Suy tim cấp phù phổi cấp

SUY TIM CẤP PHÙ PHỔI CẤP SLB- RL trao đổi dịch MM- KK RL trao đổi dịch MM-KK: Kf- Hệ số thấm tăng: Viêm, Tổn thương màng PN-MM AL đẩy dịch ra tăng: chủ yếu Tăng AL MM phổi AL giữ dịch lại giảm: chủ yếu Giảm AL keo trong MM Lượng dịch thoát ra vượt quá lượng dịch dẫn lưu ( Kf tăng hoặc AL đẩy dịch ra > AL giữ dịch )  Tích lũy dịch ở khoảng kẽ  Ngập lụt PNang  Suy HH, Nguy ngập HH do:  Giảm: độ giãn ở phổi, dung tích sống, dung tích cặn  RL trao đổi khí: hạn chế vận chuyển O2 vào mmáu

ppt37 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1553 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Suy tim cấp phù phổi cấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SUY TIM CAÁP PHUØ PHOÅI CAÁP TS Hoà Thöôïng Duõng CU Tim- Hoà Thöôïng Taâm SLB: Trao ñoåi dòch mao maïch- khoaûng keõ Löu thoâng dòch mao maïch- khoaûng keõ ( PT Starling ) Qf = Kf ( Pv - Pint ) – Kf ( v - int ) Qf = Kf [ ( Pv - int ) – (v – Pint ) ] Qf taêng khi: H soá thaám taêng hay AL ñaåy dòch ra taêng hay AL giöõ dòch giaûm Heä soá thaám AL ñaåy dòch ra ngoaøi AL giöû dòch trong maïch SLB- RL trao ñoåi dòch MM- KK RL trao ñoåi dòch MM-KK: Kf- Heä soá thaám taêng: Vieâm, Toån thöông maøng PN-MM AL ñaåy dòch ra taêng: chuû yeáu Taêng AL MM phoåi AL giöõ dòch laïi giaûm: chuû yeáu Giaûm AL keo trong MM SLB- RL trao ñoåi dòch MM- KK Löôïng dòch thoaùt ra vöôït quaù löôïng dòch daãn löu ( Kf taêng hoaëc AL ñaåy dòch ra > AL giöõ dòch )  Tích luõy dòch ôû khoaûng keõ  Ngaäp luït PNang  Suy HH, Nguy ngaäp HH do:  Giaûm: ñoä giaõn ôû phoåi, dung tích soáng, dung tích caën  RL trao ñoåi khí: haïn cheá vaän chuyeån O2 vaøo mmaùu NGUYEÂN NHAÂN PPC I. Taêng AL mmaïch phoåi= PPC do Tim Suy thaát traùi: baát kyø NN naøo Ngheõn doøng maùu qua van hai laù: HHL, Myxoma.. Taéc ngheõn TM phoåi: hieám II. Phaù vôõ haøng raøo PN- Mmaïch= PPC toån thöông HC nguy ngaäp HH caáp ( ARDS ); vieâm phoåi hít, chaán thöông naëng… II. Keát hôïp: Suy thaän, Thieáu maùu… Hoaït ñoäng vaän haønh tim I. Chöùc naêng taâm thu: Tieàn taûi Chöùc naêng bôm Haäu taûi Nhòp tim II. Chöùc naêng taâm tröông: SUY TIM CAÁP ÑN: do suy ñoät ngoät chöùc naêng tim ñeå duy trì:  Chöùc naêng ñoå ñaày: nhaän maùu veà thaát ôû AL thaáp  Chöùc naêng toáng maùu: bôm maùu vaøu mmaùu lôùn vôùi soá löôïng ñuû vaø AL ñuû ST caáp xaûy ra:  ST taâm tröông: maát k/n nhaän maùu veà döôùi AL thaáp ( RV: 15; LV:> 90 mmHg )  Phoái hôïp caû hai ÑÔÏT NAËNG LEÂN CAÁP CUÛA ST MAÕN  Taêng cao AL mmaïch phoåi maõn ñöôïc buø tröø baèng taêng sinh phì ñaïi heä BH (  daãn löu )  dung naïp AL mmaïch phoåi cao hôn ( 25- 30 mmHg )  Caùc cô cheá buø tröø thöù phaùt: giaõn thaát; phì ñaïi thaát; taêng TTích tuaàn hoaøn…  Coù yeáu toáâ thuùc ñaåy gaây maát buø ST: thöôøng  Loaïn nhòp: RNhó, CNhó…  TMCTCB  Thuoác: NSAID, choáng loaïn nhòp, (-) , (-) Canxi LIEÂN HEÄ PPC- ST caáp- Choaùng tim LIEÂN HEÄ PPC- ST caáp- Choaùng tim  PPC do ST coù theã coù 3 tình huoáng:  Haï HA vaø choaùng: raát naëng, khoù ÑTrò  HA bình thöôøng  Cao HA  HA laø yeáu toá quan troïng quyeát ñònh trong ÑTrò thuoác vaän maïch vaø giaõn maïch LAÂM SAØNG I. Trieäu chöùng cô naêng Neáu ñieån hình: Tình traïng ngaït thôû caáp = “Cheát ñuoái treân caïn “ II. Trieäu chöùng thöïc theã Tình traïng SHH caáp:  Nghe phoåi: hai beân ran ngaùy, ran rít, ran aåm, “ nöôùc trieàu daâng “ neáu ñieån hình  Nghe tim: khoù do aâm thôû oàn aøo, coù theã nghe tieáng beänh lyù ( Gallop T3- T4; aâm thoåi hôû van caáp..)  Daáu hieäu naëng: lôø ñôø, toaùt moà hoâi, da laïnh tím ( BHieäân giaûm O2 naëng, CO thaáp, taêng hoaït ñoäng  ) CAÄN LAÂM SAØNG Ñieän taâm ñoà: coù theã Caùc daáu hieäu beänh nguyeân: TMCT caáp vaø NMCT caáp; daøy thaát daøy nhó…  Caùc daáu hieäu yeáu toá gaây maát buø:  Caùc RL nhòp tim ( RNHó, CNhó…)  TMCT… Khí maùu:  SHH giaûm O2 maùu CAÄN LAÂM SAØNG X Quang:  Caùc daáu hieäu:  Tim lôùn  Bieåu hieän Xung huyeát phoåi naëng  Xung huyeát quanh roán= Dhieäu hình caùnh böôùm  Ñöôøng Kerley B  TDMP  Dieãn bieán: coù theã khoâng ñoàng pha- treã pha LS Coù theã xaûy ra sau LS; Bieán maát chaäm hôn caûi thieän LS CAÄN LAÂM SAØNG Sieâu aâm Tim: Vai troø ngaøy caøng ñöôïc coâng nhaän trong STC-PPC, coù theã  Khaûo saùt caáu truùc: van tim, daây chaèéng, buoàng tim, cô tim…  Khaûo saùt HÑH: giuùp ñaùnh giaù chöùc naêng tim  Chöùc naêng taâm thu: Phaân suaát toáng maùu, vaän ñoäng vuøng thaønh tim  Chöùc naêng taâm tröông: Suy thö giaõn, Giaû bình thöôøng hoùa, Ñoå ñaày haïn cheá… Ksaùt ôû 1 thôøi ñieåm, khoâng TD lieân tuïc CAÄN LAÂM SAØNG Thoâng tim- Catheter ÑM phoåi  Chæ ñònh: khi LS, XQ, SAÂ khoâng ñuû  hay TD HÑH  PCWP phaûi taêng cao trong  PPC do tim:  Khoâng coù beänh Tim tröôùc: > 18mmHg  Coù beänh Tim tröôùc: > 25- 28 mmHg  Moät soá trôû ngaïi vaø haïn cheá  Thoâng Tim coù ích trong höôùng daãn ÑTrò hôn , thöôøng trong BN nguy kòch, LS khoâng caûi thieän vôùi ÑTrò thöôøng qui CHAÅN ÑOAÙN Chaån ñoaùn xaùc ñònh Chaån ñoaùn giaùn bieät Chaån ñoaùn nguyeân nhaân Chaån ñoaùn yeáu toá laøm naëng LAÂM SAØNG BEÄNH SÖÛ ÑIEÄN TIM X QUANG SIEÂU AÂM THOÂNG TIM CHAÅN ÑOAÙN PHAÙC ÑOÀ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH  (Meyer. E vaø CS, Cardiac Intensive Care; Brown. DL, 1998 ) (1) Oån ñònh HÑH-  giaùn bieät vôùi hen (2)  giaùn bieät PPC do Tim vôùi khoâng do Tim (3)  nguyeân PPC- söû duïng SAÂ Tim (4) Söû duïng thoâng Tim- ÑM phoåi (5) Ño löôøng dòch moâ keõ Moät soá caëp “ Theå Suy tim “ Suy tim caáp > 30% Aminophylline- thuoác giaõn PQ:  Duøng khi coù co thaét PQ, khoù kheø, ñaëc bieät ngöôøi giaø hay keát hôïp beänh phoåi maõn tính  Taùc duïng: ngoaøi giaõn PQ coøn coù taùc duïng giaõn maïch vaø inotrop (+) Vaøi höôùng daãn söû duïng thuoác vaän maïch theo HA ôû BN PPC HA laø yeáu toá quan troïng quyeát ñònh trong ÑTrò PPC, phaûi naâng leân neáu quaù thaáp vaø giaûm xuoáng neáu quaù cao  HA tt 20 mcg/ph, xem xeùt chuyeån laïi Norepinephrine  Duøng Dobutamine, traùnh Dopamine neáu HA khoâng haï:  Dobutamine khoâng ñöôïc duøng khi HA < 90 mmHg  Dobutamine vaø Dopamine coù theã phoái hôïp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSuy tim cấp phù phổi cấp.ppt
Tài liệu liên quan