Quản lý dự án - Chương 2: Vai trò của các nhóm quán lý dự án

Chu trình sống (vòng đời) của một DA (The project life cycle) là nhóm các giai đoạn của DA. Các GĐ của DA thay đổi tùy theo DA hoặc lĩnh vực kinh doanh, nhưng các GĐ chung bao gồm:  Định nghĩa (definition)  Lập kế hoạch (planning)  Thực hiện (Execution)  Kết thúc (closeout)

pdf3 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 941 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý dự án - Chương 2: Vai trò của các nhóm quán lý dự án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
08/09/2012 1 Chương 2: VAI TRÒ CỦA CÁC NHÓM QUÁN LÝ DỰ ÁN 1 2 Chu trình sống của DA  Chu trình sống (vòng đời) của một DA (The project life cycle) là nhóm các giai đoạn của DA. Các GĐ của DA thay đổi tùy theo DA hoặc lĩnh vực kinh doanh, nhưng các GĐ chung bao gồm:  Định nghĩa (definition)  Lập kế hoạch (planning)  Thực hiện (Execution)  Kết thúc (closeout) 3 Chu trình sống của DA 4 Definition 5 Definition 6 Planning 08/09/2012 2 7 Definition 8 Execution 9 Execution 10 Closeout 11 Closeout 12 2.1 Vai trò của các nhóm trong quá trình thực thi DA 08/09/2012 3 13 Initiating Process  Inputs  Product Description  Strategic plan  Project Selection Criteria  Historical Information  Outputs  Project charter  Project Manager assigned  Constraints  Assumptions 14 Initiating Process 15  Scope Planning  Scope Definition  Activity Definition  Activity Sequencing  Activity Duration Estimating  Resource Planning  Cost Estimating  Cost Budgeting  Risk Planning  Schedule Development  Quality Planning  Communications Planning  Organization Planning  Staff Acquisition  Procurement Planning  Project Plan Development Planning Process 16 Executing Process  Project Plan Execution  Scope Verification  Quality Assurance  Team Development  Information Distribution  Solicitation  Source Selection  Contract Administration 17 Controlling Process  Overall Change Control  Scope Change Control  Schedule Control  Cost Control  Quality Control  Performance Reporting  Risk Response Control 18 Closing Process  Administrative Closure  Contract Close-out

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchapter_2_plc_compatibility_mode_2717.pdf
Tài liệu liên quan