Hội Chứng Rối Loạn Sinh Sản Và Hô Hấp Ở Lợn

Nếu lợn bị tiêu chảy: - P.T.L.C - Flodoxin - Vinaflocol - Lincosep - Vinasone - Anflox-TTS - Linco-Gen - Fosfomicin - Thiamphenicol Ngoài ra, cần tăng cường sức đề kháng cho lợn bằng một trong các loại thuốc bổ sau: Vinamix.200, B.complex, PolyaminoVitamix

ppt18 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2644 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hội Chứng Rối Loạn Sinh Sản Và Hô Hấp Ở Lợn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Héi chøng rèi lo¹n sinh s¶n vµ h« hÊp (PRRS) + BÖnh do virut chøa ARN, viÕt t¾t lµ PRRS + BÖnh xuÊt hiÖn ë tÊt c¶ c¸c h×nh thøc ch¨n nu«i lîn,ë mäi løa tuæi lîn, l©y lan m¹nh vµ rÊt nhanh BiÓu hiÖn l©m sµng 1. Lîn n¸i chöa vµ n¸i ®Î 2. Lîn con theo mÑ, lîn cai s÷a vµ lîn choai 1. Lîn n¸i chöa vµ n¸i ®Î - Lúc đầu lợn ch¶y n­íc m¾t dµn dôa, mÖt mái, lê ®ê hoÆc lóc ¨n lóc kh«ng. - Sèt kh«ng cao tõ 40- 41oC, chØ sốt 1- 2 ngµy ®Çu hoÆc sèt ng¾t qu·ng, da öng ®á (ph¸t ban). - Sau 5- 7 ngµy: mét sè n¸i chöa bÞ sÈy thai ®Æc biÖt lµ vµo cuèi kú II hoÆc ®Î sím 5- 7 ngµy hoÆc ®Î chËm 3- 7 ngµy do chÕt thai. Lîn con ®Î ra nhît nh¹t rÊt yÕu, cã mét sè con ®· chÕt tõ tr­íc (thai kh«). Sè lîn con sèng sãt ng¬ ng¸c, kh«ng linh ho¹t, ch©n cho¹ng réng ra, ®øng kh«ng v÷ng, run rÈy. - Lợn nái ốm, táo bón hoặc tiêu chảy. Vẫn cã ph¶n x¹ ¨n nhÊt lµ rau xanh nh­ng chØ ¨n Ýt råi bá. Lîn èm rÊt dÔ bÞ bÖnh béi nhiÔm nªn tuú thuéc vµo c¨n nguyªn thø ph¸t dÓ cã thªm bøc tranh l©m sµng. Lîn ®ùc gièng - ThiÕu hung h¨ng, kh«ng chÞu nh¶y ®ùc, tinh trïng lo·ng vµ hay n»m - DÞch hoµn bÞ viªm s­ng Lîn con theo mÑ - Lîn con bÞ tiªu ch¶y nÆng, ph©n tr¾ng, vµng, x¸m, cã mïi khã chÞu. Lîn èm n»m tụm ®èng l¹i víi nhau. - Mét sè kh¸c bÞ viªm phæi nÆng, n»m bÑp, ho vµ thë khã - R×a tai, chám tai, mâm, da bông, ch©n ph¸t ban ®á ®Õn tÝm t¸i - Lîn sèt cao, m¾t cã dö, mÝ m¾t bÞ phï, thÓ tr¹ng rÊt yÕu. Tû lÖ chÕt ë lîn con theo mÑ rÊt cao. Lîn sau cai s÷a vµ lîn choai - BÖnh x¶y ra ®ét ngét: lîn mÖt mái, lê ®ê vµ kÌm theo sù khã thë vµ sèt kho¶ng 40- 41oC, run rÈy vµ rÊt yÕu. - Cã tr­êng hîp: ban ®Çu lîn kÐm ¨n, vµi con hay h¾t h¬i, ch¶y n­íc mòi, sau ®ã xuÊt hiÖn nh÷ng triÖu chøng ®Æc tr­ng cña bÖnh tai xanh - Lîn bÞ tiªu ch¶y hoÆc viªm phæi nÆng, khi xua ®uæi lîn nhanh mÖt vµ ngåi thë kiÓu chã ngåi rÊt gièng bÖnh suyÔn, tim ®Ëp nhanh, m¹nh vµ lîn dÔ bÞ chÕt do truþ h« hÊp. . Cã con ®ét ngét bá ¨n, n»m bÑp, thë dèc, da ph¸t ban ®á, chÕt rÊt nhanh. - R×a tai hoÆc c¶ tai ph¸t ban ®á, sau chuyÓn sang xanh tÝm nªn mét sè ng­êi gäi lµ bÖnh Tai xanh. - Vïng da máng ph¸t ban ®á sau ®ã chuyÓn thµnh nh÷ng nèt lë loÐt - Tai viªm tÝm xanh råi ho¹i tö qu¨n tai g©y tß mß cho nh÷ng lîn kh¸c c¾n gÆm lµm ch¶y m¸u tai, dÔ nhiÔm bÖnh thø ph¸t. - Mét sè kh¸c ch¶y n­íc m¾t dµn dôa vµ ph¸t ban ®á xung quanh m¾t sau ®ã chuyÓn mµu th©m t¹o quÇng, m¾t lâm s©u (nh­ lîn ®eo kÝnh d©m). §iÒu trÞ BÖnh PRRS lµ do virut Lelystad g©y ra, do ®ã vÒ nguyªn t¾c th× kh«ng cã thuèc ®Æc trÞ. Nh­ng do b¶n chÊt bÖnh rÊt bÞ béi nhiÔm víi c¸c vi khuÈn gây bệnh kh¸c nªn chóng ra cã thÓ ¸p dông mét sè ph¸c ®å ®iÒu trÞ sau ®Ó gi¶m bít thiÖt h¹i. Lîn n¸i chöa, n¸i ®Î 1. An thÇn, gi¶i ®éc: 1ml Vinathazin + 1ml Vitamin C/10kgP 2. Thuèc bæ, trî lùc: - ADE.Bcomplex - Selen §iÒu trÞ bÖnh kÕ ph¸t b»ng kh¸ng sinh ®Æc hiÖu Dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc sau: - Flodoxin - Vinaflocol - Lincosep Víi lîn con theo mÑ 1. Hé lý ch¨m sãc. Cho uèng: T.cóm gia sóc + §iÖn gi¶i-B.complex + s÷a trÎ em 2. An thÇn: 1ml Vinathazin + 1ml vitamin C/5kgP. 3. Kh¸ng sinh ®Æc hiÖu Flodoxin Vinaflocol Lincosep Vinasone Anflox-TTS 4. NÕu lîn con bÞ tiªu ch¶y nÆng cÇn cho uèng thªm mét trong c¸c lo¹i thuèc sau: P.T.L.C Fatra Spectam SH Norcoli-TWI Vinaenro Lîn sau cai s÷a, lîn choai, lîn thÞt 1. Gi¶m sèt : Anagin C hoÆc Anagin + VitaminC Cã thÓ dïng thªm - Calci B12 hoÆc Calcium fort §iÒu trÞ bÖnh kÕ ph¸t b»ng kh¸ng sinh - Flodoxin - Vinaflocol - Lincosep - Kanatialin - Pneumotic - Leptocin - Vinasone NÕu lîn bÞ viªm phæi th× dïng mét trong c¸c lo¹i sau: P.T.L.C Flodoxin Vinaflocol Lincosep Vinasone Anflox-TTS Linco-Gen Fosfomicin Thiamphenicol NÕu lîn bÞ tiªu ch¶y: Ngoµi ra, cÇn t¨ng c­êng søc ®Ò kh¸ng cho lîn b»ng mét trong c¸c lo¹i thuèc bæ sau: Vinamix.200, B.complex, PolyaminoVitamix

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptHội Chứng Rối Loạn Sinh Sản Và Hô Hấp Ở Lợn.ppt
Tài liệu liên quan