Quản lý hành chính nhà nước - Chương 6: Hiệu quả của tổ chức hành chính nhà nước

Đạt được mục tiêu của tổ chức trong cùng giai đoạn . Duy trì được sự phát triển bền vững, ổn định của tổ chức. . Thích ứng với sự thay đổi của môi trường thông qua việc điều chỉnh hợp lý các mục tiêu

ppt13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý hành chính nhà nước - Chương 6: Hiệu quả của tổ chức hành chính nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* VanHanh-NAPA * . MỘT SỐ KHÁI NIỆM . CÁC YẾU TỐ XĐ MỘT TỔ CHỨC HIỆU QUẢ . CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC * VanHanh-NAPA * + biết được các yếu tố tác động đến hoạt động của tổ chức +dự báo được hậu quả trong môi trường thay đổi + Lựa chọn biện pháp thích hợp nhằm QL và PT TC theo MT đã XĐ * VanHanh-NAPA * + Kết quả:là sản phẩm cuối cùng +Hiệu lực:nhằm chỉ 1 hđ QLtạo ra một kết quả nhất định, nhưng xem xét cả tđ của kq QL +Hiệu quả:tạo ra cùng số lượng sp nhưng có chi phí thấp + Hiệu quả tổ chức:là tổ chức đạt được mục tiêu của tổ chức và thích ứng với sự thay đổi * VanHanh-NAPA * .Đạt được mục tiêu của tổ chức trong cùng giai đoạn . Duy trì được sự phát triển bền vững, ổn định của tổ chức. . Thích ứng với sự thay đổi của môi trường thông qua việc điều chỉnh hợp lý các mục tiêu * VanHanh-NAPA * 1. Mục tiêu của tổ chức 2. Cơ cấu tổ chức 3. Các yếu tố của tổ chức : . Quy mô tổ chức. . Môi trường TC . Công nghệ và nhiệm vụ . Các yếu tố chính thức và phi chính thức. * VanHanh-NAPA * 4.Hình thành và PT văn hóa tổ chức phù hợp(ý tưởng, niềm tin và các giá trị tinh thần + Đặc điểm :tự quản cá nhân; cơ chế; sự hỗ trợ của thủ trưởng; sự hòa đồng;Hệ thống chuẩn mực giá trị; sự chịu đựng xung đột NB; sự chịu đựng rủi ro * VanHanh-NAPA * + Các kiểu văn hóa : . Văn hóa quyền lực:sự kiểm soát bởi trung tâm quyền lực(cá nhân chủ chốt) . Văn hóa vai trò(hành chính quan liêu): vai trò, chức vụ và công việc quan trọng hơn bản thân người giữ vai trò; quyền lực của địa vị là nguồn lực chính, quyền lực cá nhân không được chấp nhận * VanHanh-NAPA * + Các kiểu văn hóa : . Văn hóa nhiệm vụ: có định hướng công việc hay dự án; phù hợp với tổ chức kiểu ma trận; thể hiện sự linh hoạt thích ứng cao . Văn hóa cá nhân: cá nhân là trung tâm; tổ chức chỉ phục vụ và hỗ trợ cá nhân * VanHanh-NAPA * + Những yếu tố ảnh hưởng đến VHTC: . Thời gian tồn tại và hình thức SH . Quy mô tổ chức . Công nghệ . Mục tiêu . Môi trường . Con người + Ảnh hưởng của VH đến quản lý:VHTC có liên quan trực tiếp tới các NQL vì nó hạn chế khả năng hành động * VanHanh-NAPA * 5. Phong caùch quaûn lyù phuø hôïp: coù 2 thaùi cöïc quaûn lyù: + Nhaø quaûn lyù quan taâm ñeáncoâng vieäc vaø luoân coi coâng vieän haøng ñaàu + Qua taâm ñeán caùc moái quan heä trong TC, ít quan taâm ñeán CV. + Phong caùch QL: . Phong caùch caïn kieät: NQL QL toái thieåu ñeå hoaøn thaønh CV;taïo tieâu cöïc cho söï PTTC * VanHanh-NAPA * . Phong cách quản lý theo bổ phận, trách nhiệm: chỉ chú trọng bổn phận, Tn của thành viên, không quantâm đến nhu cầu và mục đích; thành viên máy móc, cứng nhắc . Phong cách QL CLB: chỉ quan tâm đến làm đẹp lòng các thành viên. . Phong cách QL nhiệm vụ và mối QH con người:mọi việc ở mức trung bìn; các thành viên cảm thấy thỏa mãn * VanHanh-NAPA * 6.Cách thức sử dụng quyền lực(quyền lực của TC tập trung hay phân công, phân cấp cho từng vị trí; theo nguyên tắc thủ trưởng và gọi là uỷ quyền): + Uỷ quyền là quá trình quyền hạn/quyền được làm của CN chuyển cho cá nhân khác làm. +Các yếu tố ảnh hưởng đến uỷ quyền:Chi phí của quyết định; Nhu cầu đối với sự đồng đều của CS;Tiểu sử của TC; Khả năng sẵn có của NQL; Tầm cỡ của TC; Kiểm soát; * VanHanh-NAPA * 7. Xung đột/mâu thuẫn trong tổ chức: + Sự chia rẽ mang tính cá nhân về q.lợi giữa các nhóm hoặc các cá nhân + Là hành vi có ý định làm ngăn cản việc đạt mục tiêu của ngưới khác + Nguyên nhân xung đột: Chia sẻ nguồn lực khan hiếm; sự khác nhau trong các mục tiêu; sự phụ thuộc lận nhau trong HĐ… + Xung đột có thể đem lại những cái lợi + Các biện pháp: Cơ cấu lại TC, TQuyền, Các mối QH; nhiệm vụ, phân công công việc;PT đội ngũ cán bộ, * VanHanh-NAPA * 8. Môi trường của tổ chức : . Sự thay đổi môi trường là tất yếu . Phân tích các yếu tố thay đổi của môi trường . Lựa chọn một các thức, phương thức quản lý cần thiết, hợp lý, khoa học . Dự báo những thay đổi môi trường

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_6_6777.ppt