Hướng dẫn thao tác với Zen

Giá trịhiện hành (PV) sẽ vẫn đ-ợc l- RUN sang STOP hoặc khi ngắt điện. Tim vào kích (trigger) lên ON. Bit đầu ra của timer cũng đ-ợc gi nguyên trạng thái khi timer đếm xong. Có 1 dạng holding timer

pdf32 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 1068 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn thao tác với Zen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
V¨n phßng ®¹i diÖn OMRON t¹i ViÖt nam H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Môc lôc 1 Lùa chän ng«n ng÷ hiÓn thÞ ............................................................................................... 3 2 §Æt thêi gian ngµy th¸ng................................................................................................... 3 3 LËp ch−¬ng tr×nh bËc thang: ............................................................................................. 4 3.1 Nèi d©y ®Çu vµo/ra vµ ho¹t ®éng bªn trong:............................................................ 5 3.2- Xo¸ ch−¬ng tr×nh ...................................................................................................... 5 3.3- ViÕt ch−¬ng tr×nh bËc thang ..................................................................................... 6 VÏ c¸c ®Çu vµo...................................................................................................................... 8 VÏ ®Çu ra............................................................................................................................... 9 4 KiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................................. 11 C¸c thñ tôc kiÓm tra ho¹t ®éng ........................................................................................... 12 KiÓm tra ho¹t ®éng .............................................................................................................. 12 5 Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang: ........................................................................................... 13 5.1 Thay ®æi ®Çu vµo.................................................................................................... 13 5.2 Söa ®æi c¸c chøc n¨ng phô kh¸c cho ®Çu ra bit .................................................... 14 5.3 Xo¸ c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ c¸c ®−êng nèi............................................................ 14 5.4 ChÌn c¸c dßng ....................................................................................................... 14 5.5 Xo¸ c¸c dßng tr¾ng ................................................................................................ 15 6 Sö dông Timer (T) vµ Timer cã l−u (Holding Timer) (#).................................................. 16 6.1 C¸c d¹ng Timer th−êng (T0 ®Õn T7)...................................................................... 16 6.2 D¹ng Holding Timer (#0 ®Õn #3)............................................................................ 17 6.3 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 17 6.4 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 17 6.5 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 18 7 Sö dông bé ®Õm (Counter) ............................................................................................. 18 Ho¹t ®éng............................................................................................................................ 18 7.1 ThiÕt lËp th«ng sè trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................. 19 7.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 19 7.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 20 8 Weekly timer (ký hiÖu @)................................................................................................ 20 8.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 21 8.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 21 8.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 22 9 Calendar Timer (ký hiÖu * ) ............................................................................................. 22 Ho¹t ®éng............................................................................................................................ 22 9.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 22 9.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 23 9.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 23 10 §Çu vµo t−¬ng tù (analog input) vµ bé so s¸nh t−¬ng tù (analog comparator).......... 24 Ho¹t ®éng............................................................................................................................ 24 10.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 24 10.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 25 10.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 25 11 So s¸nh gi¸ trÞ hiÖn t¹i (PV) cña counter vµ timer dïng bé so s¸nh kiÓu P: .............. 26 Ho¹t ®éng............................................................................................................................ 26 11.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 26 11.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 27 11.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 27 12 C¸c bit th«ng b¸o hiÓn thÞ (Display bit)....................................................................... 28 12.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 28 12.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 29 13 Dïng c¸c bit nót bÊm (B)............................................................................................ 30 Sö dông bit nót bÊm ............................................................................................................ 31 Trang 2 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 1 Lùa chän ng«n ng÷ hiÓn thÞ Cã thÓ lùa chän tíi 6 ng«n ng÷ ®Ó hiÓn thÞ trªn mÆt hiÓn thÞ LCD cña ZEN lµ Anh, Ph¸p, Italia, §øc, T©y Ban Nha vµ NhËt. MÆc ®Þ nh lµ tiÕng Anh. Chó ý: Kh«ng nªn thay ®æi ng«n ng÷ hiÓn thÞ v× viÖc ®æi trë l¹i sang tiÕng Anh cã thÓ khã kh¨n khi hiÓn thÞ ë mét ng«n ng÷ kh¸c. BËt ®iÖn BÊm OK ®Ó chuyÓn sang trang Menu BÊm ↓ 4 lÇn ®Ó chuyÓn con trá tíi “LANGUAGE” BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ ng«n ng÷ hiÖn t¹i, Ch÷ cuèi cña ng«n ng÷ sÏ nhÊp nh¸y (ch÷ “H” trong h×nh) BÊm OK ®Ó lµm cho c¶ tõ nhÊp nh¸y. B©y giê ta cã thÓ lùa chän ng«n ng÷ kh¸c dïng phÝ m ↑/↓. 2 §Æt thêi gian ngµy th¸ng Thêi gian ngµy th¸ng kh«ng ®−îc ®Æt khi xuÊt x−ëng. Cã thÓ ®Æt thêi gian ngµy th¸ng cho c¸c model cña ZEN cã hç trî tÝ nh n¨ng ngµy th¸ng SET CLOCK YY/MM/DD 00/01/01 00:03 (SA) SET CLOCK SUMMER TIME PROGRAM RUN PARAMETER SET CLOCK Sau khi bËt ®iÖn, bÊm OK ®Ó hiÓn thÞ thiÕt lËp cho ®ång hå. Chän SET CLOCK BÊm OK ®Ó vµo trang hiÓn thÞ thêi gian vµ ngµy th¸ng hiÖn t¹i. Ch÷ sè bªn ph¶i cña ngµy th¸ng sÏ nhÊp nh¸y Trang 3 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN §Æt thêi gian vµ ngµy th¸ng Dïng c¸c phÝ m mòi tªn lªn/ xuèng ®Ó thay ®æi SET CLOCK SET ? OK/ESC 11:35 (SU) SET CLOCK YY/MM/DD 00/04/01 11:35 (SU) Dïng c¸c phÝ m mòi tªn tr¸i/ph¶i ®Ó thay ®æi vÞ trÝ con nh¸y Khi ngµy th¸ng ®−îc thay ®æi, ngµy thø còng tù ®éng thay ®æi theo. Ký hiÖu cña thø trong tuÇn nh− b¶ng d−íi ®©y: SU: Sunday MO: Monday TU: Tuesday WE: Wednesday TH: Thursday FR: Friday SA: Saturday BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ trang x¸c nhËn thay ®æi. BÊm tiÕp OK ®Ó chÊp nhËn thay ®æi Chó ý: - NÕu t¾t ®iÖn trong 1 thêi gian dµi (2 ngµy hoÆc h¬n ë 250C), thêi gian ngµy th¸ng sÏ bÞ ®Æt l¹i (reset) vÒ gi¸ trÞ mÆc ®Þ nh lµ 00/1/1; 00:00 (SA) - N¨m cã thÓ ®−îc Æ - c n−íc cã ph©n biÖt giê theo mïa, nÕu chän N¨m ®−îc hiÓn thÞ vµ ®Æt theo thø tù sau: n¨m/th¸ng/ngµy LËp ch−¬ng tr×nh bËc thang: h−¬ng tr×nh mÉu ® t trong kho¶ng tõ 2000 ®Õn 2099 Víi c¸SET CLOCK S YY/MM/DD 01/05/01 11:35 (SU) giê mïa hÌ (Summertime) th× “S” sÏ ®−îc hiÖn thÞ bªn ph¶i trªn cïng trong thêi gian mïa hÌ. - 3 C o¹n sau ®©y h−íng dÉn c¸ch nhËp 1 ch−¬ng tr×nh bËc thang: theo nh− § ch−¬ng tr×nh mÉu ë trªn. Trang 4 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 3.1 Nèi d©y ®Çu vµo/ra vµ ho¹t ®éng bªn trong: § Çu nèi nguån cÊp Ch−¬ng Nèi c¸c c«ng t¾c SW1 vµ SW2 vµo c¸c ®Çu nèi input I0 vµ I1 Khi c«ng t¾c SW1 bËt hay t¾t, Bit I0 (sè (1) trªn ch−¬ng tr×nh bËc thang) còng bËt hoÆc t¾t. T−¬ng tù víi c«ng t¾c SW2 vµ bit I1 Khi ch−¬ng tr×nh ch¹y ë chÕ ®é RUN ong vµ c«ng t¾c SW1 bËt, Bit I0 bËt lªn vµ còng lµm bit ®Çu ra Q0 bËt. Khi ®ã tiÕp ®iÓm ®Çu ra (output contact) còng bËt theo (chØ thÞ bëi sè (3) tr ch−¬ng tr×nh) Khi ®ã tiÕp ®iÓm ®Çu ra (output ) contact) bËt lªn (chØ thÞ bëi sè (3 trong ch−¬ng tr×nh), t¶i nèi víi ®Çu nèi ®Çu ra Q0 còng ®−îc bËt tr×nh bËc thang 3.2- Xo¸ ch−¬ng tr×nh T¶i Çn ph¶i xo¸ ch−¬ng tr×nh trong bé nhí cña ZEN tr−íc khi viÕt 1 ch−¬ng tr×nh P (chÕ ®é dõng) míi xo¸ ®−îc ch−¬ng Êm OK ®Ó chuyÓn vÒ mµn h×nh Menu vµ hän DELETE PROG Êm OK ®Ó hiÓn thÞ trang x¸c nhËn thay Êm tiÕp OK ®Ó chÊp nhËn thay ®æi mµn C míi. Khi dïng lÖnh DELETE PROG ®Ó xo¸, chØ cã phÇn ch−¬ng tr×nh lµ bÞ xo¸, cßn c¸c phÇn kh¸c nh− ng«n ng÷ hiÓn thÞ , thêi gian ngµy th¸ng vµ c¸c thiÕt lËp kh¸c kh«ng bÞ ¶nh h−ëng. CÇn ph¶i chuyÓn ZEN vÒ chÕ ®é STO tr×nh. PROGRAM RUN LOCK EDIT PROG G DELETE PROG DELETE ? EDIT PROG G DELETE PRO OK/ESC DELETE PRO PARAMETER SET C B chän PROGRAM C B ®æi. B Sau ®ã mµn h×nh sÏ quay l¹i hiÓn thÞ h×nh tr−íc ®ã cña Menu Trang 5 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 3.3- ViÕt ch−¬ng tr×nh bËc thang CÇn ph¶i chuyÓn ZEN vÒ chÕ ®é STOP míi viÕt hay thay ®æi ®−îc ch−¬ng Êm OK ®Ó chuyÓn vÒ mµn h×nh Menu vµ hän EDIT PROGRAM au ®ã mµn h×nh hiÓn thÞ nh− sau: tr×nh. EDIT PROG G PROGRAM RUN LOCK B chän PROGRAM PARAMETER SET C C DELETE PRO S Êm OK ®Ó chuyÓn sang trang söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ¸c ho¹t ®éng khi ë trang söa ®æi ch−¬ng tr×nh bËc thang: ¹i 1 thêi ®iÓm c ¾ Ch B C T bËc thang trong M HiÓn thÞ sè cña dßng trong ch−¬ng tr×nh t¹i vÞ trÝ con trá Con trá nhÊp nh¸y ë tr¹ng th¸i ®¶o çi bé ZE hØ cã thÓ hiÓn thÞ ®−îc 2 dßng trong m¹ch cña ch−¬ng tr×nh −¬ng tr×nh vÝ dô mÉu mµn h×nh Edit Screen. HiÓn thÞ HiÓn thÞ C¸c chøc n¨ng phô thªm cho ®Çu ra N cã thÓ chøa tíi 96 dßng, mçi dßng cã thÓ gåm 3 input condition lµ c¸c tiÕp ®iÓm ®Çu vµo vµ 1 output. HiÓn thÞ sè cña dßng trong ch−¬ng tr×nh t¹i vÞ trÝ con trá khi cã nhiÒu dßng ch−¬ng tr×nh ë d−íi. Dïng phÝ m mòi tªn xuèng ®Ò hiÓn thÞ tiÕp khi cã nhiÒu dßng ch−¬ng tr×nh ë trªn. Dïng phÝ m mòi tªn lªn ®Ò hiÓn thÞ tiÕp Trang 6 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Trong h×nh trªn, ë ®©y: a chØ bit ®ang ®−îc dïng. Xem b¶ng c¸c ®Þ a chØ trong - dress: lµ ®Þ a chØ bit ®ang ®−îc dïng m më vµ th−êng ®ãng C¸c vÞ trÝ cho viÖc viÕt c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ ®−êng nèi - Bit Type: lµ lo¹i ®Þ PLC Bit Ad - Connection Line: ®−êng nèi gi÷a c¸c tiÕp ®iÓ - N.O vµ N.C input: c¸c ®Çu vµo tiÕp ®iÓm th−êng a- ViÕt ®Çu vµo cho I0 Êm OK ®Ó hiÓn thÞ vÞ trÝ viÕt ban ®Çu (®Çu òi hËp b- ViÕt tiÕp ®Çu vµo I1 nèi tiÕp víi I0 Êm OK ®Ó hiÓn thÞ l¹i tiÕp ®iÓm ®Çu vµo NO Êm ALT ®Ó chuyÓn sang lo¹i tiÕp ®iÓm lµ Êm phÝ m mòi tªn ph¶i ®Ó chuyÓn con trá i Êm OK ®Ó chuyÓn con trá sang vÞ trÝ nhËp tiÕp B vµo NO ®Þ a chØ I0) vµ chuyÓn con trá nhÊp nh¸y vÒ vÞ trÝ Bit type. Dïng c¸c phÝ m mòi tªn lªn xuèng ®Ó lùa chän lo¹i cña bit (Bit type). Dïng phÝ m mòi tªn Æ ®Ó chuyÓn sang vÞ trÝ ®Þ a chØ bit vµ bÊm c¸c phÝ m m tªn lªn xuèng ®Ó thay ®æi ®Þ a chØ bit BÊm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc n ®Þ a chØ I0. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp tiÕp theo. B vµ ®Þ a chØ I0 B NC (BÊm ALT ®Ó chuyÓn vÒ lo¹i tiÕp ®iÓm lµ NO) B nh¸y sang vÞ trÝ ®Þ a chØ bit vµ dïng phÝ m mò tªn lªn UP ®Ó chuyÓn thµnh 1 B theo. §−êng nèi (connection line) sÏ tù ®éng ®−îc nèi gi÷a tiÕp ®iÓm I0 vµ tiÕp ®iÓm I1 Trang 7 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN VÏ c¸c ®Çu vµo ý hiÖu c¸c ®Çu vµo K ‰ C¸c vïng nhí (c¸c lo¹i ®Þ a chØ) ý hiÖu M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè K I C¸c bit ®Çu vµo cña module cã CPU I0 --> I5 (6 ®Çu) Q ) C¸c bit ®Çu ra cña module cã CPU Q0 --> Q3 (4 ®Çu X C¸c bit ®Çu vµo cña module më réng (1) X0 --> XB (12 ®Çu) Y C¸c bit ®Çu ra cña module më réng Y0 --> YB (12 ®Çu)(1) M C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh (work bit) M0 --> QF (16 bit) C¸c bit tù d l−u tr¹ng th¸i (holding bit) C¸c bit b¸o tr¹ng th¸i c¸c n H o dïng trong ch−¬ng tr×nh cã H0 --> HF (16 bit) B ót bÊm B0 --> B7 (8 bit) (2) Ghi chó (1) ChØ dïng ®−îc khi nèi c¸c module më réng víi module CPU ‰ C¸c timer, counter vµ bé so s¸nh gi¸ trÞ (analog comparator) ý hiÖu M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè (2) ChØ dïng ®−îc víi model cã mµn h×nh LCD K T Timer trÔ th«ng th−êng T0 --> T7 (8 timer) # Timer cã l−u tr¹ng th¸i khi mÊt ®iÖn (Holding Timer) #0 --> #3 (4 timer) Timer tuÇn (Wee * Timer ngµy th¸ng (Calendar Timer) *0 --> *7 (8 timer) (1) C Counter C0 --> C7 (8 counter) A Bé so s¸nh t−¬ng tù (Analog Comparator) A0-A3 (4 bé so s¸nh) (2) Bé so s¸nh th @ kly Timer) @0 --> @7 (8 timer) (1) P −êng P0-PF (16 bé so s¸nh) Ghi chó (1) ChØ dïng ®−îc khi dïng víi module CPU cã chøc n¨ng lÞ ch el CPU cã nguån DC Êm nót ALT ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é ghi ¸i vÏ 1 ®−êng nèi víi ®Çu ra vµ ®ång hå thêi gian thùc (2) ChØ dïng ®−îc víi mod B ®−êng nèi. Con trá h×nh mòi tªn chØ sang tr sÏ nhÊp nh¸y BÊm nót Æ ®Ó Trang 8 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Ï ®Çu raV C¸c vïng nhí cho ®Çu ra ý hiÖu 3.1.1.1.1.1 M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè K Q C¸c bit ®Çu ra cña module cã CPU Q0 --> Q3 (4 ®Çu) Y C¸c bit ®Çu ra cña module më réng Y0 --> YB (12 ®Çu)(1) M C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh (work bit) M0 --> MF (16 bit) C¸c bit tù d l−u tr¹ng th¸i (holding bit) H o dïng trong ch−¬ng tr×nh cã H0 --> HF (16 bit) ‰ C¸c chøc n¨ng phô thªm kh¸c cho c¸c bit ®Çu ra ý hiÖu M« t¶ K [ Ho¹t ®éng cña ®Çu ra output sÏ nh− b×nh th−êng S Khi ®−îc bËt bëi lÖnh output kiÓu S (Set) nµy, bit ®Çu ra sÏ gi÷ Ø bÞ nguyªn tr¹ng th¸i bËt kÓ c¶ sau khi c¸c bit ®i tr−íc lµ OFF vµ ch t¾t víi lÖnh output kiÓu R Khi ®−îc t¾t bëi lÖnh outpu nguyªn tr¹ng th¸i t¾t kÓ c¶ sau khi c¸c bit ®i tr−íc lµ OFF vµ chØ ®−îc bËt víi lÖnh output kiÓu S Mçi khi lÖnh output kiÓu A (Alter chuyÓn sang tr¹ng th¸i ng−îc l¹i, vÝ dô khi ®ang ë ON sÏ chuyÓn sang OFF vµ ng−îc l¹i R t kiÓu R (Reset) nµy, bit ®Çu ra sÏ gi÷ A nate) ®−îc thùc hiÖn bit output sÏ i¶n ®å cña c¸c lÖnh output G Q0 bËt vµ t¾t t Q1 bËt vµ vÉn ë Q2 t¾t khi I2 bËt Q3 chuyÓn ÷a i khi I0 bËt vµ t¾ ON khi I1 bËt råi t¾t tr¹ng th¸i gi ON vµ OFF mç khi I3 bËt C¸c chøc n¨ng phô thªm kh¸c Trang 9 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Timers, Holding Timers, Counters, vµ Display Output ý hiÖu M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè Lo¹i ®Çu ra K T Timer T0 --> T7 (8 timer) # Timer cã l−u tr¹ng ch er th¸i khi mÊt ®iÖn (Holding Timer) #0 --> #3 (4 timer) T: §Çu vµo kÝ ho¹t timer R: §Çu vµo Reset cho tim Counter C: §Çu vµo ®Õm cho counter D: ChiÒu ®Õm cho counter R: §Çu vµo reset cho counter bit) (chØ cho mode h×nh) D C C0 --> C7 (8 counter) D Bit hiÓn thÞ (Display D0-D7 (8 bit) l cã mµn c- ViÕt ®Çu ra cho bit Q0 Êm Æ lÇn n÷a ®Ó vÏ mét ®−êng nèi víi ®Çu ra Êm OK ®Ó hiÓn thÞ gi¸ trÞ ban ®Çu cho ®Çu ra tªn lªn /xuèng ↑/↓ ®Ó lùa høc Êm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc nhËp ®Þ a d- ViÕt 1 tiÕp ®iÓm Q0 song song víi I0 B vµ chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ ghi ®Çu ra B (®Çu ra b×nh th−êng/Q0) vµ chuyÓn con trá nh¸y vÒ vÞ trÝ lo¹i bit Q. Dïng c¸c phÝ m mòi chän lo¹i bit. Dïng c¸c phÝ m Æ vµ Å ®Ó di chuyÓn con trá vµ dïng ↑ vµ ↓ ®Ó chän c¸c c n¨ng kh¸c hay ®Ó chän ®Þ a chØ bit. B chØ Q. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp input ë ®Çu dßng tiÕp theo. Êm OK ®Ó hiÓn thÞ I0 råi chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ Êm ↑ ®Ó lùa chän lo¹i bit lµ Q Êm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc nhËp ®Þ a chØ I0. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp tiÕp theo. B lùa chän lo¹i bit B B Trang 10 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN e- VÏ c¸c ®−êng nèi cho m¹ch song song (m¹ch OR) BÊm ALT khi con trá ®ang ë ®iÓm gi÷a 2 vÞ trÝ cÇn nèi, con trá sÏ chuyÓn sang ×nh Å vµ cho phÐ p vÏ c¸c ®−êng nèi. BÊm c¸c phÝ m Æ, Å, ↑, ↓ ®Ó vÏ c¸c nhÊn. Ò chuyÓn sang chÕ ®é vÏ c¸c ®−êng èi ↑ ®Ó ®ång thêi vÏ c¶ ®−êng nèi th¼ng ®øng µ ngang. DÊu céng (+) biÓu thÞ giao ®iÓm. huyÓn sang con trá nhÊp nh¸y. Ï. nu viÕt ch−¬ng tr×nh víi c¸c ®−êng nèi t¹o thµnh vßng kÝ n. Ch−¬ng tr×nh ã thÓ ho¹t ®éng kh«ng ®óng nÕu vÏ nh− vËy vµ ch−¬ng tr×nh sÏ bÞ mÊt. N µo ho¹t ®éng thËt. r−íc khi bËt ®iÖn, h·y kiÓm tra d©y nguån, d©y ®Çu vµo vµ m¹ch ®Çu ra ®Òu ®· ®−îc nèi ®óng vµ tèt h ®−êng nèi ngang vµ th¼ng ®øng. ChÕ ®é vÏ c¸c ®−êng nèi sÏ ®−îc tho¸t ra khi ®Õn ®Çu hay cuèi mçi dßng hoÆc khi phÝ m OK hay ESC ®−îc BÊm ALT ® Chó ý: n BÊm v BÊm OK ®Ó hoµn tÊt viÖc vÏ ®−êng nèi vµ c BÊm ESC ®Ó kÕt thóc ho¹t ®éng v BÊm tiÕp ESC ®Ó trë vÒ mµn h×nh Me - Kh«ng c - Lu«n lu«n bÊm ESC ®Ó quay trë vÒ mµn h×nh Menu. NÕu kh«ng quay trë vÒ mµn h×nh Menu tr−íc khi t¾t ®iÖn, c¸c thiÕt lËp 4 KiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang H·y lu«n kiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang tr−íc khi ®−a ZE v Chó ý: - T - Nªn th¸o bá d©y nèi víi t¶i cña ®Çu ra tr−íc khi ho¹t ®éng thö ®Ó tr¸nh c¸c sù cè cã thÓ x¶y ra - Lu«n lu«n ®¶m b¶o an toµn ë vïng xung quanh tr−íc khi bËt ®iÖn nguån Trang 11 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN ¸c thñ tôc kiÓm tra ho¹t ®éngC iÓm tra tr−íc khi bËt nguån 1. KiÓm tra r»ng ZEN ®· ®−îc l¾p vµ ®Êu d©y ®óng cã thÎ x¶y ra khi ZEN ho¹t ®éng 3. BËt nguån cho ZEN. ChuyÓn ZEN sang chÕ ®é RUN KiÓ 4. BËt mçi ®Çu vµo lªn ON hoÆc vÒ OFF vµ xem ch−¬ng tr×nh cã ho¹t ng 5. §iÒu chØnh l¹i khi cã vÊn ®Ò Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ho¹t ®éng KiÓm tra b»ng c¸c hiÓn thÞ ®Çu vµo vµ ®Çu ra nhÊp nh¸y K 2. KiÓm tra nÕu cã sù cè g× m tra ho¹t ®éng ®éng ®óng kh« Víi lo¹i cã mµn h×nh LCD Víi lo¹i kh«ng cã mµn h×nh LCD (lo¹i Nèi ZEN víi phÇn mÒm ZEN Support chØ thÞ b»ng ®Ìn LED) Software vµ kiÓm tra b»ng chøc n¨ng monitor. KiÓm tra ho¹t ®éng hay ®æi chÕ ®é ho¹t ®éng BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ mµn h×nh Menu vµ bÊm ↓ ®Ò chuyÓn con trá ®Õn RUN T PROGRAM RUN PARAMETER SET CLOCK BÊm OK ®Ó chuyÓn tõ STOP sang RUN MONITOR STOP PARAMETER SET CLOCK Trang 12 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN SC ®Ò mµn h×nh chÝ nh Q0 sÏ ON khi I0 lªn ON Q0 sÏ vÉn ë ON kÓ c¶ khi I0 vÒ OFF Q0 sÏ vÒ OFF khi I1 bËt lªn ON 5 Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang: .1 Thay ®æi ®Çu vµo 5 Di chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ cÇn thay ®æi ®Çu vµo vµ chuyÓn con trá sang vÞ trÝ nhËp lo¹i it. g phÝ m ↑/↓ ®Ó thay ®æi ®¹i chØ bit tõ 0 KiÓm tra ho¹t ®éng ë mµn h×nh chÝ nh KiÓm tra ho¹t ®éng dïng chøc n¨ng theo dâi ch−¬ng tr×nh bËc thang BÊm phÝ m OK ®Ó ch−¬ng tr×nh bËc i I0 N, c¸c ®−êng nèi ®øng Chän Monitor ë chÕ ®é RUN PROGRAM STOP PARAMETER SET CLOCK BÊm E chuyÓn sang chuyÓn sang mµn h×nh theo dâi thang Q0 sÏ ON kh lªn ON. Khi bit nµy O vµ ngang sÏ ®Ëm lªn BÊm OK ®Ó ®æi con trá sang d¹ng nhÊp nh¸y b BÊm phÝ m ↑/↓ ®Ó lùa chän M BÊm Æ ®Ó chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp lo¹i bit. Dïn lªn 1. BÊm OK ®Ó hoµn tÊt Trang 13 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 5.2 Söa ®æi c¸c chøc n¨ng phô kh¸c cho ®Çu ra bit B©y giê ta sÏ thay ®æi chøc n¨ng ®Çu ra bit sang S (tøc SET) Di chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ cÇn thay ®æi ®Çu OK ®Ó ®æi con trá sang d¹ng nh¸p h¸y Êm Å chuyÓn con trá sang vÞ trÝ thay ®æi Ý m ↑ hai lÇn ®Ó chuyÓn chøc n¨ng ra BÊm n B chøc n¨ng ®Çu ra. BÊm ph ®Çu ra tõ [ thµnh S BÊm OK ®Ó hoµn tÊt 5.3 Xo¸ c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ c¸c ®−êng nèi Di chuyÓn con trá tíi vÞ trÝ cña ®Çu vµo, ®Çu ra hay ®−êng nèi cÇn xo¸ vµ bÊm . Êm DEL ®Ó xo¸ ®Çu vµo vµ xo¸ lu«n −êng nèi ®i cïng Di chuyÓn con trá tíi vÞ trÝ cña ®Çu vµo bªn a ®−êng nèi nµy. BÊm ALT ®Ó huyÓn sang chÕ ®é vÏ ®−êng nèi. Con trá DEL VÝ dô: Xo¸ ®Çu vµo nèi tiÕp M3 VÝ dô: Xo¸ c¸c ®−êng nèi th»ng B ® ®øng ph¶i cñ c chuyÓn sang h×nh mòi tªn Å BÊm DEL ®Ó xo¸ 5.4 ChÌn c¸c dßng • §Ó chÌn 1 dßng tr¾ng, chuyÓn con trá vÒ ®Çu dßng cÇn chÌn thªm 1 n ALT dßng tr¾ng vµ Ê Trang 14 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN • §Ó chÌn m¹ch song song (m¹ch OR), c¸c ®Çu vµo cã thÓ ®−îc thªm vµo gi÷a c¸c ®Çu vµo song song. ChuyÓn con trá vÒ ®Çu dßng cÇn chÌn thªm 1 dßng tr¾ng vµ Ên ALT .5 Xo¸ c¸c dßng tr¾ng5 n con trá vÒ vÞ trÝ ®Çu cña dßng cÇn xo¸ vµ Ên EL. §Ó xo¸ 1 dßng tr¾ng, chuyÓ D Dßng tr¾ng Mét dßng míi sÏ ®−îc chÌn t¹i ®©y BÊm ALT ®Ó chÌn t¹i ®©y Mét dßng míi sÏ ®−îc chÌn t¹i ®©y BÊm ALT ®Ó chÌn thªm kho¶ng tr¾ng réng 1 dßng gi÷a c¸c ®Çu vµo song song. Dßng nµy sÏ ®−îc xo¸ BÊm ALT ®Ó xo¸ dßng tr¾ng C¸c dßng phÝ a d−íi sÏ ®−îc tù ®éng chuyÓn lªn C¸c ®−êng nèi th¼ng ®øng sÏ ®−îc tù ®éng kÐ o dµi Trang 15 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 6 Sö dông Timer (T) vµ Timer cã l−u (Holding Timer) ZEN cã s½n 8 timer th−êng (T) vµ 4 holding timer (#): et) khi timer chuyÓn tõ RUN sang STOP hoÆc khi ng¾t ®iÖn (#) Timer Gi¸ trÞ hiÖn hµnh (PV) sÏ bÞ xo¸ (res Cã 4 d¹ng timer th−êng cã thÓ sö dông Gi¸ trÞ hiÖn hµnh (PV) sÏ vÉn ®−îc l− RUN sang STOP hoÆc khi ng¾t ®iÖn. Tim vµo kÝ ch (trigger) lªn ON. Bit ®Çu ra cña timer còng ®−îc gi nguyªn tr¹ng th¸i khi timer ®Õm xong. Cã 1 d¹ng holding timer Timer th−êng (T0 ®Õn T7 Holding timer u khi timer chuyÓn tõ er l¹i tiÕp tôc khi ®Çu ÷ 6.1 C¸c d¹ng ) Ký hiÖu Lo¹i øng dông Lo¹i timer Ho¹t ®éng chÝ nh time gian ®Æt tr− sau khi ®Çu vµo trigger lªn ON Tr gi Ô thêi an timer VÉn ë ON trong vµo trigger vµ t¾t sau 1 kho¶ng thêi gian ®Æt tr−íc sau khi ®Çu vµo trigger vÒ OFF §Æt thêi gian cho g chiÕu s¸n vµ qu¹t th«ng giã timer VÉn ë ON trong thêi gian ®Æ tr−íc khi ®Çu vµo trigger bË lªn ON timer BËt vµ t¾t lÆp ®i lÆp l¹i tro kho¶ng chu kú ®Æt tr−íc tron khi ®Çu vµo trigger ë ON M¹ch b¸o ®éng b¸o cßi vµ ®Ìn nhÊp nh¸y X On DELAY r BËt sau 1 kho¶ng thêi íc J OFF DELAY khi ®Çu ON O One-shot pulse 1 kho¶ng t t F Flashing pulse ng g Trang 16 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 6.2 D¹ng Holding Timer (#0 ®Õn #3) Lo¹i øng dông Lo¹i timer Ho¹t ®éng chÝ nh time thêi gian ®Æt tr−íc sau khi ®Çu vµo trigger lª ON Tr g Ô thêi ian cã yªu cÇu tiÕp tôc trë l¹i sau khi mÊt ®iÖn X On DELAY r BËt sau 1 kho¶ng n 6.3 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang îc vÏ ë mµn ×nh Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang. C¸c ®Çu vµo trigger, ®Çu ra reset vµ c¸c th«ng sè cña timer ®− h imer address Þ a chØ timer) T0 ®Õn T7 hoÆc #0 ®Õn #3 T (® Trigger input T (TRG) §iÒu khiÓn ®Çu vµo trigger cña timer. SÏ kÝ ch ho¹t timer khi ®Çu vµo trigger bËt lªn ON §iÒu khiÓn ®Çu ra reset cña timer. Khi ®Çu vµo rese cña timer (PV) bÞ xo¸ vÒ 0. Tr¹ng th¸i ®Çu vµo trigger sÏ bÞ bá qua trong khi ®Çu vµo reset input ë ON i timer 6.4 §Æt trong trang thiÕt lËp th«n Reset input R (RES) t bËt lªn ON, gi¸ trÞ hiÖn t¹i Timer bit SÏ bËt tuú theo lo¹ th«ng sè g sè (Parameter Settings) Trang 17 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Timer Type ime Unit (®¬n vÞ thêi gian) ¬n vÞ 0,01 gi©y) Sai sè: 0 ®Õn –10ms T S 00,01 ®Õn 99,99s (theo ® M:S 00 phót 01s ®Õn 99 phót 59s (theo ®¬n vÞ Sai sè: 0 ®Õn –1s phót gi©y) H:M 00 giê 01 phót ®Õn 99h 59 phót (theo ®¬n v giê phót ) Þ ót Sai sè: 0 ®Õn –1 ph Monitor Enabled/Disabled îc theo dâi vµ thay ®æi A C¸c th«ng sè cã thÓ ®− D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ thay ®æi 6.5 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) g ã thÓ ®−îc theo dâi ong trang nµy. Tr¹n th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña timer c tr Sö dông bé ®Õm (Counter) t¨ng hay ®Õm gi¶m. Gi¸ trÞ hiÖn µnh cña counter (Present Value - PV) vµ tr¹ng th¸i cña ®Çu ra counter ®−îc 7 Cã thÓ sö dông tíi 8 bé ®Õm ë chÕ ®é ®Õm h l−u c¶ khi chÕ ®é ho¹t ®éng cña ZEN thay ®æi hay khi mÊt ®iÖn. Ho¹t ®éng Bit ®Çu ra cña counter (counter bit) bËt lªn ON khi gi¸ trÞ ®Õm (hay gi¸ trÞ hiÖn µnh – Present Value PV) v−ît qu¸ gi¸ trÞ ®Æt (set value - SV) (PV≥SV). Gi¸ trÞ h ®Õm sÏ quay vÒ 0 vµ bit ®Çu ra t¾t khi ®Çu vµo reset bËt lªn ON. C¸c ®Çu vµo ®Õm bÞ bá qua trong khi ®Çu vµo reset ë ON. Trang 18 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN .1 ThiÕt lËp th«ng sè trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang 7 ¸c ®Çu ra cho ®Çu vµo cña counter, chiÒu ®Õm (counter direction) vµ ®Çu C vµo reset ®−îc viÕt trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh. C¸c th«ng sè thiÕt lËp cho counter ®−îc ®Æt ë trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Setting) ounter address C0 ®Õn C7 C (®Þ a chØ counter) Counter input (§Çu vµo ®Õm) C (CNT) SÏ t¨ng hay gi¶m gi¸ trÞ ®Õm PV mçi khi ®Çu vµo nµy bËt lªn ON Counter direction Þ nh chiÒu D (DIR) Õm t¨ng hay gi¶m: input (X¸c ® ®Õm) ChuyÓn gi÷a chÕ ®é ® OFF: ®Õm t¨ng ON: ®Õm gi¶m Reset input R (RES) §iÒu khiÓn ®Çu ra reset cña counter. Khi ®Çu sÏ (Reset) vµo reset bËt lªn ON, gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña counter (PV) bÞ xo¸ vÒ 0 vµ bit ®Çu ra counter vÒ OFF. Tr¹ng th¸i ®Çu vµo ®Õm bÞ bá qua trong khi ®Çu vµo reset input ë ON é ®Õm ®Õm ®Õn gi¸ trÞ ®Æt (PV≥SV) Timer bit SÏ bËt khi b 7.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) Trang 19 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Set Value 0001 ®Õn 9999 lÇn A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay ®æi Monitor disabled D th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ enabled/ C¸c thay ®æi .3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)7 r¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña counter cã thÓ ®−îc theo dâi T trong trang nµy. hó ý: 1. §Ó xo¸ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña counter (PV) vµ bit ®Çu ra cña counter . C (counter bit) khi ng¾t ®iÖn hay khi thay ®æi chÕ ®é ho¹t ®éng, h·y t¹o 1 m¹ch xo¸ (reset) lóc b¾t ®Çu thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh Sau ®©y lµ 1 vÝ dô: 2. NÕu ®Çu vµo ®Õm vµ ®Çu vµo x¸c ®Þ nh chiÒu (direction) cïng u ®−îc ®−a vµo counter cïng lóc, h·y ®Æt ®Çu vµo x¸c ®Þ nh chiÒ tr−íc ®Çu vµo ®Õm trong ch−¬ng tr×nh. Weekly timer (ký hiÖu @) eekly timer sÏ bËt lªn ON gi÷a c¸c thêi gian bËt vµ t¾t (start /stop time) ®inh 8 W tr−íc trong nh÷ng ngµy x¸c ®Þ nh. Cã 8 Weekly timer ®¸nh sè tõ @0 ®Õn @7. Ngµy trong tuÇn hêi T gian Trong vÝ dô trªn, Weekly timer sÏ bËt lªn ON mçi ngµy tõ thø Ba ®Õn thø S¸u gi÷a 8:15 vµ 17:30 Trang 20 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 8.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang C¸c ®Çu vµo cña timer ®−îc vÏ ë mµn h×nh Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang. eekly timer address: @0 ®Õn @7 (8 timer) W 8.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) et Value 0001 ®Õn 9999 lÇn S Start day Tõ Chñ NhËt ®Õn Thø B¶y Fri/Sat) (Sun/Mon/Tues/Wed/Thurs/ Day (ngµy) Stop day Fri/Sat) Tõ Chñ NhËt ®Õn Thø B¶y (Sun/Mon/Tues/Wed/Thurs/ 00:00 ®Õn 23:59 (thêi g Stop time 00:00 ®Õn 23:59 A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay ®æi Monitor disabled D g sè kh«ng ®−îc phÐ p theo enabled/ C¸c th«n dâi vµ thay ®æi Start time Time ian) hó ý: Khi con trá n»m ë start day (ngµy bËt), bÊm Æ råi bÊm ↑/↓ ®Ó ®Æt heo uan hÖ gi÷a thêi gian vµ ngµy bËt vµ t¾t (Start-Stop Day/Time) Th«ng sè ®Æt VÝ dô Ho¹t ®éng C ngµy t¾t (stop day). NÕu stop day kh«ng ®−îc ®Æt, timer sÏ chØ ho¹t ®éng t thêi gian ®· ®Æt. Q Khi Start day tr−íc MO Ho¹t ®éng tõ Thø Hai ®Õn Stop day -FR Thø S¸u hµng tuÇn Khi Start day sau FR-MO u hµng Stop day Ho¹t ®éng tõ Thø S¸ tuÇn ®Õn Thø Hai tuÇn sau Khi Start day trïng MO-MO víi Stop day Ho¹t ®éng bÊt kÓ ngµy trong tuÇn Day Khi Stop day k ®−îc ®Æt Ho¹t ®éng c hµng tuÇn Start-Stop (ngµy) h«ng FR- hØ vµo Thø S¸u Trang 21 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Khi Start time tr−íc Stop time ON: 08:00 OFF: 17:00 Ho¹t ®éng tõ 08:00 ®Õn 17:00 hµng ngµy Khi Start time sau Stop time ON: 18:00 OFF: 07:00 Ho¹t ®éng tõ 18:00 ®Õn 07:00 ngµy h«m sau Time (thêi gian) Khi Start time trïng víi Stop time ON: 18:00 OFF: 18:00 Ho¹t ®éng bÊt kÓ thêi gian 8.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña timer cã thÓ ®−îc theo dâi trong trang nµy. 9 Calendar Timer (ký hiÖu * ) Calendar Timer (Timer theo ngµy trong th¸ng) bËt lªn ON trong c¸c ngµy ®Þ nh tr−íc. Cã 8 Calendar Timer ký hiÖu tõ *0 ®Õn *7. Ho¹t ®éng Calendar Timer bËt lªn ON tõ 1/4 ®Õn 31/8 (1 April Æ 9.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬n C¸c ®Çu vµo cña timer ®−îc vÏ ë mµn h Calendar timer address: *0 ®Õn *7 (8 tim Trang trong c¸c ngµy 31 August) Ngµy hiÖn t¹i Thêi gian hiÖn t¹i g tr×nh bËc thang ×nh Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang. er) 22 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 9.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) Start (ngµ Stop (ngµ Mon enab Chó Qua Th«n Star Chó ngµy 9.3 Tr¹n trong Date y bËt) Tõ 1/1 ®Õn 31/12 Date y t¾t) Tõ 1/1 ®Õn 31/12 A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay ®æi itor led/disabled D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ thay ®æi ý: Ngµy th¸ng trong ZEN ®−îc hiÓn thÞ theo thø tù nh− sau: n¨m/th¸ng/ngµy VÝ dô: 4/5 lµ ngµy 5 th¸ng 4 n hÖ gi÷a ngµy bËt vµ t¾t (Start-Stop Date) g sè ®Æt VÝ dô Ho¹t ®éng Khi Start date tr−íc Stop date ON: 04/01 OFF: 09/01 Ho¹t ®éng tõ 1/4 ®Õn 1/9 Khi Start date sau Stop date ON: 04/01 OFF: 02/01 Ho¹t ®éng tõ 1/4 ®Õn 1/2 n¨m sau t-Stop Day (ngµy) Khi Start date trïng víi Stop date ON: 02/01 OFF: 02/01 Ho¹t ®éng kh«ng kÓ ngµy th¸ng ý: §Ó dõng ho¹t ®éng vµo vÝ dô ngµy 1/4, h·y ®Æt stop date lµ ngµy sau ®ã tøc ngµy 2/4 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) g th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña timer cã thÓ ®−îc theo dâi trang nµy. Ngµy hiÖn t¹i Trang 23 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 10 §Çu vµo t−¬ng tù (analog input) vµ bé so s¸nh t−¬ng tù (analog comparator) Cã thÓ nèi 2 ®Çu vµo t−¬ng tù 0-10V vµo module CPU cña ZEN (víi model dïng nguån DC). Hai ®Çu vµo nµy lµ I4 vµ I5 nh− h×nh d−íi. TÝ n hiÖu t−¬ng tù ®−îc chuyÓn ®æi thµnh d¹ng d¹ng sè BCD tõ 00.0 ®Õn 10.0. KÕt qu¶ cã thÓ ®−îc dïng víi 1 trong 4 bé so s¸nh t−¬ng tù (analog comparator) ký hiÖu A0 ®Õn A3. KÕt qu¶ cña viÖc so s¸nh nµy cã thÓ ®−îc dïng lµm ®Çu vµo trong ch−¬ng tr×nh. ThiÕt bÞ cho tÝ n hiÖu analog Ho¹t ®éng ¾ VÝ dô 1 ¾ VÝ dô 2 Khi ®Çu vµo analog I4 ≥ 5.2V Khi ®Çu vµo analog I5 ≥ I4 §Çu ra cña bé comparator sÏ bËt lªn ON khi ®iÖn ¸p ®Çu vµo 1 ®¹t ®Õn 5,2V hoÆc cao h¬n §Çu ra cña bé comparator sÏ bËt lªn ON khi ®iÖn ¸p ®Çu vµo 2 cao h¬n ®Çu vµo 1 Chó ý: Kh«ng ®−îc ®−a tÝ n hiÖu ®iÖn ¸p ©m vµo c¸c ®Çu vµo I4 vµ I5. Lµm nh− vËy cã thÓ lµm háng c¸c m¹ch bªn trong ZEN. 10.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang Trang 24 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN C¸c ®Çu vµo cña bé so s¸nh analog ®ù¬c vÏ ë mµn h×nh Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang. Analog Comparator address: A0 ®Õn A3 (4 comparator) 10.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ¾ VÝ dô 1 ¾ VÝ dô 2 Khi so s¸nh ®Çu vµo analog víi 1 h»ng sè (vÝ dô I4 ≥ h»ng sè) Khi so s¸nh c¸c ®Çu vµo analog ( vÝ dô I5 ≥ I4) D÷ liÖu so s¸nh 1 D÷ liÖu so s¸nh 1 To¸n tö so s¸nh To¸n tö so s¸nh D÷ liÖu so s¸nh 2 D÷ liÖu so s¸nh 2 Analog Comparator address Tõ A0 ®Õn A3 1 I4: ®Çu vµo analog 1 I5: ®Çu vµo analog 2 D÷ liÖu so s¸nh 2 I5: ®Çu vµo analog 2 H»ng sè: tõ 00.0 ®Õn 10.5 ≥ §Çu ra cña bé so s¸nh (analog comparator bit) sÏ bËt khi d÷ liÖu so s¸nh 1 ≥ d÷ liÖu so s¸nh 2 To¸n tö so s¸nh ≤ §Çu ra cña bé so s¸nh (analog comparator bit) sÏ bËt khi d÷ liÖu so s¸nh 1 ≤ d÷ liÖu so s¸nh 2 A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay ®æi Monitor enabled/disabled D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ thay ®æi 10.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña bé so s¸nh vµ ®Çu vµo analog cã thÓ ®−îc theo dâi trong trang nµy. D−íi ®©y lµ mµn h×nh khi theo dâi hai d¹ng so s¸nh. Trang 25 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 11 So s¸nh gi¸ trÞ hiÖn t¹i (PV) cña counter vµ timer dïng bé so s¸nh kiÓu P: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i (PV) cña counter, holding timer (#) vµ timer (T) cã thÓ ®−îc so s¸nh dïng bé so s¸nh lo¹i P. Cã thÓ so s¸nh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña 2 counter vµ timer thuéc cïng 1 lo¹i hay so s¸nh víi 1 h»ng sè. Ho¹t ®éng ¾ VÝ dô 1 ¾ VÝ dô 2 Khi so s¸nh holding timer #0 ≥ 12min34s Khi so s¸nh counter C1 ≤ counter C2 11.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang C¸c ®Çu vµo cña bé so s¸nh analog ®ù¬c vÏ ë mµn h×nh Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang. Comparator address: A0 ®Õn A3 (4 comparator) Trang 26 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 11.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ¾ VÝ dô 1 ¾ VÝ dô 2 Khi so s¸nh vµo analog víi 1 h»ng sè (vÝ dô I4 ≥ h»ng sè) Khi so s¸nh c¸c ®Çu vµo analog ( vÝ dô I5 ≥ I4) Lo¹i so s¸nh To¸n tö so s¸nh D÷ liÖu so s¸nh 2 D÷ liÖu so s¸nh 1 Lo¹i so s¸nh To¸n tö so s¸nh D÷ liÖu so s¸nh 2 D÷ liÖu so s¸nh 1 Lo¹i so s¸nh T: Timer #: Holding timer C: Counter 1 T: T0 Æ T7 #: #0 Æ #7 C: C0 Æ C7 D÷ liÖu so s¸nh 2 T: T0 Æ T7 #: #0 Æ #7 C: C0 Æ C7 H»ng sè: - tõ 00.0 ®Õn 99.99 khi lo¹i so s¸nh lµ T hoÆc # - tõ 0000 ®Õn 9999 khi lo¹i so s¸nh lµ C ≥ §Çu ra cña bé so s¸nh (comparator bit) sÏ bËt khi d÷ liÖu so s¸nh 1 ≥ d÷ liÖu so s¸nh 2 To¸n tö so s¸nh ≤ §Çu ra cña bé so s¸nh (comparator bit) sÏ bËt khi d÷ liÖu so s¸nh 1 ≤ d÷ liÖu so s¸nh 2 A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay ®æi Monitor enabled/disabled D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ thay ®æi 11.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña bé so s¸nh cã thÓ ®−îc theo dâi trong trang nµy. D−íi ®©y lµ mµn h×nh khi theo dâi hai d¹ng so s¸nh. Trang 27 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Ghi chó: - BÊm ALT ®Ó chuyÓn d÷ liÖu so s¸nh gi÷a ®Þ a chØ timer/counter vµ h»ng sè - §¬n vÞ thêi gian ®−îc x¸c ®Þ nh nh− sau khi lo¹i so s¸nh lµ Timer hay Holding timer: o Khi h»ng sè ®−îc ®Æt cho d÷ liÖu so s¸nh 2, ®¬n vÞ thêi gian ®−îc tù ®éng ®Þ nh phï hîp víi ®¬n vÞ thêi gian cña timer trong d÷ liÖu so s¸nh 1 o C¸c ®¬n vÞ thêi gian ®−îc tù ®éng chØnh ®Þ nh phï hîp khi c¸c ®¬n vÞ thêi gian lµ kh¸c nhau gi÷a timer trong trong d÷ liÖu so s¸nh 1 vµ 2. 12 C¸c bit hiÓn thÞ th«ng b¸o (Display bit) Ch−¬ng tr×nh trong ZEN cã thÓ hiÓn thÞ lªn trªn mµn h×nh LCD c¸c th«ng b¸o tù ®Æt, thêi gian, gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña timer/counter hay gi¸ trÞ cña bé so s¸nh analog. Cã thÓ hiÓn thÞ nhiÒu d÷ liÖu trªn cïng mµn h×nh. • VÝ dô 1 • VÝ dô 2 Theo dâi t×nh tr¹ng hÖ thèng HiÓn thÞ ngµy vµ thêi gian lçi hÖ thèng xuÊt hiÖn ThiÕt lËp … ThiÕt lËp … 12.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang §iÒu kiÖn thùc hiÖn cho Display bit C¸c ®Çu vµo cña bit hiÓn thÞ ®ù¬c vÏ ë mµn h×nh Theo dâi th«ng sè (Parameter Settings). Display address: D0 ®Õn D7 (8 bit) Trang 28 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 12.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) L0 Kh«ng cã chiÕu s¸ng nÒn. Kh«ng tù chuyÓn sang mµn h×nh hiÓn thÞ th«ng b¸o (1) L1 Cã chiÕu s¸ng nÒn. Kh«ng tù chuyÓn sang mµn h×nh hiÓn thÞ th«ng b¸o (1) L2 Kh«ng cã chiÕu s¸ng nÒn. Tù chuyÓn sang mµn h×nh hiÓn thÞ th«ng b¸o (2) Backlight/Display L3 Cã chiÕu s¸ng nÒn. Tù chuyÓn sang mµn h×nh hiÓn thÞ th«ng b¸o (2) Display start position (VÞ trÝ b¾t ®Çu hiÓn thÞ ) X (vÞ trÝ ch÷ sè): 00 ®Õn 11 Y: (dßng): 0 ®Õn 3 CHR C¸c ký tù (tèi ®a 13 ký tù ch÷ sè vµ ký hiÖu) DAT Th¸ng/Ngµy (5 ký tù: /) CLK Giê/phót (5 ký tù: :) I4-I5 Gi¸ trÞ analog (4 ký tù: .) T0-T7 Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña timer (5 ký tù: .) #0-#3 Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña timer (5 ký tù: .) Display object C0-C7 Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña counter (4 ký tù: ) A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay ®æi Monitor enabled/disabled D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ thay ®æi Chó ý: (1) Khi L0 hay L1 ®−îc chän ®Ó t¾t chøc n¨ng hiÓn thÞ trang th«ng b¸o, trang hiÓn thÞ th«ng b¸o sÏ kh«ng ®ù¬c hiÓn thÞ tù ®éng. Dïng c¸c phÝ m ®Ó chuyÓn tíi trang hiÓn thÞ ho¹t ®éng. (2) Khi L2 hay L3 ®−îc chän ®Ó bËt chøc n¨ng hiÓn thÞ trang th«ng b¸o, trang hiÓn thÞ th«ng b¸o sÏ ®ù¬c hiÓn thÞ tù ®éng ®Ó hiÓn thÞ d÷ liÖu ®· ®Æt. Mµn h×nh chÝ nh sÏ kh«ng ®−îc hiÓn thÞ . §Ó hiÓn thÞ mµn h×nh chÝ nh, ph¶i chuyÓn CPU vÒ chÕ ®é STOP. Trang 29 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN ThiÕt lËp khi hiÓn thÞ ch÷ (khi chän CHR) N¬i hiÓn thÞ c¸c ký tù (tèi ®a:12) C¸c ký tù cã thÓ lùa chän ®Ó hiÓn thÞ VÞ trÝ con trá hiÓn thÞ VÞ trÝ bªn trong chuçi hiÓn thÞ Ký tù sÏ ®ùoc chän Nh¸y s¸ng ®ång thêi khi ®ang ®Æt Ký tù tr−íc vµ sau ký tù sÏ ®ùoc chän Dïng ↑/↓ ®Ó cuén qua c¸c ký tù cã thÓ lùa chän cho hiÓn thÞ Ký tù ®−îc lùa sÏ nhÊp nh¸y vµ næi bËt Dïng phÝ m Æ ®Ó chuyÓn vÞ trÝ ®Æt ký tù hiÓn thÞ sang ph¶i. Dïng phÝ m Å ®Ó chuyÓn vÞ trÝ ®Æt ký tù hiÓn thÞ sang tr¸i 13 Dïng c¸c bit nót bÊm (B) Víi model cã mµn h×nh LCD, mçi khi bÊm 1 nót trªn ZEN, bit nót bÊm t−¬ng øng (Button switch) sÏ thay ®æi tr¹ng th¸i. Cã 8 bit nót bÊm, ký hiÖu vµ ®Þ a chØ tõ B0 ®Õn B7. Trang 30 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Sö dông bit nót bÊm C¸c nót bÊm cã thÓ ®−îc dïng nh− c¸c phÝ m Èn ®Ó xo¸ gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña counter hay holding bit. VÝ dô: BÊm DEL+ALT ®ång thêi trong khi ®ang ch¹y ®Ó reset counter C2 vÒ 0 vµ bit H5 vÒ OFF ë ch−¬ng tr×nh bªn. Chó ý: - C¸c nót bÊm cã thÓ ®−îc dïng nh− lµ nót ho¹t ®éng cho mçi mµn h×nh. Khi dïng c¸c nót nh− lµ c¸c bit nót bÊm, h·y thùc hiÖn c¸c lùa chän tuú theo t×nh tr¹ng cña mµn h×nh - C¸c nót cã thÓ ®−îc dïng cho c¸c ho¹t ®éng hÖ thèng cña ZEN nh− lùa chän menu, bÊt kÓ bit nót bÊm cã ®ang ®−îc sö dông kh«ng. Khi 1 nót bÊm ®−îc nhÊn cho c¸c ho¹t ®éng hÖ thèng cña ZEN, bit t−¬ng øng còng bËt. H·y ®¶m b¶o lµ hÖ thèng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng tr−íc khi bÊm c¸c nót nµy Trang 31 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Cat No: ZEN-MAN-VN-1  OMRON, 2001 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of OMRON. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Moreover, because OMRON is constantly striving to improve its high-quality products, the information contained in this manual is subject to change without notice. Every precaution has been taken in the preparation of this manual. Nevertheless, OMRON assumes no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained in this publication. Revision: 1 – 7/01 Produced: TNBINH V¨n phßng ®¹i diÖn: C«ng ty OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. • Hµ néi: 2 L¸ng H¹, tÇng 6 (Toµ nhµ VINACONEX) Tel : 8313 121 / 8313 122 Fax : 8313 122 E-mail : OMRONHN@FPT.VN • TP Hå ChÝ Minh: 99 NguyÔn ThÞ Minh Khai, Q1 Tel : 830 1105 / 839 6666 Fax : 830 1279. E-mail : OMRONHCM@HCM.VNN.VN Trang 32

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuong_dan_thao_tac_zen_8554.pdf
Tài liệu liên quan