Bệnh lý lách

1.Bệnh lý nhu mô lách lan toả . 1.1. Teo lách 1.2.Lách lớn lan toả . - Cách tính của Downey : Trọng lượng lách S.W= 0,43 x L x W x T (150-180 mg ) - Chỉ số lách S.I = L x W x T (≤480) Phân loại độ lớn của lách Lách lớn nhẹ : SI (500-1000) + Bệnh lý nhiễm trùng toàn thân, thông thường Lách lớn vừa: SI (1000- 2500) + lách xung huyết (tăng áp cửa), bệnh tự miễn Lách lớn nhiều : SI > 2500 + Bệnh lý sốt rét , bệnh về máu Độ h.â : đồng h.â, ↗h.â, ↘h.â

ppt61 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/07/2013 | Lượt xem: 1822 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bệnh lý lách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BEÄNH LYÙ LAÙCH Nguyeãn Phöôùc Baûo Quaân BÃÛNH LYÏ LAÏCH 1.Bãûnh lyï nhu mä laïch lan toaí . 1.1. Teo laïch 1.2.Laïch låïn lan toaí . - Caïch tênh cuía Downey : Troüng læåüng laïch S.W= 0,43 x L x W x T (150-180 mg ) - Chè säú laïch S.I = L x W x T (≤480) BÃÛNH LYÏ LAÏCH Phán loaûi âäü låïn cuía laïch Laïch låïn nheû : SI (500-1000) + Bãûnh lyï nhiãùm truìng toaìn thán, thäng thæåìng Laïch låïn væìa: SI (1000- 2500) + laïch xung huyãút (tàng aïp cæía), bãûnh tæû miãùn Laïch låïn nhiãöu : SI > 2500 + Bãûnh lyï säút reït , bãûnh vãö maïu Âäü h.á : âäöng h.á, ↗h.á, ↘h.á BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2. Thæång täøn khu truï 2.1. Bãûnh lyï nang :Nang báøm sinh, nang màõc phaíi -Lám saìng : khäng coï hoàûc coï triãûu chæïng / kêch thæåïc, vë trê , biãún chæïng . -Hçnh aính:cáúu truïc dëch , troìn hoàûc oval, båì âãöu âàûn, räùng häöi ám , tàng cæåìng ám phêa sau, dëch bãn trong khäng coï h.á ,hoàûc ↘h.á -Thaïi âäü xæí trê : Nang coï triãûu chæïng choüc huït BÃÛNH LYÏ LAÏCH Nang laïch BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.2. Nhiãùm truìng åí laïch 2.2.1.Nang Hydatid: chiãúm 2% säú bãûnh nhán nhiãùm Echinococus sau nhiãùm Hydatid åí gan phäøi -Vuìng dëch tãø -Hçnh aính vaì tiãún triãøn giäúng nhæ nang Hydatid åí gan +Giai âoaûn âáöu: cáúu truïc nang âån thuáön +Giai âoaûn tiãún triãøn: nang coï thaình daìy hai låïp boïc taïch dáön ra, nang con, dëch trong nang låün cåün-làõng âoüng (âáöu saïn), väi hoaï thaình . +Giai âoaûn sau : âàûc hoaï , väi hoaï . -Cháøn âoaïn : yãúu täú dëch tãø, xn MD hoüc (test bç) -Xæí trê våïi nang Hydatid : pháùu thuáût . BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.2.2. Apxe laïch do vi truìng : -Bãûnh do lan truyãön tæì maïu, sau cháún thæång, sau nhäöi maïu -LS: h.c NT-NÂ, âau HS Traïi -Hçnh aính s.á: nhiãöu äø coï thãø 1 äø, diãùn biãún hçnh thaïi giäúng apxe gan BÃÛNH LYÏ LAÏCH Aïp xe laïch BÃÛNH LYÏ LAÏCH Aïp xe laïch BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.2.3. Apxe laïch do náúm: -Náúm laïch thæåìng keìm náúm gan/ bn ↘MD, Candida Albican, Aspergillus -LS: säút cao, xuáút hiãûn ↗BC vãö bt -Haí: caïc näút thæång täøn vaìi mm 2 cm, 4 daûng +Dáúu màõt boì: voìng↘h.á bao quanh trung tám ↗h.á +Hçnh “baïnh xe trong baïnh xe”: voìng ↘h.á quanh voìng ↗h.á, bao quanh trung tám ↘h.á +Caïc näút ↘h.á vaìi mm. +Caïc näút ↗h.á keìm boïng læng . BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.2.4. Apxe laïch do lao -Ls : lao laïch / lao toaìn thán -H.aí: nhiãöu äø vi aïp xe hoàûc mäüt äø +Thæång täøn kãút håüp : haûch maûc treo, thám nhiãùm maûc treo-maûc näúi, dëch äø buûng . BÃÛNH LYÏ LAÏCH Vi aïp xe lao BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.3. Cháún thæång laïch : Caïc loaûi thæång täøn -Dáûp nhu mä laïch -Khäúi maïu tuû trong nhu mä -Khäúi maïu tuû dæåïi bao -Raïch chuí mä vaì bao laïch -Våî tæìng maính -Âæït caïc maûch maïu åí räún laïch BÃÛNH LYÏ LAÏCH Dáûp nhu mä laïch -dáûp mä tãú baìo vi xuáút huyãút -vuìng giåïi haûn êt roî , tàng h.á , hiãûu æïng khäúi (-) BÃÛNH LYÏ LAÏCH -Khäúi maïu tuû trong nhu mä - Khi raïch vaì dáûp naït nhiãöu => Hematome trong chuí mä cho hçnh aính khäúi giåïi haûn tæång âäúi roî , maïu måïi chaíy ↘h.á hoàûc âäöng h.á, sau âoï ↗h.á, sau âoï giaím âäü häöi ám vaì dëch hoaï khäng coï h.á. -Diãùn tiãún : Khäng âãø laûi dáúu vãút . Seûo xå . Nang giaí BÃÛNH LYÏ LAÏCH Tuû maïu dæåïi bao : Bao laïch coìn nguyãn veûn , maïu chaíy ra laìm taïch bao laïch ra khoíi nhu mä . Coï thãø chaíy maïu tæìng âåüt -H. aính âiãøn hçnh : Âäöìng häö caït BÃÛNH LYÏ LAÏCH Maïu tuû dæåïi bao BÃÛNH LYÏ LAÏCH Raïch bao laïch vaì chuí mä : -Âæåìng raïch hçnh chãm båì khäng âãöu ↗h.á , trung tám ↘h.á -Dëch trong äø buûng BÃÛNH LYÏ LAÏCH Våî laïch : hai hoàûc nhiãöu maînh BÃÛNH LYÏ LAÏCH Våí laïch BÃÛNH LYÏ LAÏCH Thæång täøn cuäúng laïch : -Âæåìng raïch laïch sáu ngang qua cuäúng laïch -Dëch äø buûng nhiãöu -Siãu ám doppler khaío saït caïc maûch maïu bë thæång täøn Thaïi âäü xæí trê : -Xu hæåïng âiãöu trë baío täön nhåì âaïnh giaï âæåüc thæång täøn båíi SÁ, CT vaì theo doîi thæång täøn . -Can thiãûp pháùu thuáût khi coï räúi loaûn huyãút âäüng båíi thæång täøn tráöm troüng . BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH Caáp ñoä I -Khoái maùu tuï döôùi bao nhoû (50%) -Raùch saâu ñeán roán hoaëc >3 cm - Maùu tuï trong nhu moâ (>5 cm). BÃÛNH LYÏ LAÏCH Caáp ñoä IV -Raùch saâu ñeán roán gaây ra tình traïng voâ maïch > 25% V. BÃÛNH LYÏ LAÏCH Caáp ñoä V -Vôõ vuït laùch hoaëc nhoài maùu laùch. Moore et al, J Trauma, 1995; 38 : 323 BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.4.Khäúi u laïch - U laình tênh : + Hemangiome + Lymphangiome + Fibrome, lipome - U aïc tênh : + Metastase + Lymphome + Sarcome u laïch ráút hiãúm gàûp , ngoaë træì nhæîng thæång täøn cuía lymphome. BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.4.1.U laình tênh : 2.4.1.1. Hemangiome +U maûch daûng mao maûch : nhæîng näút tàng h.á giåïi haûn roî neït , tàng cæåìng ám , kêch thæåïc 1-2cm +U maûch daûng häúc : Kêch thæåïc låïn hån , hiãûn diãûn vuìng giaím h.á trong bæåïu laìm cho hçnh aính u coï cáúu truïc häùn håüp , ranh giåïi roî . BÃÛNH LYÏ LAÏCH U maûch daûng mao maûch(hemagiomatosis) BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.4.1. U laình tênh : 2.4.1.2.Lymphangiome -Cáúu truïc daûng nang nhiãöu thuìy (nhiãöu häúc nang nhoí ngàn caïch nhau båíi caïc vaïch daìy moíng) BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.4.1.U aïc tênh-u Lympho -Lymphoma cuía laïch coï thãø laì thæï phaït(++), nguyãn phaït -H.aí : +Laïch låïn lan toîa : khäng âàûc hiãûu vaì khäng nhaûy +Thæång täøn khu truï : .Nhiãöu näút giaím h.á .Khäúi h.á häùn håüp .Nhæîng näút daûng hçnh bia BÃÛNH LYÏ LAÏCH Lymphoma laïch BÃÛNH LYÏ LAÏCH Lymphoma BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.4.1.U aïc tênh -U di càn: nguäön gäúc tæì K phäøi , vuï ,melanoma + Tyí lãû tháúp , êt hån 50 láön bæåïu di càn åí gan + Hçnh aính SÁ : Coï thãø gàûp táút caí caïc daûng nhæ trong k gan thæï phaït . - U nguyãn phaït åí laïch : hiãúm gàûp . _ BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.5.Thæång täøn maûch maïu - Xå væîa âäüng maûch . -Phçnh âäüng maûch laïch -Thuyãn tàõc ténh maûch laïch -Nhäöi maïu laïch . BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.5.Thæång täøn maûch maïu -Phçnh âäüng maûch laïch +B.n : xå væîa, loaûn saín, viãm âäüng maûch . +L.s: coï triãûu chæïng khi kêch thæåïc låïn . +H.aí:. Cáúu truïc daûng nang /räún laïch . .Väi hoaï thaình (+/-) . Chuyãøn âäüng daûng âáûp (+/-) . Doìng chaíy xoaïy / tàng gain . Doppler (+++) BÃÛNH LYÏ LAÏCH Phçnh âäüng maûch laïch BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.5.Thæång täøn maûch maïu-Thuyãn tàõc ténh maûch laïch +B.n : . Toaìn thán  räúi loaûn âäng maïu, tàng sinh tuíy .. . Taûi chäù  viãm nhiãùm trong vuìng (viãm tuûy) +H.aí : . Cáúu truïc häöi ám /loìng ténh maûch laïch . Lan traìn  TMC . Doppler : khäng coï tên hiãûu åí pháön thuyãn tàõc. BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH 2.5.Thæång täøn maûch maïu -Nhäöi maïu laïch . +B.n :cuûc ngheîn maûch tæì tiãm chêch(++) ,VnTM , rung nhé, bãûnh toaìn thán nhæ tàng sinh tuíy, bãûnh vãö maïu.. +L.s: âau HST khåíi phaït âäüt ngäüt . +H.aí : . Hçnh chãm âaïy ngoaûi vi, âènh hæåïng vãö räún laïch, giåïi haûn roî. . Giaím häöi ám . . Doppler : vä maûch trong vuìng nhäöi maïu . Tiãún triãøn:xå, seûo hoaï , tàng âäü h.á dáön +Vai troì siãu ám : theo doîi tiãún triãøn (biãún chæïng ), tiãn læåüng âiãöu trë . BÃÛNH LYÏ LAÏCH Nhäöi maïu laïch . BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH BÃÛNH LYÏ LAÏCH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBệnh lý lách.ppt
Tài liệu liên quan