Bài giảng: Quản lý dự án xây dựng

Các yêu cầuchủyếucủaDựánđầutưxây dựng ô tì h côngtrình. Việcđầutưxây dựng công trình phải đảmbảocác yêu cầu sau: Quy hoạch tổng thểphát triểnkinhtế-xãhội. Quy hoạchngànhvà quy hoạchxây dựng. Bảođảman ninh, an toàn xã hội và an toànmôi , ộ trường. Phùhợpvới cácquyđịnhcủaphápluật vềđất đai Phùhợpvới cácquyđịnhcủaphápluật vềđất đai và pháp luật khác có liên quan

pdf94 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 2402 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng: Quản lý dự án xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ÂKHOA X Y DỰNG Bài giảng: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 1HUTECH GV. LƯƠNG TOÀN HIỆP CHƯƠNG II: NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. A. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1. Khái niệm về Dự án đầu tư xây dựng. 2. Các yêu cầu chủ yếu của Dự án đầu tư xây dựng công trình. 3. Quản lý dự án xây dựng công trình. 4 Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình. . 5. Xác định Chủ đầu tư xây dựng công trình. 2HUTECH B. CÁC CÔNG TÁC CHÍNH TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (DA ĐTXD)– . I. LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 D á ó ê ầ hải lậ bá á đầ â. ự n c y u c u p p o c o u tư x y dựng công trình. 2. Nội dung Báo cáo đầu tư xây dựng công trình II. LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1. Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình. 2. Nội dung phần thuyết minh của Dự án ĐTXD 3. Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án ĐTXD 4 Nội dung phương thức lập tổng mức ĐTXD 3HUTECH . – . A. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (ĐTXD) 1. Khái niệm về Dự án đầu tư xây dựng. Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định. 4HUTECH - Dự án được cấu thành bởi một hoặc nhiều công trình. - Hoàn thành công trình là một mục tiêu đặc biệt trong điều kiện ràng buộc nhất định về thời gian, về nguồn lực, về chất lượng, về chi phí đầu tư và về hiệu quả đầu tư. 5HUTECH - Phải tuân theo trình tự đầu tư xây dựng. ầ- Mọi công việc chỉ thực hiện một l n. 6HUTECH 2. Các yêu cầu chủ yếu của Dự án đầu tư xây dựng ô t ì hc ng r n . Việc đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch ngành và quy hoạch xây dựng. Bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và an toàn môi trường. Phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 7HUTECH DỰ ÁN SUNRISE - CITY - An ninh - An toàn xã hội Phát triển kinh tế - xã hội - Quy hoạch ngành- Môi trường - Quy hoạch xây dựng 8HUTECH 9HUTECH 3. Quản lý dự án xây dựng công trình. Quản lý chất lượng xây dựng Quản lý tiến độ xây dựng Quản lý khối lượng thi công Quản lý an toàn lao động Quản lý môi trường. 10HUTECH Quản lý chất lượng xây dựng. 11HUTECH Quản lý tiến độ xây dựng. 12HUTECH Quản lý khối lượng thi công. 13HUTECH Quản lý an toàn trong lao động. 14HUTECH Bảo đảm vệ sinh môi trường. Bố trí khu vực vệ sinh trên các 15HUTECH sàn tầng thi công. 4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình. Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (ví dụ: trường học trụ sở UBND ) , ,... Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh (ví dụ: dự án cầu Nhơn Trạch – Q9,...) Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước (ví dụ: Thương xá Tax thuộc Satra) Dự án sử dụng vốn khác ( ví dụ: HAGL, TDH,...) 16HUTECH 5. Xác định Chủ đầu tư xây dựng công trình. ố ố5.1 Đ i với các dự án sử dụng v n ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư xây dựng công trình do người quyết định đầu tư. a) Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, chủ đầu tư là một trong các cơ quan cấp Bộ. 17HUTECH Ví dụ: Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử ốQu c gia. - Chủ đầu tư: Bộ Xây dựng. - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ quản lý sử dụng - Tổng mức đầu tư: 11.277 tỷ đồng, từ vốn NSNN. 18HUTECH b) Đối với dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ấ Bộ Chủ tị h ủ b hâ dâ á ấ ết đị h đầc p , c y an n n n c c c p quy n u tư, chủ đầu tư là đơn vị quản lý, sử dụng công trình. Ví dụ: UBND quận Gò Vấp đã phê duyệt Dự án xây dựng TTVH Quận Gò Vấp với tổng kinh phí 106 tỷ đồng. - Chủ đầu tư: Ban QLĐTXD Quận Gò Vấp. Đ ị th h ở TTVH Q ậ Gò Vấ- ơn v ụ ư ng: u n p. 19HUTECH 5.2. Đối với các dự án sử dụng vốn tín dụng, người vay vốn là chủ đầu tư. Ví dụ: Dự án nhà máy Nhiệt điện An Khánh 1 ố ố- V n vay tín dụng do Ngân hàng Trung Qu c - Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh làm chủ đầu tư. 20HUTECH 5.3. Đối với các dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư là hủ ở hữ ố h ặ là ời đ i diệ th đị hc s u v n o c ngư ạ n eo quy n của pháp luật. Ví dụ: các dự án bất động sản do các công ty tư nhân đầu tư 21HUTECH 22HUTECH B. CÁC CÔNG TÁC CHÍNH TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. I. LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 Dự án có yêu cầu phải lập báo cáo đầu tư xây. dựng công trình. Th N hị ết ố 66/2006/QH11 ủ Q ố hội đốieo g quy s c a u c , với các dự án quan trọng quốc gia chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình trình Quốc hội. 23HUTECH  05 tiêu chí sau đây là dự án quan trọng quốc gia:  Vốn đầu tư > 20 000 tỷ đồng Việt Nam trở lên. .  Ảnh hưởng lớn đến môi trường (nhà máy điện hạt hâ đất ừ hò hộ 200 h kh bả tồ thiên n, r ng p ng > a, u o n n nhiên…)  Dự án, công trình phải di dân tái định cư từ hai mươi nghìn người trở lên ở miền núi, từ năm mươi nghìn người trở lên ở các vùng khác.  Liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc có di tích quốc gia.  Dự án phải áp dụng cơ chế chính sách đặc biệt 24HUTECH , . II. LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1. Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình. 1.1. Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án đầu tư trừ những trường hợp sau đây: a) Công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; b) Các công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ của dân quy định tại khoản 5 Điều 35 của Luật Xây dựng. ồ ầ ế ầ1.2. Nội dung dự án bao g m ph n thuy t minh và ph n thiết kế cơ sở theo quy định. 25HUTECH 1.3. Đối với các dự án không có trong quy hoạch ngành thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành hoặc địa phương để xem xét, chấp thuận hoặc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Ví dụ: Dự án Khu Đô Thị Mới Đồng Mai Hà Nội- . + Khu đô thị mới với đầy đủ các chức năng: khu nhà ở, công viên, khu thương mại, công trình công cộng. + Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 1.265 tỷ đồng 26HUTECH Khu Đô Thị Mới Đồng Mai - Hà Nội Về qui mô dự án: Tổng diện tích: 225 04ha , - Đất hành lang an toàn lưới điện: 6,16ha ấ 27HUTECH - Đ t xây dựng đô thị: 218,88ha TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ( Không sử dụng nguồn vốn ngân sách – tại TPHCM ) 28HUTECH 29HUTECH 30HUTECH 31HUTECH 32HUTECH 33HUTECH 34HUTECH 35HUTECH 36HUTECH 37HUTECH 38HUTECH 39HUTECH 40HUTECH 41HUTECH 42HUTECH 43HUTECH 44HUTECH 45HUTECH 46HUTECH 47HUTECH 48HUTECH 49HUTECH 50HUTECH 51HUTECH 52HUTECH D á Tâ Bắ Củ Chi TPHCM 53HUTECH ự n y c – , 2. Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng công trình. 2.1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đá h iá h ầ thị t ờ• n g n u c u rư ng; • Tiêu thụ sản phẩm; • Kinh doanh, tính cạnh tranh của sản phẩm; • Tác động xã hội đối với địa phương, khu vực; • Hình thức đầu tư xây dựng công trình; • Địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; • Điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác 54HUTECH . 2.2. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, hâ tí h l h h á kỹ th ật ô hệp n c ựa c ọn p ương n u , c ng ng . 2.3. Các giải pháp thực hiện • Phương án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cư; • Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công; • Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động; • Phân đoạn tiến độ thực hiện và hình thức QLDA. 2.4. Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng cháy chữa cháy và các yêu cầu về an ninh, , quốc phòng. 55HUTECH 2.5. Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp ố ồ ố à khả ă ấ ố th tiế độv n, ngu n v n v n ng c p v n eo n ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính, hiệu quả xã hội của dự án. 56HUTECH 3. Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung: a) Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế tổng mặt bằng, việc kết nối giữa công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực; 57HUTECH Ví dụ: Chung cư tại quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.  PHẦN GiỚI THIỆU VÀ CƠ SỞ HIỆN TRẠNG Chung cư Phước Bình tọa lạc tại khu đất có diện tích 3.563 m2 ở khu nhà ở phường Phước Bình quận 9 Tp Hồ Chí Minh, , . . - Công trình được xây dựng trong khu đất: + Phía Bắc giáp với ... + Phía Nam giáp đường … + Phía Đông giáp đường … + Phía Tây giáp đường … - Giao thông: - Điều kiện tự nhiên: Nhiệt độ, khí hậu… - Địa chất công trình:… 58HUTECH b) Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ (nếu có); c) Phương án kiến trúc (Quan niệm thiết kế; Tổ chức tổng mặt bằng, phân khu chức năng,…) d) Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình (các giải pháp kết cấu tải, trọng,…) ) Ph á bả ệ ôi t ờ hò há hữ háe ương n o v m rư ng, p ng c y, c a c y theo quy định của pháp luật; f) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng. 59HUTECH Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm. a) Bản vẽ tổng mặt bằng công trình 60HUTECH b) Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ; 61HUTECH c) Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc; d) Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, ầ ủ ế ủ ế ốhạ t ng kỹ thuật ch y u c a công trình, k t n i với hạ tầng kỹ thuật của khu vực. 62HUTECH 4. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng công trình Tổ ứ đầ t â d ô t ì h là hi híng m c u ư x y ựng c ng r n : c p dự tính của dự án. Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình. Các chi phí của tổng mức đầu tư: a) Chi phí xây dựng; b) Chi phí thiết bị; c) Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư;, d) Chi phí quản lý dự án; 63HUTECH e) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng, tư vấn thẩm tra và các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác; f) Chi phí khác bao gồm: vốn lưu động trong thời gian sản xuất thử đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh; lãi vay trong thời gian xây dựng và các chi phí cần thiết khác; g) Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng cho khối l ô iệ hát i h à hi hí d hò h ế tốượng c ng v c p s n v c p ự p ng c o y u trượt giá trong thời gian xây dựng công trình. 64HUTECH 5. Lập tổng mức đầu tư. Căn cứ theo Nghị định Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. ổ ầ5.1. T ng mức đ u tư được xác định theo một trong các phương pháp sau đây: a) Tính theo thiết kế cơ sở của dự án; b) Tính theo diện tích và giá xây dựng tổng hợp theo bộ phận kết cấu, công năng sử dụng, suất vốn đầu tư của công trình; c) Tính trên cơ sở số liệu của các dự án có chỉ tiêu ki h tế kỹ th ật t t đã th hiệ 65HUTECH n - u ương ự ực n. Ví dụ: Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ Xây dựng Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011. 66HUTECH 5.2. Các công trình phải lập báo cáo đầu tư và các ô t ì h á d hì h thứ h đồ hì kh á tc ng r n p ụng n c ợp ng c a o rao tay được ước tính trên cơ sở suất vốn đầu tư. 5.3. Dự phòng phí tính bằng tỷ lệ (%) trên tổng các hi hí HUTECH 67 c p . Ví dụ: Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Dự toán xây dựng công trình gồm: 1. Chi phí xây dựng 2. Chi phí thiết bị 3. Chi phí quản lý dự án 4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 5. Chi phí khác 6. Chi phí dự phòng  Dự án có thời gian thực hiện < 2 năm: CP dự phòng bằng 10% trên tổng 6 nội dung chi phí  Dự án có thời gian thực hiện > 2 năm: CP dự phòng ngoài 5% trên HUTECH 68 tổng 6 nội dung chi phí ả ểChi phí qu n lý dự án dùng đ làm gi? Chi phí quản lý dự án đầu tư là toàn bộ các khoản chi phí cần thiết để chủ đầu tư, ban ổquản lý dự án (BQLDA) t chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án trong suốt quá trình đầu tư của dự án. HUTECH 69 III. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH IV. LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. SINH VIÊN TỰ THAM KHẢO SÁCH – GIÁO TRÌNH VÀ THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH HiỆN HÀNH. 70HUTECH V. ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY Ô ÌDỰNG C NG TR NH.  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình a) Khi có một trong các trường hợp sau đây: • Thiên tai, hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; • Xuất hiện các yếu tố đem hiệu quả cao hơn cho dự án; • Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu của dự án; Do biến động bất thường của giá nguyên liệu nhiên• , liệu, vật liệu... 71HUTECH b) Khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô mục tiêu dự án hoặc vượt tổng mức đầu tư đã, được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người ế ầ ếquy t định đ u tư quy t định. c) Người quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 72HUTECH VI. LẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1. Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng • Đối với công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầ kiến trúc đặc thù thì ng ời q ết định đầ t q ếtu ư uy u ư uy định việc thi tuyển. Ví dụ: Cầu vượt trong đô thị là một trong những công trình được yêu cầu phải tổ chức thi tuyển thiết kế. 73HUTECH • Khuyến khích việc thi tuyển kiến trúc đối với các công trình còn lại. • Tác giả của phương án thiết kế kiến trúc đã lựa chọn đ ợc bảo đảm q ền tác giảư uy . + Đủ điều kiện năng lực thì đàm phán trực tiếp. + Không đủ năng lực có thể liên danh. Sau khoảng hai tháng triển khai thì có 18 phương án thiết kế dự thi và ban tổ chức đã lựa chọn phương án thiết kế của Công ty Nikken Sekkei (Nhật Bản) để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng 74HUTECH Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 2. Các bước thiết kế xây dựng công trình. 2 1 Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước:. . • Thiết kế cơ sở Thiết kế kỹ th ật• u • Thiết kế bản vẽ thi công • Các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế do người quyết định đầu tư quyết định khi phê duyệt dự án. 2.2. Dự án đầu tư xây dựng công trình có thể gồm một hoặc nhiều loại công trình. Tùy theo quy mô của công trình, việc thiết kế được thực hiện một bước, hai bước hoặc ba bước như sau: 75HUTECH a) Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. Ví d Lậ bá á KTKT ữ hữ ải t á ô t ì hụ: p o c o s a c a c ạo c c c ng r n trụ sở uỷ ban nhân dân, trường học... b) Thiết kế hai bước bao gồm bước thiết kế cơ sở và bước thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng. Ví dụ: Các công trình xây dựng mới Trụ sở UBND và Trường học 76HUTECH . c) Thiết kế ba bước bao gồm bước thiết kế cơ sở, bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án đầu tư. Ví dụ: Chung cư Phước Bình. 77HUTECH 2.3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập thiết kế xây dựng công trình trường hợp chủ đầu tư có đủ, năng lực thì được tự thiết kế, trường hợp chủ đầu tư khô ó đủ ă l thì th ê tổ hứ t ấ thiết kếng c n ng ực u c c ư v n . Riêng đối với trường hợp thiết kế ba bước thì nhà thầu thi công có thể được giao lập thiết kế bản vẽ thi công khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định. 78HUTECH 3. Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình a) Phù hợp với quy hoạch xây dựng cảnh quan, điều kiện tự nhiên, và các quy định về kiến trúc; b) Nền móng công trình phải bảo đảm bền vững không, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, các công trình lân ậc n; c) Phải phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế, thỏa mãn công năng; bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý; d) Phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng (PCCC, môi trường,…); đối với những công trình công cộng phải bảo đảm thiết kế theo tiêu chuẩn cho người tàn tật; 79HUTECH 80HUTECH  Đối với công trình dân dụng và công trình công nghiệp  Phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa xã hội, , của từng vùng, từng địa phương;  A t à h ời khi ả ố bả đả kh ản o n c o ngư x y ra sự c ; o m o ng cách giữa các công trình, sử dụng các vật liệu, trang thiết bị chống cháy (theo TCXDVN 323-2006).  Tiện nghi, vệ sinh, sức khỏe cho người sử dụng;  Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm bảo đảm tiết kiệm năng lượng. Thiết kế phải thể hiện được khối lượng công tác xây dựng để làm cơ sở xác định chi phí xây dựng công trình 81HUTECH . 4. Nội dung thiết kế xây dựng công trình a) Phương án công nghệ; b) Công năng sử dụng; c) Phương án kiến trúc; d) Tuổi thọ công trình; ) Ph á kết ấ kỹ th ậte ương n c u, u ; f) Phương án phòng, chống cháy, nổ; g) Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao; h) Giải pháp bảo vệ môi trường; i) Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp với từng bước thiết kế xây dựng. 82HUTECH 5. Hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình xây dựng Bao gồm: • Thuyết minh thiết kế, Cá bả ẽ thiết kế• c n v , • Các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, • Quy trình bảo trì công trình, • Dự toán xây dựng công trình. 83HUTECH 6. Thiết kế kỹ thuật. Căn cứ để lập thiết kế kỹ thuật: • Nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở được phê duyệt; Bá á kết ả khả át â d• o c o qu o s x y ựng • Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; • Các yêu cầu khác của chủ đầu tư. 84HUTECH Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bao gồm: ế ểa) Thuy t minh: th hiện đúng và đủ nội dung theo các văn bản pháp quy (thông tư, nghị định…) b) Bản vẽ thiết kế kỹ thuật. Thể hiện chi tiết về các kích thước, thông số kỹ thuật chủ yếu, vật liệu chính đảm bảo đủ điều kiện để lập dự toán tổng dự toán và lập thiết kế bản vẽ thi công, . a) Dự toán xây dựng công trình. 85HUTECH 7. Thiết kế bản vẽ thi công Că ứ để lậ là thiết kế kỹ th ậtn c p u . Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công:  Thuyết minh phải giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế; Ví dụ: - Thuyết minh biện pháp thi công: tầng hầm, công tác thi công bê tông hay công tác chống thấm những cấu kiện đặc biệt… 86HUTECH  Bản vẽ thiết kế thi công: thể hiện chi tiết các bộ phận của công trình các cấu tạo với đầy đủ các kích thước vật, , liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác. 87HUTECH  Dự toán, tổng dự toán công trình. BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG 88HUTECH TÓM LƯỢC NỘI DUNG CHƯƠNG II NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD A. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1. Khái niệm về Dự án đầu tư xây dựng. 2 Các yêu cầu chủ yếu của Dự án đầu tư xây dựng. công trình. Q h huy oạc Bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và an toàn môi trường. Phù hợp với các quy định của pháp luật. 89HUTECH 3. Quản lý dự án xây dựng công trình. Quản lý chất lượng xây dựng Quản lý tiến độ xây dựng Quản lý khối lượng thi công Quản lý an toàn lao động Quản lý môi trường. 90HUTECH 4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình. Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh vốn đầu tư phát triển của doanh, và nguồn vốn khác. 5. Xác định Chủ đầu tư xây dựng công trình. 91HUTECH B. CÁC CÔNG TÁC CHÍNH TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (DA ĐTXD)– . I. LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 D á ó ê ầ hải lậ bá á đầ â. ự n c y u c u p p o c o u tư x y dựng công trình. 2. Nội dung Báo cáo đầu tư xây dựng công trình II. LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1. Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình. 2. Nội dung phần thuyết minh của Dự án ĐTXD 3. Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án ĐTXD 4 Nội dung phương thức lập tổng mức ĐTXD 92HUTECH . – . III. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH IV LẬP THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ -. , KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. Si h iê h khả ài liện v n t am o t u V. ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. a) Khi có một trong các trường hợp sau đây b) Khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm,... c) Người quyết định điều chỉnh dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 93HUTECH VI. LẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 2. Các bước thiết kế xây dựng công trình. 94HUTECH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfproject_management_chapter_2_6269.pdf