Bài giảng Đồ họa máy tính - Share và hiệu chỉnh

• Cũng là một hình thức tạo khối như Extrude ,nhưng có khả năng vát cạnh ở 3 cấp độ • +Chọn đối tượng • +Chọn Modify –Bevel • Lathe: • Là hình thức tiện tròn,xoay một shape xung quanh 1 trục cố định • +Tạo đối tượng shape muốn áp dụng lệnh Lathe

pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đồ họa máy tính - Share và hiệu chỉnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIÊN SOẠN : NHẬT HIẾU VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA Future_Designer_V@yahoo.com.vn Phone :01222249995 B IÊ N S O Ạ N : N H ẬT H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 1 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA – MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA • -Line: đường thẳng • - Circle: vòng tròn • - Arc: vòng cung • - NGon: đa giác • - Text: chữ • - Section: bảng ô lưới • - Rectangle: hình chữ nhật • - Ellipse: elip • - Donut: vòng xuyến • - Star: ngôi sao • - Helix: vòng xoắn ốc. B IÊ N S O Ạ N : N H ẬT H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 2 • 3Ds Max xem các spline như là hình Shape,một hoặc nhiều các Spline có thể kết hợp để tạo ra các hình Shape phức tạp hơn • Nút lệnh Start New Shape nếu không được kiểm thì tất cả Spline tạo ra đều là 1 Shape • Bất kỳ một Shape nào được tạo ra từ lệnh line đều có thể chỉnh sửa • Sau khi chuyển sang chế độ chỉnh sửa bạn có thể truy cập các thành phần như : vertex- đỉnh , segment – cạnh , hay chính spline đó BI ÊN S O Ạ N : N H ẬT H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 3 Vertex : hiệu chỉnh cấp độ đỉnh • + Corner: nhọn • + Smooth: trơn mịn • + Bezier: nét trơn với 2 cần điều khiển phụ thuộc • + Bezier corner: nét trơn với 2 cần điều khiển độc lập BI ÊN S O Ạ N : N H ẬT H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 4 Các lệnh thường dùng khi hiều chỉnh đỉnh: • + Refine: thêm đỉnh • + Break: tách đỉnh • + Connect: nối 2 đỉnh • +Weld : hàn đỉnh B IÊ N S O Ạ N : N H ẬT H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 5 Segment : hiệu chỉnh ở cấp độ cạnh: • Devide: chia đoạn • Detach: tách đoạn • Hide: ẩn đoạn • Delete: xóa B IÊ N S O Ạ N : N H ẬT H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 6 Spline : hiệu chỉnh cấp độ chu tuyến • Mirror :lật đối xứng Spline hiện hành • Outline: Tạo ra một bảng song song với spline hiện hành • Reverse : Dùng dảo ngược thứ tự các đỉnh trong spline • Trim: cắt xén Spline • Extend : Kéo dài • Boolean : Thực hiện phép cộng trừ giao nhau • Attach : kêt hợp Spline • Detach : Tách các Spline BI ÊN S O Ạ N : N H ẬT H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 7 Các cách chuyển đối tượng 2D thành 3D: Lệnh Extrude : • +Chọn đối tượng shape 2D muốn tạo khối • +Chọn bảng lệnh Modify –Modify list- Extrude B IÊ N S O Ạ N : N H ẬT H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 8 • Là một hình thức vát cạnh hay trượt vòng theo biên hình dạng .Để sử dụng lệnh này ta cần phải có 2 đối tượng shape : một hình shape dùng làm đường dẫn, và hình còn lại dùng làm tiết diên • +Chọn hình shape làm đường dẫn • +Chọn Modify – Bevel Profile – Pick Profile • +Chọn đối tượng làm tiết diện B IÊ N S O Ạ N : N H ẬT H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 9 • Cũng là một hình thức tạo khối như Extrude ,nhưng có khả năng vát cạnh ở 3 cấp độ • +Chọn đối tượng • +Chọn Modify –Bevel • Lathe: • Là hình thức tiện tròn,xoay một shape xung quanh 1 trục cố định • +Tạo đối tượng shape muốn áp dụng lệnh Lathe • +Chọn Modify – Lathe ,xác lập tham số thích hợp B IÊ N S O Ạ N : N H ẬT H IẾ U - 0 1 2 2 2 2 4 9 9 9 5 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfeditable_spline_7038.pdf
Tài liệu liên quan