Bài tập Quang học lượng tử

Câu 11:Hiện tượng lệch phương truyền của tia X trong hiệu ứng Compton là: A. Hiện tượng nhiễu xạ B. Hiện tượng tán xạ C. Hiện tượng khúc xạ D. Hiện tượng phản xạ Câu 12: Trong hiện tượng Compton, các photon tán xạ trên các electron liên kết yếu với hạt nhân có bước sóng: A. Bằng bước sóng photon ban đầu B. Lớn hơn bước sóng photon ban đầu C. Nhỏ hơn bước sóng photon ban đầu D. Bằng bước sóng Compton

pdf3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 3123 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Quang học lượng tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Chương 4: QUANG HỌC LƯỢNG TỬ Câu 1: Khi một vật phát ra bức xạ nhiệt dừng (bức xạ nhiệt cân bằng, năng lượng bức xạ = năng lượng hấp thụ), thì nhiệt độ của vật: A. Giảm dần theo thời gian B. Tăng dần C. Không đổi D. Khi tăng khi giảm Câu 2: Vật đen tuyệt đối là vật có hệ số hấp thụ đơn sắc: A. Phụ thuộc vào bước sóng của bức xạ tới và nhiệt độ của vật B. Chỉ phụ thuộc vào bước sóng của bức xạ tới C. Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật D. Cả ba câu trên đều sai Câu 3: Hệ số phát xạ đơn sắc (năng suất bức xạ đơn sắc) của một vật: A. Chỉ phụ thuộc vào bước sóng phát xạ B. Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật C. Phụ thuộc vào bước sóng phát xạ và nhiệt độ của vật D. Phụ thuộc vào bước sóng phát xạ, nhiệt độ và bản chất của vật Câu 4: Công thức để tính hệ số phát xạ đơn sắc (năng suất bức xạ đơn sắc) của vật đen tuyệt đối trong lý thuyết Planck phù hợp với thực nghiệm ở vùng bước sóng: A. Vùng hồng ngoại B. Vùng tử ngoại C. Vùng ánh sáng nhìn thấy được D. Mọi giá trị của bước sóng Câu 5: Từ một lỗ nhỏ rộng 6cm2 của một lò nấu (coi là vật đen tuyệt đối) cứ mỗi giây phát ra 8,28 cal. Nhiệt độ của lò là: A. T  100K B. T  1000K C. T  10000K D. T  1000oC Câu 6: Một vật đen tuyệt đối có diện tích bề mặt 10cm2, bức xạ với max = 0,724µm. Năng lượng do vật bức xạ trong một phút bằng: A. 873,079 J B. 14515 J C. 8709.10 6 J D. 1451,5.10 4 J Câu 7:Một dây tóc bóng đèn nóng sáng ở nhiệt độ 2727oC. Bước sóng bức xạ mang năng lượng nhiều nhất do đèn phát ra (bước sóng ứng với năng suất bức xạ đơn sắc cực đại) là: A. max = 1,18 µm B. 0,97 µm C. 1,06 µm D. 0,47 µm Câu 8: Nhiệt độ của một vật đen tuyệt đối tăng từ 1000K đến 3000K thì năng suất phát xạ toàn phần của vật tăng lên: A. 3 lần B. 9 lần C. 27 lần D. 81 lần Câu 9: Công suất bức xạ của một vật đen tuyệt đối tăng lên bao nhiêu lần nếu trong quá trình nung nóng, bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại dịch chuyển từ 0,7µm đến 0,6µm? A. 1,85 lần B. 1,36 lần C. 1,16 lần D. 1,58 lần 2 Câu 10: Chọn câu sai. A. Vật đen tuyệt đối là vật có hệ số hấp thụ bằng 1 với mọi nhiệt độ và bước sóng B. Cực đại đồ thị của hàm phổ biến (năng suất phát xạ đơn sắc) dịch chuyển về phía tần số lớn khi nhiệt độ vật đen tăng. C. Va chạm giữa electron và photon trong hiện tượng Compton là hoàn toàn không đàn hồi D. Va chạm giữa electron và photon trong hiện tượng Compton là va chạm đàn hồi Câu 11:Hiện tượng lệch phương truyền của tia X trong hiệu ứng Compton là: A. Hiện tượng nhiễu xạ B. Hiện tượng tán xạ C. Hiện tượng khúc xạ D. Hiện tượng phản xạ Câu 12: Trong hiện tượng Compton, các photon tán xạ trên các electron liên kết yếu với hạt nhân có bước sóng: A. Bằng bước sóng photon ban đầu B. Lớn hơn bước sóng photon ban đầu C. Nhỏ hơn bước sóng photon ban đầu D. Bằng bước sóng Compton Câu 13: Một photon có bước sóng  = 0,6µm, khối lượng của photon bằng: A. 3,68.10 -36 kg B. 11.10 -28 kg C. 1,23.10 -44 kg D. 3,68.10 -32 kg Câu 14: Sự thay đổi bước sóng trong hiệu ứng Compton (tán xạ Compton) được cho bởi công thức: A. 2 C θ λ' - λ = 2λ sin 2       B. 2C θ λ - λ' = 2λ sin 2       C. 2Cλ - λ' = 2λ sin θ D. 2 C θ λ' - λ = 2λ sin 2       Trong đó 100,0243.10C e h m m c    là bước sóng Compton Câu 15: Trong hiện tượng Compton năng lượng photon tới là 6,625.10-14 J, năng lượng electron sau tán xạ là 4,1.10-14 J. Bước sóng photon sau tán xạ là: A. 0,03 o A B. 0,0787 o A C. 0,0185 o A D. 2,6.10 -20 m Câu 16: Photon ban đầu có năng lượng 0,25MeV bay đến va chạm với một electron đang đứng yên và tán xạ theo góc . Biết rằng năng lượng của photon tán xạ là 0,144MeV, góc tán xạ  có giá trị: A. 30 o B. 60 o C45 o D. 120 o Câu 17: Trong tán xạ Compton, động năng do electron thu được sau tán xạ là: A.  hc λ' - λ λ'λ B.   hcλ'λ λ' - λ C. 1 1 '        D. 1 1 '        Câu 18: Độ gia tăng bước sóng của một photon trong tán xạ Compton là  = 0,0135 o A . Góc tán xạ của photon là: 3 A.   44o B.   54o C.   64o D.   74o Câu 19: Trong hiện tượng Compton, bước sóng của photon tới là 0,03 o A , góc tán xạ là  = 90o. Năng lượng mà photon truyền cho electron là: A. 168 keV B. 178 keV C. 186 keV D. 196 keV Câu 20: Một photon có bước sóng  = 0,0357 o A tới tnas xạ Compton trên một electron tự do đang đứng yên. Biết góc tán xạ là  = 90o, bước sóng photon sau tán xạ bằng: A. 0,0477 o A B. 0,0837 o A C. 0,0123 o A D. 0,0597 o A Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 C 9 A 17 A 2 D 10 C 18 C 3 D 11 B 19 C 4 D 12 B 20 D 5 B 13 A 6 A 14 D 7 B 15 B 8 D 16 D

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong4_quang_hoc_luong_tu_4552.pdf
Tài liệu liên quan