Tính toán các chỉ tiêu khai thác của tuyến

TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC CỦA TUYẾN I. Lập biểu đồ xe chạy lý thuyêtú : - Xác định và lập biểu đồ xe chạy lý thuyết là một chỉ tiêu vận doanh khai thác để đánh giá chất lượng của tuyến đang thiết kế, là một trong những chỉ tiêu để so sánh chọn phương án tuyến. Khi vận tốc xe chạy trung bình, thời gian xe chạy trung bình cũng như lượng tiêu hao nhiên liệu nhỏ thì phương án thiết kế được đánh giá là phương khai tốt. Tuy nhiên, việc đánh giá phương án tuyến thiết kế còn phụ thuộc vào nhiều chỉ tiêu khác như hệ số tai nạn, hệ số an toàn, khả năng thông xe, mức độ phục vụ, . - Mục đích của việc lâüp biểu đồ xe chạy lý thuyết là dùng để tính toán cho các phương án tuyến và so sánh các chỉ tiêu vận doanh khai thác, để chọn được phương án tuyến tốt nhất. - Biểu đồ tốc độ xe chạy lý thuyết được lập dựa trên một số giả thuyết sau: + Xe chạy trên tuyến không gặp trở ngại gì. + Người lái xe luôn điều khiển xe chạy đúng theo lý thuyết với tốc độ cao nhất. - Với từng điều kiện cụ thể của đường, xe bao giờ cũng chạy với tốc độ cao nhất. - Biểu đồ tốc độ xe chạy được lập ở đây ta vẽ cho loại xe có thành phần xe lớn nhất, đó là xe tải trung (Zin 150) với thành phần dòng xe là 54 % cả chiều đi lẫn chiều về theo hai phương án. 1. Xác định các vận tốc cân bằng: - Dựa vào biểu đồ nhân tố động lực xác định các trị số vận tốc cân bằng tương ứng với từng đoạn dốc ở trên mỗi trắc dọc. Trên mỗi đoạn đường có độ dốc dọc lớn nhất xác định điều kiện đường tương ứng: D = f ± i. (VII.1.1) Trong đó: + D: Nhân tố động lực của xe đang xét. + f: Hệ số sức cản lăn phụ thuộc tình trạng mặt đường và tốc độ xe chạy f = 0,0165 (đã tính ở chương 2) + i: Độ dốc dọc của đường, khi lên dốc lấy dấu (+), khi xuống dốc lấy dấu (-). Sau khi xác định D tra biểu đồ nhân tố động lực ta sẽ xác định được các vận tốc cân bằng ứng với từng đoạn dốc: Vận tốc cân bằng của hai phương án tuyến cho cả chiều đi (từ A đến B) và chiều về (từ B đến A) được thể hiện trong Bảng VII.1.1,VII.1.4, VVII.1.6, VII.1.9 mục 5. 2. Xác định các vận tốc hạn chế: - Tuyến đường thiết kế không đi qua khu dân cư, không có đoạn giao nhau giữa các đường khác, tầm nhìn đảm bảo đúng thiết kế thì tốc độ xe chạy chỉ hạn chế khi vào đường cong bán kính bé còn các điều kiện khác xem như thỏa mãn. - Vận tốc hạn chế xe chạy vào đường cong nằm bán kính bé được xác định theo công thức sau: + Trường hợp đường cong nằm có siêu cao : (VII.1.2) + Trường hợp đường cong nằm không có siêu cao : (VII.1.3) Trong đó: + Vhc: Vận tốc hạn chế khi xe chạy vào đường cong (km/h). + m: Hệ số lực ngang Trường hợp bố trí siêu cao m = 0,15 Trường hợp không bố trí siêu cao m = 0,08 + R: Bán kính đường cong nằm (m). + isc: Độ dốc siêu cao sử dụng trên đường cong tính toán. + in : Độ dốc ngang của đường, với mặt đường BT Nhựa thì in = 2 % - Tại các đường cong đứng lồi, tốc độ hạn chế xác định từ điều kiện đảm bảo tầm nhìn khi 2 xe chạy ngược chiều nhau trên cùng một làn xe (đối với đường không có dải phân cách) hoặc đảm bảo tầm nhìn trên đường, ta có: + Trường hợp 1 : (m). (VII.1.4) (m). (VII.1.5) + Trường hợp 2 : (m). (VII.1.6) (m). (VII.1.7) Trong đó: + k = 1,3: Hệ số sử dụng phanh lấy tương ứng của xe tải. + Rlồi: Bán kính đường cong lồi. + = 0,5: Hệ số bám giữa bánh xe vớimặt đường lấy trong điều kiện bình thường, mặt đường sạch - Tại các đường cong đứng lõm tốc độ hạn chế được xác định từ điều kiện đảm bảo lò so nhíp xe không bị vượt tải. LUẬN CHỨNG SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. Bảng so sánh hai phương án tuyến : TT Chỉ tiêu so sánh Đơn vị Phương án I Phương án II Phương án chọn 1 Chiều dài tuyến m 4100 3800 II 2 Hệ số triển tuyến 1,17 1,09 II 3 Số đường cong nằm Cái 3 2 II 4 Số đường cong đứng Cái 9 6 II 5 Độ dốc dọc lớn nhất 0/00 24 19 II 6 Số lượng công trình cống thoát nước Cái 8 7 II 7 Khối lượng đất đắp ¬m3 58225,58 71853,23 I 8 Khối lượng đất đào m3 37514,69 23256,61 II 9 Vận tốc xe chạy trung bình Km/h 72,1 73,6 II 10 Thời gian xe chạy trung bình Phút 3,41 3,10 II 11 Lượng tiêu hao nhiên liệu trung bình Lít/xe 1,682 1,594 II  Nhận xét: Từ bảng so sánh trên ta đưa ra nhận xét sau: - Số đường cong nằm của phương án II ít hơn phương án I - Số đường cong đứng của phương án II ít hơn phương án I. - Độ dốc dộc lớn nhất của phương án II nhỏ hơn phương án I. - Vận tốc trung bình của phương án II lớn hơn phương án I - Khối lượng đất đào của phương án II nhỏ hơn phương án I - Chiều dài tuyến của phương án II ngắn hơn phương án I - Thời gian xe chạy trung bình của phương án II nhỏ hơn phương án I - Lượng tiêu hao nhiên liệu của phương án II ít hơn phương án I - Số lượng công trình thoát nước của phương án II ít hơn phương án I - Khối lượng đất đắp của phương án I nhỏ hơn phương án II  Từ các nhận xét trên ta thấy phương án II tốt hơn phương án I hầu hết ở tất cả các phương diện (phương diện kỹ thuật cũng như phương diện khai thác). Do đó, kiến nghị chọn phương án II để thiết kế kỹ thuật. II. Kết luận và kiến nghị Tuyến đường nối hai điểm A-B được đầu tư xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Quảng Nam, thúc đẩy nền kinh tế của Thị xã Hội An nói riêng và của tỉnh nói chung, giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực tuyến và các vùng lân cận. Do vậy, việc xây dựng tuyến đường trên là hết sức cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội. Từ những lý do trên, kiến nghị chọn phương án II để thiết kế và đề nghị nhà đầu tư xem xét, phê duyệt xây dựng tuyến đường nối hai điểm A-B theo các chỉ tiêu chủ yếu sau: + Cấp quản lý : cấp IV + Cấp kỹ thuật : cấp 60 + Bề rộng mặt đường :7 (m) + Bề rộng lề đường : 2x2.5 (m) + Mặt đường BTN

doc14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/07/2013 | Lượt xem: 1992 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán các chỉ tiêu khai thác của tuyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chæång VII: TÊNH TOAÏN CAÏC CHÈ TIÃU KHAI THAÏC CUÍA TUYÃÚN I. Láûp biãøu âäö xe chaûy lyï thuyãtú : - Xaïc âënh vaì láûp biãøu âäö xe chaûy lyï thuyãút laì mäüt chè tiãu váûn doanh khai thaïc âãø âaïnh giaï cháút læåüng cuía tuyãún âang thiãút kãú, laì mäüt trong nhæîng chè tiãu âãø so saïnh choün phæång aïn tuyãún. Khi váûn täúc xe chaûy trung bçnh, thåìi gian xe chaûy trung bçnh cuîng nhæ læåüng tiãu hao nhiãn liãûu nhoí thç phæång aïn thiãút kãú âæåüc âaïnh giaï laì phæång khai täút. Tuy nhiãn, viãûc âaïnh giaï phæång aïn tuyãún thiãút kãú coìn phuû thuäüc vaìo nhiãöu chè tiãu khaïc nhæ hãû säú tai naûn, hãû säú an toaìn, khaí nàng thäng xe, mæïc âäü phuûc vuû, ... - Muûc âêch cuía viãûc láüp biãøu âäö xe chaûy lyï thuyãút laì duìng âãø tênh toaïn cho caïc phæång aïn tuyãún vaì so saïnh caïc chè tiãu váûn doanh khai thaïc, âãø choün âæåüc phæång aïn tuyãún täút nháút. - Biãøu âäö täúc âäü xe chaûy lyï thuyãút âæåüc láûp dæûa trãn mäüt säú giaí thuyãút sau: + Xe chaûy trãn tuyãún khäng gàûp tråí ngaûi gç. + Ngæåìi laïi xe luän âiãöu khiãøn xe chaûy âuïng theo lyï thuyãút våïi täúc âäü cao nháút. - Våïi tæìng âiãöu kiãûn cuû thãø cuía âæåìng, xe bao giåì cuîng chaûy våïi täúc âäü cao nháút. - Biãøu âäö täúc âäü xe chaûy âæåüc láûp åí âáy ta veî cho loaûi xe coï thaình pháön xe låïn nháút, âoï laì xe taíi trung (Zin 150) våïi thaình pháön doìng xe laì 54 % caí chiãöu âi láùn chiãöu vãö theo hai phæång aïn. 1. Xaïc âënh caïc váûn täúc cán bàòng: - Dæûa vaìo biãøu âäö nhán täú âäüng læûc xaïc âënh caïc trë säú váûn täúc cán bàòng tæång æïng våïi tæìng âoaûn däúc åí trãn mäùi tràõc doüc. Trãn mäùi âoaûn âæåìng coï âäü däúc doüc låïn nháút xaïc âënh âiãöu kiãûn âæåìng tæång æïng: D = f ± i. (VII.1.1) Trong âoï: + D: Nhán täú âäüng læûc cuía xe âang xeït. + f: Hãû säú sæïc caín làn phuû thuäüc tçnh traûng màût âæåìng vaì täúc âäü xe chaûy f = 0,0165 (âaî tênh åí chæång 2) + i: Âäü däúc doüc cuía âæåìng, khi lãn däúc láúy dáúu (+), khi xuäúng däúc láúy dáúu (-). Sau khi xaïc âënh D tra biãøu âäö nhán täú âäüng læûc ta seî xaïc âënh âæåüc caïc váûn täúc cán bàòng æïng våïi tæìng âoaûn däúc: Váûn täúc cán bàòng cuía hai phæång aïn tuyãún cho caí chiãöu âi (tæì A âãún B) vaì chiãöu vãö (tæì B âãún A) âæåüc thãø hiãûn trong Baíng VII.1.1,VII.1.4, VVII.1.6, VII.1.9 muûc 5. 2. Xaïc âënh caïc váûn täúc haûn chãú: - Tuyãún âæåìng thiãút kãú khäng âi qua khu dán cæ, khäng coï âoaûn giao nhau giæîa caïc âæåìng khaïc, táöm nhçn âaím baío âuïng thiãút kãú thç täúc âäü xe chaûy chè haûn chãú khi vaìo âæåìng cong baïn kênh beï coìn caïc âiãöu kiãûn khaïc xem nhæ thoía maîn. - Váûn täúc haûn chãú xe chaûy vaìo âæåìng cong nàòm baïn kênh beï âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau: + Træåìng håüp âæåìng cong nàòm coï siãu cao : (VII.1.2) + Træåìng håüp âæåìng cong nàòm khäng coï siãu cao : (VII.1.3) Trong âoï: + Vhc: Váûn täúc haûn chãú khi xe chaûy vaìo âæåìng cong (km/h). + m: Hãû säú læûc ngang Træåìng håüp bäú trê siãu cao m = 0,15 Træåìng håüp khäng bäú trê siãu cao m = 0,08 + R: Baïn kênh âæåìng cong nàòm (m). + isc: Âäü däúc siãu cao sæí duûng trãn âæåìng cong tênh toaïn. + in : Âäü däúc ngang cuía âæåìng, våïi màût âæåìng BT Nhæûa thç in = 2 % - Taûi caïc âæåìng cong âæïng läöi, täúc âäü haûn chãú xaïc âënh tæì âiãöu kiãûn âaím baío táöm nhçn khi 2 xe chaûy ngæåüc chiãöu nhau trãn cuìng mäüt laìn xe (âäúi våïi âæåìng khäng coï daíi phán caïch) hoàûc âaím baío táöm nhçn trãn âæåìng, ta coï: + Træåìng håüp 1 : (m). (VII.1.4) (m). (VII.1.5) + Træåìng håüp 2 : (m). (VII.1.6) (m). (VII.1.7) Trong âoï: + k = 1,3: Hãû säú sæí duûng phanh láúy tæång æïng cuía xe taíi. + Rläöi: Baïn kênh âæåìng cong läöi. + = 0,5: Hãû säú baïm giæîa baïnh xe våïimàût âæåìng láúy trong âiãöu kiãûn bçnh thæåìng, màût âæåìng saûch - Taûi caïc âæåìng cong âæïng loîm täúc âäü haûn chãú âæåüc xaïc âënh tæì âiãöu kiãûn âaím baío loì so nhêp xe khäng bë væåüt taíi. (km/h). (VII.1.8) Kãút quaí tênh toaïn váûn täúc haûn chãú trong âæåìng cong cho hai phæång aïn theo caí chiãöu âi (tæì A âãún B) vaì chiãöu vãö (tæì B âãún A) âæåüc trçnh baìy trong Baíng VII.1.2, VII.1.7 muûc 5. 3. Xaïc âënh täúc âäü täúi âa âaím baío an toaìn xe chaûy : - Màût âæåìng thiãút kãú laì màût âæåìng Bãtäng Nhæûa, täúc âäü thiãút kãú V=60 km/h nãn täúc âäü täúi âa cho pheïp trãn toaìn tuyãún laì 80 km/h. - Taûi nåi coï cáöu nhoí, cäúng, täúc âäü xe chaûy khäng yãu cáöu haûn chãú. 4. Tênh toaïn cacï âoaûn tàng täúc, giaím täúc vaì haîm xe: - Chiãöu daìi âoaûn tàng hay giaím täúc (khäng sæí duûng phanh) xaïc âënh theo cäng thæïc: (m) (VII.1.9) Trong âoï: + St,g: Chiãöu daìi âoaûn tàng täúc hay giaím täúc (m). +V1,V2: Täúc âäü træåïc vaì sau khi tàng täúc hay giaím täúc (km/h). + Dtb: Trung bçnh nhán täú âäüng trung bçnh læûc tæång æïng våïi váûn täúc V1 vaì V2. Våïi: D1, D2 láön læåüt laì nhán täú âäüng læûc tæång æïng våïi váûn täúc V1 vaì V2 + f: Hãû säú sæïc caín làn, f = 0,0165 + i: Âäü däúc doüc, khi lãn däúc láúy dáúu (+), khi xuäúng däúc láúy dáúu (-). - Chiãöu daìi âoaûn haîm xe tênh theo cäng thæïc: (VII.1.10) Trong âoï: + k: Hãû säú sæí duûng phanh, âäúi våïi xe taíi k = 1,3. + j: Hãû säú baïm giæîa baïnh xe våïi màût âæåìng, láúy j = 0,5. + V1,V2: Täúc âäü træåïc vaì sau khi tàng täúc hay giaím täúc (km/h). + i: Âäü däúc doüc, khi lãn däúc láúy dáúu (+), khi xuäúng däúc láúy dáúu (-). - Kãút quaí tênh toaïn cho hai phæång aïn theo caí chiãöu âi (tæì A âãún B) vaì chiãöu vãö (tæì B âãún A) âæåüc trçnh baìy trong Baíng VII.1.3, VII.1.5, VII.1.8, VII.1.10 muûc 5. 5. Kãút quaí tênh toaïn cuía hai phæång aïn theo caí chiãöu âi (tæì A® B) vaì chiãöu vãö (tæì B ® A): Kãút quaí tênh toaïn váûn täúc cán bàòng, váûn täúc haûn chãú khi vaìo âæåìng cong vaì chiãöu daìi âoaûn tàng täúc, giaím täúc, haîm phanh cuía hai phæång aïn theo caí hai chiãöu âæåüc trçnh baìy trong caïc baíng sau: 5.1 Phæång aïn I: Baíng VII.1.1: Váûn täúc cán bàòng trãn caïc âoaûn däúc theo chiãöu tæì A®B cuía PAI TT Lyï trçnh id (%0) f D = f + id Vcb (Km/h) 1 KM0 + 150 -24 0,0165 - 0,0075 80 2 KM0 + 650 -8 0,0165 0,0085 74 3 KM0 + 800 -17 0,0165 - 0,0005 80 4 KM1 + 100 24 0,0165 0,0405 62 5 KM1 + 418 5 0,0165 0,0215 69 6 KM1 + 700 -5 0,0165 0,0115 72 7 KM2 + 360 20 0,0165 0,0365 64 8 KM2 + 800 10 0,0165 0,0265 67 9 KM3 + 350 -10 0,0165 0,0065 76 10 KM3 + 662 19 0,0165 0,0355 66 11 KM4 + 100 -12 0,0165 0,0045 78 Baíng VII.1.2: Váûn täúc haûn chãú khi xe vaìo âæåìng cong cuía PAI TT Lyï trçnh Rnàòm (m) Rläöi (m) Rloîm (m) isc (%0) m Vhc nàòm (km/h) Vhc âæïng (km/h) 1 KM0 + 150 10000 80 2 KM0 + 800 4000 80 3 KM1 + 100 10000 80 4 KM1 + 418 984 20000 80 80 5 KM1 + 700 10000 80 6 KM2 + 360 413 20000 20 0,097 78,3 80 7 KM2 + 800 10000 80 8 KM3 + 340 421 20 0,095 78,4 9 KM3 + 350 6000 80 10 KM3 + 662 6000 80 Baíng VII.1.3: Chiãöu daìi âoaûn tàng täúc, giaím täúc theo chiãöu tæì A®B cuía PAI TT Lyï trçnh id (%0) Dtb V1 (km/h) V2 (km/h) St (m) Sg (m) Sd (m) Vcuäúi (km/h) 1 KM0 + 650 - 8 0,0080 80 74 7276 500 79,5 2 KM0 + 800 -17 0,0008 79,5 80 251 150 79,8 3 KM1 + 100 24 0,0085 79,8 70 181 300 67,2 24 0,0285 70 62 346 4 KM1 + 418 5 0,0240 67,2 69 386 318 68,7 5 KM1 + 700 - 5 0,0165 68,7 72 366 282 71,2 6 KM2 + 360 20 0,0253 71,2 64 341 660 7 KM2 + 800 10 0,0315 64 67 309 440 8 KM3 + 350 -10 0,0165 67 76 507 550 9 KM3 + 662 19 0,0210 76 66 386 312 67,9 10 KM4 + 100 -12 0,0158 67,9 72 201 438 73,4 -12 0,0080 72 78 1012 Baíng VII.1.4: Váûn täúc cán bàòng trãn caïc âoaûn däúc theo chiãöu tæì B®A cuía PAI TT Lyï trçnh id (%0) f D = f + i Vcb (km/h) 1 KM3 + 662 12 0,0165 0,0285 67 2 KM3 + 350 -19 0,0165 -0,0025 80 3 KM2 + 800 10 0,0165 0,0265 67 4 KM2 + 360 -10 0,0165 0,0065 76 5 KM1 + 700 -20 0,0165 -0,0035 80 6 KM1 + 418 5 0,0165 0,0215 69 7 KM1 + 100 -5 0,0165 0,0115 72 8 KM0 + 800 -24 0,0165 -0,0075 80 9 KM0 + 650 17 0,0165 0,0335 66 10 KM0 + 150 8 0,0165 0,0245 68 11 KM0 + 000 24 0,0165 0,0405 62 Baíng VII.1.5: Chiãöu daìi âoaûn tàng täúc, giaím täúc theo chiãöu tæì B®A cuía PAI TT Lyï trçnh id (%0) Dtb V1 (km/h) V2 (km/h) St (m) Sg (m) Sd (m) Vcuäúi (km/h) 1 KM3 + 662 -19 0,0200 67 72 122 312 75,0 -19 0,0070 72 80 504 2 KM3 + 350 10 0,0170 75 67 471 550 3 KM2 + 800 -10 0,0165 67 76 507 440 74,8 4 KM2 + 360 - 20 0,0060 74,8 78,3 222 660 - 20 0,0040 78,3 80 141 5 KM1 + 700 5 0,0060 80 74 235 282 73,5 5 0,0150 74 69 433 6 KM1 + 418 - 5 0,0100 73,5 72 573 318 72,6 7 KM1 + 100 - 24 0,0110 72,6 80 240 300 8 KM0 + 800 17 0,0080 80 76 96 150 74,8 17 0,0210 76 66 447 9 KM0 + 650 8 0,0160 74,8 68 450 500 10 KM0 + 150 24 0,0325 68 62 384 150 65,7 5.2 Phæång aïn II: Baíng VII.1.6: Váûn täúc cán bàòng trãn caïc âoaûn däúc theo chiãöu tæì A®B cuía PAII TT Lyï trçnh id (%0) f D = f + i Vcb (km/h) 1 KM0 + 150 5 0,0165 0,0215 70 2 KM0 + 451 -1 0,0165 0,0155 75 3 KM0 + 920 19 0,0165 0,0355 66 4 KM1 + 300 5 0,0165 0,0215 70 5 KM1 + 760 10 0,0165 0,0265 68 6 KM2 + 524 -15 0,0165 0,0015 80 7 KM2 + 900 0 0,0165 0,0165 74 8 KM3 + 460 10 0,0165 0,0265 68 9 KM3 + 800 0 0,0165 0,0165 74 Baíng VII.1.7: Váûn täúc haûn chãú khi xe vaìo âæåìng cong cuía PAII TT Lyï trçnh Rnàòm (m) Rläöi (m) Rloîm (m) isc (%0) m Vhc nàòm (km/h) Vhc âæïng (km/h) 1 KM0 + 451 10000 80 2 KM0 + 920 725 15000 20 0,08 80 80 3 KM1 + 760 1135 8000 80 80 4 KM2 + 524 10000 80 5 KM2 + 900 15000 80 6 KM3 + 460 15000 80 Baíng VII.1.8: Chiãöu daìi âoaûn tàng täúc, giaím täúc theo chiãöu tæì A®B cuía PAII TT Lyï trçnh id (%0) Dtb V1 (km/h) V2 (km/h) St (m) Sg (m) Sd (m) Vcuäúi (km/h) 1 KM0 + 451 - 1 0,0185 70 75 951 301 71,6 2 KM0 + 920 19 0,0278 71,6 66 391 469 3 KM1 + 300 5 0,0285 66 70 306 380 4 KM1 + 760 10 0,0240 70 68 435 460 5 KM2 + 524 - 15 0,0215 68 74 168 764 - 15 0,0090 74 80 485 6 KM2 + 900 0 0,0090 80 74 485 376 75,3 7 KM3 + 460 10 0,0210 75,3 68 749 560 70,0 8 KM3 + 800 0 0,0190 70 74 907 340 Baíng VII.1.9: Váûn täúc cán bàòng trãn caïc âoaûn däúc theo chiãöu tæì B®A cuía PAII TT Lyï trçnh id (%0) f D = f + i Vcb (km/h) 1 KM3 + 460 0 0,0165 0,0165 74 2 KM2 + 900 -10 0,0165 0,0065 78 3 KM2 + 524 0 0,0165 0,0165 74 4 KM1 + 760 15 0,0165 0,0315 67 5 KM1 + 300 -10 0,0165 0,0065 78 6 KM0 + 920 -5 0,0165 0,0115 76 7 KM0 + 451 -19 0,0165 -0,0025 80 8 KM0 + 150 1 0,0165 0,0175 73 9 KM0 + 000 -5 0,0165 0,0115 76 Baíng VII.1.10: Chiãöu daìi âoaûn tàng täúc, giaím täúc theo chiãöu tæì B®A cuía PAII TT Lyï trçnh id (%0) Dtb V1 (km/h) V2 (km/h) St (m) Sg (m) Sd (m) Vcuäúi (km/h) 1 KM2 + 900 -10 0,0115 74 78 479 560 2 KM2 + 524 0 0,0115 78 74 479 376 75,3 3 KM1 + 760 15 0,0235 75,3 67 581 764 4 KM1 + 300 -10 0,0253 67 72 146 460 75,3 -10 0,0128 72 78 567 5 KM0 + 920 - 5 0,0135 75,3 76 208 380 6 KM0 + 451 -19 0,0070 76 80 259 469 7 KM0 + 150 1 0,0100 80 73 562 301 76,3 8 KM0 + 000 - 5 0,0113 76,3 76 720 6. Láûp biãøu âäö váûn täúc xe chaûy lyï thuyãút: - Tæì Vcb, Ss,g , Sh ta tiãún haình veî biãøu âäö täúc âäü xe chaûy lyï thuyãút. Âãø näúi tæì täúc âäü naìy sang täúc âäü khaïc thæåìng chia nhoí caïc âoaûn thàóng, mäùi âoaûn coï täúc âäü âáöu vaì täúc âäü cuäúi khäng chãnh lãûch nhau quaï 10 km/h vaì tênh chiãöu daìi âoaûn tàng hay giaím täúc St,g. Nãúu chiãöu daìi âoaûn tàng hay giaím täúc tênh âæåüc daìi hån chiãöu daìi cuía caïc âoaûn däúc thç phaíi tênh täúc âäü cuía xe taûi vë trê cuäúi âoaûn däúc vaì dæûa vaìo täúc âäü âoï âãø tênh caïc trë säú St,g tiãúp theo. *Nháûn xeït: - Nhçn vaìo biãøu âäö váûn täúc xe chaûy lyï thuyãút ta tháúy, váûn täúc cuía loaûi xe chiãúm thaình pháön låïn nháút trong doìng xe laì xe Zin150 chaûy våïi täúc âäü trong khoaíng 65-80 km/h, váûy biãøu âäö váûn täúc xe chaûy thoaí maîn yãu cáöu täúc âäü âäúi våïi âæåìng cáúp 60 laì V ³ 60km/h. II. Tênh täúc âäü xe chaûy trng bçnh trãn tuyãún : Vtb = (VII.2.1) Våïi: Vâi, Vvãö = Trong âoï : Vâi, Vvãö (km/h): Váûn täúc trung bçnh theo chiãöu âi vaì chiãöu vãö. Vi (km/h): laì täúc âäü trung bçnh trãn âoaûn coï chiãöu daìi li li (m): Chiãöu daìi âoaûn âang xeït - Kãút quaí tênh toaïn cuû thãø cho tæìng Phæång aïn âæåüc trçnh baìy theo Baíng VII.2.1, VII.2.2. Baíng VII.2.1: Váûn täúc xe chaûy trung bçnh vaì thåìi gian xe chaûy trung bçnh PAI TT Chiãöu tæì A®B TT Chiãöu tæì B®A li (m) Vi (Km/h) li.Vi (Km.m/h) li (m) Vi (Km/h) li.Vi (Km.m/h) 1 150 80,00 12000 1 438 67,00 29346 2 500 79,75 39875 2 122 69,50 8479 3 150 79,65 11947,5 190 73,50 13965 4 181 74,90 13556,9 3 471 71,00 33441 119 68,60 8163,4 79 67,00 5293 5 318 67,98 21617,64 4 440 70,90 31196 6 282 69,95 19725,9 5 222 76,55 16994,1 7 341 67,60 23051,6 38 78,30 2975,4 319 64,00 20416 141 79,15 11160,15 8 309 65,50 20239,5 259 80,00 20720 131 67,00 8777 6 235 77,00 18095 47 73,75 3466,25 9 507 71,50 36250,5 7 318 73,05 23229,9 43 76,00 3268 8 240 76,30 18312 60 80,00 4800 10 312 71,95 22448,4 9 96 78,00 7488 54 75,40 4071,6 11 201 69,95 14059,95 10 450 71,40 32130 50 68,00 3400 237 72,70 17229,9 11 150 66,85 10027,5 S 4100 292627,19 S 4100 298589,9 Vâi = 71,37 Vvãö = 72,83 Váûn täúc trung bçnh (Km/h) 72,1 Thåìi gian xe chaûy trung bçnh 0,057 (h) = 3,41 (phuït) Baíng VII.2.2: Váûn täúc xe chaûy trung bçnh vaì thåìi gian xe chaûy trung bçnh PAII TT Chiãöu tæì A®B TT Chiãöu tæì B®A li (m) Vi (Km/h) li.Vi (Km.m/h) li (m) Vi (Km/h) li.Vi (Km.m/h) 1 150 70,00 10500 1 340 74,00 25160 2 301 70,80 21310,8 2 479 77,00 36883 81 80,00 6480 3 391 68,80 26900,8 3 376 77,65 29196,4 78 66,00 5148 4 581 71,15 41338,15 4 306 68,00 20808 183 67,00 12261 74 70,00 5180 5 146 69,50 10147 5 435 69,00 30015 314 73,65 23126,1 25 68,00 1700 6 208 75,65 15735,2 6 168 71,00 11928 172 76,00 13072 485 77,00 37345 7 259 78,00 20202 111 80,00 8880 210 80,00 16800 7 376 77,65 29196,4 8 301 78,15 23523,15 8 560 72,65 40684 9 150 76,25 11437,5 9 340 70,70 24038 S 3800 273634 S 3800 285361,5 Vâi = 72,01 Vvãö = 75,10 Váûn täúc trung bçnh (Km/h) 73,6 Thåìi gian xe chaûy trung bçnh 0,052 (h) = 3,10 (phuït) Nháûn xeït: Trong hai phæång aïn, täúc âäü xe chaûy trung bçnh cuía phæång aïn I laì 72,1Km/h nhoí hån phæång aïn II laì 73,6Km/h Þ Theo chè tiãu váûn täúc trung bçnh xe chaûy trãn tuyãún ta choün phæång aïn II III. Tênh thåìi gian xe chaûy trãn tuyãún : - Thåìi gian xe chaûy trãn tuyãún xaïc âënh theo cäng thæïc: (giåì) (VII.3.1) Trong âoï: + li: Chiãöu daìi cuía âoaûn thæï i, (km). + Vi: Täúc âäü xe chaûy æïng våïi li, (km/h). - Kãút quaí tênh toaïn cuû thãø cho tæìng Phæång aïn âæåüc trçnh baìy theo Baíng VII.2.1, VII.2.2. Nháûn xeït: Trong hai phæång aïn tuyãún, chiãöu daìi âæåìng cuía phæång aïn I laì 4100 meït, cuía phæång aïn II laì 3800 meït. Thåìi gian xe chaûy trung bçnh cuía phæång aïn I laì 3,41 phuït, phæång aïn tuyãún II laì 3,10 phuït Þ Theo chè tiãu vãö chiãöu daìi tuyãún vaì thåìi gian xe chaûy trung bçnh ta choün phæång aïn II. IV. Tênh toaïn læåüng tiãu hao nhiãn liãûu : - Læåüng tiãu hao nhiãn liãûu laì mäüt trong nhæîng chè tiãu quan troüng âãø âaïnh giaï hiãûu quaí kinh tãú cuía tuyãún âæåìng vaì so saïnh giæîa caïc phæång aïn tuyãún. - Læåüng tiãu hao nhiãn liãûu khi xe chaûy trãn 100km âæåìng xaïc âënh theo cäng thæïc: (l/100km) (VII.4.1) Trong âoï: + qc: Tyí suáút tiãu hao nhiãn liãûu (g/maî læûc.giåì), tæïc laì säú nhiãn liãûu cáön tiãu hao âãø sinh ra 1 maî læûc trong 1 giåì, phuû thuäüc vaìo âäüng cå, coï thãø láúy qc = 250 300 (g/maî læûc.giåìáøytong tênh toaïn láúy qc = 250 (g/maî læûc.giåì). + V: Váûn täúc xe chaûy, V = 60 (km/h). + g: Tyí troüng nhiãn liãûu g = 0,8 (kg/l). + Nc: Cäng suáút cuía âäüng cå (maî læûc), xaïc âënh theo cäng thæïc: (maî læûc) (VII.4.2) Trong âoï: + h: Hãû säú hiãûu duûng cuía âäüng cå, våïi Zin 150 láúy h = 0,80. + k: Hãû säú sæïc caín khäng khê, våïi Zin 150 láúy k = 0,06. + w: Diãûn têch caín khäng khê (m2), våïi Zin 150 láúy w = 5 (m2). + G: Troüng læåüng cuía ä tä, våïi Zin 150 láúy G = 8125 (kg). + f: Hãû säú sæïc caín làn f = 0,0165. + i: Âäü däúc doüc cuía âæåìng. Thay caïc giaï trë vaìo cäng thæïc (VII.4.2) ta coï: (maî læûc). Þ Q100 -Täøng læåüng tiãu hao nhiãn liãûu cuía xe chaûy trãn âoaûn âæåìng coï chiãöu daìi Li âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: (lêt) (VII.4.3) - Kãút quaí tênh toaïn cuû thãø cho tæìng Phæång aïn âæåüc trçnh baìy theo Baíng VII.2.3, VII.2.4. Baíng VII.2.3: Tênh toaïn læåüng tiãu hao nhiãn liãûu cuía phæång aïn I TT Chiãöu tæì A®B Chiãöu tæì B®A id (%) Vi (Km/h) Qi100 (l/100Km) li (m) Qi (l) id (%) Vi (Km/h) Qi100 (l/100Km) li (m) Qi (l ) 1 -24 80 14,06 150 0,0211 12 67 54,31 438 0,2379 2 -8 74 31,67 500 0,1583 -19 80 20,64 312 0,0644 3 -17 80 23,27 150 0,0349 10 67 51,67 550 0,2842 4 24 62 67,69 300 0,2031 -10 76 30,16 440 0,1327 5 5 69 46,11 318 0,1466 -20 80 19,32 660 0,1275 6 -5 72 34,52 282 0,0974 5 69 46,11 282 0,1300 7 20 64 63,37 660 0,4182 -5 72 34,52 318 0,1098 8 10 67 51,67 440 0,2274 -24 80 14,06 300 0,0422 9 -10 76 30,16 550 0,1659 17 66 60,39 150 0,0906 10 19 66 63,03 312 0,1966 8 68 49,55 500 0,2477 11 -12 78 28,67 438 0,1256 24 62 67,69 150 0,1015 Læåüng tiãu hao nhiãn liãûu 1,795 Læåüng tiãu hao nhiãn liãûu 1,569 Baíng VII.2.4: Tênh toaïn læåüng tiãu hao nhiãn liãûu cuía phæång aïn II TT Chiãöu tæì A®B Chiãöu tæì B®A id (%0) Vi (Km/h) Qi100 (l/100Km) li (m) Qi (l ) id (%0) Vi (Km/h) Qi100 (l/100Km) li (m) Qi (l ) 1 5 70 46,63 150 0,070 0 74 42,20 340 0,143 2 -1 75 41,44 301 0,125 -10 78 31,31 560 0,175 3 19 66 63,03 469 0,296 0 74 42,20 376 0,159 4 5 70 46,63 380 0,177 15 67 58,26 764 0,445 5 10 68 52,18 460 0,240 -10 78 31,31 460 0,144 6 -15 80 25,91 764 0,198 -5 76 36,74 380 0,140 7 0 74 42,20 376 0,159 -19 80 20,64 469 0,097 8 10 68 52,18 560 0,292 1 73 42,97 301 0,129 9 0 74 42,20 340 0,143 -5 76 36,74 150 0,055 Læåüng tiãu hao nhiãn liãûu 1,700 Læåüng tiãu hao nhiãn liãûu 1,487 Læåüng tiãu hao nhiãn liãûu trung bçnh cho phæång aïn tuyãún I cuía 1 xe âi trãn caí chiãöu daìi tuyãún laì: (lêt). Læåüng tiãu hao nhiãn liãûu trung bçnh cho phæång aïn tuyãún II cuía 1 xe âi trãn caí chiãöu daìi tuyãún laì: (lêt). Vç thåìi gian xe chaûy cuía phæång aïn I låïn hån phæång aïn II nãn læåüng tiãu hao nhiãn liãûu nhiãöu hån. Do âoï, xeït vãö phæång diãûn kinh tãú thç phæång aïn II chi phê váûn chuyãøn êt hån nãn coï hiãûu quaí kinh tãú hån.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docch432417ng 7.doc
  • docxch432417ng 8.docx
Tài liệu liên quan