Quản lý hành chính nhà nước - Chương 5: Thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước

Phương pháp tương tự(theo mẫu có trước: + Thường dùng để TK tổ chức mới(kế thừa kinh nghiệm, gạt bỏ bất ly)ù: tính đồng nhất của KQ cuối cùng; tính đồng nhất của chức năng quản lý; tính tương tự của các đđ về con người, XH, L.thổ, KT.

ppt21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 2328 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý hành chính nhà nước - Chương 5: Thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Huu Bon-NAPA * . Khái niệm, quan điểm. . Cơ sở lý luận. . Các phưong,Hình thức TK. . Định biên. * Huu Bon-NAPA * .Thiết kế tổ chức quá trình xây dựng hoặc thay đổicơ cấu tổ chức. . Yếu tố : Phân công lao động; Thống nhất chỉ huy; Quyền và trách nhiệm; Không gian kiểm soát; Phân chia các bộ phận; môi trường; quy mô; công nghệ * Huu Bon-NAPA * . Phân tích mục tiêu của TC . Quy nhómcác hoạt động . Cách tiếp cận kết hợp . Các CQHCNN được TL trên cơ sở PL . Phân công, phân cấp theo PL . Nhân sự chịu tác động của nhiều yêu tố. Mục tiêu khó cụ thể, khó đo lường * Huu Bon-NAPA * . Lý thuyết về quản trị(hiệu quả) . Lý thuyết về mối quan hệ con người . Lý thuyết tổ chức thư lại(ng tắc, trật tự và thủ tục) . Lý thuyết quyền lực và MT(quá trình ra quyết định) . Lý thuyết về công nghệ(sự khác nhau khi áp dụng KHCN) . Lý thuyết về hệ thống . Lý thuyết thể chế(cần luật lệ, thể chế HC). * Huu Bon-NAPA * . Quy luật mục tiêu rõ ràng và tính hiệu quả: đặc thù,đo đạc được,khả thi, thích hợp và theo dõi được. .Quy luật hệ thống: Quan hệ vào- ra; quy định rõ quyền, trách nhiệm và mối quan hệ cùng cấp và các cấp. . Quy luật cấu trúc đồng nhất và đặc thù. . Quy luật VĐ kg ngừng và VĐ theo quy trình . Quy luật tự điều chỉnh * Huu Bon-NAPA * Xác định mục tiêu, hiệu lực, hiệu quả XĐ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm Con người trong tổ chức XĐ phương tiện vật chất Phân tích mội trường mà tổ chức tồn tại * Huu Bon-NAPA * .Phương pháp tương tự(theo mẫu có trước: + Thường dùng để TK tổ chức mới(kế thừa kinh nghiệm, gạt bỏ bất ly)ù: tính đồng nhất của KQ cuối cùng; tính đồng nhất của chức năng quản lý; tính tương tự của các đđ về con người, XH, L.thổ, KT. * Huu Bon-NAPA * + Quá trình hình thành tổ chức nhanh, chi phí thấp, kế thừa có phân tích những KN quý. + Là phương pháp áp dụng phổ biến. + Dễ có tình trạng sao chép,máy móc, thiếu thực tiễn, không xét đến môi trường và dự báo tương lai * Huu Bon-NAPA * . Phương pháp phân tích: có tính khoa học được ứng dụng rộng rãi: + Xác định mục tiêu của tổ chức ; XD sơ đồ cơ cấu tổng quán , yêu cầu có tính nguyên tắc + Xác định các thành phần, mối quan hệ + Đi sâu vào các phần chi tiết, nhờ mô tả chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm * Huu Bon-NAPA * Đối tượng thiết kế tổ chức QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC LẬP PHÁP TƯ PHÁP HÀNH PHÁP Chính phủ: Thủ tướng; số lượng phó thủ tướng; số lượng bộ trưởng Bộ và cơ quan ngang bộ Cơ quan thuộc chính phủ Văn phòng chính phủ UBND TP TT TW UBND TINH UBND TP UBNDTX UBNDQ UBND H UBND X UBND F UBNDTT * Huu Bon-NAPA * . Thiết kế mới: B1. Luận chứng sự cần thiết KQ sự hình thành tổ chức. B2.Xác định tính hợp pháp của TC. B3.Điều tra, khảo sát,xác định mục tiêu, thẩm quyền B4. Xác định cơ cấu tổ chức. B5.Dự thảo đề án tổ chức, cơ cấu TC * Huu Bon-NAPA * . Thiết kế mới: B6. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan B7.Chỉnh lý, trình dự án, bảo vệ dự án và QĐ thành lập TC B8. Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động để trình co8 quan có thẩm quyền B9. Triển khai QĐ thành lập và QĐ ban hành điều lệ * Huu Bon-NAPA * . Thiết kế hoàn thiện tổ chức: B1. Tiến hành đánh giá một hđ TC gắn liền với đổi mới(chức năng, chức danh,khối lượng công việc, phân chia quyền hạn, trách nhiệm; tăng giảm số lượng cc; trình độ, kỹ năng, kỹ xảo CC; điều kiện và phương tiện làm việc … * Huu Bon-NAPA * . Thiết kế hoàn thiện tổ chức: B2. Định hướng những mặt, những khía cạnh cần đổi mới, hoàn thiện tổ chức ( xiết chặt chế độ thủ trưởng, trách nhiệm cá nhân; điều chỉnh để cân bằng quyền hạn và trách nhiệm;bổ sung chức năng bị bỏ sót; điều chỉnh cơ cấu tổ chức. * Huu Bon-NAPA * . Thiết kế hoàn thiện tổ chức: B3. Chuẩn bị một văn bản quyết định đổi mới tổ chức, kế hoạch triển khai (những vđề thuộc thẩm quyền của tổ chức,dự tính mặt lợi và hậu quả có thể xảy ra. * Huu Bon-NAPA * . Thiết kế sáp nhập tổ chức: B1. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của hai(nhiều) đơn vị đang tồn tại trước khi sáp nhập B2. Mục tiêu của việc sáp nhập B3. Chức năng, nhiệm vụTC mới B4.Những loại chức năng, nhiệm vụ nào từ đơn vịcũ. * Huu Bon-NAPA * . Thiết kế sáp nhập tổ chức: B5. Cơ cấu tổ chức đơn vị mới. B6. các đầu mối từ các tổ chức trước B7. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đầu mối. B8.Xác định kế hoạch sử dụng NL B9.Xác định địa điểm chính của TC B10. Làm các thủ tục có liên quan * Huu Bon-NAPA * . Thiết kế chia tách tổ chức: B1. Xác định việc chia tách CN, NV B2. Xác định CN, NV của TC mới B3. Xác định cơ cấu TC của ĐVmới B4. Xác định chia tách nhân sự, TS B5. Xác định nhu cầu nhân sự B6. Xác định địa điểm đóng cơ quan B7. Xác định các thủ tục gắn liền với hoạt động của tổ chức * Huu Bon-NAPA * . Định biên tổ chức là xác định số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực: + Tổ chức cần bao nhiêu người + Loại người nào(chất lượng, CM) +Cơ cấu của nguồn nhân lực + Định việc: Chức năng, nhiệm vụ cho từng công việc, nhóm công việc.. + Định tổ chức: Xác định CC tổ chức + Định người: Xác định số lượng, CC nhân sự * Huu Bon-NAPA * . Quy mô tổ chức . Công việc cụ thể . Điều kiện công nghệ ứng dụng . Mức độ chuyên môn hóa . Tính ổng định của tổ chức * Huu Bon-NAPA * . Nguyên tắc pháp luật. . Nguyên tắc có việc mới cần người . Nguyên tắc tương đồng thống nhất . Nguyên tắc có tính đến yếu tố đặc thù . Nguyên tắc khoa học, tổ chức nhà nước * Huu Bon-NAPA * . Làm rõ chức năng, nhiệm vuTC . Trên cơ sở CC TC, phân tích, mô tả công việc của từng vị trí . Phân tích nguồn nhân lực hiện có của TC. . Xác định định biện chung chung cho TCvà cho từng nhóm công việc Xác định các chính sách cần thiết để đáp ứng định biên cho TC. . Xác định định biên tương laicho TC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_5_4033.ppt
Tài liệu liên quan