¶n chÊt cña kh¸i niÖm vµ lµm cho chóng ý thøc ®­îc nh÷ng dÊu hiÖu b¶n chÊt ®ã. – Bèn lµ, gióp häc sinh ®­a nh÷ng dÊu hiÖu b¶n chÊt ®ã vµ l«gÝc cña chóng vµo ®Þnh nghÜa. – N¨m lµ, hÖ thèng ho¸ kh¸i niÖm. – S¸u lµ, luyÖn tËp vËn dông kh¸i niÖm. Trong hai giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh kh¸i niÖm, c¸c b­íc 1, 2, 3, 4, 5 lµ giai ®o¹n chiÕm lÜnh c¸i tæng qu¸t cña kh¸i niÖm, cßn b­íc 6, chÝnh lµ giai ®o¹n chuyÓn c¸i tæng qu¸t vµo c¸c tr­êng hîp cô thÓ. C©u 64: a. KÜ n¨ng lµ kh¶ n¨ng vËn dông kiÕn thøc (kh¸i niÖm, c¸ch thøc, ph­¬ng ph¸p...) ®Ó gi¶i quyÕt mét nhiÖm vô míi. b. Sù h×nh thµnh kÜ n¨ng trong d¹y häc: Thùc chÊt viÖc h×nh thµnh kÜ n¨ng lµ h×nh thµnh cho häc sinh n¾m v÷ng mét hÖ thèng phøc t¹p c¸c thao t¸c, nh»m lµm biÕn ®æi vµ s¸ng tá nh÷ng th«ng tin chøa ®ùng trong bµi tËp, trong nhiÖm vô vµ ®èi chiÕu chóng víi nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ. Khi h×nh thµnh nh÷ng kÜ n¨ng cÇn chó ý: + Gióp häc sinh biÕt t×m tßi ®Ó nhËn ra yÕu tè ®· cho, yÕu tè ph¶i t×m vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng. + Gióp häc sinh h×nh thµnh mét m« h×nh kh¸i qu¸t ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp cïng lo¹i. + X¸c lËp ®­îc mèi liªn quan gi÷a bµi tËp m« h×nh kh¸i qu¸t vµ c¸c kiÕn thøc t­¬ng xøng. C©u 65: – KÜ x¶o lµ hµnh ®éng ®· ®­îc cñng cè vµ tù ®éng ho¸. – §Æc ®iÓm cña kÜ x¶o: + KÜ x¶o kh«ng t¸ch rêi khái hµnh ®éng cã ý thøc phøc t¹p. + Ýt cã sù tham gia cña ý thøc. + Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i theo dâi b»ng m¾t mµ kiÓm tra b»ng c¶m gi¸c vËn ®éng. + §éng t¸c nhanh, chÝnh x¸c vµ tiÕt kiÖm. + Thèng nhÊt gi÷a tÝnh æn ®Þnh vµ tÝnh linh ho¹t. – §Ó h×nh thµnh kÜ x¶o cÇn ®¶m b¶o c¸c b­íc sau ®©y: + Lµm cho häc sinh hiÓu biÖn ph¸p hµnh ®éng. + LuyÖn tËp. + Tù ®éng ho¸. C©u 66: Kh¸i niÖm vÒ sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ: Sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ lµ sù biÕn ®æi vÒ chÊt trong ho¹t ®éng nhËn thøc. Sù biÕn ®æi ®ã ®­îc ®Æc tr­ng bëi sù thay ®æi cÊu tróc c¸i ®­îc ph¶n ¸nh vµ ph­¬ng thøc ph¶n ¸nh chóng. – Nãi ®Õn ph¸t triÓn lµ cã sù biÕn ®æi vÒ chÊt, sù biÕn ®æi theo tiÕn bé, theo ®µ ®i lªn, theo quy luËt. – Sù ph¸t triÓn ®­îc giíi h¹n trong ho¹t ®éng nhËn thøc, lµ ho¹t ®éng ph¶n ¸nh b¶n th©n hiÖn thùc kh¸ch quan. – §Æc tr­ng cña sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ chÝnh lµ sù thay ®æi cÊu tróc c¸i ®­îc ph¶n ¸nh, l¹i võa thay ®æi ph­¬ng thøc ph¶n ¸nh chóng. C©u 67: C¸c chØ sè cña sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ: – Mét lµ, tèc ®é cña sù ®Þnh h­íng trÝ tuÖ. – Hai lµ, tèc ®é kh¸i qu¸t ho¸. – Ba lµ, tÝnh tiÕt kiÖm cña t­ duy. – Bèn lµ, tÝnh mÒm dÎo cña t­ duy. – N¨m lµ, tÝnh phª ph¸n cña trÝ tuÖ. – S¸u lµ, sù thÊm s©u vµo tµi liÖu, sù vËt, hiÖn t­îng nghiªn cøu. C©u 68: D¹y häc vµ sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau: – D¹y häc t¹o ra sù ph¸t triÓn vÒ n¨ng lùc trÝ tuÖ, lµm biÕn ®æi vèn kinh nghiÖm sèng cña häc sinh, hÖ thèng hµnh ®éng trÝ tuÖ ®­îc cñng cè vµ kh¸i qu¸t. – D¹y häc kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn c¸c n¨ng lùc trÝ tuÖ mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn c¸c mÆt kh¸c cña nh©n c¸ch: nhu cÇu nhËn thøc, høng thó häc tËp, ®éng c¬ häc tËp... – Ng­îc l¹i, trÝ tuÖ nãi riªng, c¸c phÈm chÊt t©m lÝ l¹i cã ¶nh h­ëng ng­îc l¹i ®Õn qu¸ tr×nh d¹y häc, qu¸ tr×nh lÜnh héi tri thøc. Sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ võa lµ kÕt qu¶, võa lµ ®iÒu kiÖn cña viÖc n¾m v÷ng tri thøc trong ho¹t ®éng häc tËp. C©u 69: – Hµnh vi ®¹o ®øc lµ mét hµnh ®éng tù gi¸c ®­îc thóc ®Èy bëi mét ®éng c¬ cã ý nghÜa vÒ mÆt ®¹o ®øc. Chóng th­êng ®­îc biÓu hiÖn trong c¸ch ®èi nh©n, xö thÕ, trong lèi sèng, trong phong c¸ch, trong lêi ¨n tiÕng nãi... – Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hµnh vi ®¹o ®øc: + TÝnh tù gi¸c cña hµnh vi. + TÝnh cã Ých cña hµnh vi. + TÝnh kh«ng vô lîi cña hµnh vi. C©u 70: Nhu cÇu ®¹o ®øc vµ hµnh vi ®¹o ®øc cã mèi quan hÖ g¾n bã chÆt chÏ víi nhau, quy ®Þnh lÉn nhau: – Nhu cÇu ®¹o ®øc quy ®Þnh hµnh vi ®¹o ®øc, nh­ng hµnh vi ®¹o ®øc còng t¸c ®éng trë l¹i nhu cÇu ®¹o ®øc vµ lµm nã biÕn ®æi. – §éng c¬ ®¹o ®øc cã ý nghÜa tÝch cùc hay tiªu cùc vÒ mÆt ®¹o ®øc, nªn mét hµnh vi cã thÓ trë thµnh hµnh vi ®¹o ®øc hay hµnh vi phi ®¹o ®øc. – Trong gi¸o dôc ®¹o ®øc, xÐt cho ®Õn cïng lµ ph¶i tæ chøc ho¹t ®éng, hµnh ®éng trong nh÷ng hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ häc sinh cã c¬ héi ®Ó béc lé ®éng c¬ vµ ý thøc ®¹o ®øc t­¬ng øng. C©u 71: CÊu tróc t©m lÝ cña hµnh vi ®¹o ®øc: – Tri thøc vµ niÒm tin ®¹o ®øc. – §éng c¬ vµ t×nh c¶m ®¹o ®øc. – ThiÖn chÝ, nghÞ lùc vµ thãi quen ®¹o ®øc. C©u 72: Nh©n c¸ch lµ chñ thÓ cña hµnh vi ®¹o ®øc: – Mét hµnh vi ®¹o ®øc cô thÓ, xÐt cho ®Õn cïng lµ do nh©n c¸ch trän vÑn thùc hiÖn hµnh vi ®ã. – Tri thøc ®¹o ®øc, niÒm tin ®¹o ®øc, t×nh c¶m ®¹o ®øc, thiÖn chÝ, nghÞ lùc vµ thãi quen ®¹o ®øc chÝnh lµ hÖ thèng phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cïng ý thøc cña mét con ng­êi cô thÓ t¹o nªn cÊu tróc t©m lÝ cña hµnh vi ®¹o ®øc. KLSP: Gi¸o dôc ®¹o ®øc ®ång thêi víi viÖc gi¸o dôc toµn bé nh©n c¸ch th«ng qua tæ chøc hµnh vi ®¹o ®øc. C©u 73: – Tri thøc ®¹o ®øc lµ sù hiÓu biÕt cña con ng­êi vÒ nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc quy ®Þnh vÒ nh÷ng hµnh vi x· héi cña hä trong mèi quan hÖ víi ng­êi kh¸c vµ víi x· héi. – NiÒm tin ®¹o ®øc lµ sù tin t­ëng mét c¸ch s©u s¾c vµ v÷ng ch¾c cña con ng­êi vµo tÝnh chÝnh nghÜa vµ tÝnh ch©n lÝ cña c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc vµ sù thõa nhËn tÝnh tÊt yÕu ph¶i t«n träng triÖt ®Ó c¸c chuÈn mùc Êy. KLSP: – CÇn ph©n biÖt viÖc hiÓu tri thøc ®¹o ®øc víi viÖc häc thuéc mét c¸ch h×nh thøc c¸c chuÈn mùc vµ nguyªn t¾c ®¹o ®øc. – ViÖc h×nh thµnh niÒm tin ®¹o ®øc phô thuéc vµo viÖc trang bÞ nh÷ng kh¸i niÖm b»ng nhiÒu h×nh thøc, sù thÓ nghiÖm trong cuéc sèng, sù tæ chøc gi¸o dôc gia ®×nh, gi¸o dôc trong tËp thÓ... C©u 74: – §éng c¬ ®¹o ®øc lµ nguyªn nh©n bªn trong, ®· ®­îc con ng­êi ý thøc vµ trë thµnh ®éng lùc chÝnh lµm c¬ së cho nh÷ng hµnh ®éng cña con ng­êi trong mèi quan hÖ gi÷a ng­êi nµy víi ng­êi kh¸c vµ víi x· héi, biÕn hµnh ®éng cña con ng­êi thµnh hµnh vi ®¹o ®øc. – T×nh c¶m ®¹o ®øc lµ nh÷ng th¸i ®é, rung c¶m cña c¸ nh©n ®èi víi hµnh vi cña ng­êi kh¸c còng nh­ víi hµnh vi cña chÝnh m×nh trong qu¸ tr×nh quan hÖ gi÷a c¸ nh©n víi ng­êi kh¸c vµ víi x· héi. KLSP: – X©y dùng cho häc sinh nh÷ng ®éng c¬ ®¹o ®øc v÷ng bÒn. – BiÓu d­¬ng nh÷ng hµnh vi ®¹o ®øc tÝch cùc cña häc sinh, gi¸o dôc vµ uèn n¾n nh÷ng hµnh vi sai lÖch. – Kh¬i dËy nh÷ng nhu cÇu ®¹o ®øc, thóc ®Èy c¸c em hµnh ®éng mét c¸ch cã ®¹o ®øc trong mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n víi ng­êi kh¸c, víi x· héi vµ víi tËp thÓ... C©u 75: – ý chÝ cña con ng­êi h­íng vµo viÖc t¹o ra gi¸ trÞ ®¹o ®øc lµ ý chÝ ®¹o ®øc hay cßn gäi lµ thiÖn chÝ. – NghÞ lùc lµ n¨ng lùc phôc tïng ý thøc ®¹o ®øc cña con ng­êi. – Thãi quen ®¹o ®øc lµ nh÷ng hµnh vi ®¹o ®øc æn ®Þnh cña con ng­êi; nã trë thµnh nhu cÇu ®¹o ®øc cña ng­êi ®ã vµ nÕu nhu cÇu nµy ®­îc tho¶ m·n th× con ng­êi c¶m thÊy dÔ chÞu, nÕu kh«ng ®­îc tho¶ m·n th× tr¸i l¹i. KLSP: – CÇn h×nh thµnh ë häc sinh nh÷ng thiÖn chÝ, nghÞ lùc ®Ó biÕn nh÷ng thiÖn chÝ ®ã thµnh hµnh vi ®¹o ®øc thËt sù. – Gi¸o dôc häc sinh cã nh÷ng hµnh vi ®¹o ®øc vµ rÌn luyÖn ®Ó cã thãi quen ®¹o ®øc ë c¸c em... C©u 76: Nh÷ng con ®­êng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh: – Gi¸o dôc nhµ tr­êng. – TËp thÓ lµ m«i tr­êng ph¸t sinh, lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ cñng cè nh÷ng hµnh vi ®¹o ®øc. – Gi¸o dôc gia ®×nh. – Tù gi¸o dôc, tù tu d­ìng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trùc tiÕp phÈm chÊt ®¹o ®øc cña mçi häc sinh. C©u 77: Sù cÇn thiÕt trau dåi nh©n c¸ch ®èi víi ng­êi thÇy gi¸o: – S¶n phÈm lao ®éng cña ng­êi thÇy gi¸o lµ nh©n c¸ch häc sinh do nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan cña x· héi quy ®Þnh. – ThÇy gi¸o lµ ng­êi quyÕt ®Þnh trùc tiÕp chÊt l­îng ®µo t¹o. – ThÇy gi¸o lµ c¸i ‘‘dÊu nèi’’ gi÷a nÒn v¨n ho¸ nh©n lo¹i vµ d©n téc víi viÖc t¸i t¹o nÒn v¨n ho¸ vµ d©n téc ®ã ë thÕ hÖ trÎ. Sù cÇn thiÕt trau dåi nh©n c¸ch ®èi víi ng­êi thÇy gi¸o lµ tÊt yÕu, lµ yªu cÇu kh¸ch quan dùa trªn ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nghÒ d¹y häc, dùa trªn vai trß vµ chøc n¨ng cña ng­êi thÇy gi¸o. C©u 78: §Æc ®iÓm lao ®éng s­ ph¹m cña ng­êi thÇy gi¸o: – NghÒ mµ ®èi t­îng quan hÖ trùc tiÕp lµ con ng­êi. – NghÒ mµ c«ng cô chñ yÕu lµ nh©n c¸ch cña chÝnh m×nh. – NghÒ t¸i s¶n xuÊt, më réng søc lao ®éng. – NghÒ ®ßi hái tÝnh khoa häc, tÝnh nghÖ thuËt vµ tÝnh s¸ng t¹o cao. – NghÒ lao ®éng trÝ ãc chuyªn nghiÖp. C©u 79: Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm lao ®éng s­ ph¹m cña ng­êi thÇy gi¸o cho thÊy lao ®éng s­ ph¹m cã ý nghÜa rÊt lín lao trong ®êi sèng cña x· héi loµi ng­êi, ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia. V× vËy, víi t­ c¸ch lµ mét gi¸o viªn trong t­¬ng lai cÇn ph¶i cã mét ph­¬ng h­íng rÌn luyÖn nh©n c¸ch cña b¶n th©n. – Kh«ng ngõng häc tËp, n©ng cao tri thøc. – RÌn luyÖn kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp. – Tham gia nghiªn cøu khoa häc vµ phong trµo rÌn luyÖn NVSP th­êng xuyªn. – RÌn luyÖn t­ c¸ch, t¸c phong, trau dåi ng«n ng÷... C©u 80: – ThÕ giíi quan lµ yÕu tè quan träng trong cÊu tróc nh©n c¸ch ng­êi thÇy gi¸o. Nã kh«ng nh÷ng quyÕt ®Þnh niÒm tin chÝnh trÞ, mµ cßn quyÕt ®Þnh toµn bé hµnh vi còng nh­ ¶nh h­ëng cña ng­êi thÇy gi¸o ®èi víi thÕ hÖ trÎ. – ThÕ giíi quan cña ng­êi thÇy gi¸o lµ thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng. – Nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng: + Tr×nh ®é häc vÊn. + Ho¹t ®éng nghiªn cøu, gi¶ng d¹y. + Hoµn c¶nh kinh tÕ – chÝnh trÞ, v¨n ho¸ – x· héi... – ThÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng lµ kim chØ nam, gióp cho ng­êi thÇy gi¸o ®i tiªn phong trong phong trµo x©y dùng XHCN, x©y dùng niÒm tin cho thÕ hÖ trÎ.... KLSP: Ng­êi thÇy gi¸o kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp, lu«n cã tinh thÇn s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, kiªn ®Þnh víi lÝ t­ëng do m×nh ®· lùa chän.... C©u 81: – LÝ t­ëng ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ lµ h¹t nh©n trong cÊu tróc nh©n c¸ch ng­êi thÇy gi¸o, lµ ‘‘ng«i sao dÉn ®­êng’’ gióp thÇy gi¸o v­ît qua mäi khã kh¨n lu«n h­íng vÒ phÝa tr­íc, thÊy ®­îc gi¸ trÞ lao ®éng cña m×nh ®èi víi thÕ hÖ trÎ. – BiÓu hiÖn: NiÒm say mª nghÒ nghiÖp, lßng yªu trÎ vµ l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, hi sinh v× c«ng viÖc, cã lèi sèng gi¶n dÞ vµ th©n t×nh... – LÝ t­ëng ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝch cùc trong c«ng t¸c gi¸o dôc. C©u 82: – Lßng yªu trÎ lµ mét phÈm chÊt ®Æc tr­ng trong nh©n c¸ch ng­êi thÇy gi¸o, v× lßng yªu th­¬ng ng­êi lµ ®¹o lÝ cña cuéc sèng: ‘‘Yªu ng­êi bao nhiªu, yªu nghÒ bÊy nhiªu’’. – Lßng yªu trÎ ®­îc thÓ hiÖn: + C¶m thÊy h¹nh phóc khi ®­îc tiÕp xóc víi trÎ, ®i s©u vµo thÕ giíi ®éc ®¸o cña trÎ. + Th¸i ®é quan t©m ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ. + T×nh c¶m ch©n thµnh, gi¶n dÞ, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nghiªm kh¾c ®èi víi trÎ.... KLSP: BÝ quyÕt thµnh c«ng cña nhµ gi¸o dôc b¾t nguån tõ t×nh c¶m v« cïng s©u s¾c, ®ã lµ t×nh yªu trÎ víi khÈu hiÖu: ‘‘TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu’’. C©u 83: – Lßng yªu nghÒ vµ yªu trÎ g¾n bã chÆt chÏ víi nhau, hoµ quyÖn vµo nhau. – BiÓu hiÖn: + Lu«n nghÜ ®Õn viÖc cèng hiÕn cho sù nghiÖp ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ. + Lao ®éng víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. + Lu«n c¶i tiÕn néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. + Kh«ng ngõng båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n... KLSP: Kh«ng ngõng rÌn luyÖn tr×nh ®é nghÒ nghiÖp chuyªn m«n, trau dåi nh©n c¸ch cña b¶n th©n, h×nh thµnh nh÷ng hµnh vi ®¹o ®øc phï hîp. C©u 84: – N¨ng lùc hiÓu cña häc sinh lµ n¨ng lùc ‘‘th©m nhËp’’ vµo thÕ giíi bªn trong cña trÎ, cã thÓ hiÓu biÕt t­êng tËn vÒ nh©n c¸ch cña chóng vµ biÕt quan s¸t tinh tÕ nh÷ng biÓu hiÖn t©m lÝ cña häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc vµ gi¸o dôc. – BiÓu hiÖn: + BiÕt tÝnh ®Õn tr×nh ®é v¨n ho¸, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña häc sinh. + X¸c ®Þnh chÝnh x¸c khèi l­îng kiÕn thøc hiÖn cã vµ khèi l­îng kiÕn thøc cÇn tr×nh bµy cho häc sinh. + Cã kh¶ n¨ng n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa häc sinh. + BiÕt ®Æt vµo vÞ trÝ cña ng­êi häc ®Ó cã nh÷ng øng xö s­ ph¹m thÝch hîp víi tõng ®èi t­îng. + BiÕt dù ®o¸n nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nhËn thøc. KLSP: CÇn ph¶i rÌn luyÖn nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh häc tËp nghÒ nghiÖp cña b¶n th©n. C©u 85: – Tri thøc vµ tÇm hiÓu biÕt lµ n¨ng lùc quan träng cña n¨ng lùc s­ ph¹m, mét trong nh÷ng kh¶ n¨ng trô cét cña nghÒ d¹y häc. – BiÓu hiÖn: + N¾m v÷ng vµ hiÓu biÕt m«n m×nh phô tr¸ch. + Th­êng xuyªn theo dâi nh÷ng xu h­íng, nh÷ng ph¸t minh trong khoa häc thuéc m«n m×nh phô tr¸ch, biÕt tiÕn hµnh nghiªn cøu khoa häc vµ høng thó víi nã. + Cã n¨ng lùc tù häc, tù båi d­ìng. – Muèn vËy, ng­êi thÇy gi¸o ph¶i cã hai yÕu tè c¬ b¶n: + Nhu cÇu vÒ sù më réng tri thøc vµ tÇm hiÓu biÕt. + KÜ n¨ng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®ã (Ph­¬ng ph¸p tù häc). C©u 86: – N¨ng lùc chÕ biÕn tµi liÖu häc tËp lµ n¨ng lùc gia c«ng vÒ mÆt ‘‘s­ ph¹m’’ cña ng­êi thÇy gi¸o ®èi víi tµi liÖu häc tËp, nh»m lµm cho nã phï hîp tèi ®a víi ®Æc ®iÓm løa tuæi, ®Æc ®iÓm c¸ nh©n häc sinh, tr×nh ®é, kinh nghiÖm cña c¸c em vµ ®¶m b¶o l«gÝc s­ ph¹m. – Muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã ng­êi thÇy gi¸o cÇn: + Cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. + ThÇy gi¸o ph¶i cã ãc s¸ng t¹o: * Cung cÊp kiÕn thøc c« ®äng, chÝnh x¸c, tÝnh øng dông cao. *Lu«n ®æi míi ph­¬ng ph¸p, bµi gi¶ng cã søc l«i cuèn, giµu c¶m xóc tÝch cùc. * Nh¹y c¶m víi c¸i míi, giµu c¶m høng s¸ng t¹o. C©u 87: – N¨ng lùc n¾m v÷ng kÜ thuËt d¹y häc lµ n¾m v÷ng c¸ch tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc sinh qua bµi gi¶ng. – BiÓu hiÖn: + N¾m v÷ng kÜ thuËt d¹y häc míi, t¹o cho häc sinh cã vÞ trÝ ‘‘ng­êi ph¸t minh’’ trong qu¸ tr×nh d¹y häc. + TruyÒn ®¹t tµi liÖu râ rµng, dÔ hiÓu vµ lµm cho nã trë nªn võa søc víi häc sinh. + G©y høng thó, kÝch thÝch häc sinh tù t×m tßi, suy nghÜ mét c¸ch tÝch cùc vµ ®éc lËp. + T¹o ra t©m thÕ cã lîi cho viÖc häc tËp, lÜnh héi kiÕn thøc. §©y lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh häc tËp nghiªm tóc, rÌn luyÖn tay nghÒ c«ng phu. C©u 88: – N¨ng lùc ng«n ng÷ lµ n¨ng lùc biÓu ®¹t râ rµng vµ m¹ch l¹c ý nghÜ vµ t×nh c¶m cña m×nh b»ng lêi nãi còng nh­ nÐt mÆt vµ ®iÖu bé. – Lµ mét trong nh÷ng n¨ng lùc quan träng, c«ng cô sèng cßn cña ng­êi thÇy gi¸o khi thùc hiÖn chøc n¨ng d¹y häc vµ gi¸o dôc cña m×nh: + Lµ ph­¬ng tiÖn chuyÓn t¶i th«ng tin tõ gi¸o viªn ®Õn häc sinh. + Ng«n ng÷ cã kh¶ n¨ng ®Þnh h­íng sù chó ý cña häc sinh vµo bµi gi¶ng. + Ng«n ng÷ thóc ®Èy tÝnh tÝch cùc suy nghÜ cña häc sinh. + Ng«n ng÷ ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh nhËn thøc... C©u 89: Nh÷ng biÓu hiÖn n¨ng lùc ng«n ng÷ cña ng­êi thÇy gi¸o: – VÒ néi dung: + Ng«n ng÷ chøa ®ùng mËt ®é th«ng tin lín, ®­îc diÔn t¶ tr×nh bµy chÝnh x¸c, c« ®äng. + Lêi nãi ph¶n ¸nh ®­îc tÝnh kÕ tôc vµ tÝnh luËn chøng, ®¶m b¶o th«ng tin liªn tôc, l«gÝc. + Néi dung vµ h×nh thøc ph¶i thÝch hîp víi nhiÖm vô nhËn thøc (th«ng b¸o tµi liÖu míi, b×nh luËn, biÓu lé sù t¸n ®ång hay bÊt b×nh...) + Nh©n c¸ch cña ng­êi thÇy lµ hËu thuÉn v÷ng ch¾c vµ duy nhÊt cho lêi nãi. – VÒ h×nh thøc: + Ng«n ng÷ gi¶n dÞ, sinh ®éng, giµu h×nh ¶nh, cã ng÷ ®iÖu cã kh¶ n¨ng biÓu c¶m... + DÔ hiÓu, cã chiÒu s©u vÒ t­ t­ëng, cã søc lay ®éng, thóc ®Èy mét c¸ch tèi ®a sù suy nghÜ cña häc sinh. + NhÞp ®é trung b×nh, ho¹t b¸t. C©u 90: – N¨ng lùc v¹ch dù ¸n ph¸t triÓn nh©n c¸ch häc sinh lµ n¨ng lùc biÕt dùa vµo môc ®Ých gi¸o dôc vµ yªu cÇu ®µo t¹o ®Ó h×nh dung tr­íc cÇn ph¶i gi¸o dôc cho tõng häc sinh nh÷ng phÈm chÊt nh©n c¸ch nµo vµ h­íng ho¹t ®éng cña m×nh tíi ®©u ®Ó ®¹t ®­îc h×nh mÉu trän vÑn cña con ng­êi míi. – BiÓu hiÖn cña n¨ng lùc: + ThÇy gi¸o võa ph¶i cã kÜ n¨ng tiªn ®o¸n sù ph¸t triÓn cña nh÷ng thuéc tÝnh nµy hay kh¸c ë tõng häc sinh, võa ph¶i n¾m ®­îc nguyªn nh©n sinh ra còng nh­ møc ®é ph¸t triÓn cña nh÷ng thuéc tÝnh ®ã. + Cã h×nh mÉu râ rµng vÒ biÓu t­îng nh©n c¸ch cña nh÷ng häc sinh kh¸c nhau sÏ thu ®­îc trong t­¬ng lai d­íi ¶nh h­ëng cña nh÷ng dù ¸n ph¸t triÓn nh©n c¸ch do m×nh x©y dùng. + H×nh dung ®­îc hiÖu qu¶ cña c¸c t¸c ®éng gi¸o dôc nh»m h×nh thµnh nh©n c¸ch theo dù ¸n. Nh÷ng yÕu tè t©m lÝ cÇn thiÕt ®èi víi n¨ng lùc nµy: ãc t­ëng t­îng s­ ph¹m, tÝnh l¹c quan s­ ph¹m, ãc quan s¸t s­ ph¹m, niÒm tin vµo søc m¹nh gi¸o dôc vµ niÒm tin vµo con ng­êi. C©u 91: – N¨ng lùc giao tiÕp s­ ph¹m lµ n¨ng lùc nhËn thøc nhanh chãng nh÷ng biÓu hiÖn bªn ngoµi vµ nh÷ng diÔn biÕn t©m lÝ bªn trong cña häc sinh vµ b¶n th©n, biÕt sö dông hîp lÝ c¸c ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷ vµ phi ng«n ng÷, ®ång thêi biÕt c¸ch tæ chøc, ®iÒu khiÓn vµ ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh giao tiÕp nh»m ®¹t môc ®Ých gi¸o dôc. – N¨ng lùc giao tiÕp s­ ph¹m biÓu hiÖn ë c¸c kÜ n¨ng chÝnh sau: + KÜ n¨ng ®Þnh h­íng giao tiÕp. + KÜ n¨ng ®Þnh vÞ. + KÜ n¨ng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh giao tiÕp. KÜ n¨ng nµy cßn thÓ hiÖn ë mét sè kÜ n¨ng cô thÓ sau: * KÜ n¨ng lµm chñ tr¹ng th¸i xóc c¶m cña b¶n th©n. * KÜ n¨ng sö dông ph­¬ng tiÖn giao tiÕp. Chó ý trong thùc tiÔn gi¸o dôc cña m×nh, thÇy gi¸o cßn tiÕn hµnh giao tiÕp víi ®ång nghiÖp, víi phô huynh häc sinh, víi c¸c tæ chøc x· héi kh¸c. Th«ng qua sù giao tiÕp nµy, thÇy gi¸o ®ãng gãp c«ng søc vµo viÖc g¾n kÕt gi¸o dôc nhµ tr­êng víi gi¸o dôc gia ®×nh vµ x· héi, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp trong sù nghiÖp ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ. ViÖc rÌn luyÖn n¨ng lùc giao tiÕp kh«ng t¸ch rêi víi viÖc rÌn luyÖn c¸c phÈm chÊt cña nh©n c¸ch. C©u 92: – N¨ng lùc c¶m ho¸ häc sinh lµ n¨ng lùc g©y ®­îc ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña m×nh ®èi víi häc sinh vÒ mÆt t×nh c¶m vµ ý chÝ. Nãi mét c¸ch kh¸c, ®ã lµ kh¶ n¨ng lµm cho häc sinh nghe, tin vµ lµm theo m×nh b»ng t×nh c¶m, b»ng niÒm tin. – N¨ng lùc c¶m ho¸ häc sinh phô thuéc vµo mét tæ hîp c¸c phÈm chÊt nh©n c¸ch cña ng­êi thÇy gi¸o nh­ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc, niÒm tin vµo sù chÝnh nghÜa vµ kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t niÒm tin ®ã, sù t«n träng häc sinh, sù chu ®¸o vµ khÐo lÐo ®èi xö s­ ph¹m, lßng vÞ tha vµ c¸c phÈm chÊt cña ý chÝ. – §Ó cã n¨ng lùc nµy, ng­êi thÇy gi¸o ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ tu d­ìng ®Ó cã mét nÕp sèng v¨n ho¸ cao, mét phong c¸ch mÉu mùc, nh»m t¹o ra mét uy tÝn ch©n chÝnh thùc sù biÓu hiÖn trong tõng cö chØ, lêi nãi, trong tinh thÇn lao ®éng h¨ng say, ë tÝnh s¸ng t¹o vµ lÝ t­ëng nghÒ nghiÖp cao ®Ñp. Ph¶i x©y dùng quan hÖ thÇy trß tèt ®Ñp: Võa nghiªm tóc, võa th©n mËt; cã th¸i ®é yªu th­¬ng vµ tin t­ëng häc sinh, ®èi xö c«ng b»ng, ch©n thµnh vµ gi¶n dÞ, biÕt ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh. Ng­êi thÇy ph¶i cã t­ thÕ, t¸c phong g­¬ng mÉu tr­íc häc sinh. Søc hót cña sù c¶m ho¸ hoµn toµn b¾t nguån vµ hiÖn th©n tõ chÝnh phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc vµ tµi n¨ng s­ ph¹m cña ng­êi thÇy. C©u 93: – ThÕ nµo lµ sù ®èi xö khÐo lÐo s­ ph¹m: Theo I.V. Xtrakh«p cho r»ng: C¸i chñ yÕu trong sù ®èi xö s­ ph¹m lµ kÜ n¨ng t×m ra nh÷ng ph­¬ng thøc t¸c ®éng ®Õn häc sinh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, lµ sù c©n nh¾c ®óng ®¾n nh÷ng nhiÖm vô s­ ph¹m cô thÓ, phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ kh¶ n¨ng cña c¸ nh©n còng nh­ tËp thÓ häc sinh trong nh÷ng t×nh huèng s­ ph¹m cô thÓ. C¸c yÕu tè t©m lÝ cña sù khÐo lÐo ®èi xö s­ ph¹m: + Sù thèng nhÊt gi÷a t×nh th­¬ng yªu hîp lÝ cña gi¸o viªn ®èi víi häc sinh vµ nh÷ng h×nh thøc ®èi xö hoµn thiÖn vÒ mÆt s­ ph¹m. + Thèng nhÊt gi÷a sù t«n träng nh©n c¸ch häc sinh vµ tÝnh yªu cÇu cao vÒ mÆt s­ ph¹m. + Sù thèng nhÊt gi÷a niÒm tin vµ viÖc kiÓm tra s­ ph¹m. + Sù c©n b»ng gi÷a ý chÝ khi giao tiÕp víi tÝnh gi¶n dÞ, tù nhiªn, ch©n thËt vµ cã thiÖn ý cña nh÷ng h×nh thøc ®èi xö. – BiÓu hiÖn cña sù khÐo lÐo ®èi xö s­ ph¹m: + Sù nh¹y bÐn vÒ møc ®é sö dông bÊt cø mét t¸c ®éng s­ ph¹m nµo: khuyÕn khÝch, tr¸ch ph¹t hay ra lÖnh...; nh÷ng t¸c ®éng s­ ph¹m nµy nÕu qu¸ lêi hay qu¸ møc ®Òu cã thÓ dÉn ®Õn t¸c ®éng ‘‘ph¶n s­ ph¹m’’. + Nhanh chãng x¸c ®Þnh ®­îc vÊn ®Ò x¶y ra vµ kÞp thêi ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp. + BiÕt ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ gi¶i quyÕt khÐo lÐo nh÷ng vÊn ®Ò x¶y ra bÊt ngê, kh«ng nãng véi, kh«ng th« b¹o. + BiÕt biÕn c¸i bÞ ®éng thµnh c¸i chñ ®éng, gi¶i quyÕt mét c¸ch mau lÑ nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p trong c«ng t¸c d¹y häc vµ gi¸o dôc. + Ngoµi ra ng­êi thÇy gi¸o biÕt khÐo lÐo ®èi xö s­ ph¹m th­êng quan t©m chu ®¸o ®Õn trÎ, cã tÝnh ®Õn mét c¸ch ®Çy ®ñ nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lÝ cña c¸ nh©n häc sinh. C©u 94: Nhãm n¨ng lùc tæ chøc ho¹t ®éng s­ ph¹m: Ng­êi thÇy gi¸o võa lµ ng­êi tæ chøc lao ®éng cho c¸ nh©n vµ tËp thÓ häc sinh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn s­ ph¹m kh¸c nhau, lµ h¹t nh©n ®Ó g¾n kÕt häc sinh thµnh mét tËp thÓ, võa lµ ng­êi tuyªn truyÒn vµ liªn kÕt, phèi hîp víi c¸c lùc l­îng gi¸o dôc. V× thÕ, n¨ng lùc tæ chøc ho¹t ®éng s­ ph¹m lµ tÊt yÕu cÇn cã trong n¨ng lùc s­ ph¹m cña ng­êi thÇy gi¸o: a. BiÕt tæ chøc vµ cæ vò häc sinh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c nhau cña c«ng t¸c d¹y häc vµ gi¸o dôc ë trªn líp còng nh­ ngoµi tr­êng, trong néi kho¸ còng nh­ ngo¹i kho¸ cho tõng häc sinh còng nh­ cho tËp thÓ cña chóng. b. BiÕt ®oµn kÕt häc sinh thµnh mét tËp thÓ thèng nhÊt, lµnh m¹nh, cã kØ luËt, cã nÒn nÕp, ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng cña líp diÔn ra mét c¸ch thuËn lîi, t¹o dùng tËp thÓ thµnh ‘‘mét thÇy gi¸o th­êng trùc’’ (thÇy gi¸o thø hai). c. BiÕt tæ chøc vµ vËn ®éng nh©n d©n, cha mÑ häc sinh vµ tæ chøc x· héi tham gia vµo sù nghiÖp gi¸o dôc theo mét môc tiªu x¸c ®Þnh. Muèn cã n¨ng lùc nµy, nh÷ng gi¸o sinh t­¬ng lai cÇn ph¶i häc tËp, tu d­ìng, phÊn ®Êu v­ît qua mäi khã kh¨n thö th¸ch ®Ó rÌn luyÖn m×nh ®Ó trë thµnh mét nhµ gi¸o trong t­¬ng lai: phÊn ®Êu trong häc tËp, tu d­ìng ®¹o ®øc, rÌn luyÖn t¸c phong, tham gia c«ng t¸c x· héi, th©m nhËp thùc tÕ, kh«ng ngõng s¸ng t¹o trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña b¶n th©n... C©u 95: Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®èi víi ng­êi thÇy gi¸o ®Ó tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng s­ ph¹m: a. BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch, suy nghÜ s©u s¾c ®Ó h×nh dung c¸c t×nh huèng gi¸o dôc vµ ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng, ®¶m b¶o tÝnh nguyªn t¾c vµ tÝnh linh ho¹t cña kÕ ho¹ch. BiÕt v¹ch kÕ ho¹ch ®i ®«i víi kiÓm tra kÕ ho¹ch ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ s½n sµng bæ sung c¸c ho¹t ®éng hç trî khi cÇn thiÕt. b. Sö dông ®óng ®¾n c¸c h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ gi¸o dôc nh»m tæ chøc tèt viÖc häc tËp, t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn t­ t­ëng vµ t×nh c¶m cña häc sinh. c. X¸c ®Þnh møc ®é vµ giíi h¹n cña nh÷ng biÖn ph¸p d¹y häc vµ gi¸o dôc kh¸c nhau. d. Cã nghÞ lùc vµ dòng c¶m tin vµo sù ®óng ®¾n cña kÕ ho¹ch vµ c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc. C©u 96: Uy tÝn, vai trß cña uy tÝn trong ho¹t ®éng cña ng­êi thÇy gi¸o. – Uy tÝn, nãi mét c¸ch c« ®äng vµ ®Çy ®ñ ®ã lµ tÊm lßng vµ tµi n¨ng cña ng­êi thÇy gi¸o. – Ng­êi thÇy gi¸o cã uy tÝn sÏ cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ ®Õn t­ t­ëng vµ t×nh c¶m cña c¸c em. – Uy tÝn lµ kÕt qu¶ cña sù hoµn thiÖn nh©n c¸ch, lµ hiÖu qu¶ lao ®éng kiªn tr× vµ giµu s¸ng t¹o, lµ sù kiÕn t¹o quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a thÇy vµ trß. C©u 97: Nh÷ng ®iÒu kiÖn chñ yÕu ®Ó h×nh thµnh uy tÝn, ®ã lµ: a. Th­¬ng yªu häc sinh vµ tËn tuþ víi nghÒ. b. C«ng b»ng trong ®èi xö (kh«ng thiªn vÞ, kh«ng thµnh kiÕn, kh«ng c¶m tÝnh) c. Ph¶i cã ý chÝ tiÕn thñ (cã nguyÖn väng tù ph¸t triÓn nhu cÇu vÒ sù më réng tri thøc vµ hoµn thiÖn kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp) d. Cã ph­¬ng ph¸p vµ kÜ n¨ng t¸c ®éng trong d¹y häc vµ gi¸o dôc hîp lÝ, hiÖu qu¶ vµ s¸ng t¹o. e. M« ph¹m, g­¬ng mÉu vÒ mäi mÆt, mäi lóc vµ mäi n¬i. C©u 98: M« t¶ ch©n dung t©m lÝ mét thÇy c« gi¸o. C©u 99: T×nh huèng s­ ph¹m vµ c¸ch xö lÝ. C©u 100: VÝ dô vµ ph©n tÝch cÊu tróc t©m lÝ cña hµnh vi ®¹o ®øc ®ã (dùa vµo c©u 71). ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n: Gi¸m ®èc §inh Ngäc B¶o Tæng biªn tËp Lª A Biªn tËp néi dung: NguyÔn thÞ ngäc hµ KÜ thuËt vi tÝnh: §µo Ph­¬ng DuyÕn Tr×nh bµy b×a: Ph¹m ViÖt Quang Bé c©u hái «n tËp vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp m«n t©m lÝ häc løa tuæi vµ t©m lÝ häc s­ ph¹m In 1000 cuèn, khæ 14,5´20,5cm, in t¹i Nhµ In Qu©n ®éi GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè: 21 – 953/XB – QLXB, kÝ ngµy 20/6/2005 In xong vµ nép l­u chiÓu th¸ng 11 n¨m 2005.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCâu hỏi trắc nghiệm tâm lý học lứa tuổi và sư phạm.doc
Tài liệu liên quan